ارائه الگوی برنامه ریزی جانشینی برای مدیران مناطق چهار گانه آموزش و پرورش شهرستان کرج

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی برنامه ریزی جانشینی برای مدیران مناطق چهار گانه آموزش و پرورش شهرستان کرج است.

مواد و روش ها

روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه داده‌بنیاد نوظهور است. جامعه مورد نظر پژوهش شامل کلیه خبرگان حوزه تخصصی مربوطه تشکیل می‌دهد که بر اساس روش نمونه‎گیری نظری از نوع گلوله‌برفی و بر اساس اشباع نظری داده‌ها، 15 نفر خبره برای مصاحبه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که در آن، ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های الگوی جانشین پروری تنظیم شد.

یافته ها

برای فرم مصاحبه یادشده ابتدا همه الگوها، یافته‌ها، مطالعات و نظریه‌های ملی و جهانی بررسی شده، سپس، با کدگذاری باز، شاخص‌ها احصا شدند و از طریق کدگذاری محوری، در قالب ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌ها مقوله‌بندی شد، و برای 15 نفر از خبرگان ارسال و به کمک کدگذاری انتخابی از طریق مصاحبه، فن دلفی و بارش فکری ابعاد و مولفه‌ها شناسایی شد.

نتیجه گیری

در نتیجه، 3 بعد، 13 مولفه و75 شاخص برای الگوی جانشین پروری مدیران نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر کرج نهایی شد. پس از تایید نهایی و اولویت‌بندی خبرگان، ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های سازنده الگو ترسیم شده، و مجددا الگوی یادشده توسط خبرگان اعتباریابی شد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
122 -131
لینک کوتاه:
magiran.com/p2302162 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.