فهرست مطالب

یافته - سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 86، بهار 1400)

فصلنامه یافته
سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 86، بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/09
 • تعداد عناوین: 29
|
 • رجب رشیدی، رسول محمدی* صفحات 1-12
  مقدمه

   اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از مهم ترین مشکلات در حرفه پرستاری می باشد. با توجه به اهمیت موضوع و خطرات ناشی از این اختلالات ، هدف از این پژوهش بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی  و عوامل موثر بر آن در حرفه پرستاری بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع مقطعی-تحلیلی است و در آن عوامل خطر و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در حرفه پرستاری بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد در سال1398 مورد ارزیابی قرار گرفته است. تعداد 210 نفر از پرستاران به روش نمونه گیری طبقه ای وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه اختلالات اسکلتی عضلانی نوردیک بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های دقیق فیشر و  مجذور کای استفاده شد.

  یافته ها

  در این مطالعه از کل 210 نمونه، 114 نفر (30/54 درصد) مرد و 96 نفر (70/45 درصد) زن بودند. میانگین سنی پرستاران 93/7 ± 46/30 سال با حداقل 20 و حداکثر 55 سال بود. میانگین BMI پرستاران30/2± 40/24 با حداکثر 05/34 و حداقل 54/17 بود. شیوع کلی اختلالات اسکلتی- عضلانی حداقل در یک عضو برابر با 206 نفر (1/98 درصد) بود. ارتباط معناداری بین جنسیت و ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه گردن، شانه، مچ دست وجود داشت (05/0<p). اما ارتباط معناداری بین جنسیت و ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه آرنج، فوقانی پشت، تحتانی پشت، کفل، باسن، ران، زانو، قوزک پا وجود نداشت. همچنین ارتباط معناداری بین شاخص توده بدنی (BMI) و ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه آرنج و فوقانی پشت مشاهده شد (05/0<p).

  بحث و نتیجه گیری

  بیشترین اختلالات اسکلتی- عضلانی کادر پرستاری مورد مطالعه به ترتیب در ناحیه شانه، گردن، زانوها، ناحیه فوقانی پشت و ناحیه تحتانی پشت، قوزک پا، ران، باسن، کفل، مچ دست و آرنج  بود. لذا در خصوص کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی  پرستاران می بایست مدیران پرستاری با آگاهی از نتایج این پژوهش، با برقراری ارتباط صحیح با پرستاران و حمایت آنان و ایجاد محیط مناسب برای ادامه فعالیت حرفه ای پرستاران در جهت کاهش نیازهای فیزیکی، فشارهای روانشناختی و افزایش سطح کیفیت زندگی متمرکز شوند.

  کلیدواژگان: پرستاری، اختلالات اسکلتی عضلانی، پرسشنامه نوردیک
 • زهرا مبشر، نسرین باقری*، محمد عباسی، زهرا تنها صفحات 12-25
  مقدمه

  بیماری  قلبی و عوارض  روانی ناشی از آن از مهمترین عوامل مرگ و میر در جهان شناخته شده است از این رو پژوهش حاضر  اثربخشی تلفیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  و آموزش شفقت به خود و درمان شناختی رفتاری هیجان مدار بر خود مراقبتی و تبعیت از درمان در بیماران قلبی را مورد مقایسه قرار می دهد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر به روش پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تعدادی از زنان مبتلا به بیماری قلبی در شهر خرم آباد در سال 1399 بود که از میان آنها 45 نفر در دسترس (15 نفر گروه اول 15 نفر گروه دوم 15 نفر گروه گواه) مداخله در دو گروه درمان هر کدام به طور جداگانه در 10 جلسه 90 دقیقه ای برگزار شد و برای گروه گواه هیچ گونه آموزشی اعمال نشد. ابزار این پژوهش مقیاس خود مراقبتی با تعداد 12 سوال که توسط جارسما ساخته شده است و تبعیت از درمان با تعداد 20 سوال (5 سوال تبعیت کلی و 15 سوال تبعیت اختصاصی) توسط هیز ساخته شده بود که شرکت کنندگان در پیش آزمون و پس آزمون به سوالات آن پاسخ دادند و از آزمون تحلیلی کواریانس چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  تلفیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش شفقت بر خود و درمان شناختی-رفتاری هیجان مدار باعث بهبود خود مراقبتی و تبعیت از درمان در زنان مبتلا به بیماری قلبی عروقی می شوند (05/0>p) و درصد بهبودی آن ها بیشتر از آزمودنی های گروه گواه می باشد (05/0> p)  ولی دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری با هم نداشتند (05/0<P).

  بحث و نتیجه گیری

  تلفیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش شفقت بر خود و درمان شناختی-رفتاری هیجان مدار موجب استمرار و مدیریت در خود مراقبتی، تشخیص علایم و تبعیت از توصیه های پزشک معالج در زنان مبتلا به بیماری قلبی عروقی می شوند.

  کلیدواژگان: خود مراقبتی، تبعیت از درمان، بیماران قلبی
 • سید امیریاسین احمدی، علی کبیر* صفحات 26-35
  مقدمه

  اگرچه استفاده از ضد انعقادها و ضد پلاکت ها در مدیریت بیماران کووید19 رایج است، ولی اثربخشی، ضرورت و اندیکاسیون های آن ها مبهم است. در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر این داروها بر پیامد کووید19، شامل کشندگی و طول مدت بستری در این بیماران پرداختیم. 

  روش ها

  مطالعه به روش داده کاوی (data mining) برروی 6054 پرونده ی الکترونیک بیماران قطعی کووید19 بستری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. بررسی ارتباط با کشندگی با استفاده از رگرسیون لوجیستیک و بررسی ارتباط با طول مدت بستری با استفاده از رگرسیون پوآسون انجام گرفت.

  یافته ها

  تحلیل کای اسکویر نشان داد که هر چهار متغیر جنس مرد، بستری در ICU، هپارین و آسپرین با افزایش خطر کشندگی همراه هستند (0.05>P) برای جنس و 0.001>P برای سه مورد دیگر . پس از تعدیل اثر متغیرها در رگرسیون لوجیستیک اثر خطرناک هپارین از بین رفت (0.550=P). نمودار تحلیل مارجینال نشان داد که تجویز هپارین در بالای 60 سالگی با کاهش مرگ بیماران بستری در ICU همراه است. هیچ کدام از این داروها نتوانستند طول مدت بستری را کاهش دهند.

  نتیجه گیری

  مطالعه ی حاضر نشان داد که هپارین تاثیری بر کشندگی کووید19 ندارد. هپارین توانست خطر مرگ را در بیماران بالای 60 سال و بستری در ICU کاهش دهد. آسپرین برای خطر کشندگی افزایش نشان داد که الزما به معنای مضر بودن آن نیست. با تکمیل شواهد می توان قبل از تجویز هپارین اقدام به بررسی خطر ترومبوز در بیماران نمود.

  کلیدواژگان: کووید19، هپارین، آسپرین، ترومبوز، داده کاوی
 • علی کاظمی دلویی، فاطمه شهابی زاده*، مریم نصری، علی اکبر ثمری صفحات 36-47
  زمینه و هدف

  همودیالیز فرایندی استرس زا است و با مشکلات روانی- اجتماعی همراه است، لذا مطالعه ی حاضر در صدد است تا اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را قبل از شروع دیالیز، با و بدون تمرین های ورزشی توام با ذهن آگاهی را در حین دیالیز بر امیدواری این بیماران بسنجد.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش نیمه تجربی همراه با گروه کنترل با پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران همودیالیز تحت پوشش بیمارستان امام زمان(عج) مشهد در بازه زمانی تیر تا آذرماه 1399 بودند که تعداد60 نفر به روش نمونه گیری هدفمند بر اساس معیار ورود انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه (اول: درمان پذیرش و تعهد قبل از دیالیز. دوم: درمان پذیرش و تعهد قبل از دیالیز همراه با تمرین های ورزشی توام با ذهن آگاهی در حین دیالیز) و گروه کنترل قرار گرفتند. همچنین پس از 2  ماه آزمون پیگیری بر روی گروه ها اجرا شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه امیدواری بود. تحلیل داده ها به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد هر دو گروه درمان پذیرش و تعهد قبل از دیالیز (001/0<P) و گروه درمان پذیرش و تعهد قبل از دیالیز همراه با تمرین های ورزشی توام با ذهن آگاهی در حین دیالیز (001/0P<) بر افزایش امیدواری در بیماران همودیالیز تاثیرگذار است.

  بحث و نتیجه گیری

  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به تنهایی به عنوان یک مداخله موثر، می تواند در مراکز درمانی در جهت افزایش امیدواری بیماران همودیالیز  به کار برده شود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، همودیالیز، ذهن آگاهی، امیدواری، تمرین های ورزشی
 • آرزو همام ذاکری لنگرودی، قاسم نظیری*، مسعود محمدی، اعظم داوودی صفحات 48-61
  مقدمه

  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی توان بخشی عصب روانشناختی بر حافظه و عملکرد اجرایی افراد مبتلا به سکته مغزی شهر یاسوج انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران مبتلا به سکته مغزی سنین 20 تا 60 سال شهر یاسوج در سال 400-1399 بود. از بین جامعه آماری تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در ادامه به روش نمونه گیری تصادفی در قالب دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارش شدند، گروه آزمایش به مدت 22 جلسه 90 دقیقه ای تحت روش درمانی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از مقیاس معاینه مختصر وضعیت روانی فولشتاین (1975)، پروتکل درمان توانبخشی عصب روانشناختی، آزمون حافظه کاری وکسلر، حافظه بالینی وکسلر بزرگسالان (1941) و آزمون حل مساله برج لندن (1982) استفاده گردید. داده های پژوهش با استفاده از  آزمون کوواریانس و نرم افزار  SPSS-21 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که رویکرد درمانی توان بخشی عصب روانشناختی بر حافظه و عملکرد اجرایی افراد مبتلا به سکته مغزی موثر بوده است (P<0/05).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه یه یافته های حاصل از این پژوهش می توان گفت: از جمله روش های درمانی مفید جهت بازسازی حافظه و عملکرد اجرایی افراد مبتلا به سکته مغزی، درمان عصب روانشناختی است.

  کلیدواژگان: توان بخشی عصب روانشناختی، حافظه، عملکرد اجرایی، سکته مغزی
 • لیلا نورآذز امامچای، مهشید مهدیزاده، مجید قلیزاده، بهروز فرهادی حسین آبادی، مریم سلیمی، عباس حاجی فتحعلی، رضا میرفخرائی* صفحات 62-72
  مقدمه

  در بین انواع بدخیمی های خونی، لوسمی میلوبلاستیک حاد (AML) یکی از شایع ترین ها بوده و آمار مرگ و میری بالایی در دنیا دارد. از ریسک فاکتورهای متعددی که برای ابتلا به این بیماری پیشنهاد شده است میتوان به ناهنجاری سایتوژنتیک اشاره کرد. با پیشرفت در تولید و استفاده از داروهای مختلف برای درمان AML، سلولهای لوسمیک با استفاده از مکانیسم های مختلف در برابر اثرات سایتوتوکسیک این داروها مقاومت کرده و باعث بقا سرطان و شکست پروسه درمان می شوند. از طرف دیگر پیش بینی میزان پاسخ به درمان (prognosis) و عود بیماری (relapse) وابسته به مقاومت سلول های لوسمیک به داروها و انتخاب نوع فرایند درمانی است.  هدف ما در این مطالعه مروری، بررسی متداول ترین راه های شکست در فرایند درمان AML است که با دانستن این عوامل، داروهای موثرتری تولید شده و شیوه های نوینی در درمان AML به کار گرفته میشود.

