بررسی مشخصات بیماران با تشخیص عفونت های بیمارستانی و ارتباط آن با میزان مقاومت های آنتی بیوتیکی در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

عفونت های بیمارستانی، علت حدود یک سوم مرگ و میرها در بیمارستان هستند و روز به روز اهمیت بیشتری یافته و نظام سلامت کشورها را به چالشی جدی فرا می خوانند. بررسی وکنترل عفونت بیمارستانی درسطح دنیا اولویت جهانی است. درهمین راستا، این مطالعه باهدف بررسی مشخصات بیماران مبتلا به عفونت بیمارستانی در بیمارستان امیرالمومنین(ع) طراحی شد.

روش بررسی

در این مطالعه مقطعی، 211 بیمار تحت مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات اولیه از فرم های کمیته کنترل عفونت بیمارستان استخراج و اطلاعات تکمیلی از پرونده بیماران تهیه شد. داده ها توسط SPSS نسخه 23 تحت آنالیز آماری قرار گرفتند. 

یافته ها

شیوع عفونت بیمارستانی 7/2 % برآورد شد. پنومونی با 4/74 % شایع ترین عفونت بیمارستانی بود. باسیل های گرم منفی با 6/87 % شایع ترین پاتوژن بودند. در بین ایزوله های به دست آمده، آسینتوباکتر با 94 مورد (51 %) کل موارد گرم منفی ها را تشکیل می داد. میکروارگانیسم های مقاوم به کارباپنم ها در سن بالای 80 سال نسبت به دو رده دیگر تفاوت معنی داری داشت. مقاومت به کارباپنم ها در بستری بالای 30 روز نسبت به زیر 30 روز به طور معنی داری بیشتر بود. مقاومت به نسل سوم سفالوسپورین ها در E-coli و مقاومت به فلوروکینولون ها در سودومونا در بستری بیشتر از یک ماه به طور معنی داری بیشتر بود.

نتیجه  گیری

شایع ترین عفونت بیمارستانی، پنومونی بود. سن و طول مدت بستری در میکروارگانیسم های مقاوم به کارباپنم ها از فاکتورهای موثر در مقاومت میکروبی رخ داده در مبتلایان به عفونت های بیمارستانی بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
241 تا 250
لینک کوتاه:
magiran.com/p2285493 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!