بررسی اثر حفاظتی ایندول-3 استیک اسید بر روی پارامترهای بیوشیمیایی اوره و کراتی نین سرم در آسیب ایسکمی-رپرفیوزن کلیوی از طریق خواص آنتی اکسیدانی در مدل موش صحرایی نر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

ایسکمی-رپرفیوژن کلیوی می‌تواند منجر به نارسایی حاد کلیه شود. استفاده از آنتی‌اکسیدان‌ها راهکار مناسبی برای کاهش آسیب‌های ناشی از ایسکمی-رپرفیوژن کلیوی می‌باشد. از این رو هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر حفاظتی ایندول-3 استیک اسید در آسیب ایسکمی- رپرفیوژن کلیوی از طریق خواص آنتی‌اکسیدانی در مدل موش صحرایی بود.

مواد و روش ها

40 سر موش صحرایی نر در چهار گروه شامل: گروه کنترل، گروه کنترل ایسکمی-رپرفیوژن، گروه ایسکمی-رپرفیوژن با تیمار 40 میلی گرم/کیلوگرم اندول استیک اسید و گروه ایسکمی-رپرفیوژن با تیمار 60 میلی گرم/کیلوگرم اندول استیک اسید، تقسیم و به مدت 2 هفته تیمار شدند. سپس، نمونه خون از قلب گرفته شد. سطح اوره و کراتی‌نین سرم با استفاده از کیت‌های بیوشیمیایی و سطح آنزیم سوپر اکسید دیس موتاز با استفاده از روش‌های فوتومتریک سنجش شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که ایسکمی-رپرفیوژن سبب افزایش معنادار سطح اوره (05/0P≤) و کراتی‌نین(05/0P≤) و کاهش معنادار سطح آنزیم سوپراکسید دیس موتاز(05/0P≤) در موش‌های صحرایی تحت ایسکمی-رپرفیوژن نسبت به گروه کنترل شد. این در حالی است که اندول استیک اسید سبب کاهش معنادار سطح اوره و کراتی‌نین سرم و افزایش غیر معنادار آنزیم سوپراکسید دیس موتاز گردید(05/0P>) نسبت به گروه کنترل ایسکمی-رپرفیوژن گردید.

بحث و نتیجه گیری

استفاده از اندول استیک اسید در کاهش پارامترهای بیوشیمیایی کلیوی اوره و کراتی‌نین که در اثر آسیب ناشی از ایسکمی-رپرفیوژن دچار افزایش شده بودند نقش داشت و موجب گردید سطح آنزیم سوپر اکسید دیس موتاز بطور غیرمعناداری افزایش یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
189 تا 198
لینک کوتاه:
magiran.com/p2364814 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!