فهرست مطالب

نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی
پیاپی 3 (زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد جمالدینی*، بابک حسین زاده، علی اصغر شجاعی صفحات 167-178

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مدیریت مبتنی بر وب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان در سه سطح عالی، میانی و عملیاتی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 201 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه مدیریت مبتنی بر وب، روابط انسانی، مدیریت زمان سازمانی استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری Lisrel وSPSS تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است که مدیریت مبتنی بر وب با مدیریت زمان سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد، مدیریت مبتنی بر وب با روابط انسانی رابطه مثبت و معنی داری دارد، روابط انسانی با مدیریت زمان سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد، همچنین مشخص شد که مدیریت مبتنی بر وب با نقش واسطه روابط انسانی با مدیریت زمان سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد. در نتیجه می توان بیان نمود با توجه به مدیریت مبتنی بر وب و توسعه روابط انسانی از سوی مدیران می توان شاهد توسعه مدیریت زمان سازمانی بود.

  کلیدواژگان: مدیریت مبتنی بر وب، مدیریت زمان سازمانی، روابط انسانی، مدیران
 • نیما شهیدی*، سیروس حدادنیا صفحات 179-193

  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جو اخلاقی سازمان، با هوش هیجانی و توانمندسازی مدیران گروه های آموزشی در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس بود. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران گروه های آموزشی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در سال تحصیلی 97-96 بود که 125 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه ی جو اخلاقی سازمانی کولن و ویکتور، هوش هیجانی توسط گلمن  و توانمندسازی اسپریتزر بود که پس از تایید روایی و پایایی و توزیع آنها، برای بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون،  جهت بررسی قدرت پیش بینی  متغیرها و ابعاد آنها از رگرسیون ساده و چند گانه و برای مشخص کردن مدل روابط بین متغیرها از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین جو اخلاقی سازمانی با هوش هیجانی و توانمندسازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  ابعاد علاقه مندی فردی، قوانین و اصول حرفه ای، نیک خواهی و علاقه مندی سازمانی از قدرت پیش بینی معناداری برای توانمند سازی مدیران برخوردار بودند. ابعاد قوانین و اصول حرفه ای و علاقه مندی سازمانی نیز از قدرت پیش بینی معناداری برای هوش هیجانی مدیران برخوردار بودند. همچنین هوش هیجانی در رابطه بین جو اخلاق سازمانی و توانمد سازی مدیران گروه نقش واسطه ای دارد.

  کلیدواژگان: جو اخلاقی سازمانی، هوش هیجانی، توانمندسازی.دانشگاه آزاد اسلامی
 • ابراهیم رحیمی*، نجیبه عباسی رستمی صفحات 195-212

  هدف این پژوهش بررسی میزان اهمیت و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارگران است. پژوهش حاضر بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارگران صنایع بالای 1000 نفر در استان مرکزی می باشند که تعداد این افراد بیشتر از 10هزار نفر است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان تعداد 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مذکور 0.931 محاسبه گردید که از پایایی برخوردار بوده است. از آزمون T و آزمون فریدمن توسط نرم افزار SPSS  جهت بررسی اهمیت و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی استفاده گردید. نتایج نشان داد که در بین عوامل موثر بر توانمندسازی، عامل فردی به عنوان اولویت اول و عوامل گروهی و عوامل سازمانی به ترتیب اولویت دوم و سوم را کسب کرده اند. همچنین در بین عوامل فردی، عامل عزت نفس به عنوان اولویت اول و عامل های تعهد سازمانی، نگرش، انگیزش و هوش هیجانی به ترتیب اولویت دوم تا پنجم را کسب کرده اند. در بین عوامل گروهی، عامل مشارکت، کار تیمی و ارتباطات به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کرده اند. و نهایتا در بین عوامل سازمانی، بهترین رتبه مربوط به عامل دسترسی به اطلاعات و پایین رتبه مربوط به غنی سازی شغلی می باشد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، عوامل فردی، عوامل گروهی، عوامل سازمانی
 • صدرالدین ستاری*، داود حیدری صفحات 213-223

