فهرست مطالب

فصلنامه کومش
سال بیست و سوم شماره 3 (پیاپی 83، خرداد و تیر 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/11
 • تعداد عناوین: 15
|
 • فهیمه سادات غلام مصطفایی، محمد رستمی نژاد*، علیرضا عمادی، عباس یادگار، حمید اسدزاده عقدایی، محمدرضا زالی صفحات 301-316

  تغییرات در ترکیب و عملکرد میکروبیوم روده با برخی از بیماری های التهابی مزمن از جمله بیماری سلیاک (CD) همراه است. طی دهه اخیر، چندین روش مستقل از کشت برای شناسایی و تعیین کمی اجزای میکروبیوتای انسان توسعه یافته است. مطالعه میکروبیوتا بر اساس آنالیز اسیدهای نوکلییک موجود در مدفوع یا سایر نمونه های بیولوژیکی، نیاز به کشت را مرتفع ساخته و هم چنین شناسایی میکروب های غیر قابل کشت را نیز فراهم می کند. شواهد موجود درباره ترکیب میکروبیوم روده و نقش آن به عنوان محرک ایجاد کننده بیماری بسیار ناهمگن و گاه متناقض است. علی رغم این، شواهد اخیر نشان می دهند که میکروبیوتای روده ارتباط نزدیکی با بیماری های دستگاه گوارش، از جمله بیماری سلیاک دارد. میکروبیوتای روده نقش کلیدی در عملکرد و تعدیل سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی ایفا می کند. مطالعات اخیر کاهش قابل توجهی را در جمعیت باکتری های مفید و افزایش جمعیت باکتری های بالقوه بیماری زا در دستگاه گوارش بیماران مبتلا به بیماری سلیاک در مقایسه با گروه شاهد سالم نشان داده اند. لذا، در این مطالعه مروری تلاش شده است تا ارتباط میکروبیوم روده و بیماری سلیاک مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بیماری سلیاک، روده، میکروبیوتا
 • آزیتا جابری* صفحات 317-319

  بیماری نوپدید کووید 19 بر ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه تاثیر گذاشته است. اثرات روان شناختی این بیماری خصوصا در کودکان و نوجوانان طیف وسیعی از اختلالات مانند اضطراب، افسردگی، بیماری تنش پس از سانحه، احتمال بروز خشونت های خانگی، اعتیاد و مصرف مواد، وابستگی به فضاهای مجازی و عوارض مرتبط با آن، تغییر در الگوها و سبک زندگی روزمره مانند اختلالات الگوی خواب و فعالیت و تحرک جسمی را در بر می گیرد. دلایل این اختلالات نیز جنبه های مختلفی را شامل می شوند که از آن جمله می توان به دلایل اقتصادی، بسته شدن مدارس، دور ماندن از دوستان، نداشتن حریم خصوصی در خانه و عدم دسترسی به منابع حمایتی اشاره نمود. با توجه به اهمیت این اختلالات در کودکان و نوجوانان، اقدامات و پیشنهاداتی در این زمینه ارایه شده اند که برخی از آن ها، اقدامات و درمان های روان شناختی و برخی دیگر مربوط به مدارس و معلمان و مشاوران می باشند

  کلیدواژگان: کووید 19، سلامت روان شناختی، کودکان، نوجوانان
 • رقیه محمدی، سجاد رمضانی، محمدرضا محمدی، الهام فاطمی* صفحات 320-326

  هدف :

  هدف این مطالعه بررسی اثر یک جلسه ای تحریک الکتریکی قشر مغز transcranial Direct Current Stimulation, tDCS  به صورت آندی با و بدون تمرین Step بر عملکرد پاها در بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مداخله ای و کارآزمایی بالینی بود. 40 بیمار مبتلا به سکته مغزی مزمن به صورت تصادفی در چهار گروه 1-  tDCS ، 2-  tDCS Sham ، 3- و tDCS + تمرین Step و 4- تمرین Step قرار گرفتند. آزمون Timed Up and Go در وضعیت نامتقارن پاها، پای مبتلا عقب تر از پای سالم، قبل و بعد از اعمال مداخله از آزمودنی ها گرفته شد و زمان آن ثبت شد. تحریک الکتریکی مغز به صورت آندی (2 میلی آمپر) بر روی ناحیه حرکتی اولیه مغز به مدت 20 دقیقه اعمال شد.

  یافته ها

  اثر تعاملی بین زمان و گروه ها معنادار شده است (003/0=P، 36/0= سایز تاثیر). آزمون تعقیبی نشان داد که زمان آزمون Timed up and go بعد از مداخله در بین گروه ها تفاوت معنی داری با سایر گروه ها نشان نداده است (05/0<P).

  نتیجه گیری

  استفاده از تحریک الکتریکی مغز به صورت آنودال به همراه Step و بدون آن، هر دو بر کاهش زمان آزمون TUG موثر واقع شدند ولی تفاوتی بین این دو مداخله مشاهده نشده است.

  کلیدواژگان: سکته مغزی، تحریک الکتریکی مغزی، تعادل پاستچرال
 • سعیده سیاری، منیر نوبهار*، راهب قربانی صفحات 327-337

  هدف :

  اختلالات خواب و خستگی از مشکلات شایع در بیماران مبتلا به)(Acute Myocardial Infarction, AMI)  می تواند به افزایش بروز انفارکتوس قلبی مجدد و آریتمی ها منجر شود. هدف این مطالعه تعیین اثر ماساژ بازتابی پا بر کیفیت خواب و شدت خستگی در بیماران AMI بود.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور 90 بیمار مبتلا به AMI از بخش مراقبت ویژه قلب بیمارستان شهید رجایی کرج از خرداد 94 تا مرداد 1395 که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به صورت تخصیص تصادفی در سه گروه آزمون (30=n)، درمان نما (30=n)، و شاهد (30=n) قرار گرفتند. در گروه آزمون ماساژ بازتابی پای چپ و درمان نما پای راست انجام شد، در گروه شاهد اقدامی صورت نمی گرفت. مداخله ماساژ بازتابی پا، سه روز متوالی و هر بار به مدت 20 دقیقه انجام شد. در سه گروه؛ قبل، بلافاصله و 20 دقیقه بعد، شدت خستگی با مقیاس معیاری دیداری VAS (Visual Analogue Scale) و کیفیت خواب با پرسش نامه پیتزبورگ و VAS روز قبل و دو روز متوالی بعد از مداخله ارزیابی شد.

