فهرست مطالب

مدیریت ارتقای سلامت - سال دهم شماره 4 (پیاپی 50، امرداد و شهریور 1400)
 • سال دهم شماره 4 (پیاپی 50، امرداد و شهریور 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سپیده وحیدهرندی، مجتبی انصاری شهیدی*، سید عباس حقایق، زهره رئیسی صفحات 1-11
  مقدمه

  گرایش به جراحی زیبایی و اقدام به آن می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف جسمانی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی باشد. این مطالعه با هدف همبستگی رضایت جنسی و حمایت اجتماعی درک شده با گرایش به عمل جراحی زیبایی انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه مراجعه کنندگان طالب جراحی زیبایی در یکماه در سال 1399 به 3 کلینیک منتخب شهر تهران بودند که در مجموع 900 تن برآورد شدند. 322 تن از به روش نمونه گیری غیرتصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه رضایت جنسی" (Sexual Satisfaction Questionnaire)، "مقیاس حمایت اجتماعی درک شده" (Perceived Social Support Scale)  و "مقیاس پذیرش جراحی زیبایی" (Acceptance of Cosmetic Surgery Scale) استفاده شد. روایی سازه ابزارها به روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ تایید شد. داده های جمع آوری شده در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 تحلیل شد. 

  یافته ها

  گرایش به جراحی زیبایی با رضایت جنسی (208/0-=r) و حمایت اجتماع درک شده (338/0-=r) همبستگی منفی و معنادار دارد (05/0>P). همچنین حمایت اجتماعی درک شده (29/0-=β) و رضایت جنسی (19/0-=β) در مجموع 15 درصد از واریانس گرایش به جراحی زیبایی را پیش بینی می کنند (05/0>P).

  نتیجه گیری

  گرایش به جراحی زیبایی با رضایت جنسی و حمایت اجتماع درک شده همبستگی منفی و معنادار دارد. لذا حمایت اجتماعی و رضایت جنسی گرایش به جراحی را پیش بینی می کند. پیشنهاد می شود که روانشناسان و مشاوران جهت کاهش گرایش غیر ضروری افراد به جراحی زیبایی، نقش حمایت اجتماعی و رضایت جنسی را مورد توجه قرار دهند.

  کلیدواژگان: رضایت جنسی، حمایت اجتماعی درک شده، گرایش به عمل جراحی زیبایی
 • پریوش عزیزپور، پرویز عسکری*، علیرضا حیدرئی، بهنام مکوندی صفحات 12-24

  تاثیر قرار دهند. هدف از انجام پژوهش حاضر ارایه الگوی ساختاری رضایت زناشویی زنان بر اساس نگرش مثبت به روابط فرازناشویی و سواد سلامت در همسران مبتلا به دیابت آن ها از طریق میانجی گری رضایت جنسی بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه زوجین دارای شوهر مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 می باشد که در شهر اهواز ساکن و در انجمن دیابت استان خوزستان تا سال 1399 ثبت نام کرده بودند، که جمعیت کل آن ها 2000 تن می باشد. با توجه به معیارهای ورود، 330 تن از بیماران و همسران آن ها بر اساس جدول Krejcie & Morgan به روش تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در نهایت 285 زوج مایل به همکاری بودند و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس زوجی انریچ" (ENRICH  Couple  Scale)، "مقیاس نگرش به خیانت زناشویی"  (Attitudes toward Infidelity Scale)، "سواد سلامت برای بزرگسالان ایرانی" (Health Literacy for Iranian Adults) و "پرسشنامه رضایت جنسی" (Sexual Satisfaction Questionnaire) استفاده شد. روایی و پایایی ابزار ها در مطالعات قبلی تایید شده است. تحلیل داده ها در نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 24 و آموس 23  انجام شد.

  یافته ها: 

  الگوی پیشنهادی از برازش مطلوب برخوردار بود. همبستگی بین نگرش مثبت به روابط فرازناشویی مردان با رضایت زناشویی زنان (01/0>P)؛ بین نگرش مثبت به روابط فرازناشویی مردان با رضایت جنسی زنان (01/0>P)؛ بین سواد سلامت مردان با رضایت جنسی زنان (01/0>P)؛ بین رضایت جنسی زنان با رضایت زناشویی زنان (01/0>P)؛ مستقیم و معنادار دارد. اما بین نگرش مثبت به روابط فرازناشویی مردان با رضایت زناشویی زنان (05/0<P) همبستگی معنادار نشد. همچنین، مسیرهای غیرمستقیم نگرش مثبت به روابط فرازناشویی مردان با رضایت زناشویی زنان با نقش واسطه رضایت جنسی زنان (01/0>P) و نیز همبستگی سواد سلامت مردان با رضایت زناشویی زنان با نقش واسطه ای رضایت جنسی زنان (01/0>P) معنادار شدند.

  نتیجه گیری: 

  الگوی پیشنهادی از برازش مطلوب برخوردار بود  و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مرتبط با رضایت زناشویی زنان دارای همسران مبتلا به دیابت محسوب می شود. پیشنهاد می شود که در زمینه درمان مشکلات زناشویی بیماران مبتلا به دیابت به نقش متغیرهای نگرش مثبت به روابط فرازناشویی و سواد سلامت با میانجی گیری رضایت جنسی در پیش بینی رضایت زناشویی توجه شود.

  کلیدواژگان: دیابت، رضایت جنسی، روابط فرازناشویی، سواد سلامت، رضایت زناشویی
 • کبری درویش پیشه، هایده صابری*، سیمین بشردوست صفحات 25-36
  مقدمه

  یکی از اشکال فراگیر خشونت در مدارس که در سنین نوجوانی شایع است، قلدری است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش "کنترل قلدری" بر قلدری دانش آموزان دختر بود. 

  روش کار

  روش مطالعه حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول مدرسه سعادت (ناحیه یک آموزش و پرورش استان قزوین) به تعداد 320 تن در سال تحصیلی 1400-1399 بود. از میان آن ها تعداد 34 تن از دانش آموزان به صورت هدفمند با در نظر گرفتن نمره مقیاس قلدری و ملاک های ورود و خروج انتخاب و به 2 گروه 17 تن به روش تصادفی ساده از نوع قرعه کشی تقسیم شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و "مقیاس قلدری ایلینویز" (Illinois Bullying Scale) بود. روایی محتوای ابزارها به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ اندازه گیری شد. پس از اجرای 8 جلسه به مدت 90 دقیقه آموزش برای گروه مداخله، داده ها جمع آوری شد. داده ها در  نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شد. 