  پژوهش حاضر  با هدف بررسی رابطه رهبری دانش با سرمایه فکری در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان گرمی انجام گردیده است. این پژوهش از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جمع آوری اطلاعات توصیفی- همبستگی میباشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گرمی به تعداد 180 نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول  تعیین حجم نمونه مورگان، نمونه ای به تعداد 145 نفر انتخاب و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردید. برای سنجش متغیر رهبری دانش از پرسشنامه ویتالا3 2004))، و متغیر سرمایه فکری  از الگوی بونتیس استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی ابزارها با استفاده از نظر متخصصان، و پایایی با روش آلفای کرنباخ محاسبه و برای رهبری دانش پایایی 0/95 و سرمایه فکری پایایی 0/88 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، T تک نمونه ای، و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضع موجود رهبری دانش و سرمایه فکری بالاتر از متوسط است و مولفه های رهبری دانش)گرایش به یادگیری، جو حمایتی یادگیری و حمایت از فرایند یادگیری فردی وگروهی) با سرمایه فکری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ و از میان مولفه های رهبری دانش،فقط مولفه گرایش به یادگیری، پیش بینی کننده معنی دار سرمایه فکری می باشد.

  کلیدواژگان: رهبری دانش، سرمایه فکری، مدارس مقطع ابتدایی، شهرستان گرمی
 • ام البنین حسنلو*، پروانه گلرد صفحات 225-235

  یکی از ضرورتهای مدیریت سازمانی، افزایش بهره وری سازمان، در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه، با هدف دست یابی به حداکثر بازدهی است. در این زمینه شیوه های مختلفی از جمله طرح روش های نوین مدیریتی و نوآوری های سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی نقش مدیریت دانش بر بهره وری با نقش واسطه ای نوآوری در اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان است. که با روش تمام شماری،  از 200 پرسشنامه توزیع شده، 195 پرسشنامه عودت داده شد. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش جوزف حداد، بهره وری مورجسون و هامفری و نوآوری وانگ و احمد بود که روایی با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی آن به ترتیب 0/96 ، 0/94 ، و 0/93 محاسبه گردید. تحلیل داده های پرسشنامه ها با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی با کمک نرم افزار Smart PLS انجام شد. نتایج یافته ها نشان داد که بین مدیریت دانش و افزایش بهره وری سازمانی با اثر کل  بالاتر از 0/4 رابطه معنادار وجود دارد. از طرفی، مولفه نوآوری با ضریب همبستگی 0.712 نقش واسطه ای قابل قبولی در افزایش بهره وری اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، نوآوری، بهره وری، آموزش و پرورش. زنجان
 • میهن حسین نژاد گرگری، جبرئیل مرزی علمداری*، اکبر گل محمدپور، میر حمید حجازی صفحات 237-249

  پذیرش فناوری یکی از عناوین اصلی تحقیقات مرتبط با سیستم های اطلاعات در دهه های اخیر بوده است. دیدگاه های متنوعی در خصوص فهم عوامل موثر بر تصمیم کاربران برای پذیرش فناوری اطلاعات وجود دارد. منطقی که در پشت این دیدگاه ها وجود دارد در این نکته نهفته است که موفقیت یا بازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به میزان گرایش کاربران برای به کاربردن و استفاده از سیستم ها بستگی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون اداری در واحدهای شمال غرب دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری (UTAUT) می باشد. این مطالعه از لحاظ روش از نوع توصیفی، از لحاظ روش جمع آوری داده از نوع میدانی و از لحاظ هدف، از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان و اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه های شمال غرب استان آذربایجان شرقی بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 256 نفر بدست آمد. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش اصلی تحقیق و سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. که از روایی و پایایی لازم برخوردار می باشد. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد ابعاد انتظار اجرا، انتظار تلاش، نفوذ اجتماعی و شرایط تسهیل گر بر پذیرش اتوماسیون اداری در واحدهای شمال غرب دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی تاثیر مثبت دارد. در ضمن عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون اداری در گروه های سنی، جنسیت و سابقه استفاده از اتوماسیون اداری تفاوت معنی داری با هم ندارند.

  کلیدواژگان: پذیرش اتوماسیون اداری، انتظار اجرا، انتظار تلاش، اثرات اجتماعی، شرایط تسهیل گر
 • مهرداد متانی*، سید وحید حسینی پور، بلال نظریان، طاهره خیری گلسفیدی صفحات 251-265