  یافته ها

  بلافاصله پس از مداخله، نمره شدت خستگی گروه آزمون با شاهد (233/0=P) و درمان نما (903/0=P)، هم چنین گروه شاهد با درمان نما (00/1=P) تفاوت معنی داری نداشت. بیست دقیقه پس از مداخله نمره شدت خستگی گروه آزمون به طور معنی داری از گروه شاهد کم تر بود (003/0=P)، اما با گروه درمان نما (355/0=P) تفاوت معنی دار نداشت. هم چنین نمره شدت خستگی گروه شاهد با درمان نما تفاوت معنی داری نداشت (218/0=P). کیفیت خواب با VAS و پیتزبورگ در روز اول و دوم پس از مداخله، در گروه آزمون با شاهد و درمان نما و گروه شاهد با درمان نما تفاوت معنی داری نداشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد ماساژ بازتابی پا بیست دقیقه بعد از مداخله منجر کاهش معنی دار شدت خستگی در بیماران AMI منجر می شود. لذا پرستاران می توانند از این روش آسان، غیردارویی، غیرتهاجمی و کم هزینه جهت بهبود شدت خستگی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: انفارکتوس قلبی، خستگی، خواب، ماساژ، پا، اختلالات خواب -بیداری
 • پیمان دلاور، مهدی فروغیان، علی خورسند وکیل زاده، لیدا جراحی، نوید کلانی، احسان بلوردی* صفحات 338-346

  هدف :

  کمردرد از شایع ترین دلایل محدودیت روزمره و ناتوانی عملکردی می باشد که تعداد زیادی از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به عدم کارایی مناسب مسکن های خوراکی در تسکین این نوع درد و نیاز به مصرف طولانی مدت آن ها که عوارض خاص خود را دارد، در مطالعه حاضر به بررسی اثر افزوده طب سوزنی بر میزان درد بیماران مبتلا به کمردرد حاد مراجعه کننده به اورژانس پرداخته شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است که بر روی 80 نفر از بیماران با کمردرد حاد انجام شد. بیماران با روش تخصیص تصادفی به دو گروه 40 نفری طب سوزنی و ایبوبروفن تقسیم شدند. میزان کاهش درد از این دو روش درمانی با پرسش نامه درد) (Pain numeric rating scale در لحظه ورود، دو ساعت بعد و 24 ساعت بعد در گروه طب سوزنی و لحظه ورود و دو هفته بعد در گروه کنترل صورت گرفت.

  یافته ها

  میانگین سن بیماران در گروه طب سوزنی 13/9±61/35 سال و در گروه ایبوبروفن 96/7±55/37 سال بود. میانگین تغییر درد در دو گروه طب سوزنی و ایبوبروفن اختلاف آماری معنی داری داشت. در گروه طب سوزنی میانگین کاهش درد 23/0± 95/6 و در گروه ایبوبروفن 21/0±37/1 بود (001/0=P). میانگین روند تغییر درد در گروه طب سوزنی ابتدای مطالعه و دو ساعت و یک روز پس از انجام طب سوزنی اختلاف آماری معنی داری داشت (001/0=P). میانگین روند تغییر درد در گروه ایبوبروفن در ابتدای مطالعه و دو هفته پس از مصرف دارو اختلاف آماری معنی داری داشت. به طوری که میانگین درد پس از دو هفته از مصرف دارو نسبت به قبل از مصرف دارو، کاهش پیدا کرده بود (001/0=P).

  نتیجه گیری

  طب سوزنی در کنار دارودرمانی با ایبوبروفن نسبت به درمان با ایبوبروفن به تنهایی موثرتر عمل کرده و موجب پاسخ به درمان بهتر و کاهش درد بیماران مورد مطالعه شده است. بنابراین طب سوزنی یک اقدام ساده و کم عارضه و هم چنین تاثیرگذار بر کاهش درد بیماران مبتلا به کمردرد حاد می باشد که می تواند به صورت درمان مکمل برای کمردرد، پس از تایید توسط مطالعات بیش تر، پیشنهاد شود.

  کلیدواژگان: طب سوزنی، ایبوبروفن، درد، کمردرد
 • افسانه روح الامینی*، حسین فلاح زاده، خدیجه نصیریانی صفحات 347-355

  هدف:

   بررسی درد بیماران بدحال، به خصوص اینتوبه و ترومای سر به علت عدم امکان استفاده از مقیاس های کلامی درد و تغییر پاسخ های غیر کلامی به علت نوع صدمه نیاز به بررسی دقیق دارد. هدف مطالعه مقایسه ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی دو مقیاس رفتاری درد (Behavioral Pain Scale, BPS) و ابزار مشاهده ای درد در مراقبت ویژه (Critical-Care Pain Observation Tool, CPOT) در بیماران تروما به سر بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه روان سنجی (روش شناسی) بر 60 بیمار اینتوبه تروما به سر در بیمارستان شهید رهنمون یزد در سال 98-1397 انجام شد. سنجش درد با مقیاس های BPS و CPOT توسط دو ارزیاب، به طور مستقل و هم زمان در دو پروسیجر دردناک و غیر دردناک انجام شد. سپس روایی همگرا و  افتراقی، پایایی ارزیابان، ثبات، همسانی درونی، حساسیت و قابلیت به کارگیری مقایسه شدند.

  یافته ها

  بر اساس 2160 ارزیابی؛ در روایی همگرا هم بستگی قوی مشاهده شد (7/0r<). روایی افتراقی، نمرات BPS و CPOT در پروسیجر دردناک از بدون درد به طور معناداری بالاتر بود. ضریب آلفای کرونباخ دو مقیاس به ترتیب 722/0 و 865/0 گزارش شد. پایایی ثبات دو ابزار در تمام ارزیابی ها بیش تر از 7/0 و معنی دار بود. حساسیت و قابلیت به کارگیری برای BPS؛ 8/0 و 75% و CPOT؛ 7/0 و 55% تایید شد. ضریب هم بستگی درون طبقه ای نمرات بالای 9/0 برای پایایی ارزیابان نشان داد.

  نتیجه گیری

  استفاده از دو ابزار BPS و CPOT برای اندازه گیری درد در بیماران اینتوبه تروما به سر روایی، پایایی و حساسیت لازم را دارد. هر چند BPS از نظر پرستاران قابلیت به کارگیری آسان تری داشت.

  کلیدواژگان: درد، مدیریت درد، بخش مراقبت ویژه، اندازه گیری درد، روان سنجی، ضربه به سر
 • لیلا اسکندری*، فریده ایزدی ثابت، راهب قربانی، فرید غریبی صفحات 356-364

  هدف 

  داشتن روابط زناشویی مناسب، یک عامل مهم در موفقیت و استمرار زندگی مشترک زوجین می باشد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی و ارتقای عملکرد جنسی و رضایت زناشویی در زنان شهر سمنان از طریق مداخلات آموزشی اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  مطالعه مداخله ای حاضر در سال 1398 در مراکز بهداشتی منتخب شهر سمنان به انجام رسید. حجم نمونه مطالعه با استفاده از مطالعات مشابه 200 نفر تعیین گردید که به صورت تصادفی بین دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. ابزار مطالعه شامل دو پرسش نامه استاندارد جهت سنجش "عملکرد جنسی" و "رضایت زناشویی" بود که روایی و پایایی آن ها در مطالعات پیشین تایید شده بود. مشارکت کنندگان مطالعه در دو مرحله پیش و پس از مداخلات آموزشی مورد بررسی قرار گرفتند و اثربخشی مداخلات از طریق مقایسه نتایج حاصل از گروه های مورد و شاهد تعیین گردید.

