فهرست مطالب

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - سال سی و یکم شماره 2 (پیاپی 104، تابستان 1400)
 • سال سی و یکم شماره 2 (پیاپی 104، تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/04/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محسن جعفری*، علی اصغر رواسی صفحات 135-145
  سابقه و هدف

  آیریزین میوکاینی است که در اثر ورزش از عضله ترشح می شود و با تحریک بیان ژن پروتئین جدا کننده 1 (UCP1) موجب تبدیل بافت چربی سفید به قهوه ای از طریق افزایش تعداد و اندازه میتوکندری ها و ترموژنز غیرلرزشی می شود. بدین ترتیب فعالیت آیریزین در کاهش درصد چربی موثر است که منجر به درمان چاقی می شود. هدف از این مطالعه مروری بررسی تاثیر انواع فعالیت های ورزشی بر سطوح آیریزین در افراد بزرگسال سالم بود.

  روش بررسی

  این تحقیق با طراحی مروری انجام گرفت. برای جستجوی مقالات از پایگاه های PubMed و Google Scholar استفاده شد.   واژه های کلیدی مورد استفاده شامل تمرین (Exercise، Training)، فعالیت بدنی (Physical activity)، آیریزین (Irisin) و بافت چربی قهوه ای (Brown adipose tissue) بودند. تعداد 154 مقاله بین سال های 2010 تا 2020 در این رابطه یافت شدند که از بین آنها 53 مقاله مورد استفاده قرار گرفتند. بخش هایی که در مقالات گزینش شده مورد استفاده قرار گرفتند، شامل چکیده و بخش های مربوط به بیولوژی آیریزین، مکانیزم های تاثیر آیریزین بر بیماری های مزمن و مکانیزم های تاثیر ورزش بر آیریزین بودند. 

  یافته ها

  افزایش سطوح آیریزین در اکثر مقالاتی (معادل 90 %) که درباره اثرات حاد انواع فعالیت های بدنی بودند گزارش شد؛ همچنین پس از تمرینات طولانی مدت ورزشی سطوح آیریزین در اکثر مقالات (حدود 66 %) بدون تغییر گزارش شد.

  نتیجه  گیری

  به نظر می رسد که شدت بالاتر تمرین نسبت به شدت پایین تر، تاثیر بیشتری بر سطوح آیرزین دارد. به طور کلی یک جلسه تمرین موجب افزایش آیریزین می شود، در حالی که سطوح آیریزین پس از تمرینات منظم ثابت باقی می ماند. همچنین هرچه شدت تمرین و توده عضلانی بیشتر باشد، اثر بیشتری بر تولید و ترشح آیریزین از عضله اسکلتی دارد که در پیشگیری از بیماری هایی چون آتروسکلروز، پوکی استخوان، آلزایمر، سرطان و دیابت موثر است.

  کلیدواژگان: تمرین، فعالیت بدنی، آیریزین، پروتئین جداکننده1
 • ماندانا باقرزاده، ستاره حقیقت*، مهدی مهدوی صفحات 146-155
  سابقه و هدف

  استافیلوکوکوس اوریوس کوکسی گرم مثبت و پاتوژن فرصت طلب است. با توجه به گسترش مقاومت این باکتری در برابر آنتی بیوتیک ها، یکی از مهم ترین راه های پیشگیری، استفاده از واکسن است. در این بین، پروتئین اتولیزین به عنوان یکی از مولکول های چسبندگی باکتری نقش مهمی در اتصال به سلول های میزبان و تقسیم سلولی دارد. در مطالعه حاضر نقش پروتئین اتولیزین به عنوان کاندیدای واکسن مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  بعد از تولید پروتئین نوترکیب اتولیزین، 20میکروگرم  R-Autolysin فرموله شده با ادجوانت های آلوم و مونتاناید  ISA-266 سه بار با فواصل دو هفته ای در موش های  Balb/cبه صورت زیر جلدی تزریق شد. با استفاده از روش الایزای غیر مستقیم تیتر آنتی بادی توتال، ایزوتایپ های IgG1، IgG2 و سایتوکاین های IL4 و  IFN-γاندازه گیری شد. موش های آزمایشی با دوز cfu108× 5 مورد چالش باکتریایی قرار گرفتند، سپس تعداد باکتری ها در  ارگان های داخلی تعیین شد. 

  یافته ها

  ایزوتایپ آنتی بادی های  IgG1وIgG2a در موش های واکسینه شده در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معنی داری داشتند. همچنین سایتوکین های IFN-γ و  IL-4تفاوت معنی داری در گروه های مختلف واکسینه شده در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند. میزان باکتری در اندام های داخلی موش های واکسینه شده 1000 بار کمتر از گروه های کنترل بود. در نهایت بقای موش های ایمن پس از چالش در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته بود.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده نشان دهنده نقش اتولیزین به عنوان کاندیدای مناسب واکسن علیه عفونت استافیلوکوکی است.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، اتولیزین، واکسن، ایمنی همورال، ایمنی سلولی
 • شبنم اکبری، محمد ناصحی*، مهرداد هاشمی صفحات 156-163
  سابقه و هدف

  کلستاز در اثر نقص عملکری صفرا و یا ترشح آن رخ می دهدکه از عوارض این بیماری می توان به فرآیند آپوپتوز (مرگ برنامه ریزی شده) اشاره کرد. داروی کورکومین عصاره موثر ریزوم گیاه زردجوبه است که دارای خواص ضدآپوپتوزی است؛ از این رو در این پژوهش به بررسی بیان ژن های BAX و BCL2 متعاقب اثر کلستاز و داروی کورکومین در ناحیه پری فرونتال موش های صحرایی نر پرداخته شد.

