اثر شدت های خفیف و متوسط تمرین مقاومتی حاد بر انعطاف پذیری شناختی سالمندان بالای 60 سال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین مقاومتی حاد با شدت های خفیف و متوسط بر انعطاف پذیری شناختی سالمندان بالای 60 سال بود.

روش شناسی

 40 سالمند سالم بهصورت هدفمند انتخاب و بهصورت تصادفی در یک گروه تجربی (20n=) و کنترل (20n=) طبقه بندی شدند. انعطاف پذیری شناختی توسط وظیفه more-odd طی سه مرحله قبل، 15 دقیقه و 180 دقیقه بعد از برنامه تمرینی قدرتی با شدت های خفیف (40RM%10) و متوسط (70% RM10) ارزیابی شد. داده ها توسط آزمون آماری آنالیز کوواریانس اندازه های تکراری در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

نتایج پژوهش نشان داد که تمرین قدرتی (شدت متوسط و خفیف) حاد تاثیر معنی داری بر روی زمان پاسخ، صحت پاسخ و شاخص جابجایی در آزمون وظیفه more-odd در سالمندان دارد. علاوه بر این نتایج پژوهش نشان داد که جنسیت و شدت تمرین اثربخشی تمرین مقاومتی (شدت متوسط و خفیف) بر انعطاف پذیری شناختی را تحت تاثیر قرار نمی دهد، درحالی که زمان اجرای وظیفه more-odd بعد از تمرین مقاومتی تاثیر معنی داری بر نتایج آزمون دارد.

نتیجه گیری

یک جلسه تمرین مقاومتی حاد با شدت های متوسط و خفیف هر دو باعث بهبود انعطاف پذیری شناختی سالمندان می شود.بنابراین توصیه می شود که جهت بهبود انعطاف پذیری شناختی سالمندان و پیشگیری از کاهش عملکرد شناختی آنها از این تمرینات استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
111 تا 130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2359862 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!