  یافته ها

  بررسی تاثیر مداخلات آموزشی بر عملکرد جنسی مشارکت کنندگان نشان داد که مداخلات اجرا شده دارای تغییر مثبت و معنی دار بر تمامی ابعاد عملکرد جنسی (به جز بعد درد هنگام مقاربت) و نیز عملکرد جنسی کل بوده است (05/0<p). هم چنین نتایج مطالعه در خصوص تاثیر مداخلات آموزشی بر رضایت زناشویی شرکت کنندگان نشان دهنده تاثیر مثبت معنی دار مداخلات بر دو بعد ارتباط و رضایت (05/0<p) و عدم تاثیر بر دو بعد تحریف آرمانی و حل تعارض می باشد (05/0>p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که اجرای مداخلات آموزشی و برقراری سازوکارهای مشاوره می تواند منجر به ارتقای وضعیت عملکرد جنسی و رضایت زناشویی در زنان گردد. بی تردید ادغام این مداخلات آموزشی در سیستم بهداشت و درمان کشور می تواند نوید بخش استحکام روزافزون بنیان خانواده باشد.

  کلیدواژگان: عملکرد جنسی، رفتار جنسی، رضایت زناشویی، مداخلات آموزشی، زنان
 • رضا حمزه لوئی، علیرضا خاقانی*، فاطمه آزادی نیا صفحات 365-371

  هدف :

  پاسچر سر جلو آمده که اغلب در ترکیب با افزایش انحنا در قسمت فوقانی تنه، و گرد شدن شانه ها رخ می دهد، از شایع ترین انحرافات پاسچرال است. اتخاذ این پاسچر غیر طبیعی در طولانی مدت به درد و اختلال عملکرد گردن و شانه ها می انجامد. بنابراین هدف از مطالعه ی حاضر، طراحی و ساخت ارتز اصلاح کننده ی پاسچر سر جلو آمده و شانه ی گرد شده (Forward head rounded shoulder posture corrective orthosis, FHRSO) و بررسی اثربخشی آن بر زوایای کرانیوورتبرال و پروترکشن-ریترکشن در افراد دارای انحرافات پاسچرال قسمت فوقانی تنه بود.

  مواد و روش ها

  سی مرد با محدوده سنی بین 18 الی 60 سال و دارای اختلال پاسچر سرجلوآمده (زاویه کرانیوورتبرال کم تر از 5/42 درجه)، در این مطالعه شرکت کردند. اثر فوری ارتز جدید طراحی شده با نام (FHRSO) از طریق اندازه گیری دو متغیر زاویه ی کرانیوورتبرال و زاویه ی پروترکشن-ریترکشن، در وضعیت ایستاده، با روش عکس برداری از نمای لترال، بررسی شد. جهت مقایسه مقدار تغییرات زوایای مذکور در دو حالت با و بدون ارتز، آزمون تی زوجی، انجام شد.

  یافته ها

  هر دو زاویه ی کرانیوورتبرال و پروترکشن-ریترکشن با پوشیدن ارتز FHRSO نسبت به حالت بدون ارتز به طور معناداری افزایش یافتند (001/0<p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، ارتز FHRSO، برای اصلاح پاسچر سر جلو آمده و شانه ی گرد شده در افراد مبتلا به انحرافات پاسچرال قسمت فوقانی تنه موثر واقع شد.

  کلیدواژگان: ارتزگردنی- سینه ای، سر جلوآمده، وضعیت بدن، شانه ی گرد شده، زاویه کرانیوورتبرال، زاویه پروترکشن-ریترکشن
 • ثریا دوست محمدیان*، نعیم السادات کیا، سپیده فتاحی صفحات 372-378

  هدف :

  بر اساس پیش بینی سازمان بهداشت جهانی شیوع دیابت نوع 2 در جهان و کشور ما تا سال 2030 به شدت رو به افزایش خواهد بود. از آن جا که بهبود کنترل قند خون موجب تاخیر در شروع و پیشرفت عوارض دیابت می شود، شناخت فاکتورهای مرتبط با آن کلیدی برای درمان موثر این بیماران است. لذا این مطالعه به منظور تعیین فاکتورهای پیش بینی کننده کنترل ضعیف قند خون انجام گردید.

  مواد و روش ها

  مطالعه از نوع مقطعی بود که بر روی 388 بیمار دیابتی در سال 1398  انجام پذیرفت. جهت تعیین شاخص کنترل قند خون از میانگین هموگلوبین گلیکوزیله استفاده شد. 7درصد< Hb A1c  به عنوان کنترل ضعیف قند خون تعریف شد. معیارهای خروج از مطالعه موارد زیر بودند: خانم های باردار، مصرف کورتون و داروهای سایتوتوکسیک، بدخیمی شناخته شده، هموگلوبینوپاتی و آنمی، اورمی، دیابت ثانویه، سابقه خونریزی گوارشی، تزریق خون و یا جراحی  در سه ماه اخیر. تمام بیماران مبتلا به دیابت نوع دو که معیارهای خروج از مطالعه را نداشتند وارد مطالعه گردیدند.

  یافته ها

  میانگینHb A1c  46/1±044/8 درصد بود و 74 درصد بیماران کنترل ضعیف قند خون داشتند. 44 درصد توده بدنی بالای 30 و 89 درصد چاقی شکمی داشتند. بین کنترل ضعیف قند خون با جنس، نوع درمان و طول مدت دیابت رابطه معنی دار بود. زنان، افراد تحت درمان با انسولین تزریقی و یا طول مدت دیابت کم تر از 5 سال کنترل مطلوب تری داشتند.

  نتیجه گیری

  طبق مطالعه ما طول مدت دیابت و نوع درمان دارویی دیابت به طور مستقل، فاکتورهای موثر بر کنترل ضعیف  قند خون هستند.

  کلیدواژگان: کنترل قند خون، هموگلوبین گلیکوزیله، دیابت نوع دو، عوامل خطر
 • نفیسه شیخ بهایی، نرگس قلی زاده* صفحات 379-385

  هدف:

   ویتامین دی دارای اثرات ضد التهابی و تعدیل کنندگی سیستم ایمنی می باشد. نقش کمبود این ویتامین در بروز بسیاری از سرطان ها و بیماری های اتوایمیون اثبات شده است. لیکن پلان دهانی (Oral lichem plannus, OLP) یک بیماری اتوایمیون مزمن و شایع در حفره دهان می باشد. هدف این مطالعه بررسی سطح سرمی و بزاقی ویتامین دی) (OH) D3 25 (Total در مبتلایان به OLP و ارزیابی ارتباط سطح این ویتامین با جریان بزاق بود.

  مواد و روش ها

  نمونه خون، بزاق غیرتحریکی و تحریکی 64 بیمار OLP و 45 فرد سالم جمع آوری گردید. سپس سطح (OH) D3 25 با روش ELISA اندازه گیری شد. جریان بزاق تحریکی و غیر تحریکی نیز بر حسب میلی لیتر بر دقیقه محاسبه شد.