  روش بررسی

  این تحقیق روی 16 سر موش صحرایی نر به وزن 220 تا 240 گرم انجام شد که در آن موش ها را به 4 گروه، شامل گروه کنترل، گروه شم-کورکومین، گروه BDL و گروه BDL-کورکومین تقسیم کردیم. در مرحله بعد ناحیه پری فرونتال موش ها جمع آوری و پس از استخراج RNA و سنتز cDNA بیان ژن ها در گروه های مختلف توسط تکنیک Real Time PCR سنجیده شد. 

  یافته ها

  بیان ژن BCL2 در گروه BDL شده نسبت به گروه کنترل کاهش یافته (05/0>p) و بیان ژن BAX در گروه BDL شده نسبت به گروه کنترل افزایش یافته و در نتیجه سلول به سمت آپوپتوز پیش می رود. اما با تزریق کورکومین بیان ژن BCL2 در گروه BDL-کورکومین نسبت به گروه BDL افزایش و بیان ژن BAX در گروه BDL-کورکومین نسبت به گروه BDL کاهش پیدا کرد.

  نتیجه گیری

  کورکومین می تواند با افزایش بیان ژن BCL2 و کاهش بیان ژن BAX در ناحیه فرونتال، عوارض منفی کلستاز از جمله آپوپتوز را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: کلستاز BAX BCL2 کورکومین فرونتال
 • سلیمان انصاری کلاچاهی، شهرام غلامرضائی*، محمد مرادنیا، فهیمه ادیب صابر صفحات 164-172
  سابقه و هدف
  بتا-هیدروکسی-بتامتیل بوتیرات (HMB) یکی از مکمل های غذایی است که در سالهای اخیر برای تعدیل هموستاز و افزایش لیپولیز و توده بدون چربی در ورزشکاران مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرین مقاومتی همراه با مکمل HMB بر پروفایل لیپیدی و برخی شاخص های آمادگی جسمانی بدنسازان مبتدی بود.
  روش بررسی
  در تحقیق حاضر، 40 مرد بدنساز 29-19 ساله با میانگین سنی 03/3±95/22 سال به طور داوطلبانه شرکت کردند و به طور تصادفی در دو گروه HMB و دارونما تقسیم شدند. گروه HMB و گروه دارونما، به ترتیب مکمل HMB و کپسول پلی دکستروز را به مدت 14 روز مصرف کردند. برنامه تمرینی برای هر دو گروه شامل تمرینات مقاومتی با الگوی هرمی دوگانه به مدت 8 هفته و هفته ای 3 جلسه بود. خون گیری در مرحله پیش و پس آزمون دو روز قبل و بعد از مداخله انجام شد. 
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه HMB و دارونما در متغیر تری گلیسرید ناشی از اعمال مداخله تفاوت  معنی داری دیده شد (05/0>p). اما درمورد سایر متغیرها مانند LDL،HDL ، LDL/HDL و کلسترول این تفاوت معنی دار نبود (05/0‹p). همچنین بین دو گروه HMB و دارونما در متغیرهای پرس سینه و پرس پا ناشی از اعمال مداخله تفاوت معنی داری دیده شد (05/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که انجام هشت هفته تمرین مقاومتی با الگوی باردهی دوگانه به همراه مصرف مکمل HMB باعث افزایش قدرت و کاهش تری گلیسرید در مردان بدنساز مبتدی شده است.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی هرمی، بتاهیدروکسی بتا متیل بوتیرات (HMB)، پروفایل لیپیدی، قدرت بیشینه
 • نیلوفر احسانی*، پریسا زیارتی، مریم سلامی صفحات 173-183
  سابقه و هدف

  امروزه چای بعد از آب آشامیدنی، سالم ترین و پرمصرف ترین نوشابه در سطح جهان به شمار می آید. ترکیبات مفید در چای مانند فلوراید، کافیین و مواد معدنی ضروری و از طرفی دیگر فلزات سنگین و سمی اثرات نامطلوب بر روی انسان دارند. هدف از این مطالعه، سنجش میزان سرب در نمونه های چای سبز و سیاه وارداتی و بررسی عامل زمان دم کردن در آزاد شدن سرب بود.

  روش بررسی

  در این تحقیق فلز سنگین سرب در 450 نمونه از چای سبز و سیاه وارداتی و دم کرده نوشیدنی هر دو چای در سه زمان 5، 10 و 15 دقیقه مورد بررسی و آنالیز داده ها با نرم افزار 22.SPSS  و آزمون ANOVA انجام شد. آماده سازی نمونه ها، توسط نیتریک اسید غلیظ و هیدروکلریدریک اسید غلیظ به روش هضم مرطوب انجام شد و میزان سرب با دستگاه اسپکترفوتومتری جذب اتمی کوره گرافیتی آنالیز گردید. 

  یافته ها

  نتایج حاصل نشان داد که در دم کرده نمونه های چای سیاه و سبز خشک، مقدار سرب کمتر از حد مجاز نمونه چای خشک (1ppm) و همچنین مقدارش در دم کرده چای در دقیقه 15 بالاتر از دقیقه 10 و آن نیز بالاتر از دقیقه5 شد.

  نتیجه گیری

  مقدار سرب در دم کرده انواع چای پایین تر از نمونه های خشک بود. بهترین زمان برای دم کردن چای مدت زمان 5دقیقه است که میزان سرب در کمترین مقدار خواهد بود و ویژگی های ارگانولپتیک از لحاظ عطر و طعم بهترین شرایط را دارد.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، سرب، عناصر ضروری، چای خشک، نوشیدنی و دم کرده چای
 • جبار فیضی، علی لویی منفرد*، سلمان سلطانی صفحات 184-194
  سابقه و هدف

  در مورد عوارض تماس زنان حامله با فرمالدیید نگرانی هایی وجود دارد.کورکومین ماده موثر در زردچوبه است و دارای کاربردهای درمانی متعددی می باشد. در این مطالعه اثرات کورکومین بر روی ساختار جفت در رت های تیمار شده با فرمالدیید بررسی شد.

