بررسی عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون اداری با استفاده از تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT) (مطالعه موردی واحدهای شمال غرب دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پذیرش فناوری یکی از عناوین اصلی تحقیقات مرتبط با سیستم های اطلاعات در دهه های اخیر بوده است. دیدگاه های متنوعی در خصوص فهم عوامل موثر بر تصمیم کاربران برای پذیرش فناوری اطلاعات وجود دارد. منطقی که در پشت این دیدگاه ها وجود دارد در این نکته نهفته است که موفقیت یا بازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به میزان گرایش کاربران برای به کاربردن و استفاده از سیستم ها بستگی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون اداری در واحدهای شمال غرب دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری (UTAUT) می باشد. این مطالعه از لحاظ روش از نوع توصیفی، از لحاظ روش جمع آوری داده از نوع میدانی و از لحاظ هدف، از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان و اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه های شمال غرب استان آذربایجان شرقی بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 256 نفر بدست آمد. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش اصلی تحقیق و سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. که از روایی و پایایی لازم برخوردار می باشد. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد ابعاد انتظار اجرا، انتظار تلاش، نفوذ اجتماعی و شرایط تسهیل گر بر پذیرش اتوماسیون اداری در واحدهای شمال غرب دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی تاثیر مثبت دارد. در ضمن عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون اداری در گروه های سنی، جنسیت و سابقه استفاده از اتوماسیون اداری تفاوت معنی داری با هم ندارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
237 تا 249
لینک کوتاه:
magiran.com/p2349672 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!