  کلیدواژگان: لوسمی میلوبلاستیک حاد، شکست درمان، مقاومت دارویی
 • مهشید مهدیزاده، هدی کوهستانی دهقی، ماریا توکلی اردکانی، الهام روشندل، مسعود سلیمانی* صفحات 73-85
  مقدمه

  گرچه پیوند سلول های بنیادی خونساز (HSCT/Hematopoietic stem cell transplantation) یک راهکار بوالقوه در درمان بسیاری از بدخیمی های خونی و اختلالات ایمنی می باشد، اما واکنش پیوند علیه میزبان (GVHD/Graft versus host disease) آن را با چالش های فراوانی مواجه کرده است. واکنش مزمن پیوند علیه میزبان (cGVHD / Chronic graft versus host disease) یکی از دلایل عمده مرگ و میر در بیماران نجات یافته  از فرم حاد (aGVHD/acute Graft versus host disease) این واکنش می باشد به طوریکه تا 70 درصد از بیماران تحت پیوند ممکن است این واکنش مزمن را تجربه کنند. مطالعات مختلفی نقش اساسی سلول های B را در بروز cGVHD به اثبات رسانده اند. این سلول ها با استفاده از مکانیسم های مختلفی نظیر تولید آلو آنتی بادی در فعال کردن کمپلمان، فرایند کشندگی سلولی با واسطه آنتی بادی (ADCC/Antibody dependent cell cytotoxicity) و عرضه متقاطع کمپلکس های ایمنی نقش دارند و با  عرضه آنتی ژن در آماده سازی (Priming) سلول های TCD4+ و TCD8+ دخیل می باشند. همچنین سلول های B می توانند از طریق حذف یا کم کردن سلول های B تنظیمی (Regulatory B cells) باعث از دست رفتن تحمل محیطی سلولهای T و در نهایت تنظیم ایمنی شوند، بنابراین توجه ویژه و هدف قرار دادن سلول های B برای تمامی پیوند های آلوژنیک امری ضروری است.

  کلیدواژگان: پیوند سلول های بنیادی خون ساز، سلول های B، بیماری پیوند علیه میزبان
 • نوشین یزدانی، سید ابراهیم حسینی*، محمدامین عدالت منش صفحات 86-98
  مقدمه

  رژیم غذایی پرچرب، منجربه آسیب کلیه ها می گردد. از ژل آلویه ورا با داشتن خواص کاهش دهنده چربی در درمان اختلالات کلیوی استفاده می شود. هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر عصاره اتانولی آلویه ورا بر پارامترهای بیوشیمیایی و بافت کلیه موش های تحت رژیم غذایی پرچرب  (H.F.D)است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به 5 گروه شامل کنترل، شاهد تغذیه شده  با (H.F.D) و 3 گروه تجربی به ترتیب دریافت کننده هم زمان (H.F.D) و دوزهای 150، 300 و 600 میلی گرم/کیلوگرم عصاره آلویه ورا تقسیم شدند.تجویزها به مدت 60 روز انجام گردید. در پایان پس از خون گیری، بافت کلیه تشریح و مورد بررسی هیستوپاتولوژیک قرار گرفت و غلظت سرمی نیتروژن اوره خون (BUN)، پروتئین تام، کراتینین و آلبومین اندازه گیری شد . داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Duncan تجزیه وتحلیل شدند. معنی داری در سطح (0/05≤ P) در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  تغذیه با (H.F.D) منجر به آسیب ساختار بافتی کلیه، افزایش معنی داری در میزان سرمی کراتینین ، (BUN) و کاهش معنی داری در غلظت سرمی آلبومین گردید (0/05≤ P) و کاهش معنی داری در غلظت سرمی پروتئین تام شد(0/001≤ P) عصاره آلویه ورا باعث بهبود ساختار بافتی کلیه،کاهش معنی داری در میزان (BUN)، افزایش معنی داری در غلظت سرمی آلبومین و پروتئین تام گردید (0/001≤ P)و بر غلظت کراتینین تاثیر معنی داری مشاهده نگردید .

  بحث و نتیجه گیری

  عصاره آلویه ورا احتمالا با بهبود آسیب بافتی کلیه حیوانات تحت تیمار با  (H.F.D)منجر به کاهش فاکتورهای BUN، افزایش آلبومین، پروتئین تام سرم و جلوگیری از آسیب های کلیوی می شود.

  کلیدواژگان: آلوئه ورا، رژیم غذایی پرچرب، آلبومین، کراتینین، پروتئین تام
 • عبدالله باقری، احمد همت فر*، مهدی روزبهانی، ناصر بهپور صفحات 99-111
  مقدمه

   آپوپتوز در ایجاد عارضه های قلبی عروقی به ویژه انفارکتوس حاد میوکارد نقش مهمی ایفا می کند. شواهد نشان می دهد که فعالیت های ورزشی می تواند در مسیرهای آپوپتوز میوکاردی تغییراتی ایجاد کند. از این رو، هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر دو هفته تمرین تناوبی شدید بر Bax، Bcl-2 و Caspase-3 در بافت قلب موش های صحرایی نر بود.

  مواد و روش ها

  20 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به سن هشت هفته (میانگین وزن 1/5±41/224 گرم) به شکل تصادفی  به چهار گروه کنترل، تمرین، سکته و تمرین-سکته تقسیم شدند. گروه های تمرینی به انجام دو هفته تمرین تناوبی شدید در چهار بخش پرداختند. بخش اول، سه روز در هفته دو جلسه و هر جلسه شامل چهار تناوب شدید دو دقیقه ای با سرعت 35 تا 40 متر در دقیقه که بین هر دو تناوب، یک وهله استراحت فعال دو دقیقه ای بود، دریافت کرد. تمرینات بخش دوم شامل دو روز در هفته، هر روز دو جلسه حاوی دو تناوب شدید دو دقیقه ای و سه تناوب استراحت فعال دو دقیقه ای بود. بخش سوم، در سه روز در هفته شامل پنج تناوب شدید و چهار تناوب استراحت فعال بود. بخش چهارم شامل دو روز در هفته با شدتی مشابه بخش سوم، اما با افزایش یک تناوب فعالیت و استراحت فعال در هر جلسه بود. در نهایت، پروتئین های Bax، Bcl-2 و Caspas-3 بافت قلب با استفاده از کیت الایزا اندازه گیری شدند و داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس یک راهه در سطح معناداری  05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  در شاخص های Bax و Caspas-3 بین گروه های تمرین-سکته و سکته کاهش معنی داری مشاهده شد (000/0=P)، اما شاخص Bcl-2 در گروه تمرین- سکته نسبت به گروه سکته با افزایش معنی داری (000/0=P) همراه بود.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج تحقیق، اجرای دو هفته تمرینات تناوبی شدید موجب کاهش آپوپتوز و ناحیه انفارکته بافت میوکاردی شده و می تواند از قلب در برابر بروز آسیب های احتمالی محافظت کند.

  کلیدواژگان: آلوئه ورا، رژیم غذایی پرچرب، آلبومین، کراتینین، پروتئین تام
 • لیلا فصیحی*، بختیار ترتیبیان، رسول اسلامی صفحات 112-125
  مقدمه و اهداف

  زنان در دوران میانسالی به دلیل انتقال به دوره یایسگی، تغییرات در تراکم استخوانی را تجربه می کنند. روند اندازه گیری و تحلیل استخوان به طور مداوم با اندازه گیری نشانگرهای بیوشیمیایی گردش استخوان قابل کنترل است.. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت بیماری پوکی استخوان با استفاده از استیوکلسین و آلکالین فسفاتاز سرمی در زنان میانسال فعال بود.

  مواد و روش ها

  تعداد 50 زن فعال قبل از یایسگی، 46 زن فعال در حین یایسگی و 55 زن فعال یایسه در دامنه سنی 35-65 سال و میانگین وزن 57.13 کیلوگرم دارای سوابق پزشکی و آزمایشات بالینی در بیمارستان آیت الله کاشانی تهران و در دسترس انتخاب شدند. برای بررسی تفاوت بین گروه ها از ANOVA یک سویه و آزمون تعقیبی شفه و برای یافتن ارتباط بین شاخص ها با تراکم مواد معدنی استخوان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد (05/0≤P).

  یافته ها

  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سطح تراکم مواد معدنی گردن استخوان ران و مهره های کمری در قبل از یایسگی با حین یایسگی و بعد از یایسگی اختلاف معنی داری داشت (05/0P≤)، و کمترین میزان کاهش در قبل از یایسگی مشاهده شد. همچنین سطح سرمی استیوکلسین و آلکالین فسفاتاز ویژه استخوان در هر دو گروه حین یایسگی و بعد از یایسگی افزایش معنی داری داشت (01/0≤P).

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از سطح بالای سرمی استیوکلسین و آلکالین فسفاتاز سرم، در هر دو گروه زنان حین یایسگی و یایسه بود. با توجه به اینکه، این نشان گرها از عوامل اصلی تعیین کننده کاهش زودرس سطح تراکم مواد معدنی استخوان  در زنان میانسال هستند، شاید بتوان گفت که یکی از کاربردهای نتایج تحقیق حاضر، استفاده از مقدار این شاخص ها در پیشگویی میزان تراکم استخوان افراد است و احتمالا بتوان از این متغیرهای خونی در شناسایی زنان فعال 35 تا 65  ساله در معرض خطر پوکی استخوان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: تراکم مواد معدنی استخوان، استئوکلسین، آلکالین فسفاتاز، یائسگی
 • بیژن گودرزی، مسعود میرمعزی*، محمد حیدری نیا، یاسمن گودرزی صفحات 126-136
  مقدمه

  یکی از شایع ترین آسیب لیگامانی زانو، پارگی لیگامان صلیبی قدامی است که با کاهش دامنه حرکتی همراه است. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر یک دوره حرکت درمانی بر درد، دامنه حرکتی مفصل و قدرت زانوی مبتلایان به آسیب لیگامان صلیبی قدامی پیش از جراحی بود.

  مواد و روش ها

  درمجموع 20 بیمار مرد مبتلابه آسیب لیگامان صلیبی قدامی با دامنه سنی 17 تا 29 سال در دو گروه حرکت درمانی (11= n) و کنترل (9= n) قرار گرفتند. گروه حرکت درمانی سه جلسه در هفته برای 8 هفته تحت مداخله تمرینی قرار گرفتند. از آزمودنی ها قبل و بعد از سپری کردن دوره درمانی آزمون به عمل آمد. متغیرهای درد، قدرت ایزوکینتیکی عضلات بازکننده زانو و دامنه حرکتی مفصل زانو به ترتیب توسط شاخص مقیاس دیداری درد، گونیا متر و دستگاه دینامومتر بایودکس اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از آزمون تی استیودنت در سطح معنی داری 05/0>p مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  پس از یک دوره حرکت درمانی، میانگین شاخص درد، حداکثر گشتاور عضله چهار سر رانی و دامنه حرکتی مفصل زانو در گروه حرکت درمانی بهبود یافت (05/0>p).

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد، حرکت درمانی موجب کاهش درد، افزایش دامنه حرکتی مفصل زانو و قدرت عضلات چهار سر ران پیش از جراحی می شود. با توجه به نتایج این پژوهش، استفاده از برنامه های حرکت درمانی مناسب برای بهبود قدرت و دامنه حرکتی مفصل زانو، می تواند راهکاری سریع برای ورزشکارانی با پارگی لیگامان صلیبی قدامی قبل از جراحی باشد.