  روش بررسی

  برای این کار تعداد40 سر رت آبستن نژاد ویستار به صورت تصادفی به 5 گروه شامل شاهد، تجربی1(دریافت کننده فرمالدیید تزریقی داخل صفاقی، به میزان mg/kg10 در روزهای 4 الی17آبستنی)، تجربی2(دریافت کننده فرمالدیید به روش مذکور + پودرکورکومین به میزان mg/kg 150به صورت گاواژ)، تجربی3(دریافت کننده فرمالدیید به روش مذکور + پودر کورکومین به میزان mg/kg300) و تجربی4(دریافت کننده تنها پودرکورکومین به میزان mg/kg 150)، تقسیم شدند. درروز 18آبستنی، رت ها آسان کشی شده و نمونه جفت استخراج شد و مطالعات ماکروسکوپی انجام شد. سپس نمونه های لازم برای بررسی بافت اخذ و رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ایوزین انجام شد. سپس اندازه گیری هیستومتریک انجام گردید. نتایج با نرم افزار SPSS تحلیل شد و  05/0P< معنی دار در نظر گرفته شد. 

  یافته ها

  تیمار با فرمالدیید موجب تغییرات مخرب در بافت جفت شد. تیمار با کورکومین (mg/kg150) موجب کاهش اثرات سمی فرمالدیید شد. کورکومین با غلظتmg/kg300 سبب بهبودی کامل در ساختار جفت شد. در حیوانات دریافت کننده کورکومین به تنهایی، وضعیت ساختار بافتی جفت مشابه گروه شاهد بود.

  نتیجه  گیری

  براساس نتایج این مطالعه تیمار با کورکومین در غلظتmg/kg300 می تواند به طور موثر تغییرات ساختار بافتی جفت ناشی از تماس با فرمالدیید را برطرف سازد. از این رو شاید بتوان در افراد حامله در معرض آلودگی با فرمالدیید، مصرف کورکومین را توصیه کرد.

  کلیدواژگان: بافت شناسی، جفت، فرمالدئید، کورکومین، موش صحرایی
 • فاطمه نیکوئی*، محمد اورکی، مسعود جانبزرگی، احمد علیپور صفحات 195-204
  سابقه و هدف

  آموزش ایمن سازی در برابر استرس ترکیبی از بهترین عناصر شناختی-رفتاری است. در این مطالعه، آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر  شاخص های سایکوفیزیولوژیکی (کورتیزول بزاقی) و شاخص های روانشناختی (اضطراب، استرس و افسردگی) بیماران دارای پیوند عروق کرونری بررسی شد.

  روش بررسی

  روش پژوهش، نیمه تجربی با گروه کنترل و طرح پیش آزمون - پس آزمون بود. بیمارانی که عمل جراحی پیوند عروق کرونر داشتند و به مرکز بازتوانی بیمارستان قلب تهران مراجعه کرده بودند، بررسی شدند. 30 نفر به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار این پژوهش مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس  DASS-21 و کیت کورتیزول بود. گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه ای در معرض متغیر مستقل (آموزش ایمن سازی در برابر استرس) قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری، تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن مانکوا و نرم افزار  SPSSاستفاده شد. 

  یافته ها

  آموزش ایمن سازی در برابر استرس، بر میزان کورتیزول بزاق  (001/0>p)، افسردگی (001/0>p)،  استرس (001/0>p) و اضطراب (001/0>p)  گروه آزمایش تاثیرگذار بود.

  نتیجه گیری

  کاهش هیجانات منفی به دنبال آموزش ایمن سازی در برابر استرس نقش مهمی در پیشگیری از عوارض وخیم تر بیماری قلبی دارد و انجام مداخلات مبتنی بر نتایج این پژوهش برای بیماران قلبی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آموزش ایمن سازی در برابر استرس، شاخص های سایکوفیزیولوژیکی، شاخص های روانشناختی و جراحی عروق کرونر
 • سرور بهبهانی*، محمد کریمی مریدانی، علیرضا رمضانی، حمیده صباغی صفحات 205-217
  سابقه و هدف

  انسداد ورید مرکزی شبکیه دومین بیماری شایع عروق شبکیه پس از رتینوپاتی دیابتی است که می تواند باعث کاهش بینایی شود. در این مقاله به بررسی پتانسیل های روش های زمان-فرکانس در تمایز چشم های درگیر با بیماری و چشم های سالم پرداختیم.  

  روش بررسی

  تعداد 20 بیمار با انسداد ورید مرکزی شبکیه در یک چشم مورد بررسی قرار گرفتند. چشم مقابل به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. دو روش تبدیل فوریه زمان کوتاه و تبدیل موجک زمان گسسته به منظور تعیین مولفه های فرکانسی سیگنال های الکترورتینوگرام ثبت شده از دو تحریک تطبیق در روشنایی cd.s.m-2 3 و فلیکر 30 هرتز به کار رفتند. 