  پدیده فرسودگی شغلی نشان دهنده کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل تنش زای محیط کار است. پژوهش حاضر با هدف تبیین فرسودگی شغلی و ارتباط آن با ابعاد پنجگانه شخصیت و سرسختی روانشناسی کارکنان بیمارستان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را همه کارکنان بیمارستان های استان گیلان تشکیل می دهد و از این بین تعداد 185 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های فرسودگی شغلی گلدارد ، مقیاس سرسختی روانشناختی کیامرثی و همکاران و مدل پنج عاملی شخصیت کاستا و مک کری استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارspss  و آزمونهای رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین فرسودگی شغلی و دو بعد شخصیتی روان رنجوری (0/01p<، 0/406r=) و سازگاری(0/05p<، 0/264r=) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین همبستگی معناداری بین فرسودگی شغلی و سرسختی روانشناختی(0/05p<، 0/081r=) وجود ندارد و سرسختی روانشناختی با روان رنجوری و برون گرایی رابطه معناداری دارد. بنابراین اگر بیمارستانها از ارزشیابی شخصیت به عنوان بخشی از فرایند گزینش و استخدام استفاده کنند، می توانند با شناسایی کارکنان در معرض فرسودگی شغلی، از این آسیب روانی جلوگیری نمایند.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، سرسختی روانشناختی، ابعاد شخصیت
|
 • Mohammad Jamaldini *, Babak Hosenzadeh, Ali Asghar Shojaei Shojaei Pages 167-178

  The present study aims to relationship between web-based management with organizational time management with mediating role of human relations is done. Research method, descriptive and correlation research design is a structural equation modeling model. The statistical population includes all managers of Islamic Azad University of Hormozgan Province in three levels of excellent, middle and operational, using simple random sampling method 201 people were selected as the statistical sample. For data collection three web-based management questionnaires, human relationships, organizational time management were used research data after collection by using of Lisrel and SPSS statistical software were analyzed. The results indicate that web-based management with organizational time management is positive and significant relationship. Web-based management with human relationships is positive and significant relationship. Human relationships with organizational time management is positive and significant relationship. It was also found that web-based management with role of mediator of human relationships with organizational time management is significant and positive relationship. As a result, it can be concluded regarding web-based management and development of human relationships by managers can witness of development of organizational time management.

  Keywords: : Web-based Management, Organizational Time Management, Human Relationships, Managers
 • Nima Shahidi *, Sirous Hadadnia Pages 179-193

  The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational ethical climate and emotional intelligence and empowerment of heads of educational departments in branches of Fars province of Islamic Azad University. The research was descriptive correlational method. The statistical population consisted of all the heads of educational departments in branches of Islamic Azad University in Fars province, in the academic year 2016-17. 125 of them were selected by cluster random sampling. The research instrument consisted of Cullen and Victor organizational ethical climate questionnaire, Emotional Intelligence questionnaire by Golman, and Spreader Empowerment questionnaire, with appropriate validity and reliability. Pearson coefficient used to study the relationship between variables. Also, simple and multiple regression used for computing the predicting power of variables dimensions, and path analysis were used to develop a model for relations among variables. The results showed that there was a significant positive relationship between organizational ethical climate with emotional intelligence and empowerment. Individual and organizational interest, professional rules, and benevolence had a significant power to predict heads empowerment. organizational interest and professional had a significant power to predict heads Emotional Intelligence. Also, emotional intelligence had a mediating role in the relationship between organizational ethical climate and empowerment of heads of educational departments.

  Keywords: Organizational ethical climate, emotional intelligence, empowerment, Islamic Azad University
 • Ebrahim Rahimi *, Najibeh Abbasi Rostami Pages 195-212

   The aim of this study is to evaluate the importance and prioritize the factors affecting the empowerment of workers in industries. current study on the basis of data gathering is a descriptive survey. The study population consisted of workers in industry over 1,000 people in the markazi province. The sample was 400 people from the community, that by method Sampling and using Morgan table were selected. Data collection tools is included made questionnaire. Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire 0.931 was calculated that is the reliability. T-test and Friedman test By SPSS software was used to evaluate the importance and priority factors affecting the empowerment. The results showed that among the factors affecting empowerment, individual factor as a first priority and group factors, and organizational factors in order of priority have gained the second and third. As well as the individual factors, factors of self-esteem as first priority and commitment, attitude, motivation and emotional intelligence have gained the second to fifth respectively. Among the factor's teamwork, involvement, teamwork and communication have acquired in the ranking first to third. Finally, the organizational factors, the best rank is related to the access to information related to job enrichment is lower.