  کلیدواژگان: حرکت درمانی، قدرت زانو، آسیب لیگامان صلیبی قدامی، قبل از جراحی
 • سارا حیدری، نگار شفیعی، خدیجه ابدال* صفحات 137-144
  مقدمه

  چندین دهه از کاربرد فناوری رادیوگرافی به عنوان ابزار پاراکلینیکی دقیق می گذرد و همواره سعی شده است که تدابیر حفاظتی در برابر اشعه یونیزان رعایت گردد. این مساله در حیطه کار دندانپزشکان به دلیل استفاده مکرر از دستگاه رادیوگرافی در مطب از اهمیت خاصی برخوردار است. بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین رعایت اصول حفاظتی اشعه درمطب های دندانپزشکی شهرایلام انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بود. تعداد نمونه برابر با42مطب از مطب های دندانپزشکی شهرایلام بود. اطلاعات بوسیله چک لیست تکمیل گردید. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS24و در سطح معناداری 05/0 و آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  بین روش های حفاظتی پرسنل با سن و سابقه کار و همچنین بین دستگاه با جنسیت و سابقه کار , رابطه معنی دار وجود نداشت (P>0.05) . بین روش پردازش و زمان اکسپوژر با سن، جنسیت و سابقه کار رابطه معنی دار وجود نداشت (P>0.05). بین تکنیک رادیوگرافی باسن و جنسیت رابطه معنی دار وجود نداشت (P>0.05) و لیکن باسابقه کار رابطه معنی دار وجود داشت (P<0.05). بین مسیول پرتونگاری با جنسیت و سابقه کار رابطه معنی دار وجود داشت (P<0.05) .

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که مطب های دندانپزشکی در ایلام به خوبی از روش های حفاظت اشعه آگاه بودند و آن را به خوبی اجرا می کردند .

  کلیدواژگان: اصول حفاظتی اشعه، مطب، دندانپزشکی، رادیوگرافی
 • عباس ذبیحی، مینو محمودی* صفحات 149-160
  مقدمه

  در سالهای اخیر تعداد بیمارانی که از زخم های دیابتی رنج می برند رو به افزایش است و مطالعات بسیاری نشان داده اند که سلول های بنیادی می توانند در التیام زخم های پوستی موثر باشند. روش های مرسوم درمانی زخمهای دیابتی با نارسایی های جدی رو به رو هستند.  هدف از این تحقیق بررسی التیام زخم دیابتی و تغییرات کلاژن متعاقب تزریق سلول های فیبروبلاست در  موش های صحرایی نر می باشد.

  مواد و روش ها

  طی این تحقیق تجربی 16 سر موش صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوسین به دو گروه کنترل و تیمار شده با فیبروبلاست مشتق از پوست ختنه گاه تقسیم بندی گردیدند. زخم هایی به قطر 0/8 سانتیمتر درپشت موش ها ایجاد شدند و پس از تزریق ساب درمال فیبروبلاست، التیام زخم به روش فتوگرافی و رنگ آمیزی ماسون تری کروم در روزهای 7 و  21ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمون تی- تست و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  سرعت التیام و میزان تولید کلاژن در گروه تیمار شده با سلول های فیبروبلاستی در روزهای 7 و 21 پس از تیمار نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری داشت(01/0>P) .

  بحث و نتیجه گیری

  تزریق ساب درمال سلول های فیبروبلاستی مشتق شده از پوست ختنه گاه سبب تولید کلاژن بیشتر و التیام سریعتر زخم دیابتی می شوند و بر این اساس می توانند در حوزه سلول درمانی کاربرد داشته باشند.

  کلیدواژگان: زخم دیابتی، فیبروبلاست، پوست ختنه گاه، رنگ آمیزی ماسون تری کروم، موش صحرایی نر
 • سیاوش معصومی جویباری، مائده برهمن، مهشید پناهی، علیرضا نیکوفر، سهیلا صیاد* صفحات 161-169
  مقدمه

  سرطان پستان شایع ترین سرطان در ایران براساس بروز استاندارد شده ی سنی است. رویکرد چند رشته ای در درمان این سرطان شامل جراحی، پاتولوژی، شیمی درمانی و رادیوتراپی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی بقای دوساله ی بدون عود و اندازه ی حاشیه ی امن عاری از تومر در بیماران جراحی حفظ پستان که مورد درمان چند رشته ای گرفته بودند بپردازیم.

  روش ها

  این مطالعه در بیمارستان فیروزگر تهران انجام شد و بیماران از اردیبهشت سال 95 تا شهریور سال 97 به روش سرشماری وارد مطالعه شدند و تا شهریور سال 99 تحت پیگیری دوساله قرار گرفتند. جهت بیماران حاشیه های امن فوقانی، تحتانی، خارجی، داخلی، قدامی و عمقی در نمونه های لامپکتومی اندازه گیری شد. همچنین عود دوساله نیز براساس توزیع پوآسون گزارش گردید.

  یافته ها

  در این مطالعه ابتدا 156 بیمار مورد کنسر پستان به روش سرشماری انتخاب شدند که 81 مورد آن جراحی حفظ پستان بود. میانگین اندازه ی حاشیه ی امن در سمت فوقانی 1.73، تحتانی 2.02، خارجی 2.30، داخلی 2.41، قدامی 1.39 و عمقی 1.27 سانتی متر بدست آمد. تنها در یک بیمار عود موضعی مشاهده شد (بقای بدون عود = 98.77%).

  بحث و نتیجه گیری

  حاشیه های امن کافی در کنار رویکرد درمانی چند رشته ای با بقای بدون عود دوساله ی 98 درصدی در بیماران جراحی حفظ پستان همراه بود که در مقایسه با سایر مطالعات بیشتر است. به نظر می رسد حاشیه ی امن کمتر نیز بتواند با پیشگیری از عود همراه باشد؛ اما مهم تر از آن مشارکت دادن مخصصین رشته های مختلف در درمان بیماران است. این رویکرد برای مداخله برروی بیماران توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بقا در سرطان پستان، حاشیه عاری از تومور، عود محلی تومور، سرطان پستان
 • خدیجه یزدی، زینب ابراهیم پور* صفحات 170-179
  مقدمه

  آسایش نیاز اساسی بشر در تمام مراحل زندگی بوده و دارای مفهومی چندبعدی و کل نگر در مراقبت است. به طوریکه هرگاه نیاز آسودگی فراهم باشد، بیماران راحت تر قادر به بروز رفتارهای سلامتی هستند. آسودگی بیماران بخش جدا نشدنی پرستاری و هنر پرستار محسوب می گردد.

  مواد و روش ها

  این مقاله یک مطالعه مروری نقلی است که در سال 1400 با جستجوی در بانکهای اطلاعاتی در بازه زمانی 10 سال(از سال 2010 تا 2020) انجام شده است. بعد از حذف مقالاتی که به زبان فارسی و انگلیسی نبودند و یا دسترسی به کل مقاله امکان پذیر نبود، 14 مقاله در نتیجه جستجو به دست آمد.

  یافته ها

  کلکابا، راحتی را در سه نوع نیازهای آسودگی(تسکین، سهولت یا تعالی) و چهار زمینه تجربه انسانی (جسمی، روحی روانی، محیطی و اجتماعی) تعریف می کند. نظریه آسودگی به خاطر سادگی محبوبیت یافته و قابلیت کاربرد در یخش های مختلف دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  مهم ترین نیاز بیماران و خانواده ها، به خصوص در شرایط سخت و تنش زا، آسودگی می باشد. این آسودگی طیفی از اقدامات را شامل می شود. پرستاران نیز به عنوان افرادی که بیشترین ارتباط و تماس را با بیماران و خانواده دارند، نقش مهمی در ایجاد آسودگی دارند.

  کلیدواژگان: تئوری پرستاری، کلکابا، آسودگی
 • رسول محمدی، رجب رشیدی*، خاطره عنبری صفحات 180-188
  مقدمه

  نوبت کاری از جمله عوامل زیان بار شغلی خصوصا"برای کارکنان مراکز بهداشتی و درمان است.با توجه به ضرورت نظام نوبت کاری در کارکنان اتاق عمل این پژوهش به منظور بررسی مشکلات ناشی از نوبت کاری در کارشناسان اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد در سال 1399 انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی- تحلیلی بود که بر روی کارشناسان اتاق عمل شاغل در بیمارستان های آموزشی خرم آباد در سال 1399 انجام شد. از 115 نفر کارشناس اتاق عمل شاغل در بیمارستان های مذکور 105 نفر آن ها که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند به صورت سرشماری انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه Survey of shift work(SOS) بود. کلیه آزمون‌های آماری با استفاده از نرم افزار22SPSS در سطح معناداری P<0.05انجام شد.

  نتایج

  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 5.67±30.21 سال بود که 82.9درصد آن زن و 17.1درصد مرد بودند. یافته ها نشان داد که بین جنسیت و مشکلات مختلف ناشی از نوبت کاری ارتباط معنی داری وجود ندارد. در این مطالعه بیشترین مشکلات مربوط به نوبت کاری افراد مورد مطالعه مشکلات گوارشی با78.1٪ بود. نتایج نشان داد که بین سن کارکنان نوبت کار و بروز مشکلات قلبی عروقی به لحاظ آماری ارتباط معناداری وجود دارد.(P<0.05) همچنین این مطالعه نشان داد که بین نوبت کاری و مشکلات خانوادگی و اجتماعی به لحاظ آماری اختلاف معنا داری وجود دارد (P<0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه مشخص کرد که نوبت کاری، پتانسیل بروز عوارض جسمی از جمله بروز بیماری های گوارشی، قلبی- عروقی، روحی و برهم زدن ریتم های سیرکادین را دارد. از این رو باید تمهیداتی از جمله انتخاب افراد به طور داوطلبانه در نظام شیفت کاری و وجود برنامه های چرخشی منظم برای جلوگیری از بروز این عوارض در افراد نوبت کار اندیشیده شود.

  کلیدواژگان: نوبت کاری، تکنسین اتاق عمل، مشکلات ناشی از نوبت کاری
 • سجاد پاپی، حسن احمدوند*، فتاح ستوده نژاد نعمت الهی، پریچهره یغمایی صفحات 189-198
  مقدمه

  ایسکمی-رپرفیوژن کلیوی می‌تواند منجر به نارسایی حاد کلیه شود. استفاده از آنتی‌اکسیدان‌ها راهکار مناسبی برای کاهش آسیب‌های ناشی از ایسکمی-رپرفیوژن کلیوی می‌باشد. از این رو هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر حفاظتی ایندول-3 استیک اسید در آسیب ایسکمی- رپرفیوژن کلیوی از طریق خواص آنتی‌اکسیدانی در مدل موش صحرایی بود.

  مواد و روش ها

  40 سر موش صحرایی نر در چهار گروه شامل: گروه کنترل، گروه کنترل ایسکمی-رپرفیوژن، گروه ایسکمی-رپرفیوژن با تیمار 40 میلی گرم/کیلوگرم اندول استیک اسید و گروه ایسکمی-رپرفیوژن با تیمار 60 میلی گرم/کیلوگرم اندول استیک اسید، تقسیم و به مدت 2 هفته تیمار شدند. سپس، نمونه خون از قلب گرفته شد. سطح اوره و کراتی‌نین سرم با استفاده از کیت‌های بیوشیمیایی و سطح آنزیم سوپر اکسید دیس موتاز با استفاده از روش‌های فوتومتریک سنجش شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ایسکمی-رپرفیوژن سبب افزایش معنادار سطح اوره (05/0P≤) و کراتی‌نین(05/0P≤) و کاهش معنادار سطح آنزیم سوپراکسید دیس موتاز(05/0P≤) در موش‌های صحرایی تحت ایسکمی-رپرفیوژن نسبت به گروه کنترل شد. این در حالی است که اندول استیک اسید سبب کاهش معنادار سطح اوره و کراتی‌نین سرم و افزایش غیر معنادار آنزیم سوپراکسید دیس موتاز گردید(05/0P>) نسبت به گروه کنترل ایسکمی-رپرفیوژن گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  استفاده از اندول استیک اسید در کاهش پارامترهای بیوشیمیایی کلیوی اوره و کراتی‌نین که در اثر آسیب ناشی از ایسکمی-رپرفیوژن دچار افزایش شده بودند نقش داشت و موجب گردید سطح آنزیم سوپر اکسید دیس موتاز بطور غیرمعناداری افزایش یابد.

