تحلیل ساختار موضوعی مقالات برتر پژوهشگران ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

سابقه و هدف :

بخشی از نظام سنجش توسعه یافتگی کشورهای جهان، به ارزیابی کیفیت بروندادهای علمی تعلق دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختار موضوعی مقالات برتر پژوهشگران ایران در پایگاه اطلاعاتی Web of Science (WoS) انجام شده است.

مواد و روش ها

مطالعه ی علم سنجی حاضر، از نوع توصیفی- کاربردی است که با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی مقالات برتر پژوهشگران ایرانی است که در پایگاه های اطلاعاتی WoS و ESI طی سال های 2019-2010 نمایه شده اند. داده ها با استفاده از نرم افزارهای Ravar Matrix و Ucinet تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

تعداد کل مقالات برتر ایران معادل 2447 مقاله به دست آمد که از این تعداد، 2428 مورد در گروه مقالات پراستناد و 114 مورد در گروه مقالات داغ، بین سال های 2010 تا 2019 منتشر شده اند. برترین رتبه های مرکزیت، به کلیدواژه «نانو سیال» با میزان مرکزیت نزدیکی 53/684، میزان مرکزیت بینابینی 24/293 و مرکزیت درجه 3/020 درصد، اختصاص پیدا کرد.

نتیجه گیری

مقالات برتر پژوهشگران ایرانی در 14 خوشه موضوعی طبقه بندی می شود، به طوری که بیشترین تعداد این مقالات، در حوزه موضوعی «مهندسی» بوده و کلیدواژه «نانو» مهم ترین کلیدواژه موضوعی و شالوده اساسی این پژوهش ها محسوب می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2331947 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!