  یافته ها

  اثر تعاملی گروه و زمان بر قلدری (530/0=2η، 001/0=P، 08/36=F)، قربانی (332/0=2η، 001/0= P، 93/15=F) و نزاع (381/0=2η، 001/0= P، 05/19=F) در سطح 01/0 معنادار بود. 

  نتیجه گیری

  آموزش "کنترل قلدری" در کاهش قلدری، نزاع و قربانی شدن دانش آموزان موثر است. از این رو، به کارگیری آموزش حاضر در مورد سایر دانش آموزان در دیگر مدارس و مناطق برای کاهش قلدری و پیامدهای آن پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: قلدری، کنترل قلدری، نزاع، قربانی، دانش آموز دختر
 • ناهید طالبی*، مریم نیک شناس صفحات 37-46
  مقدمه

  سواد سلامت، موجب افزایش توانایی افراد در پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء کیفیت مراقبت از خود می شود. هدف از پژوهش حاضر، تعیین همبستگی سواد سلامت با آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی در دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای اضافه وزن بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی دوره دوم متوسطه شاغل به تحصیل در شهرستان اسلام شهر در سال تحصیلی 99-1398، به تعداد 5347 تن بود. نمونه های پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و بر اساس فرمول Cochran 358 از دانش آموزان دارای اضافه وزن با شاخص توده بدنی بین 25 تا 30 انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، "پرسشنامه آمادگی برای فعالیت بدنی" (Physical Activity Readiness Questionnaire) و "اندازه گیری سواد سلامت برای نوجوانان" (Health Literacy Measure for Adolescents) استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها در پژوهش حاضر، سنجیده نشده و به پژوهش های دیگر اکتفا شده است. آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی شامل: دوی 540 متر (استقامت قلبی-تنفسی)، دراز و نشست (قدرت و استقامت عضلات ناحیه شکم)، انعطاف پذیری (بشین و برس) و بارفیکس (قدرت و استقامت عضلات ناحیه کمربند شانه ای) مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 انجام شد.

  یافته ها

  همبستگی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی (456/0) و با سواد سلامت (595/0) معنادار و مثبت بود  (001/0>P). آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی قدرت پیش بینی کنندگی میزان سواد سلامت را دارند (001/0>P).

  نتیجه گیری

  آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی با سواد سلامت دانش آموزان همبستگی مثبت دارد. پیشنهاد می-شود در برنامه درسی مدارس به برنامه کامل و همه جانبه ورزش و تربیت بدنی توجه ویژه شود.

  کلیدواژگان: سلامتی، اضافه وزن، آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی، سواد سلامت، دانش آموزان دبیرستانی
 • فاطمه نوذری، سیده مریم موسوی* صفحات 47-57
  مقدمه

  تنش از مشکلات رایج در دوران نوجوانی و زمینه ساز بسیاری از اختلالات خلقی و اضطرابی است؛ که نیازمند مداخلات به هنگام می باشد. لذا، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی "درمان پذیرش و تعهد" بر علایم تنش در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول انجام شد. 

  روش کار

  این پژوهش یک طرح نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل بود که در سال تحصیلی 1398-1399در جامعه آماری دانش آموزان دختر، مقطع متوسطه اول شهرستان صومعه سرا انجام شد. 40 تن از دانش آموزان در این پژوهش شرکت داشتند که به شیوه تصادفی ساده به روش قرعه کشی در 2 گروه مداخله و کنترل جایگزین شدند. اما در مرحله پس آزمون هر کدام از گروه ها به 16 تن کاهش یافتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی و "سیاهه علایم تنش" (Stress Symptoms Inventory) استفاده شد. شاخص روایی محتوا و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه آلفا کرونباخ و ثبات به روش باز آزمایی بررسی و تایید شد. پس از دریافت پیش آزمون، گروه مداخله طی 8 جلسه تحت "درمان پذیرش و تعهد" قرار گرفت. در طول این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد، سپس هر دو گروه پس آزمون را تکمیل کردند. تحلیل داده ها در نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه  21 انجام شد. 

  یافته ها

  "درمان پذیرش و تعهد"  نقش موثری بر کاهش علایم جسمانی (001/0=P، 855/68=F) و شناختی (001/0=P، 458/22=F)، رفتاری (001/0=P، 472/33=F) و همچنین نمره کلی (001/0=P، 221/78=F) گروه مداخله داشته است. اما مداخله تاثیری بر علایم عاطفی نداشت (062/0=P، 795/3=F). در مجموع "درمان پذیرش و تعهد" توانسته است 73/0 از تغییرات نمره کلی علایم تنش را در گروه مداخله تبیین کند. 

  نتیجه گیری

  "درمان پذیرش و تعهد" نقش موثری در کاهش علایم تنش در نوجوانان داشته است. پیشنهاد می شود که درمانگران و ارایه دهندگان خدمات سلامت به اهمیت این درمان برای کاهش تنش در نوجوانان توجه داشته باشند.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، علائم تنش، دانش آموزان، دختران
 • رضا زارع، علیرضا فتحی زاده* صفحات 58-71
  مقدمه

  انگیزه خدمت، بعنوان یکی از مهم ترین راه های توسعه سازمانی شناخته شده است. از سوی دیگر استقرار مدیریت خطا در سازمان راهکاری است که عجین شدن در کار را تسهیل نموده است. هدف این مطالعه، تعیین همبستگی مدیریت خطا با انگیزه خدمت عمومی و نقش میانجی عجین شدن در کار و تعدیل گری جنسیت در پرستاران بیمارستان تامین اجتماعی شهر سیرجان در سال 1398می باشد. 

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی می باشد و جامعه آماری، شامل تمامی پرستاران بیمارستان تامین اجتماعی شهر سیرجان است.  تعداد نمونه آماری با استفاده از جدول Krejcie & Morgan 140 تن و روش نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده (قرعه کشی) است. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه جمعیت شناختی و "پرسشنامه مدیریت خطا" (Error Orientation Questionnaire)، "مقیاس انگیزه خدمت عمومی" (Public Service Motivation Scale)" و "مقیاس عجین شدن در کار" (Work Engagement Scale) بود. روایی محتوا و روایی صوری به روش کیفی و روایی همگرا، روایی واگرا، اندازه گیری شد. پایایی ابزارها به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفاکرونباخ و پایایی ترکیبی اندازه گیری شد. تحلیل دادها در نرم افزارهای اس پی اس اس22 و پی ال اس3 انجام شد. 