  کلیدواژگان: ایندول-3 استیک اسید، ایسکمی-رپرفیوژن کلیوی، موش صحرایی
 • افتخار محمدی، محمد فتحی*، فرزانه چهل چراغی، افشین نظری صفحات 199-210
  مقدمه

  یک فاکتور خطر برای بیماری قلبی، دیابت نوع2 می باشد که در مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی-عروقی سهم عمده ای دارد، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شش هفته تمرین استقامتی و مصرف امپاگلیفلوزین بر برخی از شاخص های فعالیت الکتریکی قلب در رت های نر دیابتی می باشد.

  روش بررسی

  تعداد 40 سر موش نر نژاد ویستار (20±250گرم) با محدوده سنی 8-10 هفته ای به صورت تصادفی به پنج گروه دیابت تمرین (D+EX)، دیابت+تمرین+امپاگلیفلوزین (D+EX+EMP)، دیابت+امپاگلیفلوزین (D+EMP)، دیابت کنترل (DC) و گروه کنترل (CONTROL) تقسیم و در شرایط آزمایشگاهی نگهداری شدند، گروه های (D+EX) و (D+EX+EMP) به مدت 6 هفته و 5 روز در هفته به تمرین استقامتی پرداختند.گروه های (D+EX+EMP) و (D+EMP) نیز به همان مدت و بصورت روزانه امپاگلیفلوزین از طریق گاواژ دریافت کردند. 48 ساعت پس از اتمام پروتکل، رت ها بیهوش شدند و الکتروکاردیوگرام(ECG) ثبت و سپس بافت قلب جدا و تشریح گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون های آماری آنوای یک طرفه و کروسکال والیس و آزمون های تعقیبی توکی، جیمز-هویل،تمهنز، دان و دانتز استفاده شد.

  نتایج

  میانگین وزن و گلوکز خون در ابتدای مطالعه، در 5 گروه تفاوت معنی داری نداشت اما پس از پایان پروتکل، تغییر معنی داری در وزن ، وزن قلب، گلوکز سرم ،زمان QRS ،فاصلهQT ، QTc و ارتفاع ST رت ها مشاهده شد.

  نتیجه ‏گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمرینات ورزشی استقامتی، مصرف داروی امپاگلیفلوزین می توانند از طریق بازسازی  بر جریان هدایت الکتریکی قلب رت های دیابتی تاثیر مثبت داشته دارند.

  کلیدواژگان: ورزش استقامتی، دیابت، امپاگلیفلوزین، قلب
 • سامان دالوند*، اعتصام ملک زاده، حامد زمانی، سهیل علم طلب صفحات 211-219
  مقدمه

  رادیوداروی 170Tm-EDTMP به عنوان یک رادیودارو با ویژگی های مطلوب و یک جایگزین برای رادیوداروی 89Sr-Cl2 برای درمان تسکینی بیماران مبتلا به متاستاز استخوانی مطرح شده است. هدف از این پژوهش محاسبه ی دز جذبی 170Tm-EDTMP در استخوان بیماران مبتلا به متاستاز استخوانی بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، از یک فانتوم استخوان ران انسان بالغ و جعبه ابزار مونت کارلوی GATE به منظور شبیه سازی استفاده شد. 170Tm-EDTMP در بخش استخوان فانتوم توزیع و دز جذبی به ازای واپاشی در بخش های مختلف فانتوم محاسبه شد. برای مقایسه و اعتبارسنجی نتایج، شبیه سازی ها با شرایط مشابه برای 89Sr-Cl2  نیز صورت پذیرفت. سپس دز جذبی به ازای اکتیویته ی تزریقی رادیوداروها در استخوان و مغز استخوان با استفاده از روش MIRD محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردید.

  یافته ها

  دز جذبی به ازای اکتیویته ی تزریقی  170Tm-EDTMP در استخوان 52/5 برابر بیشتر از 89Sr-Cl2  بود، در حالیکه دز جذبی مغز استخوان توسط 170Tm-EDTMP 11/2 برابر بیشتر از 89Sr-Cl2 بود.

  بحث و نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، 170Tm-EDTMP یک رادیوداروی مناسب برای استفاده در درمان تسکینی بیماران مبتلا به متاستاز استخوانی است. با این حال نیاز به انجام مطالعات بالینی در بیماران به منظور بررسی بیشتر وجود دارد.

  کلیدواژگان: تولیوم-170، درمان تسکینی، روش مونت کارلو، دز جذبی
 • مهرنوش صدیقی، مصطفی چراغی، پژمان هاشم زاده* صفحات 220-236
  مقدمه

  امروزه با وجود این که آگاهی مردم در مورد کنترل بیماریهای دیابت و قلبی عروقی افزایش یافته است،  ولی هنوز از عوامل عمده ی بیماری و مرگ و  میر در جامعه هستند. برای درمان و کنترل دیابت و بیماریهای قلبی می توان از روش های دارویی و غیر دارویی کمک گرفت. هدف از انجام این مطالعه ی مروری معرفی عوامل خطر ساز متعددی در بیماران دیابتی که باعث افزایش شانس درگیری های قلبی عروقی می شود است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مروری جهت جستجوی مقالات، از پایگاه های اطلاعات, Pubmed, ISI و Scopus طی سال های 1979 تا 2020 استفاده شد. و از واژگان کلیدی فشار خون، استرس اکسیداتیو، چاقی، دیس لیپیدمی، عملکرد اندوتلیال و عوامل التهابی استفاده شد.

  نتایج

  شیوع دیابت در سراسر جهان و ایجاد عوارض جدی و خطرناک بر ارگان های بدن، این بیماری را به یک مشکل عمده بهداشتی در کلیه جوامع تبدیل کرده است و عامل اصلی ابتلا به بیماری های قلبی عروقی می باشد. مطالعه ما نشان داد  بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ و میر را در بیماران دیابتی تشکیل می دهند. عواملی که با دیابت و بیماریهای قلب و عروق در ارتباطند می توان فشار خون، استرس اکسیداتیو، چاقی، دیس لیپیدمی، عملکرد اندوتلیال و عوامل التهابی را نام برد.

  نتیجه گیری کلی

  دیابت عامل اصلی ابتلا به بیماری های قلبی عروقی می باشد. همچنین بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ و میر را در بیماران دیابتی تشکیل می دهند

  کلیدواژگان: دیابت، بیماریهای قلبی عروقی، مکانیسم های مولکولی
 • علی عابدی، محسن غفرانی، هادی اکبری* صفحات 237-258
  زمینه و هدف

  امروزه، مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس) شایعترین بیماری عصبی در بین بزرگسالان جوان است. از فعالیت بدنی به عنوان مهمترین عامل پیشگیری از بروز بیماری ها و داشتن زندگی سالم یاد می شود. اگرچه پیشرفت در داروهای اصلاح کننده بیماری ام.اس به ایجاد ثبات در بیماری و افزایش امید به زندگی کمک کرده است، اما در بیشتر بیماران ام.اس با گذشت زمان، علایم بیماری وخیم تر می شود. در این زمینه، برنامه های ورزش بدنی به عنوان ابزاری ایمن و قابل تحمل در نظر گرفته می شود. هدف از این مطالعه انجام یک بررسی سیستماتیک از تاثیرات تمرین ورزشی بر برخی از فاکتور های پیش التهابی و ضد التهابی در افراد مبتلا به ام.اس بود.

  روش تحقیق

   در این مطالعه جستجوی مقالات مرتبط با در نظر گرفتن واژه های کلیدی در پایگاه های تخصصی پابمد (PubMed)، ساینسدایرکت (Sciencedirect)، اسکوپوس (SCOPUS) و وب آف ساینس (WEB OF SCIENCE) به زبان انگلیسی و پایگاه های اطلاعاتی جهاد دانشگاهی، مگ ایران و ایران داک به زبان فارسی انجام شد. شرایط ورود به مطالعه شامل: فارسی یا انگلیسی بودن زبان مقاله، در دسترس بودن متن کامل مقاله، بازه زمانی موردنظر، بررسی اثر فعالیت بدنی منظم در مبتلایان به ام.اس، ارزیابی فاکتور های پیش التهابی و ضدالتهابی مورد نظر و شرایط خروج از مطالعه استفاده از روش ها و مداخلات دیگری مانند بکارگیری از دارو به جز داروهای معمول یا مکمل درطول دوره تمرینی بود.

  یافته ها

  از 408 مقاله دریافت شده از پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی در 20 سال اخیر و پس از اعمال متغیرهای ورودی و خروجی، تعداد 19 مقاله مرور شدند. برای ارزیابی کیفیت مطالعات انجام شده از مقیاس پایگاه شواهد اطلاعاتی پدرو (PEDro) استفاده شد. در مطالعات بررسی شده از تمرینات هوازی یا استقامتی (6 مطالعه)، مقاومتی (5 مطالعه)، ترکیبی (8 مطالعه) به کار رفته است. از بین فاکتور های التهابی و ضد التهابی، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در یازده مطالعه (9/57 درصد) و اینترلوکین17 (IL-17) در هشت مطالعه (1/42 درصد)، پرکاربردترین شاخص ها بودند.

  نتیجه گیری

   اگرچه مداخلات از قبیل ورزش سبب بهبود نتایج عملکردی و بالینی بیماران مبتلا به ام.اس شده است، اما ممکن است این پیشرفت ها تنها ناشی از تغییر در سطح سایتوکاین ها یا نشانگرهای التهابی نباشد. ورزش یک گزینه جایگزین قابل دسترسی است که نه تنها منجر به افزایش التهاب یا شدت بیماری نمی شود بلکه با کاهش خطر ابتلاء به اختلالات ثانویه و محدودیت های مربوط به مشارکت در جامعه به این بیماران کمک شایانی می کند.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، تمرین، فعالیت بدنی، فاکتور های التهابی و ضد التهابی، سایتوکاین ها
 • فرهاد فتحی پور، لیلا زارعی*، رحیم محمدی صفحات 259-268
  مقدمه

  هدف از این مطالعه بررسی عملکردی و بافت شناسی تاثیر کوآنزیم Q10 با استفاده ازآلوگرافت ها در مدل ترمیم عصب سیاتیک رت طراحی و اجرا شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 45 سر رت نر به طور تصادفی به سه گروه 15 تایی تقسیم شدند. گروه اول کنترل سالم به مدت یک هفته 10 میکرولیتر محلول استریل سالین نرمال بافر به طور داخل صفاقی، در گروه دوم عصب سیاتیک سمت چپ برداشته شده و هر رت عصب سیاتیک برداشته شده از رت گروه درمان را دریافت و به مدت یک هفته 10 میکرولیتر محلول استریل سالین نرمال بافر به طور داخل صفاقی به هر رت تزریق شد. در گروه سوم عصب سیاتیک سمت چپ برداشته شده و هر رت عصب سیاتیک استحصالی از گروه دوم را دریافت و به مدت یک هفته با همان حجم کوآنزیم Q10 با دوز mg /kg/day  200  به طور داخل صفاقی تزریق شد. رت ها در بازه های زمانی هفته 4، 8 و 12 بعداز عمل تحت ارزیابی بافت شناسی و مطالعات هیستومورفومتری و شاخص عملکردی عصب سیاتیک گردیدند.

