فهرست مطالب

اندیشنامه ولایت - پیاپی 9 (بهار و تابستان 1398)
 • پیاپی 9 (بهار و تابستان 1398)
 • ویژه نامه مقالات همایش مبانی و راهبردهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
 • تاریخ انتشار: 1400/07/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسحاق طاهری* صفحات 5-31

  شعارهای آرمانی و اصیل انقلاب اسلامی برگرفته از اهداف متعالی بعثت انبیای عظام الهی و به مثابه روح انقلاب است و هرگونه خلل در باور به معنا و محتوای شعارهای انقلاب و هرگونه قصور و کوتاهی در تحقق بخشیدن به حقیقت آن ها، انقلاب را گرفتار رکود و استحاله می کند؛ لذا نسبت سنجی مستمر اوضاع واحوال جامعه انقلابی با شعارهای اصلی انقلاب و انجام اقدامات مقتضی، حیات روح انقلاب و پویایی آن را تامین می کند. این قلم که مقال را ناظر به مبانی، منظور کرده است، دو شعار «الله اکبر» و «لا اله الا الله» را بنیادی ترین آموزه های الهام بخش انقلاب اسلامی و در تضاد آشکار با هرگونه شرک و استکبار انگاشته و برخی مفاهیم محوری بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را بر پایه آن تحلیل می کند. شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه پیشینه، عزت، عظمت، خودباوری و استقلال و تحولات دنیای اسلام و در نتیجه، بر هم خوردن موازنه قدرت به سود مستضعفان و مظلومان ناشی از التزام به این آموزه های اصیل توحیدی است. نگاه به چگونگی خصومت ورزی دشمنان که ایمان، اعتقادات و مقدسات الهام بخش انقلاب را نشانه رفته اند، موید این نظر است. از این منظر، بیانیه گام دوم همگان را به توحیدمداری معرفت بنیاد و استکبارستیزی بصیرت محور توجه می دهد و با کاوشی در گذشته انقلاب، چراغ راهی برای پیشرفت قدرتمندانه آن در آینده در اختیار می گذارد.

  کلیدواژگان: بیانیه گام دوم، انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب، شعارهای انقلاب، روح انقلاب
 • مصطفی قربانی*، محسن محمدی الموتی صفحات 33-56

  نظریه نظام انقلابی، یکی از مهم ترین تجربیات اندوخته شده در گام اول انقلاب اسلامی است که هرگاه به آن عمل شده، موفقیت آمیز بوده و هرگاه نسبت به آن کم توجهی صورت گرفته، دل زدگی، سکون و رکود ایجاد شده است. از این رو، در گام دوم انقلاب اسلامی، باید این نظریه بیش ازپیش موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین، سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که «اولا ابعاد و شاخص های نظریه نظام انقلابی چیست و ثانیا عمل به این نظریه حاوی چه الزاماتی است؟» پژوهش حاضر به شیوه توصیفی -  تحلیلی انجام شده و فرض بر آن است که این نظریه، دارای سه بعد اندیشه ای، گرایشی و عملی؛ یعنی اندیشه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل جهادی است؛ بر این اساس، ضمن تشریح این ابعاد، شاخص های متناظر با هر کدام از آن ها استخراج شده و الزامات عملی تحقق آن ها نیز تبیین شده است.

  کلیدواژگان: نظام انقلابی، اندیشه انقلابی، روحیه انقلابی، عمل جهادی
 • امیرحمزه مهرابی*، مهدی مهرابی صفحات 57-84

