توانمند سازی جوانان راهبردی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

جوانان که مخاطبان اصلی بیانیه مقام معظم رهبری هستند، نقش اساسی و محوری در تحقق تمدن نوین اسلامی دارند. به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان نظریه پردازان دانشگاهی، مدیران و رهبران صورت گرفته است؛ اما هنوز به چگونگی تربیت و توانمندسازی جوانان برای پذیریش و موفقیت در این مسئولیت خطیر پرداخته نشده است. هدف این پژوهش آن است که با بهره گیری از «بیانیه گام دوم انقلاب» در وهله اول به شناسایی عوامل موثر بر توانمندی جوانان و سپس به سایر متغیرهای زمینه ساز، موانع و نتایج بپردازد، به گونه ای که با تجزیه وتحلیل داده ها و برقراری ارتباط بین مولفه ها، به الگوی راهبردی- کاربردی توانمندسازی دست پیدا کنیم. در این پژوهش از روش شناسی کیفی «تحلیل تم» یا «تحلیل مضامین» برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا الگویی برای توانمندسازی جوانان از بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی می توان استخراج و طراحی کرد؟ و پرسش های فرعی تحقیق عبارت اند از: عوامل موثر بر توانمندسازی جوانان از نگاه بیانیه گام دوم کدم اند؟ متغیرهای زمینه ساز برای توانمندسازی جوانان از نگاه بیانیه گام دوم کدم اند؟ موانع و در نهایت پیامد ها و نتایج توانمندسازی جوانان چیست؟یافته های به دست آمده، مدلی با رویکرد پارادایمی است که شامل ابعاد و مقوله هایی به این شرح است. عوامل توانمندساز در چهار مقوله «معنوی و اخلاقی»، «معرفت شناختی»، «روان شناختی»، «جامعه شناختی» در مجموع 37 متغیر، عوامل زمینه ساز شامل 15 متغیر، موانع و عوامل بازدارنده توانمندسازی شامل 11 متغیر، پیامد ها و نتایج توانمند سازی مشتمل بر 16 متغیر و اهداف کلان توانمندسازی حاوی 3 هدف اصلی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2327721 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!