  یافته ها

  در روش تبدیل موجک گسسته، سیگنال تحریک تطبیق در روشنایی cd.s.m-2 3  شامل سه مولفه اصلی بوده که با ظهور امواج a، b و i مطابقت داشته و تحریک فلیکر دارای دو فرکانس غالب منطبق با امواج a و b بود. فرکانس های غالب اول و دوم هر دو تحریک در گروه های بیمار و نرمال تمایز معنی داری را نشان دادند و زمان ظهور فرکانس غالب در تحریک روشنایی cd.s.m-2 3  افزایش نشان داد.

  نتیجه گیری

  روش تبدیل موجک گسسته توانایی ایجاد تمایز میان مولفه های فرکانسی گروه سالم و انسداد ورید مرکزی شبکیه را نشان داده است. افت فرکانس و افزایش تاخیر در ظهور فرکانس های غالب در تحریک تطبیق در روشنایی نشان دهنده درگیری بیشتر سلول های  استوانه ای نسبت به سلول های مخروطی شبکیه است.

  کلیدواژگان: الکترورتینوگرام، انسداد ورید مرکزی شبکیه، تبدیل فوریه زمان کوتاه، تبدیل موجک گسسته
 • شکوفه صمدیان، مهناز استکی*، رویا کوچک انتظار، آنیتا باغداساریانس، افسانه قنبری پناه صفحات 218-228
  سابقه و هدف

  تمایل به زیبایی از دیرباز در سرشت انسان ها وجود داشته است. جراحی زیبایی برای خلق زیبایی و ایجاد تصویر ذهنی مطلوب امروزه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، تبیین نقش واسطه ای نشخوار فکری در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و استرس ادراک شده با نگرانی از تصویر بدنی بود.

  روش بررسی

  طرح پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی است  که در آن 350 نفر از متقاضیان جراحی زیبایی که به مراکز جراحی زیبایی شمال تهران مراجعه کرده بودند، داوطلبانه و به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به پرسش نامه های جمعیت شناختی، استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983)، پرسش نامه شخصیت نیو (1985)، نگرانی از تصویر بدنی لیتلتون (2005) و پاسخ های نشخواری نولن هوکسما و مارو (1991) پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای Amos  و SPSS و با تکیه بر مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد مدل اندازه گیری متغیرهای پژوهش اعتبار دارد و نشخوار ذهنی نقش واسطه ای در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و استرس ادراک شده با نگرانی از تصویر بدنی در افراد متقاضی جراحی زیبایی دارد. همین طور مدل ساختاری نگرانی از تصویر بدنی براساس ویژگی های شخصیتی و استرس ادراک شده از برازش مطلوبی برخوردار است.

  نتیجه گیری

  لازم است از مقیاس های هنجار شده برای درک وارزیابی روانشناختی قبل از جراحی زیبایی استفاده شود و این غربالگری می تواند باعث کاهش تعداد جراحی های غیرضروری شود.

  کلیدواژگان: نشخوار فکری، ویژگی های شخصیتی، استرس ادراک شده، نگرانی از تصویر بدنی، جراحی زیبایی
 • مریم صفایی، محمد صاحب الزمانی*، پریوش جعفری، فرهاد ادهمی صفحات 229-240
  سابقه و هدف

  آموزش پرستاری در ایران اگر چه از رشد و روند مثبتی برخوردار است، ولی با چالش هایی مواجه است که وجود این چالش ها اهمیت توجه به ارزیابی را بیشتر می کند. مطالعه حاضر با هدف ارایه مدلی برای ارتقاء ارزیابی آموزش پرستاری در واحدهای مجری رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفت.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی به شیوه داده بنیاد بود. مشارکت کنندگان بر اساس اصل اشباع نظری به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای و روش مقایسه ای استراوس و کوربین تحلیل شد. 

  یافته ها

  ابعاد مدل ارتقاء ارزیابی آموزش پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی در 6 بعد، شامل "پدیده مرکزی"، "شرایط علی"، "شرایط زمینه ای"، "راهبردها"، "عوامل مداخله گر" و "پیامدها" شناسایی شدند که ابزار و شیوه های ارزیابی جزء پدیده مرکزی بودند. اعضای هییت علمی، امکانات آموزشی، شرایط دانشجویان و ساختار سازمانی دانشگاه شرایط علی بودند. نظام آموزشی، بسترهای حقوقی و بازار کار به عنوان شرایط زمینه ای ارتقاء ارزیابی محسوب شدند. عوامل مداخله گر شامل نگرش سازمانی به ارزیابی و انگیزش سازمانی بودند. راهبردها، دربرگیرنده مدیریت توسعه منابع انسانی و به کارگیری الگوهای موفق ارزیابی بود و پیامد پژوهش، ارتقاء آموزش پرستاری بود.

  نتیجه  گیری

  الزامات بی شماری برای اثربخشی ارزیابی پرستار وجود دارد. فراهم آوردن این شرایط می تواند اثربخشی ارزیابی فعلی توسط سیاست گذاران پرستاری را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: مدل، ارزیابی، آموزش پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی
 • معصومه مسگریان*، مهرانگیز زنگنه، بهنام فرهودی، محسن علیجانی، شیما حقانی، سیمین اولادی صفحات 241-250
  سابقه و هدف

  عفونت های بیمارستانی، علت حدود یک سوم مرگ و میرها در بیمارستان هستند و روز به روز اهمیت بیشتری یافته و نظام سلامت کشورها را به چالشی جدی فرا می خوانند. بررسی وکنترل عفونت بیمارستانی درسطح دنیا اولویت جهانی است. درهمین راستا، این مطالعه باهدف بررسی مشخصات بیماران مبتلا به عفونت بیمارستانی در بیمارستان امیرالمومنین(ع) طراحی شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی، 211 بیمار تحت مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات اولیه از فرم های کمیته کنترل عفونت بیمارستان استخراج و اطلاعات تکمیلی از پرونده بیماران تهیه شد. داده ها توسط SPSS نسخه 23 تحت آنالیز آماری قرار گرفتند. 