  یافته ها

  سطح ویتامین D3 در بزاق غیرتحریکی و تحریکی بیماران مبتلا به OLP به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش نشان داد (به ترتیب 001/0>P و 01/0=P). ارتباط معنی داری بین سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران OLP و گروه کنترل یافت نشد (11/0=P). ما ارتباط معنی داری بین سطوح ویتامین D بزاقی و سرمی با میزان جریان بزاق نیافتیم. هم بستگی معنی داری بین سطوح بزاقی و سرمی ویتامین D یافت نشد ولی شدت ضایعات و درد در بیماران OLP با سطوح ویتامین دی به طور منفی هم بستگی داشت.

  نتیجه گیری

  سطوح پایین تر (OH) D3 25 بزاقی در بیماران OLP نسبت به افراد سالم می تواند عامل موثری در بروز این بیماری باشد. به نظر می رسد بزاق نسبت به سرم ابزار دقیق تری جهت سنجش ویتامین D باشد.

  کلیدواژگان: لیکن پلان دهانی، ویتامین دی، کمبود ویتامین دی، بزاق
 • محمد شیبانی فر، عاطفه امینیان فر*، سیمین حقیقی صفحات 386-393

  هدف:

   کمردرد یکی از شایع ترین اختلالات جوامع امروزی می باشد. مطالعات پیشین نشان می دهد کمردرد حس عمقی را به دلیل بی ثباتی در ناحیه کمر کاهش می دهد. اختلال در حس عمقی کمر می تواند یک علت ممکن برای توسعه و گسترش کمردرد باشد و می تواند باعث عود مجدد کمردرد شود. از آن جا که فرآیند دژنراتیو دیسک یکی از عوامل مهم تشدید پروسه کمردرد شناخته شده، مشخص نیست دژنره شدن دیسک کمر باعث تشدید مشکلات حس عمقی شود یا مشکلات حسی به دلیل خود درد ایجاد می شود. هدف این مطالعه این بود که که آیا دژنره شدن دیسک موجب اختلالات حسی می گردد یا خیر.

  مواد و روش ها

  این تحقیق از نوع مشاهده ای بر روی 70 نفر از بیماران دارای کمردرد (35 نفر دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی و 35 نفر دارای کمردرد دیسکوپاتیک) انجام شد. خطای بازسازی زاویه حرکت تنه در زوایای خم شدن رو به جلوی کمر در مقادیر 30% و 60% کل زاویه فلکشن کمر و زاویه خنثی توسط گونیامتر دیجیتال مورد اندازه گیری قرار گرفت.

  یافته ها

  با توجه به یافته های خطای مطلق در 30% دامنه کل (02/2±97/1 در افراد کمردرد مزمن غیراختصاصی در مقابل 04/1±92/1 در افراد دیسکوپاتیک, 892/0=P) و 60% دامنه کل (96/1±30/2 در مقابل 09/1±01/2, 450/0=P) و زاویه خنثی (36/1±74 /1 در مقابل 41/1±44/1, 370/0=P) بین دو گروه در این زمینه تفاوت معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  بیماران مبتلا به کمردرد ممکن است عملکرد تغییریافته ای در زمینه حس عمقی داشته باشند، اما با توجه به عدم تفاوت معنی دار در تغییرات حس عمقی در بین بیماران کمردرد مزمن غیراختصاصی و بیماران دیسکوپاتیک، به نظر می رسد عوامل دیگری در پیشرفت اختلال کمردرد موثر باشد.

  کلیدواژگان: کمردرد مزمن غیر اختصاصی، کمردرد دیسکوپاتیک، حس عمقی، الکتروگونیامتر
 • محمدرضا مظم اسماعیل پور، فائزه عباسی بلوچخانه، سید حجت موسوی کردمیری*، نستوه خانجانی فشخامی، سید ابوالفضل ذاکریان، میلاد عباسی صفحات 394-401

  هدف :

  سروصدا یکی از عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار است که می تواند باعث ایجاد آزردگی نماید. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر آزردگی ناشی از سروصدای شغلی بر روان پریشی شاغلین می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه تحلیلی- توصیفی بر روی 325 نفر کارکنان صنعت قطعه سازی در هفت گروه مورد بررسی قرار گرفته و دز دریافتی سروصدا برای هر کدام از گروه ها با رعایت استاندارد ISO9612 توسط دستگاه دوزیمتری اندازه گیری شد. بعد از آن روان پریشی با استفاده از مقیاس روان پریشی کسلر و میزان آزردگی افراد در مواجهه با سروصدا به روش استاندارد ISO15666 به صورت ارزشیابی فردی با مقیاس تک سوالی 11 گزینه ای لیکرت تعیین گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری بین دز سروصدای دریافتی با آزردگی صوتی وجود دارد (05/0 <p) و دز دریافتی ناشی از سروصدا 2/72 درصد از تغییرات متغیر پاسخ یعنی میزان آزردگی صوتی را می تواند به تنهایی توجیه کند و هم چنین نتیجه بررسی هم زمان چهار متغیر سن، سابقه کار، مواجهه صوتی و آزردگی صوتی بر وضعیت روان پریشی با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان می دهد که این 4 متغیر 42 درصد از تغییرات روان پریشی را پیش بینی می کنند و متغیر اصلی تاثیرگذار بر روان پریشی آزردگی صوتی می باشد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  سروصدای شغلی از طریق آزردگی صوتی می تواند سلامت روانی افراد شاغل در صنایع را تحت تاثیر قرار می دهد و آزردگی می تواند به عنوان نقش میانجی گر ناشی از سروصدای شغلی باعث روان پریشی در افراد شاغل در صنایع شود.

  کلیدواژگان: سروصدا، اختلالات روان پریشی، بهداشت روان
 • حمزه زنگنه*، مهدی امیدی، مرضیه هادوی، حسین صیدخانی، کورش سایه میری صفحات 402-408

  هدف دیابت یک بیماری مزمن و غیر واگیر است که سالانه هزینه های زیادی صرف درمان آن می شود. یکی از روش های تعیین این بیماری استفاده از هموگلوبین گلیکوزیله است که در این مطالعه عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل رگرسیون جمعی بررسی می شود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 130 بیمار دیابتی نوع دوم در شهر ایلام با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. متغیرهای جنسیت، سن، وزن، قد، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، سابقه پرفشاری، مصرف سیگار، سابقه دیابت در خانواده، پیاده روی سریع حداقل 30 دقیقه، دور کمر و باسن، مقدار هموگلوبین گلیکوزیله، میزان قند ناشتا و متوسط حجم خون بررسی شدند. داده ها بر اساس پرسش نامه چک لیست دیابت کانادا گردآوری شدند.

