همبستگی سواد سلامت با آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی در دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای اضافه وزن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

سواد سلامت، موجب افزایش توانایی افراد در پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء کیفیت مراقبت از خود می شود. هدف از پژوهش حاضر، تعیین همبستگی سواد سلامت با آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی در دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای اضافه وزن بود.

روش کار

پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی دوره دوم متوسطه شاغل به تحصیل در شهرستان اسلام شهر در سال تحصیلی 99-1398، به تعداد 5347 تن بود. نمونه های پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و بر اساس فرمول Cochran 358 از دانش آموزان دارای اضافه وزن با شاخص توده بدنی بین 25 تا 30 انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، "پرسشنامه آمادگی برای فعالیت بدنی" (Physical Activity Readiness Questionnaire) و "اندازه گیری سواد سلامت برای نوجوانان" (Health Literacy Measure for Adolescents) استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها در پژوهش حاضر، سنجیده نشده و به پژوهش های دیگر اکتفا شده است. آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی شامل: دوی 540 متر (استقامت قلبی-تنفسی)، دراز و نشست (قدرت و استقامت عضلات ناحیه شکم)، انعطاف پذیری (بشین و برس) و بارفیکس (قدرت و استقامت عضلات ناحیه کمربند شانه ای) مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 انجام شد.

یافته ها

همبستگی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی (456/0) و با سواد سلامت (595/0) معنادار و مثبت بود  (001/0>P). آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی قدرت پیش بینی کنندگی میزان سواد سلامت را دارند (001/0>P).

نتیجه گیری

آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی با سواد سلامت دانش آموزان همبستگی مثبت دارد. پیشنهاد می-شود در برنامه درسی مدارس به برنامه کامل و همه جانبه ورزش و تربیت بدنی توجه ویژه شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2327426 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!