  یافته ها

  شیوع عفونت بیمارستانی 7/2 % برآورد شد. پنومونی با 4/74 % شایع ترین عفونت بیمارستانی بود. باسیل های گرم منفی با 6/87 % شایع ترین پاتوژن بودند. در بین ایزوله های به دست آمده، آسینتوباکتر با 94 مورد (51 %) کل موارد گرم منفی ها را تشکیل می داد. میکروارگانیسم های مقاوم به کارباپنم ها در سن بالای 80 سال نسبت به دو رده دیگر تفاوت معنی داری داشت. مقاومت به کارباپنم ها در بستری بالای 30 روز نسبت به زیر 30 روز به طور معنی داری بیشتر بود. مقاومت به نسل سوم سفالوسپورین ها در E-coli و مقاومت به فلوروکینولون ها در سودومونا در بستری بیشتر از یک ماه به طور معنی داری بیشتر بود.

  نتیجه  گیری

  شایع ترین عفونت بیمارستانی، پنومونی بود. سن و طول مدت بستری در میکروارگانیسم های مقاوم به کارباپنم ها از فاکتورهای موثر در مقاومت میکروبی رخ داده در مبتلایان به عفونت های بیمارستانی بود.

  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، پنومونی، عفونت ادراری، عفونت محل زخم جراحی، عفونت خونی مرتبط با کاتتر
 • متین قاسمی، ویدا شفتی* صفحات 251-257
  سابقه و هدف

  اطلاع از جنسیت جنین در سنین پایین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. تعیین جنسیت جنین  اطلاعات مهمی درمورد سلامت جنین آشکار می کند. یکی از روش های تعیین جنسیت در سه ماهه اول بر اساس محل قرارگیری جفت است. این مطالعه به بررسی دقت و حساسیت این روش با سونوگرافی ترانس ابدومینال در تعیین جنسیت جنین در سه ماهه اول بارداری پرداخته است.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی- تحلیلی Cross-sectional)   analytic)، به روش نمونه گیری در دسترس 192 خانم باردار  در   هفته های 7 الی  11 بارداری خویش در سال 1398 در درمانگاه بیمارستان شهید رجایی تنکابن - ایران  انتخاب شدند. سونوگرافی ترانس ابدومینال انجام شد. معیار ورود به مطالعه زنان باردار در سنین بارداری 7 الی 11 هفته و معیار خروج از مطالعه شامل بارداری چندقلو و سقط و عدم تمایل به شرکت در مطالعه بود. جنسیت جنین با توجه به محل قرار گیری جفت طبق (راست و چپ و قدامی و خلفی) در نظر گرفته شد و جنسیت جنین پیش بینی شده با جنسیت واقعی جنین پس از تولد مقایسه شدند. نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 جهت تحلیل آماری یافته ها به کار گرفته شد. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. 

  یافته ها

  از میان 192 جنین بررسی شده، 90 نوزاد دختر (9/46 %) و 102 نوزاد پسر (1/53 %) بودند. در 72 % مواردی که جفت در سمت راست تشکیل شد جنین پسر بود و در 70% مواردی که جفت در سمت چپ قرار داشت جنین دختر بود (05/0P<). دقت این روش تعیین جنسیت در این مطالعه 3/71 % و حساسیت برای تشخیص جنس پسر و دختر به ترتیب 5/74 % و 7/67 % اندازه گیری شد.

  نتیجه گیری

  براساس یافته ها، موقعیت راست و چپ جفت ارتباط معنی داری با جنسیت جنین داشت. پیشنهاد می شود مطالعات بیشتر با حجم نمونه بیشتر به همراه تحقیقات دقیق تر در رابطه با محل جفت انجام گیرد

  کلیدواژگان: اولتراسوند، 3 ماهه اول بارداری، محل قرارگیری جفت، تعیین جنسیت
|
 • Mohsen Jafari*, Ali Asghar Ravasi Pages 135-145
  Background

  Irisin is a myokine that secrets from muscle during and after the exercise and induces non-shivering thermogenesis after stimulation of uncoupling protein-1 (UCP1) gene expression and elevation of number and size of mitochondria. Therefore, irisin activity is effective in reduction of fat percent that lead to treatment of obesity. The aim of this review study was to investigate the effect of various sports activities on irisin levels in healthy adults.

  Materials and methods

  In this systematic review, PubMed and Google Scholar databases were used for articles searching. Keywords include training, exercise, physical activity, irisin and brown adipose tissue. Among 154 articles published between 2010 and 2020, 53 articles were selected. Used parts of selected articles were those related to abstract, biology of irisin, mechanisms of effects of irisin on chronic diseases and mechanisms of effects of exercise on irisin.

  Results

  Elevation of irisin levels was reported in the most articles (90%) about acute effects of different types of physical activity on Irisin, also irisin levels were consistent after long term exercise in the most related articles (66%).

  Conclusion

  Results showed that higher exercise intensities were more effective for irisin secretion than lower exercise intensities. Overall, one session exercise increases irisin, while irisin levels remains constant after regular exercise. Also, higher exercise intensity and more muscle bulk usage is more effective for production and secretion of irisin from skeletal muscle that is effective in prevention of diseases such as atherosclerosis, osteoporosis, Alzheimer, cancer and diabetes.