  جوانان که مخاطبان اصلی بیانیه مقام معظم رهبری هستند، نقش اساسی و محوری در تحقق تمدن نوین اسلامی دارند. به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان نظریه پردازان دانشگاهی، مدیران و رهبران صورت گرفته است؛ اما هنوز به چگونگی تربیت و توانمندسازی جوانان برای پذیریش و موفقیت در این مسئولیت خطیر پرداخته نشده است. هدف این پژوهش آن است که با بهره گیری از «بیانیه گام دوم انقلاب» در وهله اول به شناسایی عوامل موثر بر توانمندی جوانان و سپس به سایر متغیرهای زمینه ساز، موانع و نتایج بپردازد، به گونه ای که با تجزیه وتحلیل داده ها و برقراری ارتباط بین مولفه ها، به الگوی راهبردی- کاربردی توانمندسازی دست پیدا کنیم. در این پژوهش از روش شناسی کیفی «تحلیل تم» یا «تحلیل مضامین» برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا الگویی برای توانمندسازی جوانان از بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی می توان استخراج و طراحی کرد؟ و پرسش های فرعی تحقیق عبارت اند از: عوامل موثر بر توانمندسازی جوانان از نگاه بیانیه گام دوم کدم اند؟ متغیرهای زمینه ساز برای توانمندسازی جوانان از نگاه بیانیه گام دوم کدم اند؟ موانع و در نهایت پیامد ها و نتایج توانمندسازی جوانان چیست؟یافته های به دست آمده، مدلی با رویکرد پارادایمی است که شامل ابعاد و مقوله هایی به این شرح است. عوامل توانمندساز در چهار مقوله «معنوی و اخلاقی»، «معرفت شناختی»، «روان شناختی»، «جامعه شناختی» در مجموع 37 متغیر، عوامل زمینه ساز شامل 15 متغیر، موانع و عوامل بازدارنده توانمندسازی شامل 11 متغیر، پیامد ها و نتایج توانمند سازی مشتمل بر 16 متغیر و اهداف کلان توانمندسازی حاوی 3 هدف اصلی است.

  کلیدواژگان: رهبر انقلاب، توانمندسازی، جوانان، بیانیه گام دوم، تحلیل تم
 • نورالدین پروین*، مهدی شوشتری صفحات 85-108

  درهم تنیدگی متون، حاصل رویکرد زبان شناختی به ادبیات و نقد متن محور است. در این زمینه، رهبر فرزانه جهان اسلام به اشکال گوناگون، تحت تاثیر قرآن کریم قرار گرفته است. این تاثیرپذیری، گاه از مضمون و محتوا و گاه در الفاظ و فنون بیانی قرآن، صورت پذیرفته است. مقام معظم رهبری در حالی که انقلاب کبیر اسلامی ایران، چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشته و قدم به دهه پنجم حیات نهاد، در روز 22 بهمن 1397، با صدور بیانیه گام دوم انقلاب ضمن تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته، به توصیه های راهبردی در زمینه علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و سبک زندگی در راستای تحقق ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی «ارواحناه فداه» با سبک و مضمون های قرآنی پرداخته اند. براین اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی شیوه های اثرپذیری بیانیه گام دوم انقلاب از قرآن کریم می پردازد. از مهم ترین نتایج حاصل از این کاربست، نشان می دهد که مقام معظم رهبری، با نگرشی عارفانه و با بهره گیری از مضامین قرآنی، چشم انداز روشن انقلاب اسلامی ایران و جهان را در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب به خوبی ترسیم کرده است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، بینامتنیت، بیانیه گام دوم انقلاب، مقام معظم رهبری
 • محمد شریفی، حمید ملک مکان* صفحات 109-129
  ضرورت تعامل و تقریب بین آراء و نظریات فقهی مذاهب اسلامی بی تردید از بایسته های استحکام امت جهانی اسلام به شمار می آید که در این نوشتار با برشمردن و تحلیل مبانی فقهی و دیدگاه های فریقین منطبق بر نظرات فقهی امامین انقلاب که در راستای تحکیم و مرمت بنای وحدت و تقریب امت اسلامی تلاش های وافری را مبذول داشته اند و با صدور فتاوای تقریبی برگرفته از ریشه های عمیق قرآنی و روایی، گام بزرگی در جهت تحقق آرمان همبستگی جهان اسلام برداشته اند؛ بر آنیم که با اتخاذ مواضع مشترک و همدلی و همکاری فرق اسلامی در جهت ایجاد تفاهم و تبادل آرای فقهی و با تاسی به سیره پیامبر اکرم و ایمه اطهار و منویات و اقدامات امامین انقلاب، دیگربار ملل اسلامی در سایه بنیادها و شالوده های دینی و فقهی و همزیستی مسالمت آمیز، قله های رفیع تکامل و نظام امت واحده جهانی صلابت و اقتدار پیشین خود را بازیابند.
  کلیدواژگان: فقه، مبانی فقهی، تقریب، اجتهاد، تقیه مداراتی
 • سید محمد حیدری خورمیزی*، مهدی شوشتری، هادی خوشنودی صفحات 131-154