  یافته ها

  مدیریت خطا با عجین شدن در کار با مقدار (372/0=r، 356/5=t)؛ و نیز عجین شدن در کار با انگیزه خدمت عمومی با مقدار (761/0=r، 276/25=t) هبستگی داشت. بعلاوه، مدیریت خطا با انگیزه خدمت عمومی از طریق نقش میانجی عجین شدن در کار با مقدار (510/0=r، 022/6=t)، نقش تعدیل گری جنسیت زنان بین مدیریت خطا و عجین شدن در کار با مقدار (348/0=r، 220/3=t) همبستگی داشت.  

  نتیجه گیری

  مدیریت خطا با انگیزه خدمت عمومی و نقش میانجی عجین شدن در کار با تعدیل گری جنسیت در بین پرستاران زن بیمارستان تامین اجتماعی سیرجان همبستگی معناداری داشته است. لذا پیشنهاد می شود جهت افزایش مدیریت خطا و انگیزه خدمت عمومی در بیمارستان ها، از تخصیص پاداش و تشویق استفاده شود.

  کلیدواژگان: انگیزه خدمت عمومی، عجین شدن در کار، مدیریت خطا، پرستاران.
 • ساجد پورحسن هریس، علی محمد صفانیا*، علی محمد امیرتاش، رضا نیک بخش صفحات 72-82
  مقدمه

  مدیریت سبز بکارگیری موثر و کارآمد همه امکانات، منابع مادی و انسانی برای هدایت و کنترل سازمان جهت نیل به اهداف زیست محیطی می باشد. هدف پژوهش حاضر طراحی و روان سنجی "مقیاس مدیریت سبز اماکن و تاسیسات ورزشی ایران" بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر به روش روش شناسی است که در 2 بخش کیفی و کمی انجام گرفته است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل اعضای هییت علمی رشته مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی، محیط زیست و مدیریت محیط زیست از دانشگاه های منتخب و مدیران ارشد اداره کل ورزش و جوانان بودند. در بخش کیفی، 12 تن به روش غیرتصادفی و به صورت گلوله برفی از جامعه مذکور، انتخاب شد. داده ها در بخش کیفی با مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. در بخش کمی، شاخص روایی محتوای مقیاس به روشBausell  Waltz & و روایی صوری به روش کیفی توسط 15 تن سنجیده شد. روایی سازه، به روش تحلیل عاملی اکتشافی با 220 تن (به روش نمونه گیری غیر تصادفی سهمیه ای) از جامعه فوق بررسی شد. بعلاوه، روایی ملاکی همزمان با "مقیاس مدیریت منابع سبز" با  30 تن محاسبه گردید. پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفاکرونباخ و پایایی ترکیبی با 30 تن محاسبه شد. داده های کیفی به روش تحلیل محتوا و داده های کمی در نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 20 انجام شد.

  یافته ها:

   از یافته های بخش کیفی، "مقیاس مدیریت سبز اماکن و تاسیسات ورزشی ایران" با43 عبارت بدست آمد. سپس در بخش کمی با انجام روایی محتوا و صوری، 22 عبارت در این مرحله باقی ماند. نتایج روایی سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافی 21 عبارت و 6 زیرمقیاس را نشان داد. همبستگی نمره بین مقیاس طراحی شده با ابزار ملاک روایی ملاکی همزمان، 78/0 حاصل شد. پایایی  به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفاکرونباخ بین 70/0 تا 87/0 و  پایایی ترکیبی بین 83/0 تا 91/0  حاصل شد.

  نتیجه گیری:

   "مقیاس مدیریت سبز اماکن و تاسیسات ورزشی ایران" با 21 عبارت و 6 زیرمقیاس از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. پیشنهاد می شود از این مقیاس به منظور سنجش مدیریت سبز اماکن و تاسیسات ورزشی ایران بهره گرفته شود.

  کلیدواژگان: اماکن ورزشی، تاسیسات ورزشی، مدیریت ورزشی، مدیریت سبز، طراحی ابزار، مقیاس
 • سعیده محمدحسنی، پرویز عسکری*، علیرضا حیدرئی، پروین احتشام زاده صفحات 83-95
  مقدمه

  بهبود رابطه والد-فرزندی از طریق مداخلات مناسب نقش موثری در کاهش مشکلات هیجانی و رفتاری نوجوانان دارد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی "آموزش مدیریت والدین" و "طرحواره درمانی گروهی" به والدین بر انگیزه تحصیلی و نافرمانی مقابله ای فرزندان نوجوان آن ها با اختلال سلوک می باشد.

  روش کار

  روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه والدین نوجوانان دختر و پسر 13 الی 16 سال دارای اختلال سلوک شهر اهواز در سال تحصیلی 1398 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 تن از آن ها انتخاب و یکی از والدین آن ها به صورت تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی در 2 گروه مداخله و یک گروه کنترل (هر گروه 20 تن) قرار گرفتند. گردآوری داده ها با پرسشنامه جمعیت  شناختی، "مقیاس انگیزه تحصیلی" (Academic Motivation Scale) و "سیاهه رفتار نافرمانی مقابله ای" (Oppositional Defiant Behavior Inventory)  انجام شد. روایی ابزار ها بر اساس روایی محتوا به روش کیفی، پایایی به روش ضریب توافق کاپا و همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شد. گروه های مداخله (والدین) تحت "آموزش مدیریت والدین" (9 جلسه 60 دقیقه ای) و "طرحواره درمانی گروهی" (8 جلسه 90 دقیقه ای) قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. ابزارها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون توسط فرزندان نوجوان آن ها تکمیل شد. تحلیل داده ها با در نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 22 انجام شد.

  یافته ها

  هر 2 مداخله "آموزش مدیریت والدین" و "طرحواره درمانی گروهی" در والدین بر افزایش انگیزه تحصیلی و کاهش نافرمانی مقابله ای فرزندان نوجوان آن ها با اختلال سلوک اثربخش بودند (01/0>P). همچنین "آموزش مدیریت والدین" نسبت به "طرحواره درمانی گروهی"، تاثیر بیشتری بر افزایش انگیزه تحصیلی فرزندان نوجوان آن ها  با اختلال سلوک داشته است (01/0>P).

