بررسی نیازهای سلامت پسران نوجوان شهر رشت و عوامل مرتبط با آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

توجه به سلامت نوجوانان از اهداف توسعه هزاره است. برنامه ریزی در حوزه سلامت نوجوان برای دستیابی به حد پذیرفتنی سلامت و پیشگیری از اتلاف سرمایه باید بر پایه توجه به تمامی ابعاد سلامت و نیازسنجی باشد.

هدف

 این مطالعه با هدف تعیین نیازهای سلامت پسران نوجوان شهر رشت و عوامل مرتبط با آن انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه تحلیلی مقطعی 352 نفر از پسران مشغول به تحصیل در دوره اول و دوم متوسطه مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی شهر رشت در رشته های تحصیلی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنرستان های کار دانش و مراکز فنی حرفه ای شرکت کردند. روش نمونه گیری از نوع تصادفی و به صورت خوشه ای چندمرحله ای بود. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از فرم جمع آوری اطلاعات و پرسش نامه استاندارد نیازسنجی سلامت پسران نوجوان صورت گرفت.

یافته ها

میانگین نمره نیاز سلامت در حیطه جسمی برابر با 0/15±49/65، در حیطه جنسی برابر با 0/12±11/39، در حیطه روانی 0/29±89/28 و در حیطه اجتماعی برابر با 0/24± 47/3 بود. اکثر واحدهای پژوهش در حیطه سلامت جسمانی (76 درصد) و روانی (94 درصد) به ترتیب میانگین نمره عالی و 81/3 درصد از واحدهای پژوهش شده در حیطه سلامت اجتماعی در طبقه خوب کسب کردند. اما اکثر (57/8 درصد) واحدهای مورد پژوهش در حیطه سلامت جنسی دارای میانگین نمره متوسط بودند. آنالیز رگرسیون خطی نشان داد که نیاز سلامت در بعد جسمی، با متغیر مرکز آموزشی (0/001=P)، در بعد جنسی با سن (0/002=P)، نوع مرکز آموزشی (0/015=P)، تحصیلات مادر (0/025=P) و شغل مادر (0/005=P) ارتباط آماری معنی دار دارد. همچنین در بعد روانی با نوع مرکز آموزشی (0/009=P)، رتبه تولد (0/048=P)، شغل پدر (0/021=P) و شغل مادر (0/022=P) و در بعد اجتماعی با متغیر مرکز آموزشی (0/001=P)، ارتباط آماری معنی دار دارد.

نتیجه گیری

یافته های این پژوهش نشان داد که مهم ترین بعد نیاز سلامت در واحدهای مورد پژوهش بعد جنسی بود و ابعاد دیگر نیازهای سلامت به ترتیب اولویت شامل بعد اجتماعی، جسمی و روانی بودند. همچنین مهم ترین عوامل مرتبط با نیاز سلامت، مرکز آموزشی، شغل و تحصیلات مادر، رتبه تولد و شغل پدر بود. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند در طراحی و اجرای مداخلات مبتنی بر نیاز، با هدف ارتقاء سلامت پسران نوجوان موثر و مفید واقع شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
40 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2326448 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!