تعیین عوامل مدیریتی موثر بر میزان تلفات در مزارع پرورش جوجه های گوشتی (مطالعه موردی: شهرستان های رامیان و آزادشهر)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی عوامل مدیریتی موثر بر میزان تلفات در مزارع پرورش جوجه های گوشتی در شهرستان های رامیان و آزادشهر در استان گلستان از 65 واحد فعال مرغداری گوشتی در دوره های پرورش 97-98 اطلاعات لازم در قالب پرسشنامه جمع آوری شد. برای مقایسه میانگین دو صفت مورد بررسی (تلفات هفته اول و درصد تلفات کل) در سطوح مختلف عوامل مدیریتی از آزمون حداقل تفاوت معنی دار در رویه GLM نرم افزار SAS استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان تلفات مرغداری ها در شهرستان رامیان نسبت به شهرستان آزادشهر کمتر بود (0/05<p). به طور کلی ظرفیت بالای مرغداری و مساحت زیاد سالن ها باعث افزایش تلفات شدند. افزایش دفعات جوجه ریزی باعث افزایش تلفات شد (0/05>p). فاصله مرغداری از شهر، روستا و واحد های مرغداری مجاور بر میزان تلفات اثر گذار نبود. همچنین سویه، فصل پرورش، سن مدیر و تجربه مدیر در این زمینه اثر معنی داری بر میزان تلفات نداشت. تلفات به طور معنی داری تحت تاثیر میزان تحصیلات مدیر قرار گرفت و واحدهایی که مدیر آن ها تحصیلات دانشگاهی داشتند با تلفات کمتری روبرو شدند (0/05>p). وجود بیماری، میزان تلفات را به طور معنی داری افزایش داد (0/05>p). نوع خوراک (آردی یا پلت) تاثیر معنی داری بر تلفات نداشت اما اثر منبع تهیه خوراک بر تلفات معنی دار بود واحد هایی که جیره آماده از کارخانه تهیه کرده بودند تلفات کمتری داشتند (0/05>p). درمجموع نتایج این تحقیق نشان داد که ظرفیت و مساحت مرغداری، دفعات جوجه ریزی، میزان تحصیلات مدیر، وجود بیماری از مهم ترین عوامل مدیریتی تاثیر گذار بر میزان تلفات هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
180 تا 186
لینک کوتاه:
magiran.com/p2316366 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!