  نتیجه گیری

  "آموزش مدیریت والدین" و "طرحواره درمانی گروهی" به والدین از مداخلات موثر بر افزایش انگیزه تحصیلی و کاهش نافرمانی مقابله ای در نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک است. جهت بهبود عملکرد تحصیلی این نوجوانان اجرای مداخلات ذکر شده بر روی والدین آن ها توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آموزش مدیریت والدین، طرحواره درمانی گروهی، اختلال سلوک، انگیزه تحصیلی، نافرمانی مقابله ای
 • لیلا محمودیان، فیروزه زنگنه مطلق*، مهدی دهستانی صفحات 96-107
  مقدمه

  پایداری ازدواج نیازمند آگاهی از تاثیر انتخاب های خود است. "واقعیت درمانی" می تواند در کاهش بی میلی زناشویی موثر باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی "واقعیت درمانی" بر بی میلی زناشویی و بهزیستی روانشناختی زنان متاهل بود. 

  روش کار

  روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمام زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی مهرانا در سال 1399-1398 بود. از میان  آن ها 30 تن به روش در دسترس انتخاب شدند. با گمارش تصادفی ساده به روش قرعه کشی و همگن سازی سن در 2 گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس بی میلی زناشویی" (Marital Disaffection Scale) و "مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف- نسخه تجدیدنظر شده" (Ryff Psychological Well-Being Scale-Revised Form) بود. روایی ابزارها و بسته آموزشی با استفاده از روایی محتوا به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ اندازه گیری شد. "واقعیت درمانی" برای گروه مداخله در 8 جلسه انجام شد. داده ها در نرم افزار  اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شد.

  یافته ها

  "واقعیت درمانی" بر زیرمقیاس های بی میلی جسمی (001/0=P، 026/170=F)، بی میلی هیجانی (001/0=P، 657/225=F) و بی میلی روانی (001/0=P، 719/46=F) اثر کاهنده داشت. "واقعیت درمانی" با زیرمقیاس های تسلط بر محیط (001/0=P، 25/43=F)، پذیرش خود (001/0=P، 60/43=F)، رابطه مثبت (001/0=P، 80/36=F)، هدف در زندگی (001/0=P، 21/39=F)، رشد شخصی (001/0=P، 32/150=F) و خودمختاری (001/0=P، 21/62=F) اثر افزاینده داشت. 

  نتیجه گیری

  "واقعیت درمانی" سبب کاهش زیرمقیاس های بی میلی زناشویی و افزایش بهزیستی روانشناختی زنان متاهل شد. پیشنهاد می شود که در مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی، " واقعیت درمانی" برای زوجین متعارض ارایه شود.

  کلیدواژگان: بهزیستی، بی میلی زناشویی، زنان متاهل، واقعیت درمانی
 • شهربانو دهرویه*، سیده علیا عمادیان، رمضان حسن زاده صفحات 108-120
  مقدمه

  چاقی از مهم ترین مشکلات بشری است که سلامتی جسمی و روانی را به خطر می اندازد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی "درمان مبتنی بر دلبستگی" و "رفتاردرمانی مناظره ای" بر سبک های پاسخ به غذا و ولع غذا دختران نوجوان مبتلا به چاقی بود.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه تجربی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر ساری در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژوهش شامل 36 دختر نوجوان مبتلا به چاقی بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به روش تصادفی ساده در 3 گروه شامل، گروه اول تحت "درمان مبتنی بر دلبستگی"،  گروه دوم تحت "رفتاردرمانی مناظره ای" و پیگیری (2ماهه) و گروه کنترل قرار گرفتند. جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس سبک های پاسخ به غذا" (Food Response Styles Scale) و "پرسشنامه ولع غذا"، (Food-Cravings Questionnaire) انجام شد. روایی ابزارها سنجیده نشده و به پژوهش های پیشین اکتفا شد و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ بررسی شد. هر 2 گروه مداخله، آموزش در 10 جلسه (90 دقیقه ای) دریافت کردند. داده ها در نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 23 تحلیل شد.

  یافته ها

  هر 2 روش درمانی در سبک های پاسخ به غذا و ولع غذا با اثربخشی معناداری همراه بودند (01/0>P). همچنین نتایج نشان داد که "رفتاردرمانی مناظره ای" در مقایسه با "درمان مبتنی بر دلبستگی" در سبک های پاسخ  به غذا و ولع غذا اثربخشی بیشتری داشته است. نتایج پیگیری 2 ماه مداخله نشان دهنده ثبات درمان می باشد (01/0>P).

  نتیجه گیری

  هر 2  روش "درمان مبتنی بر دلبستگی" و "رفتاردرمانی مناظره ای" بر سبک های پاسخ به غذا و ولع غذا در دختران نوجوان مبتلا به چاقی موثر می باشند. لذا پیشنهاد می شود روش های فوق در مراکز درمانی غدد و چاقی برای نوجوانان مبتلا به چاقی استفاده شود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر دلبستگی، رفتاردرمانی مناظره ای، سبک های پاسخ به غذا، ولع غذا، چاقی، دختران نوجوان
 • صبا حسنوند، احمد کربلائی محمد میگونی*، حسین رضابخش صفحات 121-135
  مقدمه

  افسردگی یکی از اختلالات شایع دوره پس از زایمان است همچنین، زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان دارای مشکلاتی در تنظیم هیجانی هستند. هدف پژوهش پیش بینی افکار پارانویید بر اساس سبک های دلبستگی با میانجیگری اجتناب تجربی در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان در سال 1397 بود. 

  روش کار

  روش پژوهش توصیفی - همبستگی و جامعه آماری این پژوهش شامل تمام زنان با تشخیص افسردگی پس از زایمان مراجعه کننده به پایگاه های سلامت استان تهران در سال 1397 بود که از میان آن ها 250 تن به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی ، "سیاهه افسردگی بک" (Beck Depression Inventory)، "مقیاس دلبستگی بزرگسالان تجدیدنظر شده"(Revised Adult Attachment Scale)، "پرسشنامه چندبعدی اجتناب تجربی" (Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire) و "مقیاس پارانویید" (Paranoia Scale) صورت گرفت.روایی ابزارها با استفاده از روایی سازه به روش تحلیل عامل تاییدی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ تایید شد. داده ها در نرم افزار اس پی ا س اس نسخه 26 و آموس 26 تحلیل شدند. 