  یافته ها

  شاخص های مورفومتری و عملکردی عصب سیاتیک در گروه سوم به طور معنی داری با گروه دوم متفاوت بودند (P<0.05). این شاخص ها در گروه سوم بهبود یافته بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتیجه حاصل از این مطالعه نشان داد که تزریق موضعی کوآنزیم Q10 در فاز التهابی بعد از قطع عصب سیاتیک رت بواسطه کاهش روند آسیب ثانویه موجب تسریع روند رژنراسیون عصب شده است.

  کلیدواژگان: آلوگرافت ها، کوآنزیم Q10، سیاتیک، رت ها
 • صمد نظرپور، روشنک اکبری، آرش امین، زهرا رحیمی، امین آدینه وند، صمد دارابیان* صفحات 269-277
  مقدمه

  فشارخون ریوی بالا یک بیماری پیشرونده و تهدید کننده حیات  میباشد که بر شریان های ریه و سمت راست قلب انسان اثر می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی نسبی فشار خون بالای ریوی در بیماران مراجعه کننده به واحد اکوکاردیوگرافی بیمارستان شهید رحیمی شهرستان خرم آباد  میباشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 600 اکوکاردیوگرافی انجام شده در واحد اکوکاردیوگرافی بیمارستان شهید رحیمی شهرستان خرم آباد در سال 1399 مورد مطالعه قرار گرفتند و اطلاعاتی از قبیل ویژگی های دموگرافیک و بالینی استخراج شد ; اطلاعات با استفاده  از نرم افزار22 SPSS جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  از مجموع 600 بیماری که تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند 87 نفر (5/14%) مبتلا به فشار خون بالای ریوی بودند. از مجموع 87 بیمار با فشار خون بالا ریوی 71% (62 بیمار) بالای 55 سال سن داشتند. همچنین از میان این افراد 51% (45 نفر) خانم بودند. حدود56%  (49 بیمار) مبتلا به نارسایی قلبی با کسر خروجی کاهش یافته و بیماری های دریچه بودند. از بین متغیرهای دموگرافیک هم بین سن و فشارخون بالای ریوی ارتباط معنادار مشاهده شد .

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به اینکه این بیماری در افراد دچار نارسایی قلبی همچنین افراد مسن تر  بیشتر دیده می شود لذا باید اقدامات تشخیصی و درمانی نسبت به این افراد با حساسیت بیشتری عمل کنند.

  کلیدواژگان: فشارخون ریوی، اکوکاردیوگرافی، نارسایی قلبی
 • بهزاد دهقانی زاده، ضیا فلاح محمدی*، عبدالحسین طاهری کلانی، سید جواد میرغنی صفحات 278-288
  مقدمه

   ایسکمی/ ریپرفیوژن مغزی، سبب آسیب در ساختار  و عملکرد در ناحیه هیپوکامپ می شود. پیش آماده سازی ورزشی می تواند یک روش کارآمد در پیشگیری از ایجاد سکته مغزی یا کاهش در میزان آسیب ناشی از آن باشد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر 8 هفته تمرین پیش آماده سازی استقامتی بر روی تردمیل بر کاهش مرگ سلولی ناحیه ی CA1 هیپوکامپ و فاکتور التهابی به دنبال ایسکمی/ ریپرفیوژن مغزی در موش صحرایی نر ویستار بود.

  مواد و روش ها

  تعداد 24 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به چهار گروه (شم، تمرین، ایسکمی و تمرین+ ایسکمی) تقسیم شدند. رت های گروه تمرین و ایسکمی  5 روز در هفته به مدت 8 هفته روی نوار گردان دویدند. ایسکمی  با انسداد هر دو شریان کاروتید مشترک به مدت 45 دقیقه ایجاد شد. از رنگ آمیزی هماتوکسیلین آیوزین جهت بررسی میزان مرگ سلولی و برای بیان پروتئین TNF-α از روش Immunohistochemistry استفاده شد.

  یافته ها

  تعداد سلول های عصبی آپوپتوز در ناحیه CA1 در گروه ایسکمی در مقایسه با گروه شم و تمرین+ ایسکمی به طور معناداری بیشتر بود. همچنین، در گروه تمرین+ ایسکمی تعداد مرگ سلولی ناشی از ایسکمی  و بیان پروتئین TNF-α به طور معناداری کمتر از گروه ایسکمی بود (05/0> p).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به نظر می رسد، پیش آماده سازی اجباری روی نوارگردان می تواند به عنوان یک محرک حفاظت کننده موجب کاهش مرگ سلولی و التهاب شود.

  کلیدواژگان: پیش آماده سازی، ایسکمی، مرگ سلولی، TNF-α
 • سجاد بشرپور*، شیرین احمدی صفحات 289-303
  مقدمه

  بیماری کرونا ویروس تمام جنبه های زندگی روزمره را تحت تاثیر قرار داده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی طراحی الگوی روابط ساختاری صفات تاریک شخصیت، سوگیری خوش بینانه و باورهای سلامتی با تغییرات رفتاری مرتبط با سبک زندگی در طول همه گیری کووید 19: نقش میانجی اضطراب سلامت انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد بهبود یافته از بیماری کرونا که در نیم سال دوم 1400-1399 جهت اهدای پلاسما به مراکز انتقال خون اردبیل مراجعه کردند، بود. نمونه ای به حجم 240 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسش نامه های سبک زندگی، اضطراب سلامت، صفات تاریک شخصیت، سوگیری خوش بینانه و باورهای سلامتی پاسخ دادند. به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارهای SPSS 25 و 8.8 Lisrel استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تغییرات رفتاری مرتبط با سبک زندگی با صفات تاریک شخصیت، سوگیری خوش بینانه و اضطراب سلامت ارتباط منفی و با باورهای سلامت ارتباط مثبت و معنادار دارد. همچنین اضطراب سلامت با صفات تاریک شخصیت و سوگیری خوش بینانه ارتباط مثبت و با باورهای سلامت ارتباط منفی و معنادار دارد (001/0< p). شاخص های برازش مدل نیز بیانگر مطلوب بودن مدل است.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش از لحاظ کاربردی برگزاری کارگاه های آموزشی برای ارتقای سبک زندگی سالم، کنترل استرس و اضطراب در بین افراد جامعه به ویژه گروه های در معرض خطر توسط سیاست گزاران سلامت از جمله ستاد مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت، توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، اضطراب سلامت، صفات تاریک شخصیت، سوگیری خوش بینانه، باورهای سلامتی
 • بهروز یحیایی*، محمدصالح صباغ صفحات 304-318
  مقدمه

  درمطالعه حاضر، خواص سمیت نانوذرات مغناطیسی در بافت کلیه و رفتار آنها در بدن موشهای صحرایی در حضور و عدم حضور میدان الکترومغناطیس مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  نانو ذرات آهن مغانطیس با استفاده از قارچFusarium oxysporoum  و کلرید آهن،  تولید شد. با استفاده از اسپکتروفوتومتری، TEM و پراش اشعه ایکس تایید شد. سپس سمیت سلولی نانوذرات به وسیله روش  MTT  در کشت سلولی سلولی فیبروبلاست غیر سرطانی مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا میزان IC50 نانوذرات مذکور در کشت سلول تعیین و نانوذرات با دوز غیر سمی به درون بدن موش صحرایی تزریق شدند.  موش های صحرایی به 4 گروه شاهد، گروه دریافت کننده نانو ذرات بدون حضور میدان الکترومغناطیس، گروه دریافت کننده نانو ذرات با حضور میدان الکترومغناطیس، گروه بدون دریافت نانوذرات و با حضور میدان الکترومغناطیس تقسیم شدند.

  یافته ها

  نانوذرات آهن مغناطیسی توسط قارچ Fusarium oxysporum قابل تولید بود. نانوذرات دارای سایز حدود 35 نانومتر بودند و در کشت سلول سمیت وابسته به دوز اعمال نمودند نانوذرات بیولوژیک فاقد سمیت شدیدی در بافت کلیه بوده و تنها در حضور میدان الکترومغناطیس اندکی تغییرات بافت همبندی و خونی و نیز تغییرات در گلومرول های کلیه مشاهده شد هرچند که در گروه فاقد میدان الکترومغناطیس نیز تغییرات خفیفی در گلومرول ها مشاهده شد که میتوان به طبیعت خود نانوذرات نسبت داد.

  بحث و نتیجه گیری

  نانوذرات آهن بیولوژیک فاقد سمیت در بدن بوده و در تحقیقات درون تنی با هدف دارورسانی برای درمان سرطان ها و سایر بیماریها میتوان از آنها بهره گرفت.

  کلیدواژگان: فیلد الکترومغناطیس، قارچ Fusarium oxysporum، موش صحرایی، بافت کلیه، نانوذرات آهن مغناطیسی
 • آرش امین، مرتضی امرائی، نصرالله مرادی فر* صفحات 319-334
  مقدمه

  از شیوع بیماری کرونا و تبدیل آن به پاندمی دیرزمانی نمی گذرد. در گذر از اواخر دسامبر 2019 تا کنون بررسی ها نشان می دهد که بیماری های همراه قلبی-عروقی در بیماران مبتلا به کووید-19 شایع هستند و این بیماران در معرض خطر بیشتری برای عوارض و مرگ و میر قرار دارند؛ اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا بیماری های زمینه ای قلبی عروقی خطر جداگانه ای را مطرح می کنند و یا این که با عوامل دیگر به عنوان مثال سن و جنس دخیل هستند. هدف از مطالعه حاضر مروری بر بیماری های زمینه ای قلبی عروقی در طول بیماری ابتلا به بیماری کوید-19 می باشد. برای این کار مقالات مروری و اصلی با استفاده از کلید واژگانی از جمله COVID-19 ، Coronavirus،SARS-CoV-2 ، Cardiovascular diseases، Myocarditis، Acute coronary syndromes، Heart failure، Ischemic heart disease از پایگا ه های داده ای PubMed ، Scopus ، Google Scholar،  Web of Scienceو دیگر پایگا ه های داده ای معتبر گردآوری شد. نتایج نشان داد که آسیب میوکارد در بیش از 25 % از موارد بحرانی وجود دارد و در 2 الگو ظاهر می شود: آسیب حاد میوکارد و اختلال عملکرد در زمان پرزنتاسیون و آسیب میوکارد که با تشدید شدت بیماری ایجاد می شود. استمرار داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین و مهارکننده های گیرنده آنژیوتانسین بر اساس شواهد موجود در این زمان توصیه می شود. تعدادی از درمان های امیدوار کننده در دست بررسی است، اما کارآیی بالینی هیچ کدام تا به امروز به اثبات نرسیده است. مطالعه حاضر، بیانگر آن است که در زمان پاندمی کرونا می بایست توجه بیشتر به افراد مبتلا به بیماری های قلبی عروقی شود و درمان های موثر و برای آنها براساس مطالعات جدید به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، کورونا ویروس، سندرم کرونری حاد، درمان، میوکاردیت
 • عاطفه مبشر، ایرج نیک پی*، علی فرهادی صفحات 335-343
  مقدمه

  آموزش مجازی با وجود تمام کاستی ها مورد پذیرش بسیاری از مدرسین قرار گرفته و در جهت بهبود و ارتقای این شیوه آموزش تلاش های بسیاری شده است. در پژوهش حاضر تلاش شده که با استفاده از نظر اساتید هیات علی دانشگاه در جهت یافتن کاستی های آموزش مجازی و در نتیجه رفع این نقایص گامی برداشته شود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش مقطعی توصیفی - تحلیلی، میزان رضایت مندی اساتید هیات علمی داشگاه علوم پزشکی لرستان در پایان سال تحصیلی 1400-1399  با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته « ارزیابی برنامه درسی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان» در هفت حیطه نرم افزار، محتوا، سهولت، تعامل، ارزشیابی، پشتیبانی و سنجش بررسی شد. توصیف داده ها با میانگین و انحراف معیار و تحلیل داده ها با معیارهای آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت.

