بررسی اثر تداخلی دوزهای پایین کتامین با سندروم تخمدان پلی‏ کیستیک القاء شده با مرفین در موش بزرگ آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف
مرفین احتمالا با تغییر سطح گلوتامات در هسته های هیپوتالاموسی باعث القایPCOS) Polycystic ovary syndrome)  می‏شود. در این پژوهش اثر تداخلی دوزهای پایین کتامین با PCOS ناشی از مرفین بررسی شد.
مواد و روش ها
48 سر موش ماده نژاد ویستار باکره در محدوده وزنی 220-250 گرم انتخاب و به طور تصادفی در هشت گروه دسته بندی شدند. گروه اول مرفین (5 میلی گرم بر کیلوگرم) به صورت داخل صفاقی دریافت کرد. گروه های دوم تا چهارم کتامین دریافت کردند (1، 2، 4 میلی گرم بر کیلوگرم). در گروه های 5 تا 7، کتامین (1، 2، 4 میلی گرم بر کیلوگرم) 20 دقیقه جلوتر از مرفین (5 میلی گرم بر کیلوگرم) تزریق شد. گروه کنترل فقط سالین (1 میلی لیتر بر کیلوگرم) گرفت. پس از 48 ساعت، نمونه‏های خون و سرم برای تعیین سطوح هورمونی تهیه گردید و تخمدان و رحم حیوانات بیومتری و به کمک هماتوکسیلین-ایوزین رنگ آمیزی شدند. تجزیه و تحلیل آماری با آنالیز واریانس (ANOVA) تحت 05/0=α انجام شد.
نتایج
مرفین و کتامین تنها موجب القای PCOS شدند. با این حال، تجویز کتامین قبل از مرفین، باعث کاهش معنی دار تعداد کیست در تخمدان گردید. همچنین در گروه دریافت‏کننده مرفین، افزایش نسبی قطر رحم مشاهده شد که این امر به دلیل پیش تیمار کتامین متوقف شد. این اثرات با کاهش سطح FSH و تغییر مقادیر استروژن و پرولاکتین ارتباط نشان داد. نتیجه گیری: اثر تداخلی کتامین با مرفین کاملا به تغییر در سطح هورمون گنادوتروپین بستگی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2318426 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!