  اقتصاد قوی، نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ، سلطه و دخالت دشمنان است. لذا تاکید بر «تقویت اقتصاد مستقل، مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت» نکته کلیدی محور سوم بیانیه گام دوم انقلاب است. یکی از راهکارهای تقویت اقتصاد مستقل، حمایت از کالای ایرانی است. مقام معظم رهبری در محور سوم بیانیه، در مسایل اقتصادی، نگاه به خارج را به ضرر کشور می دانند؛ به طوری که نه تنها به توان و ظرفیت داخلی کشور کمک نمی کند؛ بلکه عدم ثبات سیاست های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت ها و وجود هزینه های زاید و حتی مسرفانه در بخش هایی از دستگاه های حکومتی را دارای آثار و پیامدهای نامطلوبی می دانند، پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی درصدد تحلیل آثار و پیامدهای حمایت از کالای ایرانی در جامعه است که اهم این آثار عبارت اند از: استقلال کشور و نفی تسلط کفار، دوری از تشبه به کفار و فرهنگ غیر اسلامی، رشد اقتصاد ملی، کاهش بزه کاری، کاهش بیکاری در جامعه، گسترش سبک زندگی اسلامی.

  کلیدواژگان: کالای ایرانی، رونق تولید، تولید داخلی، اقتصاد، بیانیه گام دوم انقلاب، مقام معظم رهبری
|
 • Es&#, Haq Taheri * Pages 5-31

  The ideal and authentic slogans of the Islamic Revolution has been affected by the transcendental goals of the mission of the great prophets of God and as the soul of the revolution, and any failure to believe in the meaning and content of the slogans of the revolution and any failure to fulfil their truth will cause the revolution to stagnate and transform. Therefore, the continuous comparison of the situation of the revolutionary society with the main slogans of the revolution and taking appropriate measures ensures the life of the revolution and its dynamism. This paper, which is intended as a guide to the basics, considers the two slogans "الله اکبر" and "لا اله الا الله" as the most fundamental teachings of the Islamic Revolution and in clear contradiction with any polytheism and arrogance, and based on it, analyzes some central concepts of the statement of the second step of the Islamic Revolution. The formation of the holy system of the Islamic Republic without any background, dignity, greatness, self-confidence and independence and, consequently, the imbalance of power in favor of the oppressed is due to adherence to these authentic theistic teachings. Paying attention to the enmity of the enemies who have targeted the faith, beliefs and inspiring slogans of the revolution, confirms this view. From this perspective, the statement of the second step draws everyone's attention to the knowledge-based unitarianism and insight-centric anti-imperialism and, by exploring the past of the revolution, provides a beacon for its powerful progress in the future.

  Keywords: the statement of the second step, Islamic Revolution, Supreme Leader of the Revolution, Slogans of the Revolution, The spirit of the revolution
 • Mostafa Qorbani *, Mohsen Mohammadi Alamoti Pages 33-56

  Imam Khomeini as a Shiite intellectual jurist had been greatly attentive to the secondary issues of religious decrees and their role in the inference of religious commandments and daily affairs of the society. Among these secondary issues in Islamic law and jurisprudence has been the issue of exigency which disclaims Man from responsibility. Considering the fact that abolishing the exigency decrees is important from legal and jurisprudential viewpoint, and exist a difference between statutory and obligatory provisions, the current research is an attempt to analyze the issue from the view point of Imam Khomeini. It is concluded that according to Quran and tradition, exigency absolves man from performing obligatory and statutory religious decrees and since the issue of exigency is proved in crimes, it also removes penal and civil responsibilities of the criminal. In this condition, the responsibility of the distressed criminal for compensating the incurred loss lies within the principles of “Etlaf” and “Zeman-e Yad).