  یافته ها

  از بین 200  عضو هیآت علمی مورد بررسی 63.5 درصد مرد (127 نفر)  و 42 درصد دانشیار (84 نفر) و 39درصد استادیار  (78 نفر) بودند. میانگین سن اساتید  7.01±45.58 سال و میانگین سابقه تدریس اساتید 8.63±13.41 سال گزارش شد. میزان رضایت مندی اساتید از آموزش مجازی در حیطه نرم افزار 2.82±17.91، محتوا 3.10±20.97،  سهولت 46±9.19  و رضایت مندی کلی اعضای هیات علمی 13.17±86.17 بود.

  بحث و نتیجه گیری

  به طور کلی اساتید این دانشگاه از شیوه انجام آموزش مجازی و اثرگذاری آن راضی بودند. همچنین با توجه به نظرات اساتید و نگرانی های موجود، از ویژگی تصویر-در-تصویر در فضای مجازی استفاده شود تا بتوان ارتباط چهره در چهره استاد و دانشجو را برقرار کرده و امکان انتقال اطلاعات از استاد به دانشجو و بالعکس را به بهترین شیوه انجام داد.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، رضایتمندی، دانشگاه علوم پزشکی، پرسشنامه
 • سعید پیرمرادی، محمد درویش خادم، حامد اسمعیل لشگریان* صفحات 344-355
  مقدمه

  همه گیری کووید 19 از زمانی که برای اولین بار در اواخر سال 2019 کشف شد، تاثیر زیادی بر سلامت انسان در سراسر جهان گذاشته است. در حال حاضر روش دارویی و درمانی خاصی برای درمان این بیماری کشف نشده است. از سوی دیگر، التهاب بیش از حد ناشی از ترشح بالای سیتوکین ها در بیماران کووید-19 منجر به عوارض کشنده از جمله نارسایی اندام ها و مرگ می شود. بدین منظور برای درک بهتر پاتوفیزیولوژی این ویروس، دانشمندان سعی دارند از روش های مختلفی مانند بررسی برخی داروهای ضد التهابی دردسترس یا ارزیابی In silico ترکیبات بازدارنده به عنوان مهارکننده های رسپتور اینترلوکین 6 (IL-6R) برای تعدیل بخش هایی از سیستم ایمنی استفاده کنند.

  مواد و روش ها

  در این بررسی پس از طراحی In silico، بین لیگاندهای مهارکننده با IL-6R داکینگ صورت گرفت. پس از آن، لیگاند مناسب برای سمیت و آلرژی و پیش بینی ADME (جذب، توزیع، متابولیسم و دفع) مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج داکینگ مولکولی نشان داد که بین قسمتهای غیر قطبی ترکیب لیگاند مهاری طراحی شده عمدتا با بخشهایی از پروتئین IL-6R مشتمل بر آمینواسیدهای  ,Arg118 Thr120 وser122 برهمکنش هیدروژنی صورت گرفته است. همچنین آمینواسیدهای Ser122, Arg118 Trp115, Glu96,Thr120, Pro121, ,Val93, Pro94,Thr125، برهم کنشهای استری را نشان میدهند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج داکینگ نشان داد که از بین صد لیگاند مورد بررسی، لیگاند [03] unknown (24) دارای انرژی اتصالی مناسب تری(-114.648) با IL-6R نسبت به بقیه لیگاندها دارد و این سطح انرژی بیانگر برهمکنش مطلوب بین این ترکیب مهاری طراحی شده با IL-6R از طریق آمینو اسیدهایSer122, Arg118 Trp115, Glu96,Thr120, Pro121, ,Val93, Pro94 وThr125 دارد. به منظور اثبات میزان اثر مهاری این لیگاند روی IL-6R مطالعات بالینی نیاز می باشد.

  کلیدواژگان: لیگاند مهاری، Insilico، اینترلوکین6، التهاب، داکینگ
|
 • Rajab Rashidi, Rasool Mohammadi* Pages 1-12
  Background

  Musculoskeletal disorders are one of the most important problems in the nursing profession. Considering the importance of the subject and the dangers of this disorder, the purpose of this study was to investigate the prevalence of musculoskeletal disorders and the factors affecting it in the nursing profession.

  Materials and Methods

  The present study is a cross-sectional-analytical study in which the risk factors and prevalence of musculoskeletal disorders in the nursing profession of Khorramabad teaching hospitals in 1398 have been evaluated. A total of 210 nurses were enrolled in the study by stratified sampling. The data collection tool was the Nordic Musculoskeletal Disorders Questionnaire. Mann-Whitney and Chi-square tests were used to analyze the data.

  Results

  In this study, out of 210 samples, 114 (54.3%) were male and 96 (45.7%) were female. The mean age of nurses was 30.46 ± 7.93 years with a maximum of 55 years and a minimum of 20 years. The mean BMI of nurses was 24.40± 2.3 with a maximum of 34.05 and a minimum of 17.54. The overall prevalence of musculoskeletal disorders in at least one member was 206 (98.1%).  There was a significant relationship between gender and musculoskeletal disorders in the neck, shoulders and wrists (p<0.05). But there was no significant relationship between gender and musculoskeletal disorders in the elbow, upper back, lower back, buttocks, buttocks, thighs, knees, ankles (p> 0.05). Also, a significant relationship was observed between BMI and musculoskeletal disorders in the elbow and upper back (p<0.05).

  Conclusion

  The most musculoskeletal disorders of the nursing staff were in the shoulders, neck, knees, upper back and lower back, ankles, thighs, buttocks, buttocks, wrists, and elbows, respectively. Therefore, regarding the reduction of musculoskeletal disorders in nurses, nursing managers should be aware of the results of this study, by establishing proper communication with nurses and their support and creating a suitable environment for nurses to continue their professional activities in order to reduce physical needs and psychological pressures. And focus on increasing the quality of life.

  Keywords: Nursing, Musculoskeletal Disorders, Nordic Questionnaire
 • Zahra Mobasher, Nasrin Bagheri*, Mohammad Abasi, Zahra Tanha Pages 12-25
  Background

  Introduction Heart disease and its psychological complications are known to be the most important causes of mortality in the world. Compares in heart patients.

  Materials and Methods

  The present study was a pre-test, post-test with a control group. The statistical population included a number of women with heart disease in Khorramabad in 1399, of whom 45 were available ( 15 people in the first group 15 people in the second group 15 people in the control group) Intervention in the two treatment groups was held separately in 10 sessions of 90 minutes each and no training was applied for the control group. The instrument of this study was the 12-item self-care scale developed by Jarsma and the 20-item treatment follow-up (5 general follow-up questions and 15 specific follow-up questions) developed by Hayes. The test answered its questions and multivariate analysis of covariance was used to analyze the data.

  Results

  The combination of acceptance and commitment-based therapy and self-compassion training and emotion-oriented cognitive-behavioral therapy improves self-care and adherence to treatment in women with cardiovascular disease (p <0.05) and percentage Their improvement was higher than the control group (p <0.05). But the two experimental groups were not significantly different (P <0.05).

  Conclusion

  The combination of acceptance and commitment-based therapy and self-compassion training and emotion-oriented cognitive-behavioral therapy leads to continuity and management in self-care, symptom detection and adherence to physician recommendations in women with cardiovascular disease.

  Keywords: Self-care, Adherence to treatment, Cardiac patients
 • Seyyed AmirYasin Ahmadi, Ali Kabir* Pages 26-35
  Introduction

  Although using anticoagulants and antiplatelet is common in management of COVID-19, its effectiveness, necessity and indications are not clear. In this study we investigated the effects of these drugs on COVID-19 outcome including fatality and length of stay (LOS).

  Methods

  The study was performed with data mining method on 6054 electronic records of the confirmed COVID-19 patients hospitalized in the educational hospitals of Iran University of Medical Sciences. Investigation of the association with fatality was with logistic regression and investigation of the association with LOS was with Poisson regression.

  Results

  Chi square analysis showed that male gender, ICU admission, heparins and aspirin were associated with increased fatality (P <0.05 for gender and P <0.001 for the others). After adjusting the effects of the covariates in logistic regression, the risk effect of heparin was removed (P =0.550). Marginal analysis plot showed that heparin administration for ages more than 60 was associated with mortality reduction in ICU admitted patients. None of these drugs could reduce LOS.

  Conclusion

  This study showed that heparin has no effect on COVID-19 fatality. Heparin could reduce risk of death in ICU admitted patients with age more than 60. Aspirin showed increased risk of fatality which does not necessarily mean a harmful effect. After completing the evidence, we can assay risk of thrombosis before heparin administration.

  Keywords: COVID-19, heparin, aspirin, thrombosis, data mining
 • Ali Kazemidaluee, Fateneh Shahhabizadeh*, Maryam Nasri, Aliakbar Samari Pages 36-47
  Introduction

  Hemodialysis is a stressful process and is associated with social-  psychosocial problems, so the present study seeks to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy before starting dialysis, with and without sport exercises combined with mindfulness during dialysis to assess the hope of these patients.

  Materials  and  Methods

  The research design was semi-experimental with a control group with a two-month follow-up. The statistical population included all hemodialysis patients under the auspices of Imam Zaman Hospital in Mashhad from July to December 2020. 60 people were selected by purposive sampling method based on inclusion criteria and randomly divided into three groups (First: Acceptance and commitment therapy before starting dialysis and Second: Acceptance and commitment with and without sport exercises combined with mindfulness during dialysis) and control. Also, after 2 months, was performed on the groups follow-up test. The research tool included a hope questionnaire. Data analysis was performed by repeated measures analysis of variance.

  Results

  The results showed that both acceptance and commitment groups before dialysis (P <0.001) and acceptance and commitment group with and without sport exercises combined with mindfulness during dialysis (P <0.001) is effective in increased hope (P <0.05) on hemodialysis patients.

  Conclusion

  Treatment based on Acceptance and commitment alone as an effective intervention can be used in medical centers to increase the hope of hemodialysis patients.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Hemodialysis, Mindfulness, Hope, Sport exercise
 • Arezo Homam Zakere Langerode, Ghasem Nazere*, Masood Mohamade, Azam Davoode Pages 48-61
  Background

  Stroke is the most important cause of death in the world and in Iran after heart disease and cancer. The aim of this study was to determine the effectiveness of neuropsychological rehabilitation on memory and executive function in patients with stroke in Yasuj.

  Materials and Methods

  The method of this research was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group and 6-month follow-up. The statistical population of the study consisted of all patients with stroke who referred to Shahid Beheshi Hospital in Yasouj. From the statistical population, 30 people were selected by purposive sampling method and then randomly assigned to two experimental groups (15 people) and control (15 people). The experimental group for 22 sessions of 90 minutes under the method Underwent neuropsychological rehabilitation therapy. In order to collect research data, the Concise Examination Scale, Wechsler Working Memory Test, Adult Wechsler Clinical Memory and the Tower of London Problem Solving Test (were used. Data were analyzed by analysis of covariance or repeated measures with Bonferroni post hoc test.