  یافته ها

  در مدل رگرسیون خطی ساده متغیرهای دور کمر و دور باسن و در مدل رگرسیون خطی چندگانه متغیرهای دور باسن و شاخص توده بدنی بر مقدار هموگلوبین گلیکوزیله تاثیر معنی داری داشتند (05/0<p). در مدل رگرسیون جمعی ساده، متغیرهای دور کمر، دور باسن و قند خون ناشتا و در مدل جمعی چندگانه متغیرهای دور کمر، دور باسن، مقدار قند خون ناشتا و شاخص توده بدنی بر مقدار هموگلوبین گلیکوزیله تاثیر معنی داری داشتند (05/0<p).

  نتیجه گیری

  مدل رگرسیون جمعی با مقدار R2 تعدیل یافته 878/0 و آکاییک 464/603 در مقایسه با مدل خطی چندگانه با مقدار R2 تعدیل یافته 386/0 و آکاییک (AIC) 73/844 مدل مناسب تری در تحلیل داده های هموگلوبین گلیکوزیله است.

  کلیدواژگان: دیابت شیرین، هموگلوبین گلیکوزیله، شاخص توده بدنی، دور کمر، آنالیز رگرسیون
 • مرضیه سلامی، رقیه پاکدل، حمیدرضا ثامنی، عباس پاکدل*، عباسعلی وفایی صفحات 409-414

  هدف:

   قلب از ارگان هایی است که تحت تاثیر اختلالات هورمون های تیرویید قرار می گیرد. آپولیپوپروتئین D (آپو D) یک گلیکوپروتئین چند عملکردی است که در بافت های مختلف از جمله بافت قلب بیان می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر کم کاری و پرکاری تیرویید القایی بر سطح پروتئین آپو D در بافت قلب بود.

  مواد و روش ها

  به منظور القاء کم کاری و پرکاری تیرویید در رت ها به ترتیب از داروی پروپیل تیواوراسیل (ppm 100 PTU,) و داروی لووتیروکسین (ppm 8 L-T4,) به صورت محلول در آب آشامیدنی، به مدت 6 هفته استفاده شد. اندازه گیری هورمون T3 تام سرمی با استفاده از روش الایزا انجام شد. پس از تایید ایجاد مدل، رت ها بی هوش شده و  بافت قلب خارج گردید و بطن و آپکس قلب برای بررسی بافت شناسی مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی سطح بیان آپو D از تکنیک ایمونوهیستوشیمی استفاده شد.

  یافته ها

  بررسی داده ها نشان داد که بیان آپو D در بافت قلب رت های هیپوتیرویید (05/0P≤) و هیپرتیرویید (001/0P≤) نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری افزایش داشته است.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان می دهد که بیان آپو D قلب در هر دو اختلال هیپوتیروییدی و هیپرتیروییدی افزایش می یابد که ممکن است بخشی از یک سیستم ذاتی برای محافظت از قلب در برابر صدمات ناشی از استرس اکسیداتیو و التهاب در این اختلالات باشد.

  کلیدواژگان: کم کاری تیروئید، پرکاری تیروئید، قلب، آپولیپوپروتئین D، هورمونهای تیرویید
 • زهرا کوزه گر*، فاطمه یوسف بیک، بهرام سلطانی تهرانی، آزاده متولیان صفحات 415-423

  هدف:

   به منظور درمان افسردگی و اضطراب، تولید داروهای جدید با عوارض جانبی کم تر و اثر بخشی بیش تر نیاز می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات ضد اضطراب و ضد افسردگی عصاره متانولی گیاه مریم گلی خاردار می باشد.

  مواد و روش ها

  به منظور ارزیابی اثرات ضد اضطراب و لکوموتور اکتیویتی حیوانات تحت درمان با عصاره متانولی مریم گلی خاردار (SSME)  [5/12  25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم (mg/kg)، داخل صفاقی] از آزمون ماز مرتفع بعلاوه ای شکل (EPM) و  زمینه باز (OFT) استفاده شد. اثرات ضد افسردگی عصاره با استفاده از آزمون های شنای اجباری (FST) و معلق ماندن از دم (TST) بررسی شد. میزان فنول و فلاونویید تام عصاره با استفاده از روش اسپکتروفتومتر تعیین شد.

  یافته ها

  تجویز داخل صفاقی SSME (mg/kg 25، 50، 100) موجب افزایش درصد زمان سپری شده و درصد ورود به بازوی باز در مقایسه با گروه کنترل در آزمون EPM شد. در آزمون OFT نیز دوزmg/kg 100 عصاره، سبب کاهش معناداری در میزان لکوموتور اکتیویتی نسبت به گروه کنترل شد. در هر دو آزمون FST و TST مدت زمان بی حرکتی در گروه های دریافت کننده SSME (mg/kg25، 50، 100) نسبت به گروه کنترل به شکل معنی داری کاهش یافت. میزان فنول تام عصاره متانولی برابر با 17/55 میلی گرم معادل گالیک اسید در هر گرم عصاره و میزان فلاونویید تام برابر با 07/53 میلی گرم معادل کویرستین در هر گرم عصاره تعیین گردید.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه، گیاه مریم گلی خاردار دارای اثرات شبه ضد اضطراب و شبه ضد افسردگی در مدل های  رفتاری حیوانی می باشد.

  کلیدواژگان: ترکیبات ضد افسردگی، ترکیبات ضد اضطراب، گیاه مریم گلی خاردار، موش سوری
|
 • Fahimeh Sadat Gholam Mostafaei, Mohammad Rostami Nejad*, Alireza Emadi, Abbas Yadegar, Hamid Asadzadeh Aghdaei, MohammadReza Zali Pages 301-316

  Evidence is supported the hypothesis that any changes in the composition and function of the gut microbiota play a fundamental role in a number of chronic inflammatory diseases including celiac disease (CD). In the last decade, several culture-independent methods have been developed to identify the components of the human microbiome. The study of microbiota based on nucleic acid analysis found in feces or other biological samples allows the characterization of non-cultivable microbes. Current evidence on the composition and role of the intestinal microbiota as triggers for CD is highly variable and sometimes contradictory. However, emerging evidence suggested that gut microbiota may be associated with development of several gastrointestinal diseases such as CD. The microbiota plays a key role in function and modulation of both innate and adaptive immunity. Recent studies have shown noticeable reduction in beneficial bacteria and increase in those potentially harmful microbes in patients with CD as compared to healthy controls. Thus, in this review we tried to discuss the relationship between the intestinal microbiome and CD.

  Keywords: Celiac Disease, Intestine, Microbiota
 • Azita Jaberi* Pages 317-319

  Emerging COVID-19 disease has affected various aspects of people’s life. The psychological effects of this disease, especially in children and adolescents, include a wide range of disorders such as anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, the possibility of domestic violence, addiction and substance use, dependence on cyberspace and related complications, change in patterns and daily lifestyles such as sleep, physical activity and mobility pattern disorders. The reasons for these disorders also include various aspects, such as economic reasons, school closures, being away from friends, and lack of privacy at home and lack of access to support resources. Due to the importance of these disorders in children and adolescents, measures and suggestions have been presented in this field, some of which are psychological measures and treatments and others are related to schools, teachers and counselors.