  Keywords: Exercise, Physical activity, Irisin, Uncoupling protein-1
 • Mandana Bagherzadeh, Setareh Haghighat*, Mehdi Mahdavi Pages 146-155
  Background

  Staphylococcal aureus is a gram positive cocci and opportunistic pathogen. Due to the spread of this bacterium to antibiotics resistance, one of the most important ways of prevention is the use of vaccines. In this respect, autolysin protein as one of the adhesion molecule of bacteria plays an important role for binding bacteria to the host cells and cell division. Herein, the role of autolysin protein was evaluated as a vaccine candidate.

  Materials and methods

  Following preparation of recombinant autolysin, Balb/c mice were injected subcutaneously with 20µg of r-autolysin formulated in Montanide ISA-266 and Alum adjuvants three times with two week intervals with proper control group. Total, specific isotype antibodies, IFN-γ and IL-4 cytokine were evaluated on sera by ELISA. Experimental mice were challenged with a sub-lethal dose of staphylococcus strains (1.5 ×108 CFU) and following that, the number of bacteria from internal organs were determined. Survival rate was recorded for 30 days.

  Results

  Significant increase of antibody with high level of IgG1 and IgG2a isotypes was demonstrated in vaccinated mice versus the control group. Also, IFN-γ and IL-4 cytokines showed significant differences in all of the experimental vaccine groups compared to control group. The bacterial load in the internal organs from immunized mice was 1000 times less than control groups. Finally, the life span of immunized mice after bacterial challenge was extended versus control mice.

  Conclusion

  These results may indicate the capacity of autolysin as candidate vaccine to control the staphylococcus infections.

  Keywords: Autolysin, Staphylococcus aureus, Vaccine, Cellular immunity, Humoral immunity
 • Shabnam Akbari, Mohammad Nasehi*, Mehrdad Hashemi Pages 156-163
  Background

  Cholestasis occurs as a result of malfunction or secretion of bile; and complications of this disease include apoptosis (planned death). Curcumin is an effective extract of turmeric rhizome that has anti-apoptosis properties. Thus in this study, we investigated the expression of BAX and BCL2 genes following cholestasis and curcumin in the frontal region of male rats.

  Materials and methods

  This study was performed on 16 male rats weighing 220-240 gram in which they were divided into 4 groups, including control group, sham-curcumin, BDL group and BDL-curcumin. Then peripheral region of rats was collected and after extraction of RNA and cDNA synthesis, expression of genes in different groups was evaluated by Real Time PCR technique.

  Results

  BCL2 gene expression decreased in the BDL group compared to the control group(p<0.05), and BAX gene expression increased in the BDL group compared to the control group as a result,the cell progresses to apoptosis. However,with the injection of curcumin,the expression of BCL2 gene in the BDL-Curcumin group increased compared the BDL group and BAX gene expression decreased  in the BDL-Curcumin compared to the BDL group.

  Conclusion

  Curcumin can increase the expression of BCL2 gene and decrease the expression of BAX gene in the frontal region,reduce the negative effects of cholestasis including apoptosis.

  Keywords: Cholestasis, Bax, Bcl2, Curcumin, Frontal
 • Soleyman Ansari Kolachahi, Shahram Gholamrezaei*, Mohammad Moradnia, Fahimeh Adibsaber Pages 164-172
  Background
  Beta-hydroxy beta-methyl butyrate (HMB) is one of the dietary supplements that has been used in recent years to modulate homeostasis and increase lipolysis and lean mass in athletes. The aim of this study was to investigate the effect of resistance training with HMB supplementation on lipid profile and some indicators of physical fitness of beginner bodybuilders.
  Materials and methods
  In the present study, 40 male bodybuilders aged 19-29 years with a mean age of 22.95±3.03 years voluntarily participated and were randomly divided into two groups: HMB and placebo. The HMB group and the placebo group took the HMB supplement and the polydextrose capsule for 14 days, respectively. The training program for both groups included resistance exercises with a dual pyramid pattern for 8 weeks and 3 sessions per week. Blood samples were measured in the pre- and post-test phase two days before and after the intervention.
  Results
  The results of analysis of covariance showed that there was a significant difference between the two groups of HMB and placebo in the triglyceride variable due to the intervention (p <0.05). But for the other variables, including LDL, HDL, LDL / HDL, and cholesterol, this difference was not significant (p>0.05). There was also a significant difference between HMB and placebo groups in the variables of chest and leg press due to intervention (p<0.05).
  Conclusion
  The results of the present study showed that eight weeks of resistance training with a double pyramid pattern with HMB supplementation increased strength and decreased triglycerides in beginner bodybuilders.
  Keywords: Pyramid resistance exercise, Beta-hydroxy beta-methyl butyrate (HMB), Lipid profile, Maximum power
 • Niloufar Ehsani*, Parisa Ziarati, Maryam Salami Pages 173-183
  Background

  Nowadays, tea is the most popular and frequently consumed beverages in the world after water. There are some beneficial trace elements in tea such as fluoride, caffeine and essential minerals, although there may be heavy metals in tea leaves which threat seriously human health. Therefore, the main objective of current study was to determine and monitor lead content in imported black and green tea leaves (Camellia sinensis L) and time of infusion and to compare the release of Pb from them by the time factor.

  Materials and methods

  The mean content of lead in 450 brewed samples of green and black tea were determined in three different duration time of infusion (5, 10, and 15 minutes) by graphic atomic absorption spectrophotometer. Samples were prepared by wet digestion method due to international protocols AOAC by concentrated nitric and hydrochloric acid. Analysis of variance (ANOVA) was employed to detect significances among samples from different time of infusion in samples.

  Results

  The results showed that in the brew of dry black and green tea samples, the amount of lead was less than the allowable limit of the dry tea sample (1ppm). Also the amount in the brewed tea in 15 minutes was higher than 10 minutes and it was higher than 5 minutes.