  Results

  The results of analysis of covariance showed that the neuropsychological rehabilitation approach was effective on memory and executive function of people with stroke and significantly improved memory and executive function of people with stroke (P < 0/05).

  Conclusion

  According to a research finding, the neuropsychological approach to improving memory can be the executive function of people with stroke.

  Keywords: Psychopsychological rehabilitation, memory, executive function, stroke
 • Leila Noorazar, Mahshid Mehdizadeh, Majid Gholizadeh, Behrouz Farhadi Hosseinabadi, Maryam Salimi, Abbas Hajifathali, Reza Mirfakhraie* Pages 62-72
  Background

  Acute myeloblastic leukemia (AML) is one of the most common types of blood malignancies and has a high mortality rate in the world. Cytogenetic abnormalities are one of the several risk factors that have been suggested for this disease. With advances in the design and use of various drugs for AML treatment, leukemic cells using various mechanisms can become resistant to the cytotoxicity of drugs. Indeed, these factors result in cancer survival and treatment failure. On the other hand, predicting prognosis and relapse of the disease depends on drug resistance of leukemic cells and choosing of treatment process. Our aim in this review article is to investigate the most common ways of AML treatment failure. By knowing these factors, more effective drugs are produced and new therapeutic protocoles are used in the treatment of AML.

  Keywords: Acute myeloblastic leukemia, Treatment failure, Drug resistance
 • Mahshid Mehdizadeh, Hoda Kouhestani, Maria Tavakoli Ardakani, Elham Roshandel, Masoud Soleimani* Pages 73-85

  Although hematopoietic stem cell transplantation is a potential solution in the treatment of many blood malignancies and immune disorders, graft versus host disease (GVHD) has posed many challenges. Chronic (c)GVHD is one of the leading causes of death in acute GVHD survivors. Up to 70% of transplanted patients will experience cGVHD. Various studies have demonstrated the essential role of B cells in the development of cGVHD. These cells use various mechanisms in triggering cGVHD, including production of alloantibodies, activation of complement system, promoting antibody-dependent cell cytotoxicity, and cross-presentation of antigens and immune complexes to CD4+ T and CD8+ T cells. B cells can also interfere the peripheral tolerance of T cells. High level of alloreactive and autoreactive B cells as well as low level of regulatory B cells are observed in cGVHD patients, and are associated with the cGVHD severity. Therefore, B cell subsets should be considered in the transplantation procedure. B cell manipulation and targeting in allogeneic transplantation could be a promising approach to prevent and control cGVHD. In this article, we reviewed the roles of B cells in the pathophysiology of cGVHD.

  Keywords: B cells, chronic graft versus host disease, HSCT
 • Nooshin Yazdani, Seyed Ebrahim Hossini*, Mohamad Amin Edalatmanesh Pages 86-98
  Background and Objectives

  A high-fat diet(HFD) can damage the kidneys. Aloe vera gel with fat reducing properties is used to treat kidney disorders. The aim of this study was to determine the effect of Aloe vera ethanolic extract on biochemical parameters and histological in the kidney tissue of rats fed with HFD.

  Materials and methods

  In this study , 40 adult male Wistar rats were purchased and randomly categorized in to the 5 groups animals, including two control groups ( control, control fed with a HFD and The experimental groups were divided into simultaneous recipient (H.F.D) and doses of 150, 300 and 600 mg / kg of aloe vera extract, respectively Prescriptions were performed for 60 days.finally after blood sampling, kidney tissue was dissected and histopathologically examined histopathologically and serum concentrations of BUN ,total protein , creatinine and albumin were measured. Data were analyzed using one way analysis of variance and Duncan post hoc test.

  Results

  Fed with a H.F.D increased the serum concenrations of BUN and creatinine and decreased serum albumin concentrations (P<0.05).The use of aloe vera extract in rats fed a high-fat diet improved renal tissue, significantly reduced BUN concentrations, and increased serum albumin and total protein concentrations.No significant effect was observed in the mean serum concentrations of creatinine in the groups receiving aloe vera Ethanolic extract.

  Conclusion

    aloevera ethanolic extract  may reduced serum concentrations BUN, increased serum albumin , total protein in rats fed with a HFD. Also, aloevera extract improved the structure of kidney tissue.

  Keywords: Aloe vera, High fat diet (HFD), Albumin, Creatinine, Total protein
 • Abdollah Bagheri, Ahmad Hematfar*, Mahdi Roozbahani, Naser Behpur Pages 99-111
  Background

  Apoptosis plays an important role in the development of cardiovascular complications, especially acute myocardial infarction. Evidence suggests that exercise can alter the pathways of myocardial apoptosis. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of two weeks of intense intermittent exercise on Bax, Bcl-2 and Caspas-3 in the heart tissue of male rats.

  Materials and Methods

  20 male Wistar rats aged 8 weeks (mean weight 224.41 5 5.1 g) were randomly divided into 4 groups: control, training, stroke and stroke-training. The training groups performed two weeks of intense intermittent training in four sections. The first section received two sessions three days a week, each session consisting of four intense two-minute intervals at a speed of 35 to 40 meters per minute, with an active 2-minute rest interval between the two rotations. The exercises of the second part included two days a week, two sessions each day containing 4 intense 2-minute intervals and 3 2-minute active rest intervals. The third section, on three days a week, included 5 intense cycles and 4 active rest cycles. The fourth part consisted of two days a week with the same intensity as the third part, but with an increase in the frequency of activity and active rest in each session. Finally, Bax, Bcl-2 and Caspas-3 proteins were measured using ELISA kit in blood samples taken from heart tissue and the data obtained using the analysis of variance were measured. Paths were analyzed at a significance level of 0.05.

  Results

  There was a significant decrease in Bax and Caspas-3 indices between exercise-stroke and stroke groups (P = 0.000), but Bcl-2 index in exercise-stroke group increased significantly compared to stroke group. (P = 0.000) was associated.

  Conclusion

  Based on the results of the present study, performing 2 weeks of intense intermittent exercise reduces apoptosis and myocardial infarction and can protect the heart from possible injuries.

  Keywords: apoptosis, HIIT, Bax, Bcl-2, Caspas-3
 • Leila Fasihi*, Bakhtyar Tartibian, Rasoul Eslami Pages 112-125
  Background and Aim

  Middle-aged women experience changes in bone density due to the transition to menopause. The process of bone measurement and analysis can be continuously controlled by measuring the biochemical markers of bone circulation. Therefore, the aim of this study was to evaluate the status of osteoporosis using serum osteocalcin and alkaline phosphatase in active middle-aged women.

  Materials and Methods

  A total of 50 active premenopausal women, 46 active menopausal women and 55 active postmenopausal women in the age range of 35-65 years and an average weight of 57.13 kg with medical records and clinical trials were selected and available at Ayatollah Kashani Hospital in Tehran. One-way ANOVA and Scheffe post hoc test were used to examine the differences between the groups and Pearson correlation coefficient was used to find the relationship between the indicators and bone mineral density. Data analysis was performed using SPSS software version 26 (P≤0.05).

  Results

  The results of the present study showed that the level of mineral density of femoral neck and lumbar vertebrae before menopause was significantly different from during menopause and after menopause (P≤0.05), and the lowest decrease was observed before menopause. Also, serum levels of osteocalcin and bone-specific alkaline phosphatase were significantly increased in both groups during menopause and after menopause (P≤0.01).

  Conclusion

  The results showed high serum levels of serum osteocalcin and alkaline phosphatase in both menopausal and postmenopausal women. Given that these indicators are one of the main factors determining the premature decrease in bone mineral density in middle-aged women, it can be said that one of the applications of the present study is to use the value of these indicators in predicting bone mineral density and possibly He used these blood variables to identify active women aged 35 to 65 years at risk for osteoporosis.

  Background and Aim

  Middle-aged women experience changes in bone density due to the transition to menopause. The process of bone measurement and analysis can be continuously controlled by measuring the biochemical markers of bone circulation. Therefore, the aim of this study was to evaluate the status of osteoporosis using serum osteocalcin and alkaline phosphatase in active middle-aged women.
   

  Materials and Methods

  A total of 50 active premenopausal women, 46 active menopausal women and 55 active postmenopausal women in the age range of 35-65 years and an average weight of 57.13 kg with medical records and clinical trials were selected and available at Ayatollah Kashani Hospital in Tehran. One-way ANOVA and Scheffe post hoc test were used to examine the differences between the groups and Pearson correlation coefficient was used to find the relationship between the indicators and bone mineral density. Data analysis was performed using SPSS software version 26 (P≤0.05).

  Results

  The results of the present study showed that the level of mineral density of femoral neck and lumbar vertebrae before menopause was significantly different from during menopause and after menopause (P≤0.05), and the lowest decrease was observed before menopause. Also, serum levels of osteocalcin and bone-specific alkaline phosphatase were significantly increased in both groups during menopause and after menopause (P≤0.01).

  Conclusion

  The results showed high serum levels of serum osteocalcin and alkaline phosphatase in both menopausal and postmenopausal women. Given that these indicators are one of the main factors determining the premature decrease in bone mineral density in middle-aged women, it can be said that one of the applications of the present study is to use the value of these indicators in predicting bone mineral density and possibly He used these blood variables to identify active women aged 35 to 65 years at risk for osteoporosis.

  Keywords: Bone mineral density, osteocalcin, alkaline phosphatase, menopause
 • Bijan Goodarzi, Masoud Mirmoezzi*, Mohammad Heidarinia, Yasman Goodarzi Pages 126-136
  Background

  One of the most common knee ligament injuries is anterior cruciate ligament (ACL) rupture which is associated with limited range of motion (ROM). Therefore, the aim aim of this study was to evaluate the effect of a course of kinesiotherapy on pain, joint range of motion and knee strength in patients with ACL injury before surgery.

  Materials and Methods

  A total of 20 male patients with ACL injury ranging in age from 17 to 29 years were divided into two groups of kinesiotherapy (n = 11) and control (n = 9). The kinesiotherapy group underwent three sessions per week for 8 weeks. Subjects were tested before and after the treatment. Pain variables, isokinetic strength of knee extensor muscles and knee joint ROM were measured by visual Analogue scale (VAS), goniometer and biodex dynamometer, respectively. Data were analyzed using Studentchr('39')s t-test at the significant level of p <0.05.

  Results

  After a period of kinesiotherapy, the mean pain index, maximum quadriceps muscle torque and knee joint ROM improved in the kinesiotherapy group (P <0.05).

  Conclusion

  It seems that kinesiotherapy reduces pain, increases the knee joint ROM and strengthens the quadriceps muscles before surgery. According to the results of this study, the use of appropriate kinesiotherapy programs to improve the strength and knee joint ROM; can be a quick solution for athletes with ACL rupture before surgery.

  Keywords: Kinesiotherapy, Knee Strength, ACL injury, Preoperative
 • Sara Haidari, Negar Shafiei, Khadijeh Abdal* Pages 137-144
  Background

  : Decades have passed since the use of radiographic technology as an accurate paraclinical tool and it has always been tried to observe protective measures against ionizing radiation. This issue is especially important in the field of dentistry due to the frequent use of radiographs in the office. Accordingly, the present study was conducted to determine the principles of radiation protection in dental offices in Ilam.

  Materials and Methods

  This was a descriptive cross-sectional study. The number of samples was equal to 42 dental offices in Ilam. Information completed by checklist. Data were collected by SPSS24 software at a significance level of 0.05 and descriptive and inferential statistics.

