بررسی آسیب شناسی بافتی و تغییرات برخی شاخص های خونی ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) گونه های داخلی و فرانسوی ناشی از باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی آسیب شناسی و تغییرات برخی شاخص های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان داخلی و فرانسوی پس از رویارویی با باکتری آیروموناس هیدروفیلا انجام شده است. برای این کار تیماربندی در 8 تیمار و هر تیمار با  3 تکرار (هر تکرار حاوی 10 عدد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 36/0±16 گرم) انجام شد. دو تیمار به عنوان شاهد منفی (شامل بچه ماهیان گونه های داخلی و فرانسوی بدون تزریق باکتری)، دو تیمار به عنوان شاهد مثبت (شامل بچه ماهیان گونه های داخلی و فرانسوی با تزریق سرم فیزیولوژی)، دو تیمار شامل بچه ماهیان گونه های داخلی که با مقدار CFU/ml 106 و 108 باکتری آیروموناس هیدروفیلا و دو تیمار شامل بچه ماهیان نژاد فرانسوی که با مقدار CFU/ml 106 و 108 باکتری آیروموناس هیدروفیلا به روش درون صفاقی مورد تزریق قرار گرفتند بودند. پس از گذشت 20 روز، برای تعیین مقادیر برخی شاخص های خون شناسی از 6 عدد از ماهی های هر تیمار خون گیری به عمل آمد و پس از آن جهت بررسی آسیب شناسی، بافت های کلیه، کبد و طحال ماهی ها در محلول فرمالین 10 درصد فیکس گردیدند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان هماتوکریت، هموگلوبین و تعداد گلبول های قرمز خون به طور معنی داری در تیمارهای آلوده به آیروموناس هیدروفیلا در مقایسه با گروه های شاهد کاهش و تعداد گلبول های سفید و نوتروفیل ها افزایش معنی داری یافت. ضایعاتی چون دژنراسیون خفیف سلول های کبدی و به هم خوردن نظم بافتی و واکویولاسیون سیتوپلاسمی شدید سلول های کبدی و عوارضی نظیر دژنراسیون و نکروز لوله های کلیوی و پرخونی، ادم و از دست رفتن سلول های دفاعی پالپ طحال، از مهم ترین تغییرات بافتی مشاهده شده در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با شاهد بود. بیشترین درصد بازماندگی در گروه شاهد بچه ماهیان داخلی بدون تزریق باکتری و تزریق شده با سرم فیزیولوژی مشاهده شد. با توجه به قابلیت بیشتر مقاومت گونه های داخلی در کنار تدابیر مدیریتی که توانسته میزان بازماندگی را افزایش دهد، اصلاح و بهبود شرایط محیطی و از بین بردن عوامل استرس زا نیز در صورت امکان در کاهش ضایعات ناشی از بیماری می تواند موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
159 تا 174
لینک کوتاه:
magiran.com/p2278377 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!