  Conclusion

  The amount of lead in the brewed tea was lower than in the dry samples. The best time to brew tea is 5 minutes, when the amount of lead is the lowest and the organoleptic properties have the best conditions in terms of flavor.

  Keywords: Heavy metals, Lead, Essential elements, Dry tea, Beverages, brewed tea
 • Jabbar Feizi, Ali Louei Monfared*, Salman Soltani Pages 184-194
  Background

  There is concerns about exposure of pregnant women to formaldehyde. Curcumin is the effective agent in the turmeric. This study was taken to examine the effects of curcumin on the placenta in the formaldehyde treated rats.

  Materials and methods

  For this study, a number of 40 pregnant Wistar rats were randomly divided to 5 equal groups, including control, experiment I (the animals which received formaldehyde by intra peritoneal method at 10 mg/kg body weight during 4-17 gestational days), experiment II (animal which received formaldehyde with curcumin at 150 mg/kg body weight), experiment III (animals which received formaldehyde with curcumin at 300 mg/kg) and experiment IV (curcumin at 150 mg/kg body weight by gavage). On the 18th days of gestation, the animals were euthanized and after dissection, the placental specimens were taken and anatomical examinations were done. Then histological specimens were taken and the Hematoxylin-Eosin staining was performed. Then, the histometrical assay was carried out. The results were analyzed by SPSS software and P<0.05 was considered as significant.

  Results

  The results showed detrimental alterations in the placentas from formaldehyde treated group. Curcumin at 150 mg/kg body weight could not ameliorates the formaldehyde toxic effects. Curcumin at 300 mg/kg body weight had ameliorative effects on the gross and histological integrity of placenta.

  Conclusion

  On the basis of the present results, treatment with curcumin at 300 mg/kg could effectively protect placenta during formaldehyde exposure. Therefore, curcumin may be recommended in pregnant women who are exposed to formaldehyde.

  Keywords: Curcumin, Formaldehyde, Histology, Placenta
 • Fatemeh Nequee*, Mohammad Oraki, Masood Janbozorgi, Ahmad Alipoor Pages 195-204
  Background

  Stress immunization training is a combination of the best cognitive-behavioral elements. The aim of this study was to investigate the effectiveness of stress-induced immunostimulatory training on psychophysiologic indices (salivary cortisol) and psychological indicators (anxiety, stress and depression) in patients with coronary artery bypass graft.

  Materials and methods

  In this Semi-experimental study with control group and pre-test-post-test design, the statistical population included patients who had coronary artery bypass surgery and referred to the Rehab center of Tehran Heart Hospital. 30 subjects were selected by simple random sampling and randomly assigned to experimental and control groups. The instrument of this study was the Kit cortisol and  DASS-21 scale of depression, anxiety and stress. The experimental group was exposed to an independent variable (training for immunization against stress) for 10 sessions of 90 minutes. To analyze the data, multivariate covariance analysis, univariate analysis of covariance in Mancoe text and SPSS software were used.

  Results

  Stress immunization training had an effect on salivary cortisol (p <0.001), depression (p <0.001), stress (p <0.001) and anxiety (p <0.001) in the experimental group.

  Conclusion

  Reducing negative emotions following stress immunization training plays an important role in preventing the more severe complications of heart disease; so interventions based on the results of this study are recommended for patients with cardiac diseases.

  Keywords: Training on immunization against stress (TIS), psycho-physiological, psychological Characteristics, Coronary artery bypass graft surgery
 • Soroor Behbahani*, Mohammad Karimi Moridani, Alireza Ramezani, Hamideh Sabbaghi Pages 205-217
  Background

  Central retinal vein occlusion (CRVO) is the second most common retinal vascular disorder after diabetic retinopathy. In this study, we tried to examine the potentials of time-frequency methods for differentiating the eyes with CRVO.

  Materials and methods

  Twenty patients with unilateral CRVO were included in this study. Their contralateral normal eyes were considered as the control group. Two methods of Short-time Fourier transform (STFT) and Discrete Wavelet Transform (DWT) were implemented to determine the frequency components of the electroretinogram (ERG) signals which were recorded based on light-adapted 3 ERG and light-adapted 30 Hz flicker ERG.  

  Results

  In the DWT method, the ERG response of light-adapted 3 ERG included three main components that corresponded to the advent of a, b, and i waves. Light-adapted 30 Hz flicker ERG included two main components that coincided with a and b waves. The first and second dominant frequencies of both ERGs in the CRVO and healthy groups showed a significant differentiation, and the time of the emerging frequency of the dominant frequency in the stimulation of irradiance increased by 3 cd.s.m-2.

  Conclusion

  The DWT has shown the ability to distinguish between the frequencies of the eyes with CRVO and the healthy ones. The drop in frequency and latency of the predominant frequencies in light-adapted 3 cd.s.m-2 indicate a greater involvement of rod cells compared to the retinal cone cells.

 • Shokoofeh Samadian, Mahnaz Estaki*, Roya Koochakentezar, Anita Baghdassarians, Afsaneh Ghanbari Panah Pages 218-228
  Background

  The desire for beauty has long existed in human nature. Cosmetic surgery has been considered for creating beauty and an optimal mental image today. The purpose of present study was to explain the mediation role of rumination in the relationship between personality traits and perceived stress with body image concern.

  Materials and methods

  The present research was a correlation type study in which 345 applicants for cosmetic surgery who referred to surgical centers in Northern Tehran in 2017 were voluntarily selected by convenient and purposive sampling method. They answered to the demographic questionnaires, perceived stress by Cohen et al. (1983), the personality by NEO (1985), body image concern by Littleton (2005) and ruminative responses by Nolen-Hoeksema and Morrow (1991). Data analysis was done at descriptive and inferential levels using normality tests, confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modeling by SPSS-ver.24, Amos software.