  Keywords: Covid 19, Psychological Heslth, Child. Young
 • Roghayeh Mohammadi, Sajjad Ramezani, Mohammadreza Mohammadi, Elham Fatemi* Pages 320-326
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the effect of one-session transcranial direct current stimulation  (tDCS) of cerebral cortex with and without step practice on foot function in patients with chronic stroke.

  Materials and Methods

  It was an interventional and clinical trial study. Forty patients with chronic stroke were randomly assigned into four groups, Sham tDCS, tDCS, tDCS + Step exercise, and Step exercise. Timed up and go test was carried out with asymmetrical position of feet, affected leg behind of the unaffected leg before and after of intervention. In this way, anodal tDCS (2 mA) was applied over the primary motor cortex for 20 minutes.

  Results

  The interactive effect between time and groups has been significant (P=0.002, effect size=0.36). The follow-up test showed that the Timed up and go test time did not show a significant difference between the other groups after the intervention (P<0.05).

  Conclusion

  The use of anodal electrical stimulation of the brain with and without a step training was both effective in reducing Timed up and go test time, but no difference was observed between the two interventions

  Keywords: Transcranial Direct Current Stimulation, Postural Balance, Stroke
 • Saeedeh Sayari, Monir Nobahar*, Raheb Ghorbani Pages 327-337
  Introduction

  Sleep disorders and fatigue are common problems in patients with acute myocardial infarction (AMI) which can lead to an increased incidence of recurrent myocardial infarction and arrhythmias. The aim of this study was to determine the effect of foot reflexology on sleep quality and fatigue severity in the AMI patients.

  Materials and Methods

  In this double-blind randomized clinical trial, 90 AMI patients who had inclusion criteria were evaluated from cardiac care unit of Shahid Rajaee Hospital in Karaj, Iran from 30 may 2015 to 20 August 2016,  and were randomly assigned to 3 groups: Treatment (n=30), placebo (n=30), and control (n=30). Left foot reflexology in the treatment group and right foot reflexology were performed in the placebo group.The control group did not receive any intervention. Foot reflexology intervention was performed for 3 consecutive day’s for 20 minutes. The severity of fatigue was assessed in 3 groups of above, before, immediately and 20 minutes later of intervention by VAS. Sleep quality was assessed by Pittsburgh questionnaires and VAS, the day before and two consecutive days after intervention.

  Results

  The fatigue intensity score of the treatment group immediately after intervention was not significantly different from the control (P=0.233) and placebo groups (P=0.903). Remarkably, the control group was not significantly different from placebo (P=1.00). The fatigue severity score in 20 minutes after intervention was significantly lower than the control group (P=0.003), but did not differ significantly from the placebo group (P=0.355). Also, fatigue severity score of the control group did not differ significantly from the placebo group (P=0.218). Sleep quality with VAS and Pittsburgh on first and second day after intervention wasn’t significantly different in the treatment  groups compared with the control and the placebo groups and in the control group than the placebo group (P>0.05).

  Conclusion

  Findings showed that foot reflex massage 20minutes after intervention induced of significant reduction in fatigue severity in the AMI patients. Therefore, nurses can use this easy, non-pharmacological, non-invasive and low-cost method to improve severity of fatigue.

  Keywords: Myocardial Infarction, Fatigue, Sleep, Sleep Wake Disorders, Foot, Massage
 • Peyman Delavar, Mahdi Foroughian, Ali Khorsand Vakilzadeh, Lida Jarahi, Navid Kalani, Ehsan Bolvardi* Pages 338-346
  Introduction

  Low back pain is one of the most common causes of daily activity limitation and functional disabilities that affect a large number of people in the community. Due to the ineffectiveness of oral analgesics in relieving this type of pain and the need for their long-term use, which has its own side effects, the present study investigated the supplementary effect of acupuncture on pain in patients with acute back pain referred to the emergency department.

  Materials and Methods

  The present study is a randomized clinical trial that was performed on 80 patients with acute low back pain. Patients were randomly assigned to acupuncture and ibuprofen groups (n =40 in each group). The rate of pain reduction of these two treatments was measured with the pain numeric rating scale at the time of arrival, 2 and 24 hours later in the acupuncture group and the moment of arrival and two weeks later in the control group.

  Results

  The mean age of patients in the acupuncture group was 35.61±9.13 years and in the ibuprofen group was 37.55±7.96 years. The mean change of pain in the two groups of acupuncture and ibuprofen was statistically significant. The mean pain reduction in the acupuncture group was 6.95 ± 0.21 and in the ibuprofen group was 1.37±0.21 (P=0.001). The mean trend of pain change in the acupuncture group at the beginning of the study and two hours and one day after acupuncture was statistically significant (P=0.001). The mean trend of pain change in ibuprofen group was statistically significant at the beginning of the study and two weeks after taking the drug. The mean pain decreased after two weeks of drug administration compared to the before drug administration (P=0.001).

  Conclusion

  Acupuncture along with ibuprofen drug therapy has been more effective than ibuprofen therapy alone and has resulted in a better response to treatment and reduced pain in the studied patients. Therefore, acupuncture is a simple and uncomplicated procedure and also effective in reducing pain in patients with acute low back pain, which can be suggested as a complementary treatment for low back pain, after confirmation by further studies.

  Keywords: Acupuncture, Ibuprofen, Pain, Low Back Pain
 • Afsane Rouhalamini*, Hussein Fallahzade, Khadijeh Nasiriani Pages 347-355
  Introduction

  The assessment of pain in critically ill patients requires careful examination, especially in intubated and traumatic head patients due to the impossibility of using verbal pain scales and changes in non-verbal communication due to the type of injury sustained .The purpose of this study was to compare the psychometric properties of the Persian version of Behavioral Pain Scale (BPS) and Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) in patients with head trauma.

  Materials and Methods

  The psychometrics (research methodology) was done on 60 intubated head trauma patients in Shahid Rahnemoon Hospital in Yazd (Iran) in 2018-19. Considerably, the pain was measured using two BPS and CPOT scales by two evaluators independently and simultaneously in both painful and non-painful procedures. Then, convergent validity, differential validity, evaluator reliability, stability, internal consistency, sensitivity and feasibility of the two tools were evaluated and compared.

  Results

  Based on 2160 evaluations; in convergent validity strong correlation was observed between the two tools, (r>0.7). Differential validity, BPS and CPOT scores during painful procedures were significantly higher than painless procedures. The Cronbachchr('39')s alpha coefficient for the two scales was 0.722 and 0.865, respectively. The reliability of the stability of both instruments in all evaluations was more than 0.7 and significant. Also sensitivity and feasibility were confirmed for BPS tools 0.8 and 75% and CPOT tools 0.7 and 55%.

  Conclusion

  The use of BPS and CPOT tools to measure pain in intubated head trauma patients are associated with validity, reliability, and sensitivity. However, BPS was feasible for nurses to use.

