بررسی عوامل موثر بر انتخاب صحیح آفت کش ها توسط تولیدکنندگان برنج، گندم و سیب زمینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل موثر در انتخاب صحیح آفت کش ها توسط تولیدکنندگان برنج، گندم و سیب زمینی انجام شد. برای این منظور، از روش توصیفی-همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 90240 نفر از تولیدکنندگان برنج، گندم و سیب زمینی در شش استان گلستان، مازندران، فارس، خراسان رضوی، اردبیل و همدان بودند. از این تعداد 1000 نفر تولید کننده به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه به عنوان ابزار تحقیق جمع آوری شد که روایی ظاهر و محتوای آن با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی و مقدار آن بین 93/0 - 81/0 به دست آمد. نتایج به دست آمده از تحقیق مشخص نمود که عمده عوامل موثر بر انتخاب صحیح آفت کش ها توسط تولیدکنندگان، رضایت شغلی تولیدکنندگان، شرکت در دوره های آموزشی، و علاقه مندی به تولید بود. دیدگاه اکثریت تولیدکنندگان (50 درصد) نسبت به داشتن تنوع در مصرف سموم کشاورزی به منظور انتخاب یک آفت کش مناسب، به نسبت منفی بود. هم چنین دیگر نتایج تحقیق مشخص نمود که ارتباط مثبت و معنی داری بین سطح تحصیلات و سن تولیدکنندگان با متغیر وابسته تحقیق (دیدگاه نسبت به انتخاب صحیح آفت کش ها) وجود داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2360506 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!