  یافته ها

  الگوی معادلات ساختاری با استفاده از شاخص های آماری نشان داد سبک دلبستگی ایمن (223/0-=β، 05/0≥P)، سبک دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی (506/0=β، 05/0≥P)، سبک دلبستگی اجتنابی (212/0=β، 01/0≥P) به اجتناب تجربی دارای هبستگی معنادار هستند. همچنین ضرایب مستقیم اجتناب تجربی به افکار پارانویید (445/0=β، 01/0≥P) معنادار است. همچنین نتایج ضرایب مسیر غیرمستقیم بین سبک دلبستگی ایمن (099/0=β، 001/0≥P)، سبک دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی (225/0=β، 001/0≥P) و سبک دلبستگی اجتنابی (094/0=β، 001/0≥P) با افکار پارانویید معنادار است.

  نتیجه گیری

  اجتناب تجربه ای یک متغیر میانجی در رابطه سبک های دلبستگی با افکار پارانویید در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان محسوب می شود. بنابراین،  سبک دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی به ادراک تهدید در موقعیت های آشفتگی ساز در کنار دیدگاه منفی نسبت به خود منجر به تجربه خشم، اجتناب تجربی و متعاقبا تجربه افکار پارانوییدی بیشتر می شود. پیشنهاد می شود مداخلات روان شناختی در کاهش افسردگی پس از زایمان استفاده شود.

  کلیدواژگان: افکار پارانوئید، سبک های دلبستگی، اجتناب تجربی، افسردگی پس از زایمان، زنان
 • مجید عبدی، فائزه عسگری* صفحات 136-147
  مقدمه

  رضایت زناشویی و تمایز یافتگی خود از عوامل تعیین کننده در حفظ و استحکام خانواده می باشند. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی "خانواده درمانی کارکردی" بر روی تمایز یافتگی خود و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قم است. 

  روش کار

   روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد شهر قم بود. از این تعداد 30 دانشجو به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به روش قرعه کشی در گروه مداخله و گروه  کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، "سیاهه تمایز یافتگی خود" (Differentiation of Self Inventory) و "مقیاس رضایت زناشویی انریچ" (Enrich Marital Satisfaction Scale) بود. روایی محتوا به روش کیفی و  پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب الفا کرونباخ اندازه گیری شد. برای جمع آوری داده ها ، آموزش "خانواده درمانی کارکردی" به گروه مداخله در 9 جلسه 90 دقیقه اجرا شد. داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شد.

  یافته ها

  "خانواده درمانی کارکردی" بر  افزایش تمایز یافتگی خود موثر است (P = 0/000, F=111/2)  و بین مراحل ارزیابی تمایز یافتگی خود بین گروه های مداخله و کنترل، تفاوت معنا داری وجود دارد. همچنین "خانواده درمانی کارکردی" بر افزایش رضایت زناشویی موثر است (P= 0/000, F= 22/1) و بین مراحل ارزیابی رضایت زناشویی بین گروه های مداخله و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و این تاثیر  پایدار است.

  نتیجه گیری

  "خانواده درمانی کارکردی" موجب افزایش رضایتمندی زناشویی و تمایز یافتگی خود دانشجویان متاهل می شود. لذا آموزش روش ذکر شده، در ارتقای رضایتمندی زناشویی و تمایز یافتگی خود افراد متاهل پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: خانواده درمانی کارکردی، تمایز یافتگی خود، رضایتمندی زناشویی
|
 • Sepide Vahid Harandi, Mojtaba Ansari Shahidi*, Sayyed Abbas Haghayegh, Zohreh Raeisi Pages 1-11
  Introduction

  The tendency to cosmetic surgery and its practice can be influenced by various physical, psychological, social and cultural factors. The aim of this study was to determine the correlation between sexual satisfaction and perceived social support with a tendency to cosmetic surgery.

  Methods

  The method of the present study is descriptive-correlation. The statistical population included all patients seeking cosmetic surgery in one month in 2020 in selected 3 clinics in Tehran, which was estimated at a total of 900 people. 322 of them were selected as a sample by non-random sampling Quota method. The demographic questionnaire, "Sexual Satisfaction Questionnaire", the "Perceived Social Support Scale" and the "Acceptance of Cosmetic Surgery Scale" were used to collect data. The construct validity of the instruments was confirmed by confirmatory factor analysis and the reliability was confirmed by internal consistency by calculating Cronbachchr('39')s alpha coefficient. The collected data were analyzed in SPSS. 19.

  Results

  Tendency to cosmetic surgery has a negative and significant correlation with sexual satisfaction (r = -0.208) and perceived community support (r = -0.338) (P <0.05). Also, perceived social support (β = -0.29) and sexual satisfaction (β = -0.19) predict a total of 15% of the variance of the tendency to cosmetic surgery (P <0.05).

  Conclusions

  Tendency to cosmetic surgery has a negative and significant correlation with sexual satisfaction and perceived community support. Therefore, social support and sexual satisfaction predict the tendency to surgery. It is suggested that psychologists and counselors consider the role of social support and sexual satisfaction in reducing the unnecessary tendency of individuals to cosmetic surgery.

  Keywords: Sexual Satisfaction, Social Support, Cosmetic Surgery
 • Parivash Azizpour, Parviz Askari*, Alireza Heydarei, Behnam Makvandi Pages 12-24
  Introduction

  Chronic diseases such as diabetes can lead to marital incompatibility and affect family health. The purpose of this study was to develop a structural model of womenchr('39')s marital satisfaction based on positive attitudes toward extramarital relationships and health literacy in their diabetic spouses through sexual satisfaction.

  Methods

  The present study is descriptive-correlation. The statistical population of this study includes all couples with husbands with type 1 and 2 diabetes who lived in Ahvaz and were registered in the Diabetes Association of Khuzestan province until 2020, whose total population is 2000 people. According to the inclusion criteria, 330 patients and their spouses were selected as a sample based on the Krejcie & Morgan table by simple random sampling using a random number table. Finally, 285 couples were willing to cooperate and completed the questionnaires. In order to collected data demographic questionnaire, the “ENRICH Couple Scale”, the “Attitudes Toward Infidelity Scale”, the “Health Literacy for Iranian Adults”, and the “Sexual Satisfaction Questionnaire”, were used. The validity and reliability of the instruments have been confirmed in previous studies. Data analysis was performed by using SPSS.24 and Amos.23. 

