بررسی مقایسه ای تاثیر فوری، تاخیری و ماندگار کینزیوتیپ و تمرینات ثباتی بر حس عمقی گردن در افراد با وضعیت جلو آمده ی سر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

یافته های تحقیقات پیشین نشان می دهد بین وضعیت جلو آمده سر و نارسایی حس عمقی ارتباط وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای تاثیر فوری و تاخیری کینزیوتیپ و تمرینات ثباتی بر حس عمقی گردن در افراد با وضعیت جلو آمده ی سر بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه کارآزمایی بالینی 43 زن با وضعیت جلو آمده ی سر (35-18سال) به طور تصادفی در 3 گروه قرار گرفتند: گروه کینزیوتیپ(K.T)  16 نفر، گروه تمرینات ثباتی (SE) 12 نفر، گروه کینزیوتیپ همراه با تمرینات ثباتی (K.T+SE) 15 نفر بودند. روش مطالعه، خطای بازسازی تغییر وضعیت گردن در سه وضعیت: دامنه خنثی به دامنه کامل خم کردن، دامنه خنثی به 50% دامنه کامل خم کردن، 50% دامنه کامل خم کردن به دامنه خنثی به وسیله الکتروگونیامتر دیجیتال در 4 جلسه شامل: جلسه اول (قبل از مداخله)، جلسه دوم (بلافاصله پس از مداخله)، جلسه سوم (پایان4 هفته مداخله) و جلسه چهارم (یک ماه پس از آخرین جلسه مداخله جهت بررسی پایایی اثر درمان) اندازه گیری شد. در گروه K.T، کینزیوتیپ 3 بار در هفته و در گروه SE، تمرینات 3 بار در روز و در گروه کینزیوتیپ همراه با تمرینات ثباتی (K.T+SE) مطابق دو گروه فوق به کار برده شد. مداخله به مدت 4 هفته انجام گرفت. پایایی درمان یک ماه پس از مداخله بررسی شد.

یافته ها

نتایج آزمون آماری تفاوت معناداری را بین سه گروه مداخله نشان نداد (05/0>P). در بررسی درون گروهی، تفاوت معنادار در خطای بازسازی تغییر وضعیت گردن قبل و یک ماه بعد از مداخله مشاهده گردید (05/0<P). اما در بررسی اثر فوری مداخله تفاوت معنادار مشاهده نگردید (05/0>P).

نتیجه گیری

به نظر می رسد کینزیوتیپ، تمرینات ثباتی و کینزیوتیپ همراه با تمرینات ثباتی در کاهش خطای بازسازی تغییر وضعیت گردن و بهبود حس عمقی در افراد با وضعیت جلو آمده ی سر موثر می باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
720 تا 729
لینک کوتاه:
magiran.com/p2356816 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!