  Keywords: Pain, Pain Management, Intensive Care Units, Pain Measurement, Psychometrics, Craniocerebral Trauma
 • Leila Eskandari*, Farideh Izadisabet, Raheb Ghorbai, Farid Gharibi Pages 356-364
  Introduction

  Proper marital relationship is an important factor in success and continuity of the couplechr('39')s live together. So, this study was conducted to evaluate and improve of sexual function and marital satisfaction in Semnan’s women through educational interventions.

  Materials and Methods

  This interventional study was conducted in selected health centers of Semnan city (Iran) in 2019. The sample size was 200, which was determined using similar studies; and participants were divided between case and control groups, randomly. Therefore, the study tools included two questionnaires which their validity and reliability were confirmed in previous studies. The participants were surveyed in two phases, before and after the educational interventions, and the effectiveness of the interventions was determined by comparing obtained results in the case and control groups in the two phases.

  Results

  Assessing the interventions impacts showed that the performed interventions had positive and significant impacts in all dimensions of sexual function aspect (except sexual pain) as well as total sexual function (P<0.05). In marital satisfaction aspect; the interventions had significant and positive impact on dimensions of “communication” and “satisfaction” (P<0.05), and had not any impact on dimensions of “idealistic distortion” and “conflict resolution” (P>0.05).

  Conclusion

  The study results showed that the implementation of educational interventions and the establishment of counseling mechanisms could lead to promotion of sexual function and marital satisfaction in women. Undoubtedly, the integration of these educational interventions in provided services from health system can promise the strength of the family foundation.

  Keywords: Sexual Function, Sexual Behaviour, Marital Satisfaction, Educational Interventions, Women
 • Reza Hamzelouie, Alireza Khaghani*, Fatemeh Azadinia Pages 365-371
  Introduction

  Forward head posture, which occurs often in conjunction with increased curvature in the upper body and rounded shoulder, is one of the most common postural deviations. Over time, this poor posture can contribute to the development of neck pain and shoulder dysfunction. Therefore, the purpose of this study is to design and develop a forward head rounded shoulder posture corrective orthosis (FHRSO) and its immediate effect on craniovertebral and protraction-retraction angles in people with postural deviations in the upper body.

  Materials and Methods

  Thirty men aged between 18 and 60 years with a forward head posture disorder (craniovertebral angle less than 42.5 degrees) participated in this study. Correspondingly, the immediate effect of the newly designed orthosis, namely FHRSO was investigated via measuring two variables, craniovertebral and protraction-retraction angles in the standing position by taking lateral view photographs.

  Results

  Both craniovertebral and protraction-retraction angles were significantly increased following the FHRSO wearing in comparison with no orthosis condition (P<0.001).

  Conclusion

  Our findings indicate that a FHRSO orthosis can be effective for correcting the forward head and rounded shoulder posture in persons with postural deviations in the upper body.

  Keywords: Cervico-Thoracic Orthosis, Forward Head, Posture, Rounded Shoulders, Craniovertebral Angle, Protraction-Retraction Angle
 • Sorayya Doustmohamadian*, Naeim Sadat Kia, Sepideh Fatahi Pages 372-378
  Introduction

  According to the world health organization the prevalence of type 2 diabetes in our country and world will increase sharply by 2030. Because improving glycemic control delays the onset and progression of diabetes complications, recognizing related factors is key step in the effective treatment of these patients. Therefore, this study was performed to determine the predictors of poor glycemic control.

  Materials and Methods

  This study was a cross sectional study performed on 388 diabetic patients referring to the diabetes clinic in year 2019 (Semnan, Iran). The mean glycosylated hemoglobin was used as glycemic control index, and Hb A1C >7% was considered as poor glycemic control. Exclusion criteria were pregnancy, use of corticosteroid or cytotoxic drugs, malignancy, hemoglobinopathy, anemia, uremia, secondary diabetes, history of GI bleeding, surgery and blood transfusion in the last 3 month. All patients with type 2 diabetes who did not meet the exclusion criteria were included in the study.

  Results

  The mean Hb A1C was 8.044 ± 1.46 and 74 % of the patients had poor glycemic control. 44.5% of the patients had BMI> 30 kg/m² and 89.9 % of them had abdominal obesity. There was an association between poor glycemic control and gender, type of treatment and duration of diabetes. Women, individuals treated with injectable insulin, and patients with the duration of diabetes less than 5 year had better control.

  Conclusion

  Our study showed that duration of diabetes and type of treatment are independently associated factors of glycemic control.

  Keywords: Glycemic Control, Glycated Hemoglobin A, Type 2 Diabetes Mellitus, Risk Factors
 • Nafiseh Sheykhbahaei, Narges Gholizadeh* Pages 379-385
  Introduction

  Vitamin D has anti-inflammatory and immunomodulatory function. The role of vitamin D deficiency has been established in the development of many types of cancers and autoimmune diseases. Oral lichen planus (OLP) is a common chronic autoimmune in oral cavity. This study aimed to evaluate the serum and salivary levels of total vitamin 25 (OH) D3 in patients with the OLP and to assess the relationship between vitamin levels and salivary flow rate.

  Materials and Methods

  The blood samples, unstimulated and stimulated saliva were collected from 64 patients with the OLP and 45 healthy subjects. The 25(OH) D3 levels measured by ELISA technique. The salivary flow rate was also measured in milliliters per minute.

  Results

  The level of vitamin D3 in unstimulated and stimulated saliva of the OLP patients significantly decreased compared to the control group (p<0.001, p = 0.01 respectively). There was no significant relationship between the serum level of vitamin D3 in the OLP and control groups (p = 0.11). No significant relationship was found between serum and salivary vitamin D levels with salivary flow rate. No significant correlation was found between salivary and serum levels of vitamin D, but the severity and pain score were negatively correlated with vitamin D levels.

  Conclusion

  Lower levels of salivary 25 (OH) D3 in the OLP patients than the healthy subjects can be an effective factor in the development of this disease. Conspicuously, saliva seems to be a more accurate tool for measuring vitamin D than serum.

  Keywords: Oral Lichen Planus, Saliva, Vitamin D, Vitamin D Deficiency
 • Mohammad Sheibanifar, Atefeh Aminianfar*, Simin Haghighi Pages 386-393
  Introduction

  Low back pain is one of the most common disorders in modern society. Disturbed properioception can be a possible cause of low back pain and can cause recurrence of low back pain. Previous studies have shown that low back pain reduces proprioception due to instability in the low back. Since the degenerative process of disc herniation is one of the important factors in exacerbating the known low back pain process, it is not clear whether the degeneration of the lumbar disc exacerbates the deficits of proprioception or the proprioception reduction is resulted from the low back pain itself. The aim of this study was to dertimine whether disk degeneration is the cause of proprioception reduction or not?

  Materials and Methods

  This observation study was performed on 70 patients with low back pain (35 people with chronic non-specific low back pain and 35 people with discopathic low back pain). Remarkably, the repositioning error of the forward bending angles at 30% and 60% of the total lumbar flexion angle and the neutral angle was measured by a digital electrogoniometer.