  Results

  The proposed model had a good fit. There is a significant relationship between men positive attitudes toward extramarital relationships with women marital satisfaction (P<0.01), between men positive attitudes toward extramarital relationships with women sexual satisfaction (P<0.01), between men health literacy with women sexual satisfaction (P<0.01), between women sexual satisfaction with women marital satisfaction (P<0.01), but there was significant relationship between health literacy with marital satisfaction (P>0.05). Also indirect pathways are significant positive attitudes toward extramarital relationships with marital satisfaction with mediating role of sexual satisfaction (P<0.01), health Literacy with marital satisfaction with mediating role of sexual satisfaction (P<0.01). 

  Conclusions

  The proposed model had a good fit and is an important step in understanding the factors related to marital satisfaction of women with spouses with diabetes. It is suggested that in the treatment of marital problems of patients with diabetes, the role of positive attitude variables in extramarital relationships and health literacy mediated by sexual satisfaction in predicting marital satisfaction should be considered.

  Keywords: Diabetes, Sexual Satisfaction, Crossover Relationships, Health Literacy, Marital Satisfaction
 • Kobra Darvish Pishe, Hayedeh Saberi*, Simin Bashardoust Pages 25-36
  Introduction

  Bullying is one of the most common forms of violence in schools during adolescence. The aim of this study was to determine the effectiveness of "bullying control" training on bullying of female students.

  Methods

  The method of the present study was quasi-experimental with pre-test, post-test and follow-up with control group. The statistical population of this study included 320 high school students of Saadat School (District 1 of education in Qazvin province) in the academic year 2020-2021. Among them, 34 students were purposefully selected by considering the bullying scale score and inclusion and exclusion criteria and 17 people were divided into 2 groups by simple random method of lottery. The research instruments included a demographic questionnaire and the “Illinois Bullying Scale”. The content validity of the instruments was measured by qualitative method and the reliability by internal consistency method by calculating Cronbachchr('39')s alpha coefficient. Data were collected after performing 8 sessions of 90 minutes of training for the intervention group. Data were analyzed in SPSS .24. 

  Results

  The interactive effect of time and group on bullying (F=36.08, P=0.001, η2=0.530), victimization (F=15.93, P=0.001, η2=0.332) and fighting (F=19.05, P=0.001, η2=0.331) were significant at the level of 0.01.

  Conclusions

  Bullying control training is effective in reducing bullying, fighting and victimization of students. Therefore, it is recommended to apply the present education to other students in other schools and districts to reduce bullying and its consequences.

  Keywords: Bullying, Bullying Control, Fighting, Victimization, Female student
 • Nahid Talebi*, Maryam Nikshenas Pages 37-46
  Introduction

  Health literacy increases peoplechr('39')s ability to prevent disease and improve the quality of self-care. The aim of this study was to determine the correlation between health literacy and health-related physical fitness level in overweight female secondary high school students. 

  Methods

  The present study is descriptive-correlation. The statistical population included all female secondary high school students studying in Islamshahr city in the academic year of 2009-2010, amounting to 5347 people. The research samples were selected by cluster random sampling method based on Cochranchr('39')s formula of 358 overweight students with body mass index between  25  and  30. Data were collected using demographic questionnaire, "Physical Activity Readiness Questionnaire" and "Health Literacy Measure for Adolescents". The validity and reliability of the instruments in the present study have not been measured and are limited to other studies. Health-related physical fitness includes: 540 m run (cardiorespiratory endurance), sit-up (abdominal muscle strength and endurance), flexibility (sit- and- reach), and Pull-up (shoulder girdle muscle strength and endurance) was evaluated. Data analysis was performed in SPSS. 21.

  Results

  The correlation between health-related physical fitness (0.456) and health literacy (0.595) was significant and positive (P <0.001). Health-related physical fitness have the power to predict health literacy (P <0.001). 

  Conclusions

  Health-related physical fitness is positively correlated with studentschr('39') health literacy. It is suggested that special attention be paid to the complete and comprehensive program of sports and physical education in the school curriculum.

  Keywords: Health, Overweight, Physical Fitness, Health Literacy, Secondary School Girls.
 • Fatemeh Nozari, Seyedeh Maryam Mousavi* Pages 47-57
  Introduction

  Stress is a common problem during adolescence and is the cause of many mood disorders and anxiety; which requires timely interventions. The present study was conducted with the aim of the effectiveness of "Acceptance and Commitment Therapy" on stress symptoms in female high school students.

  Methods

  This research was a quasi-experimental design with pre-test, post-test and control group that was conducted in the academic year of 2019-2020 in the statistical population of female students in the first secondary school of Someh Sara. 40 students participated in this study voluntarily and with simple random by lottery method were assigned to the intervention and control groups. But in the post-test phase, each group was reduced to 16 people. Data were collected using a questionnaire of demographic characteristics and " Stress Symptoms Inventory". Content validity index and reliability were checked and confirmed by internal consistency method by calculating Cronbachchr('39')s alpha and stability by retesting method. After receiving the pretest, the intervention group underwent "Acceptance and Commitment Therapy" in 8 sessions. During this period, the control group did not receive any intervention, both groups then completed the post-test. Data analysis was performed in SPSS .21.

  Results

  The intervention played an effective role in reducing Physical symptoms (F= 68.855,  P= 0.001) and cognitive (F=22.458, P=0.001), behavioral (F=33.472, P=0.001) symptoms and also, the total score (F = 78.221, P=0.001) of the intervention group. In contrast, the intervention had no effect on emotional symptoms (F= 3.795, P= 0.062). In total, "Acceptance and Commitment Therapy" was able to explain 0.73 of the changes in the overall score of stress symptoms in the intervention group.

  Conclusions

  "Acceptance and Commitment Therapy" has played an effective role in reducing stress symptoms in adolescents. Therefore, it is suggested that therapists and health care providers consider the importance of this treatment in reducing stress in adolescents.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Stress Symptoms, Students, Females
 • Reza Zare, Alireza Fathiizadeh* Pages 58-71
  Introduction

  Service motivation is recognized as one of the most important ways of organizational development. On the other hand, establishing error management in the organization is a solution that has facilitated the desire to work. The aim of this study was to determine the correlation between error management and public service motivation and the mediating role of Work motivation and gender adjustment in nurses of Sirjan Social Security Hospital in 2019.