  Results

  The results showed that the model for measuring the variables of research was valid and rumination had a mediation role in the relationship between personality traits and perceived stress with the body image concern in applicants for cosmetic surgery. Similarly, the structural model of body image concern based on personality traits and perceived stress had a favorable fit.

  Conclusion

  Normalized scales need to be used to understand and evaluate psychology before cosmetic surgery, and this screening can reduce the number of unnecessary surgeries.

  Keywords: Rumination, Personality traits, Perceived stress, Body image concern, Cosmetic surgery
 • Maryam Safaee, Mohammad Sahabalzamani*, Parivash Jafari, Farhad Adhami Pages 229-240
  Background

  Although nursing education in Iran has a positive growth and trend, but it faces challenges that the existence of these challenges makes it more important to pay attention to evaluation. The aim of this study was to provide a model for improving the evaluation of nursing education in nursing units of Islamic Azad University.

  Materials and methods

  The present study was a qualitative study conducted using the Foundationchr('39')s data method. Participants in this study were based on the rule and principle of theoretical saturation who were selected by targeted sampling. The data collection method was semi-structured interview. Data were analyzed using three-step coding and a comparative method of Strauss and Corbin.

  Results

  The dimensions of the model of improving nursing education evaluation in Islamic Azad Universities were identified in 6 dimensions, including "central phenomenon", "causal conditions", "contextual conditions",  "strategies", "intervening factors" and " outcomes". The tools and methods of evaluation were the central phenomenon. Faculty members, educational facilities, student conditions, and the universitychr('39')s organizational structure were the causal factors influencing the central phenomenon. The educational system, legal contexts, social factors and the labor market were considered as the contextual conditions. Interventional factors included organizational and motivation. Strategies included human resource development management and the application of successful assessment models, and the end result of the research was to improve the status of nursing education.

  Conclusion

  There are countless requirements for the effectiveness of nursing assessment. Providing these conditions can improve the effectiveness of current assessment by policymakers

  Keywords: Assessment, Nursing education, Islamic Azad University
 • Masoomeh Mesgarian*, Mehrangiz Zangeneh, Behnam Farhoodi, Mohsen Alijani, Shima Haghani, Simin Oladi Pages 241-250
  Background

  Nosocomial infections account for about one-third of all hospital deaths. These types of infections are becoming more and more important, and are a serious challenge for the health system of countries. Investigating and controlling nosocomial infections is now a worldwide priority. In this regard, this study was designed to evaluate the characteristics of patients with nosocomial infections at Amir al-Momenin Hospital.

  Materials and methods

  211 patients were studied in a cross-sectional study. Initial data were extracted from the forms available in Hospital Infection Control Committee, and additional information was collected from patientschr('39') records in the laboratory. Data were analyzed by SPSS software version 23.

  Results

  The prevalence of nosocomial infection was 2.7%. Pneumonia was the most common nosocomial infection with 74.4% incidence. Gram-negative bacilli with 87.6% incidence were the most common pathogen. Among the isolates, Acinetobacter constituted 94 (51%) of all the negative cases. Carbapenem resistant microorganisms were significantly different in the other two groups at the age of 80. Resistance to carbapenems was significantly higher in hospitalized patients more than 30 days rather than under 30 days. Resistance to third generation cephalosporins in E.coli and resistance to fluoroquinolones in Pseudomonas were significantly higher in admission duration of more than one month.

  Conclusion

  The most common nosocomial infection was pneumonia. Age and duration of admission in carbapenem-resistant microorganisms were effective factors in microbial resistance for nosocomial infections and these two correlations were statistically significant. Frequency of microbial resistance to Acinetobacter was the highest.

  Keywords: Nosocomial infection, Pneumonia, Urinary tract infection, Surgical site infection, Catheter related blood stream infection, Microbial resistance
 • Matin Ghasemi, Vida Shafti* Pages 251-257
  Background

  Awareness of fetal gender at primary stages of pregnancy is very important. Fetal sex determination can reveal pressing information regarding fetal health. One of the methods of determining gender in the first trimester is according to the location of placenta. . This study investigated the accuracy and sensitivity of this method with trans-abdominal ultrasound in determining the sex of the fetus in the first trimester of pregnancy.

  Materials and methods

  In this analytic– cross sectional study, 192 pregnant women who were visited by obstetrical clinics in Rajaii hospital, Tonekabon, Iran in 2019 were chosen by convenient sampling method. Trans-abdominal ultrasound was performed among them. Inclusion criteria were pregnant women who were in their 7th-11th weeks of pregnancy and exclusion criteria were multiple pregnancies, abortion and reluctance to participate in the study.  The fetal gender was predicted based on the location of the placenta (right, left, anterior, posterior). The results were compared with the actual sex of the fetus after birth. SPSS- statistical software version 21 was used for statistical analysis. P-value<0.05 was considered as significant level.

  Results

  Out of 192 studied fetuses, 90 were female infants (46.9%) and 102 were male (53.1%). In 72% of the cases with placenta located on the right side, the fetus was male and in 70% of  the cases with placenta located on the left side, the fetus was female (P<0.05). The gender determination method accuracy in this study was 71.3% and the sensitivity for male and female sex determination was measured respectively 74.5% and 67.7%.

  Conclusion

  According to the results, right and left positions of the placenta had significant relation with fetal gender. More conducted research with larger sample size as well as more detailed investigations about placental location is strongly urged.

  Keywords: Ultrasound, First trimester of pregnancy, Placenta location. Fetal gender prediction