  Results

  Based on the measurements of absolute error in 30% of the total range of motion (1.97±2.02 in patients with chronic nonspecific low back pain versus 1.92±1.04 in discopathic individuals, P=0.892) and 60% of the total range of motion (2.30±1.96 vs. 2.01±1.09, P=0.450) and neutral angle (1.74±1.36 vs. 1.44±1.41, P=0.370), there was no significant difference between these two groups.

  Conclusion

  Patients with low back pain may have altered proprioception, but due to the lack of significant differences in proprioception between chronic nonspecific low back pain patients and discopathic patients, other factors appear to be involved in the exacerbation of low back pain disorder.

  Keywords: Chronic Non Specific Low Back Pain, Discopathic Low Back Pain, Proprioception, Incilinometer
 • MohammadReza Monazzam Esmaielpour, Faezeh Abbasi Balochkhaneh, Seyed Hojat Mousavi Kordmiri*, Nastouh Khanjani Fashkhami, Seyed Abolfazl Zakerian, Milad Abbasi Pages 394-401
  Introduction

  Noise is one of the most harmful physical factors in the workplace that can cause annoyance. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of annoyance caused by occupational noise on employee’s mental distress.

  Materials and Methods

  This analytical-descriptive study was performed on 325 employees of the parts manufacturing industry in seven groups and the noise dose received for each group was measured by a dosimeter using ISO9612 standard. Then, psychosis was determined using the Kessler psychosis scale and the degree of annoyance in the face of noise in the face of noise by the standard method of ISO15666 as an individual evaluation with a one-question scale of 11 Likert options.

  Results

  The results indicated that there was a positive and significant relationship between the received sound dose and noise annoyance (P <0.05). In addition, the dose received from the sound can justify 72.2% of the variable response changes, i.e. the amount of voice annoyance alone. Also, the results of the simultaneous study of four variables of age, work experience, voice exposure and voice annoyance on the state of mental distress using multiple regression indicated that these 4 variables predicted 42% of changes in mental distress. And the main variable influencing psychological distress is voice annoyance (P <0.05).

  Conclusion

  Occupational noise through noise annoyance harassment can affect the mental health of people working in industry and harassment can act as a mediator due to job noise causing mental distress in people working in industry.

  Keywords: Noise, Psychotic Disorders, Mental Health
 • Hamzeh Zangeneh*, Mehdi Omidi, Marzieh Hadaavi, Hossein Seidekhani, Kourosh Sayehmiri Pages 402-408
  Introduction

  Diabetes is a chronic disease, non-epidemic disease that costs a lot of money in each year. One of the diagnostic criteria for diabetes is Glycosylated Hemoglobin (HBA1C), which in this study the effective factors on it examined by additive regression model.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 130 patients with diabetes type-2 were selected based on simple random sampling in Ilam city (Iran). Several variables were examined such as gender, age, weight, height, systolic and diastolic blood pressure, hypertension, smoking, family history of diabetes, daily walking for at least 30 minutes, waist and hip circumferences, HbA1c, fasting blood sugar (FBS), RBC mean corpuscular volume (MCV) and BMI. The data were collected based on Canadian diabetes checklist questionnaire.

  Results

  In simple linear regression, waist and hip circumferences and in multiple regression, hip circumference and BMI had a significant effect on HBA1C (P<0.05). Importantly, in simple additive regression waist, hip circumferences and fasting blood Sugar as well as in multiple additive regression waist, hip circumferences, fasting blood sugar and BMI had significant effects on HbA1C (P<0.05).

  Conclusion

  Additive regression model with 0.878 adjusted R-squared and AIC equal to 603.464 was better model for examining the influential factors on HbA1C compared with the multiple regression model with adjusted R-squared and AIC equal to 0.386 and 844.730, respectively.

  Keywords: Diabetes Mellitus, Glycated Hemoglobin A, Body Mass Index, Waist Circumference, Regression Analysis
 • Marziyeh Salami, Roghayeh Pakdel, Hamidreza Sameni, Abbas Pakdel*, AbbasAli Vafaei Pages 409-414
  Introduction

  Cardiac tissue is one of the organs affected by thyroid hormones imbalances. Apolipoprotein D is a multifunctional glycoprotein that is expressed in various tissues including heart tissue. The aim of this study was to evaluate the effect of both hypothyroidism and hyperthyroidism on the level of apolipoprotein D protein in the heart tissue.

  Materials and Methods

  In order to induce hypothyroidism and hyperthyroidism in white mice, propylthiouracil (PTU, 100 ppm) and levothyroxine (L-T4, 8 ppm) dissolved in water  and were used for 6 weeks, respectively. ELISA method was used to measure the total T3 hormone in rat serum. After confirming the model, the mice were anesthetized and the heart tissue was removed and the ventricle and apex of the heart were used for histological examination. Immunohistochemistry was used to evaluate the expression level of apolipoprotein D.

  Results

  We showed for the first time that the expression of apolipoprotein D in the hearts of hypothyroid (P<0.05) and hyperthyroid (P<0.001) rats increased significantly compared to the control group.

  Conclusion

  It is suggested that the increase in cardiac apolipoprotein D levels due to thyroid disorders may be part of an inherent system to protect the heart against damage caused by oxidative stress and inflammation in these disorders.

  Keywords: Apolipoproteins D, Hyperthyroidism, Hypothyroidism, Thyroid Hormones, Heart
 • Zahra Kuzegar*, Fatemeh Yousefbeyk, Bahram Soltani Tehrani, Azadeh Motavallian Pages 415-423
  Introduction

  Development of new medicines with fewer adverse effects and more efficacies is needed for the treatment of psychiatric disorders. The present study aimed to investigate the putative antidepressant and anxiolytic effects of methanolic extract of Salvia spinosa L. (SS) in mice.

  Materials and Methods

  Elevated plus-maze (EPM) and open field tests (OFT) were conducted to evaluate anti-anxiety and locomotor activity of animals treated with the methanolic extract of SS [12.5, 25, 50, and 100 mg/kg, intraperitoneal (IP)], respectively. Antidepressant-like activity of the extract was evaluated using forced swim test (FST) and tail suspension test (TST). Total phenol and flavonoid contents were measured using spectrophotometric methods.

  Results

  IP administration of SS (25, 50, and 100 mg/kg) significantly increased the percentage of time spent and the percentage of arm entries into the open arms of EPM and decreased locomotor activity (100 mg/kg), compared with the control group. Furthermore, the immobility time of animals significantly decreased in both FST and TST with doses of 25, 50, and 100 mg/kg of the extract, as compared to the control group. The total phenolic content of methanolic extract was 55.17 mg of gallic acid equivalents (GAE) per gram of dry extract and total flavonoid content was 53.07 mg of quercetin as equivalents (QE)/ g of extract.

  Conclusion

  Salvia spinosa L. has antidepressant- and anxiolytic-like effects in animal models of psychiatric disorders.

  Keywords: Anti-depressant Agents, Anti-Anxiety Agents, Methanolic Extract, Mice, Salvia