  Methods

  The present study is descriptive-correlational and the statistical population includes all nurses of Sirjan Social Security Hospital. The number of statistical samples was determined using Krejcie & Morgan table 140 people and the method was simple random sampling (lottery). Data collection instruments included; demographic questionnaire, “Error Orientation Questionnaire”, “Public Service Motivation Scale”, and “Work Engagement Scale”. Content validity and face validity by qualitative method and convergent validity, divergent validity, was measured. The reliability of the instruments was measured by internal consistency method by calculating the Cronbachchr('39')s coefficient and the combined reliability. Data analysis was performed in SPSS.22 and PLS. 23.

  Results

  Error management by engaging with value (r = 0.372, t = 5.356); Also, engaging in public service motivation was correlated with the value of (r = 0.761, t = 25.276). In addition, public service-motivated error management through the mediating role of engagement in work with value (r = 0.510, t = 6,022), the role of womenchr('39')s gender adjustment between error management and engagement in work with value (r=0.348, t =3. 220) was correlated. 

  Conclusions

  Error management had a significant correlation with the motivation of public service and the mediating role of engaging in work with gender adjustment among female nurses of Sirjan Social Security Hospital. Therefore, it is suggested to use reward allocation and encouragement to increase error management and public service motivation in hospitals.

  Keywords: Public Service Motivation, Work Engagement, Error Management
 • Sajed Pourhassan Heris, Ali Mohammad Safania*, Ali Mohammad Amirtash, Reza Nikbakesh Pages 72-82
  Introduction

  Green management is the effective and efficient use of all facilities, material and human resources to guide and control the organization to achieve environmental goals. The aim of this study was to design and psychometrics "Green Management Scale of Iranian Sports Venues and Facilities".

  Methods

  The present research is a methodological method that has been done in two parts: qualitative and quantitative. The statistical population in the present study included faculty members in the field of management of sports facilities and environment. In the qualitative section, 12 people (non-randomly selected by snowball method) were selected from the community. Data in the qualitative section were collected through semi-structured interviews. In the quantitative part, the Content Validity Index (Waltz & Bausell) and face validity were measured qualitatively by 15 people. The construct validity by exploratory factor analysis with 220 samples (non-random quota sampling) from the above population was measured. In addition, the criterion validity was calculated simultaneously with the "Green Resource Management Scale" in a sample of 30 people. Reliability was calculated by internal consistency method by calculating the Cronbachchr('39')s coefficient and combined reliability by 30 people. Qualitative data were analyzed using content analysis and quantitative data in SPSS. 20.

  Results

  From the findings of the qualitative section, the "Green Management Scale of Iranian Sports Venues and Facilities" with 43 terms was obtained. Then, in the quantitative part, by performing content and face validity, 22 items remained on the scale. The results of construct validity were obtained by exploratory factor analysis of 21 items and 6 subscales and simultaneous criterion validity was 0.78. Reliability was calculated by internal consistency method by calculating Cronbachchr('39')s alpha coefficient between 0.70 to 0.87 and combined reliability between 0.83 to 0.91.

  Conclusion

  “Green Management Scale of Iranian Sports Venues and Facilities" with 21 items and 6 subscales is valid and reliable. It is suggested that this scale be used to measure the green management of Iranian sports venues and facilities.

  Keywords: Sport Venues, Sport Facilities, Sport Management, Green Management, Development of Instrument, Scale
 • Saeede Mohammad Hasani, Parviz Askary*, Alireza Heidarie, Parvin Ehtesham Zadeh Pages 83-95
  Introduction

  Improving the parent-child relationship through appropriate interventions has an effective role in reducing emotional and behavioral problems in adolescents. The aim of this study was to compare the effectiveness of "Parent Management Training" and "Group Schema Therapy" for Parents on academic motivation and oppositional defiant of their teenage children with conduct disorder.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study included all parents of adolescent girls and boys 13to 16 years old with conduct disorder in Ahvaz in the academic year 2020. Using the convenience sampling method, 60 of them were selected and one of their parents was randomly divided by random number table into two intervention groups and one the control group (20 people in each group). Demographic questionnaire, "Academic Motivation Scale" and "Oppositional Defiant Behavior Inventory" were used to collect data. The validity of the instruments was reported based on the content validity by qualitative method and the reliability by Kappa agreement coefficient method and internal consistency method by calculating Cronbachchr('39')s alpha coefficient. The intervention groups (parents) underwent "Parental Management Training" (9 sessions of 60 minutes) and "Group Schema Therapy” (8 sessions of 90 minutes), but the control group did not receive any intervention. The questionnaires were completed by their teenage children in the pre-test and post-test stages. Data analysis was performed using SPSS. 22.

  Results

  Both “Parent Management Training" and "Group Schema Therapy" interventions in parents were effective in increasing academic motivation and reducing oppositional defiant in their teenage children with conduct disorder (P <0.01). Also, “Parent Management Training" has a greater effect on increasing the academic motivation of their teenage children with conduct disorder than "Group Schema Therapy" (P <0.01).

  Conclusions

  “Parent Management Training" and "Group Schema Therapy" to parents are effective interventions to increase academic motivation and reduce the oppositional defiant in adolescents with conduct disorder. To improve the academic performance of these adolescents, the implementation of the mentioned interventions on their parents is recommended.

  Keywords: Parent Management Training, Group Schema Therapy, Conduct Disorder, Academic Motivation & Oppositional Defiant
 • Leila Mahmoodian, Firoozeh Zanganeh Motlagh*, Mehdi Dehstani Pages 96-107
  Introduction

  Sustainability of marriage requires awareness of the impact of your choices. "Reality Therapy" can be effective in reducing marital disaffection. The aim of this study was to determine the effectiveness of “Reality Therapy” on marital disaffection and psychological well-being of married women. 

  Methods

  The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design and control group. The statistical population of this study included all married women referring to Mehrana Counseling and Psychological Service Center in Tehran in 2019 – 2020. 30 of them were selected by available methods. By simple random assignment by lottery method and age homogenization, they were divided into two groups of intervention and control. Research instruments included demographic questionnaire, the “Marital Disaffection Scale”, and the “Ryff Psychological Well-Being Scale-Revised Form”. The validity of the instruments and training package was measured using content validity by qualitative method and reliability by internal consistency method by calculating Cronbachchr('39')s alpha coefficient. “Reality Therapy” was performed for the intervention group in 8 sessions. Data were analyzed in SPSS. 24. 