  Keywords: empowerment, Individual Factors, group factors, and organizational factors
 • Sadraddin Sattari *, Davood Heudary Pages 213-223

  The aim of this study was to investigate the relationship between knowledge management intellectual capitals in primary schools is a warm city. The aim of applied research, the method of data collection is descriptive and correlational survey All study population (all the administrators and teachers of city elementary schools' grams), which is equal to 180. For sampling is stratified random sampling. Morgan is also used to determine the sample size According to this table sample size of 145 is obtained. This study was conducted in two parts: theoretical and practical. In the theoretical section, the necessary data using a library of documents and in the practical part, in the manner of a standard questionnaire was used to collect the information field. To measure the variables of leadership knowledge Vytala 26-item questionnaire that its validity and reliability have already been confirmed in many studies was and the reliability of the 0/91, intellectual capital variable 38 questions with 0/83 reliability and level Likert scale with distance, respectively. Data analysis using spss software and Pearson correlation coefficient was the results showed that the components of knowledge management (including orientation to learning, learning supportive atmosphere and support the learning process Individual and Group) Intellectual capital city primary school teachers and administrators with variable warmly significant positive relationship.

  Keywords: Knowledge leadership, Intellectual Capital, primary school, germy province
 • Omolbanin Hassanloo *, PARVANEH GELARD Pages 225-235

  One of the requirements of today's competitive world is to increase the productivity of the organization in the shortest time and with the lowest cost, with the goal of maximizing returns. In this regard, various methods are used, including the design of modern management techniques and organizational innovations. This research, using descriptive-analytic method, investigates the role of knowledge management on productivity with the intermediate role of innovation in the General Departmant Of Education in Zanjan province. The statistical population includes employees of the General Departmant Of Education in Zanjan province. In a total number of 200 distributed questionnaires, 195 questionnaires were returned. The research instrument consisted of three standard questionnairesv of knowledge management of Joseph Haddad (2006), productivity of Morgerson and Humphrey (2006), and Wang and Ahmed (2004). The validity of the questionnaire was 0.94, 0.94, 0.94, And 0.93 were calculated. Data analysis of the questionnaires was performed using the least squares method with the help of Smart PLS software. The results of this study showed that there is a significant relationship between knowledge management and increase of organizational productivity with total effect higher than 0.4.  On the other hand, the innovation component with a correlation coefficient of 0.712 has an acceptable intermediate role in increasing productivity of the General Departmant Of Education Zanjan Province.

  Keywords: Knowledge management, innovation, Productivity, Education. Zanjan
 • Mihan Hossennazhd Gargari, Jabreil Marzi Alamdari *, Akbar Golmahammadpur, Mirhamid Hejazi Pages 237-249

  The purpose of this study is to investigate factors affecting the adoption of office automation. The research is descriptive in terms of the method of data collection in field type and in terms of purpose, is a type of applied studies. The statistical population of the study consisted of all staff and full-time faculty members of the Northwest universities of the East Azarbaijan province. A simple random sampling method was used to select the sample. The sample size was 256 by Cochran formula. The library method has been used to compile and compile literature on the subject of research and research records. The results of the assumptions test show that the dimensions of the expectation of the implementation, the expectation of the effort, the social effects and facilitating conditions on the acceptance of office automation in the northwestern units of Islamic Azad University of East Azarbaijan have a positive effect. Meanwhile, the factors affecting the adoption of office automation in age groups, gender, and user experience of office automation are not significantly different.

  Keywords: Office Automation Acceptance, Expected Execution, Expectant Quest, Social Impact, Facilitating Conditions
 • Mehrdad Matani *, Seyedvahid Hosseinipour, Balal Nazaryan, Tahereh Kheiri Pages 251-265

  Burnout shows the reduction of person’s Compatibility with the stressors available in the workplace. This study has been done to explain the burnout and its relationship with five dimensions of personality and psychological hardiness between the hospital staff. The method is descriptive and correlational and in terms of objective belonged to the applied researches. In this paper the population contains all the hospital staffs of guilan province and between them 185 people were selected as a sample by random simple sampling method. The questionnaires used for collecting data were the “Geldard Burnout Inventory”, “Ahvaz Perfectionism Scale” and “Costa and McCrae Five Factor Inventory”. The data analysis was done by SPSS and Pearson correlation coefficient and the regression testing. The results showed that there is a significant positive relation between the burnout and two personal dimensions of neuroticism (r=0.406, p<0.01) and agreeableness (r=0.264, p<0.05). There isn’t a significant correlation between burnout and psychological hardiness (r=0.081, p<0.05). But the relation between psychological hardiness and neuroticism and extroversion is significant. So if the hospitals use the personality evaluation as a part of their selection and employment process, they can identify staff facing burnout and prevent this trauma. 

  Keywords: burnout, psychological hardiness, personality dimensions