  Keywords: Exigency, Statutory Decrees, Obligatory Decrees, Removing Responsibility, Excusable Causes of Crime
 • Amir Hamzeh Mehrabi *, Mahdi Mehrabi Pages 57-84

  The youth, who are the main audience of the Supreme Leader's Statement, have a pivotal role in the realization of the new Islamic civilization. Despite the many discussions that have taken place in this field among academic theorists, administrators and leaders; But how to train and empower young people to accept and succeed in this serious responsibility has not yet been investigated. The aim of this study is to utilize the "Statement of the second step of the revolution" to identify the factors affecting the empowerment of young people firstly and the other predisposing variables, obstacles and results secondly, so that by analyzing the data and establish communication between components, achieve a strategic-applied model of empowerment. In this research, the qualitative methodology of "theme analysis" has been used. The main question of the present study is whether a model for youth empowerment can be extracted and designed from the statement of the second step of the Supreme Leader of the Islamic revolution? And the sub-questions of the research are: What are the effective factors on youth empowerment from the point of view of the statement of the second step of the revolution? What are the predisposing variables for youth empowerment from the point of view of the statement of the second step of the revolution? What are the obstacles and ultimately the consequences of youth empowerment?

  Keywords: the Supreme Leader, Empowering the Youth, the Declaration of the Second Step of the Revolution, Theme Analysis
 • Nooruddin Parvin *, Mehdi Shoshtari Pages 85-108

  The interconnectedness of texts is the result of a linguistic approach to literature and text-based critique. In this regard, the deep-thinking leader of the Islamic world has been influenced by the Holy Quran in various ways. This influence is sometimes from the content and sometimes from the words and expressive techniques of the Qur'an. While the Great Islamic Revolution of Iran has passed the 40th anniversary of its victory and entered the fifth decade of life, on Bahman 22, 1397, the Supreme Leader issued a statement on the second step of the revolution, explaining the remarkable achievements of the past four decades and addressed strategic recommendations in the field of science and research, spirituality and ethics, economy, justice and fight against corruption, independence and freedom, national dignity and lifestyle in order to achieve the creation of a new Islamic civilization and preparation for the emergence of Imam Mahdi, utilizing Quranic style and themes. Therefore, the present study uses a descriptive-analytical method to analyze the methods of the effectiveness of the statement of the second step of the revolution from the Holy Quran. One of the most important results of this utilization shows that the Supreme Leader, with a mystical attitude and using Quranic themes, well outlined the clear vision of the Islamic Revolution of Iran and the world for the realization of a new Islamic civilization in the statement of the second step of the revolution.

  Keywords: The Holy Quran, intertextuality, Statement of the Second Step of the Revolution, Supreme Leader
 • Mohammad Sharifi, Hamid Malekmakan * Pages 109-129
  The necessity of interaction and approximation between the jurisprudential opinions and theories of Islamic religions is undoubtedly one of the requirements for the strength of the world of Islam. In this paper, the jurisprudential foundations and views of Shiite and Sunni in accordance with the jurisprudential views of the Leaders of the Islamic revolution are examined and analyzed. We believe that by adopting common positions and empathy and cooperation of Islamic sects in order to create understanding and exchange of jurisprudential opinions and by imitating the way of life of the Holy Prophet and the immaculate Imams and the intentions and actions of the leaders of the Revolution, the Islamic nations once again in the shadow of religious and jurisprudential foundations and Peaceful coexistence, will regain the high peaks of their former strength and authority.
  Keywords: Jurisprudence, Jurisprudential Foundations, Approximation, Inferring Religious Law (Ijtihad), Taqiya (Dissimulation of Beliefs to Protect Oneself)
 • Mohammad Heidari Khormizi *, Mahdi Shooshtari, Hadi Khoshnoodi Pages 131-154

  A strong economy is the strong point and the important factor in blocking domination and infiltration of the country, while a weak economy is the Achilles´ heel that prepares the ground for infiltration, domination, and intrusion by the enemies. Therefore, the Insistence on "strengthening the independent economy, based on mass and quality production" is the key point of the third axis of the statement of the second step of the revolution. One of the ways to strengthen the independent economy is to support Iranian goods. In the third axis of the statement, the Supreme Leader considers relying on imports to be to the detriment of the country in economic matters; In a way that not only does not help the internal strength and capacity of the country; Rather, it leads to the instability of the executive policies of the economy and the non-observance of priorities and the appearance of excessive and even extravagant expenses in some parts of the government organizations. The most important of these works are: the independence of the country and the denial of the domination of infidels, avoidance of resemblance to infidels and non-Islamic culture, growth of national economy, reduction of crime, reduction of unemployment in society, expansion of Islamic lifestyle.

  Keywords: Iranian goods, Production Boom, Domestic production, Economy, the Statement of the Second Step of the Revolution, Supreme Leader