  Results

  “Reality Therapy” on the components of physical burnout (P=0.001, F= 170.026), emotional burnout (P=0.001, F=225.657) and psychological burnout (P=0.001, F=46.719) had a reducing effect. Reality therapy on the components of environmental dominance (P=0.001, F=43.25), self-acceptance (P=0.001, F= 43.60), positive relationship with others (P= 0.001, F=36.80), having a purpose in life (P=0.001, F=39.21), personal growth (P=0.001, F=150.32) and autonomy (P=0.001, F=62.21) had an increasing effect. 

  Conclusions

  "Reality Therapy" reduced the subscales of marital disaffection and increased the psychological well-being of married women. It is suggested that in counseling centers and psychological services, "Reality Therapy" to be provided for conflicting couples.

  Keywords: Married Women, Marital Disaffection, Reality Therapy, Well-being
 • Shahrbanoo Dehrouyeh*, Seyyedeh Olia Emadian, Ramazan Hassanzadeh Pages 108-120
  Introduction

  Obesity is one of the most important human problems that endangers physical and mental health. The aim of this study was to compare the effectiveness of “Attachment-Based Therapy” and “Dialectical Behavior Therapy” on food response styles and food cravings in adolescent girls with obesity.

  Methods

  The method of the present study was quasi-experimental pre-test-post-test design. The statistical population included all female high school students in Sari in the academic year 2009-2010. The study sample consisted of 36 adolescent girls with obesity who were selected by lottery by simple random sampling method and by simple random sampling in 3 groups including, the first group under Attachment-Based Therapy”, the second group under “Dialectical Behavior Therapy" and follow-up (2 months) and control group were included. Data were collected using the “Food Response Styles Scale” and the “Food-Cravings Questionnaire”. The validity of the instruments was not measured and was limited to previous studies and the reliability by the internal consistency method by calculating the Cronbachchr('39')s alpha coefficient. Both intervention groups received training intervention in 10 sessions (90 minutes) Data were analyzed using SPSS. 23. 

  Results

  Both treatments were associated with significant effectiveness in food response styles and food cravings (P<0.01). The results also showed that "Dialectical Behavior Therapy" was more effective than “Attachment-Based Therapy” in food response styles and food cravings. The results of 2-month follow-up of the intervention showed the stability of treatment (P <0.01).

  Conclusions

  Both “Attachment-Based Therapy” and "Dialectical Behavior Therapy " are effective on food response styles and food cravings in adolescent girls with obesity. Therefore, it is suggested that the above methods be used in endocrine and obesity treatment centers for adolescents with obesity.

  Keywords: Attachment based Therapy, Dialectical Behavior Therapy, Food Response Styles, Food Craving, Obesity, Adolescent Girls
 • Saba Hasanvand Pages 121-135
  Introduction

  Depression is one of the most common postpartum disorders. Also, women with postpartum depression have problems with emotional regulation. The aim of this study was to predict paranoid thoughts based on attachment styles mediated by experimental avoidance in women with postpartum depression in 2019.

  Methods

  The research method was descriptive-correlational and the statistical population of this study included all women with a diagnosis of postpartum depression who referred to health centers in Tehran province in 2019, from which 250 people were selected by convenience sampling. Data were collected using demographic questionnaire, “Beck Depression Inventory”, “Revised Adult Attachment Scale”, the “Multidimensional Experimental Avoidance Questionnaire”, and the “Paranoid Scale”. The validity of the instruments was confirmed using construct validity by confirmatory factor analysis method and the reliability by internal consistency method was confirmed by calculating Cronbachchr('39')s alpha coefficient. The data were analyzed in SPSS. 26 and Amos .26.

  Results

  The Model of Structural Equations using statistical indices showed secure attachment style (β= -0.223, P≥0.05), attachment style Ambiguous/anxious (β=0.506, P≥0.05), avoidant attachment style (β= 0.212, P≥0.01) has a significant relationship with experimental avoidance.  Also, the direct coefficients of experimental avoidance for paranoid thoughts (β=0.445, P≥0.01) are significant. Also, the results of indirect path coefficients between secure attachment style (β=0.099, P=0.001), anxious- ambivalent attachment style (β=0.225, P=0.001) and avoidance attachment style (β=0.094, P≥0.001) is meaningful with paranoid thoughts.

  Conclusions

  Experimental avoidance is a mediating variable in the relationship between attachment styles and paranoid thoughts in women with postpartum depression. Thus, an anxious- ambivalent attachment style to perceived threat in disturbing situations along with a negative view of oneself leads to the experience of anger, experimental avoidance, and consequently the experience of paranoid thoughts. It is recommended that psychological interventions be used to reduce postpartum depression.

  Keywords: Paranoid Thoughts, Attachment Style, Experimental Avoidance, Postpartum Depression, Women
 • Majid Abdi, Faezeh Asgari* Pages 136-147
  Introduction

  Marital satisfaction and differentiation are the determining factors in maintaining and strengthening the family. The aim of this study was the effectiveness of "Functional Family Therapy” on self-differentiation and marital satisfaction in married students of Qom Azad University.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test-follow-up design with control group. The population of the present study included all married students of Qom Azad University. From this number, 30 students were selected in a purposeful and convenience method and were randomly assigned to the intervention group and the control group by lottery. "Functional Family Therapy” consisted of 9 sessions of 90 minutes. Data collection instruments included a demographic questionnaire, the "Differentiation of Self Inventory" and the "Enrich Marital Satisfaction Scale". Content validity was measured by qualitative method and reliability was measured by internal consistency method by calculating Cronbachchr('39')s alpha coefficient. To collect data, "Functional Family Therapy" training was performed on the intervention group in 9 sessions of 90 minutes. Data were analyzed in SPSS. 24. 

  Results

  "Functional Family Therapy" is effective in increasing Self differentiation (P=0.000, F=2.111) and there is a significant difference between the stages of assessment of differentiation between intervention and control groups. Also, "Functional Family Therapy" is effective in increasing marital satisfaction (P= 0.000, F=1.22) and there is a significant difference between the stages of marital satisfaction assessment between intervention and control groups and this effect is lasting.

  Conclusions

  "Functional Family Therapy" increases marital satisfaction and self-differentiation of married students. Therefore, teaching the mentioned method should be considered in promoting marital satisfaction and self-differentiation of married people.

  Keywords: Functional Family Therapy, Self Differentiation, Marital Satisfaction