  Results

  There was no significant relationship between personnel protection methods with age and work experience, also between the device with gender and work experience (P>0.05). There was no significant relationship between processing method and between exposure time with age, gender and work experience (P>0.05). There was no significant relationship between radiography technique and age and gender (P>0.05) but there was a significant relationship with work experience (P<0.05). There was a significant relationship between the radiographer with gender and work experience (P<0.05) .

  Conclusion

  The results of this study indicated that dental

  Keywords: Radiation Protection, Office, Dentistry, radiography
 • Abbas Zabihi, Minoo Mahmoodi* Pages 149-160
  Background

  In recent years, the number of patients suffering from diabetic ulcers has increased and many studies have shown that stem cells can be effective in healing of skin ulcers. Common diabetic wound therapies face serious failures. The aim of this study was to evaluate the healing of diabetic wounds and collagen changes following injection of fibroblast cells in male rats.

  Material and Method

  In this experimental study, streptozotocin induced diabetic male Wistar rats (n=16) were divided into two groups: control and foreskin derived fibroblast treated group. Wounds with a diameter of 0.8 cm were created in the back of rats and after subdermal injection fibroblast cells, the wound was evaluated by photographic method and Mason’s trichrome staining on days 7 and 21. Data were analyzed using t-test and one-way analysis of variance.

  Results

  The healing and collagen production rate significantly increased in fibroblast cells treated group 7 and 21 days after treatment compared with control group (P<0.01).

  Conclusion

  Subdermal injection of foreskin derived fibroblast cells causes more collagen production and fast healing of diabetic wound therefore can be applied in cell therapy.

  Keywords: Diabetic wound, Fibroblasts, Foreskin, Masson's trichrome staining, Male rat
 • Siavash Masoumi Jouibari, Maedeh Barahman, Mahshid Panahi, Alireza Nikoofar, Soheila Sayad* Pages 161-169
  Introduction

  Breast cancer is the most common cancer in Iran based on age standardized incidence. Multidisciplinary approach including surgery, pathology, chemotherapy and radiotherapy in treatment of this cancer is of a great importance. In this study, we intend to investigate 2-year relapse free survival and the measure of tumor free safe margin in the breast conservation surgery patients undergoing multidisciplinary treatment.

  Methods

  This study was conducted in Firoozgar hospital of Tehran. Patient were imported to the study by census from May 2016 to September 2018 and followed up by September 2020. For the patients, superior, inferior, lateral, medial, anterior and deep margins were measured in lumpectomy samples. In addition, 2-year relapse was reported based on Poisson distribution.

  Results

  In this study, 156 cases were initially selected by census that 81 of them were breast conservation surgery. The mean of safe margin was 1.73 superior, 2.02 inferior, 2.30 lateral, 2.41 medial, 1.49 anterior and 1.27 deep. Only one case of local recurrence was observed (relapse free survival = 98.77%).

  Conclusion

  Enough safe margin along with a multidisciplinary treatment approach was associated with the 98% relapse free survival which was more than previous studies. It seems that lower amounts of margin could also be associated with lower recurrence, but it is more important to use specialists of different majors to manage the patients. This approach is suggested to be used in future.

  Keywords: tumor free margin, local recurrence, breast cancer
 • Yazdi Kh, Ebrahimpour Z* Pages 170-179
  Background

  Comfort is a basic human need in all stages of life .It has a multidimensional and holistic concept in care. So that whenever the need for comfort is provided, patients are more able to develop healthy behaviors .Patient comfort is an integral part of nursing and nursing art.

  Materials and Methods

  This article is a review study that was conducted in 1400 by searching databases 10 years (from 2010 to 2020). After deleting articles that were not in Persian and English or the entire article could not be accessed, 14 articles were found as a result of the search.

  Results

  Kolcaba defines comfort in three types of comfort needs (relief, ease, Transcendence) and four areas of human experience (physical, mental, environmental, and social). Comfort theory has become popular because of its simplicity and its applicability to various ices.

  Conclusion

  The most important need of patients and families, especially in difficult and stressful conditions, is comfort. This convenience includes a range of actions. Nurses, as the people who have the most contact with patients and family, also play an important role in creating comfort.

  Keywords: Nursing Theory, Kolcaba, Comfort
 • Mohammadi R, Rashidi R*, Anbari Kh Pages 180-188
  Background

  Shift work is one of the harmful factors of work, especially for the staff of health centers. Due to the necessity of the shift system in the operating room staff, this study was conducted in order to investigate the problems caused by shift work in the operating room experts of Khorramabad University of Medical Sciences teaching hospitals in 2020.

  Materials and Methods

  The present study was a cross-sectional-analytical study that was performed on operating room experts working in Khorramabad teaching hospitals in 2020. Out of 115 operating room experts working in the mentioned hospitals, 105 of them who met the inclusion criteria were selected by census. The data collection tool in this study was the Survey of shift work (SOS) questionnaire. All statistical tests were performed using SPSS 22 software at a significant level of P <0.05.

  Results

  The mean age of the subjects was 30.21 5± 5.67 years, of which 82.9% were female and 17.1% were male. Findings showed that there is no significant relationship between gender and different problems caused by shift work. In this study, most of the problems related to shift work were gastrointestinal problems with 78.1%. The results showed that there was a statistically significant relationship between shift age and the incidence of cardiovascular problems (P <0.05). This study also showed that there is a statistically significant difference between shift work and family and social problems P-value <0.05.

  Conclusion

  The results of this study showed that shift work has the potential to cause physical complications such as gastrointestinal, cardiovascular, mental and circadian rhythm disorders. Therefore, measures should be considered such as selecting people voluntarily in the work shift system and having regular rotation programs to prevent the occurrence of these complications in shift workers.

  Keywords: Shift work, Operating Room technician, problems caused by Shift work
 • Sajad Papi, Hassan Ahmadvand *, Fattah Sotoodehnejadnematalahi, Parichehreh Yaghmaei Pages 189-198
  Background

  Renal ischemia-reperfusion can lead to acute renal failure. The use of antioxidants is a good way to reduce the damage caused by renal ischemia-reperfusion. Therefore, the aim of this study was to investigate the protective effect of indole-3-acetic acid on renal ischemia-reperfusion injury through its antioxidant properties in a rat model.

  Materials and Methods

  Forty male rats were treated for 2 weeks in four groups included (control group, ischemia-reperfusion control group, ischemia-reperfusion group with 40 mg/kg indole acetic acid treatment and ischemia-reperfusion group with 60 mg/kg indole acetic acid treatment). Then, the blood sample was taken from the heart. Serum urea and creatinine levels were measured using biochemical kits and superoxide dismutase enzyme levels were measured using photometric methods.

  Results

  The results showed that ischemia-reperfusion caused a significant increase in urea )P≤0/05) and creatinine) P≤0/05) levels and a significant decrease in the level of superoxide dismutase in ischemia-reperfusion rats compared to the control group. However, indole acetic acid caused a significant decrease in serum urea) P≤0/05) and creatinine e)P≤0/05) levels and a non-significant increase in superoxide dismutase enzyme compared to the ischemia-reperfusion control group )P>0/05).

  Conclusion

  The use of indol acetic acid was involved in reducing the renal biochemical parameters of urea and creatinine, which were increased due to ischemia-reperfusion injury, and caused the level of Super oxide dismutase enzyme to increase non-significant.

  Keywords: Indole-3-acetic acid, Renal ischemia- Reperfusion, Rat
 • Eftekhar Mohammadi, Mohammad Fathi*, Farzaneh Chehel Cheraghi, Afshin Nazari Pages 199-210
  Introduction

  One risk factor for heart disease is type 2 diabetes, which plays a major role in mortality from cardiovascular disease. The aim of this study was to evaluate the effect of 6 weeks of endurance training and Empagliflozin consumption on some indicators of electrical heart activity in male diabetic rats.

  Methods

    40 male Wistar rats (250±20 g) with an age range of 8-10 weeks were randomly divided into five groups: Diabetes Exercise (D + EX), Diabetes+Exercise+Empagliflozin (D+EX+EMP), Diabetes + Empagliflozin (D + EMP), control diabetes (DC) and control group (CONTROL) were divided and were kept in laboratory conditions. The (D + EX + EMP) and (D + EMP) groups also received empagliflozin by gavage for the same period and daily. 48 hours after the completion of the protocol, rats were anesthetized and an electrocardiogram (ECG) was recorded and then cardiac tissue was isolated and dissected. One-way ANOVA and Kruskal-Wallis statistical tests and Tukey, Games-Howell, Tamhane's T2, Dunn and Dunnett'sT3 post hoc tests were used for statistical analysis.

  Results

    Mean weight and blood glucose at the beginning of the study were not significantly different in the 5 groups, but after the end of the protocol, significant changes in weight, heart weight, serum glucose, QRS time, QT interval, QTc and ST height were observed in rats.

  Conclusion

    The results of the present study showed that endurance exercise and the use of Empagliflozin can have a positive effect on the electrical conduction current of the heart of diabetic rats through reconstruction.

  Keywords: Endurance exercise, Diabetes, Empagliflozin, Heart
 • Saman Dalvand*, Etesam Malekzadeh, Hamed Zamani, Soheil Elmtalab Pages 211-219
  Background

  170Tm-EDTMP has been proposed as a radiopharmaceutical with desirable properties and an alternative to 89Sr-Cl2 for the palliative treatment of patients with bone metastasis. This study aimed to calculate the absorbed dose of 170Tm-EDTMP in the bone of patients with bone metastasis.

  Materials and Methods

  In this study, an adult human femur phantom and the GATE Monte Carlo toolkit were used for simulation. 170Tm-EDTMP was distributed in the bone compartment, and the absorbed dose per disintegration was calculated in the different phantom compartment. In order to comparison and validation of results, simulations with similar conditions were performed for 89Sr-Cl2. Then, the absorbed dose per administered activity of radiopharmaceuticals in the bone and bone marrow was calculated using the MIRD method and compared with each other.

  Results

  The bone absorbed dose per administered activity for 170Tm-EDTMP was 5.52 times higher than 89Sr-Cl2, while the bone marrow absorbed dose by 170Tm-EDTMP was 2.11 times higher than 89Sr-Cl2.

  Conclusion

  According to the results obtained in this study, 170Tm-EDTMP is a suitable radiopharmaceutical for use in the palliative treatment of patients with bone metastases. However, in order to further investigation, there is a need for clinical trial in the patients.

  Keywords: Thulium-170, Palliative therapy, Monte Carlo method, Absorbed dose
 • Mehrnoosh Sedighi, Mostafa Cheraghi, Pejman Hashemzadeh* Pages 220-236
  Background & Objective

  Despite the fact that public awareness about diabetes control and cardiovascular diseases has increased, but still the main cause of morbidity and mortality in the community. For the treatment and control of diabetes and heart disease can be pharmacological and nonpharmacological methods used. The purpose of this review study is to introduce several risk factors in diabetic patients that increase the chances of cardiovascular involvement.

  Materials and Methods

  In this review study, Pubmed, ISI and Scopus databases were used to search for articles during the years 1979 to 2020, and the keywords of blood pressure, oxidative stress, obesity, dyslipidemia, endothelial function and inflammatory factors were used.

  Results

  The worldwide prevalence of diabetes and the occurrence of serious and dangerous complications on the organs of the body, has made this disease a major health problem in all communities and is the main cause of cardiovascular disease. Our study showed that cardiovascular disease is the most common cause of death in diabetic patients. Factors associated with diabetes and cardiovascular disease include high blood pressure, oxidative stress, obesity, dyslipidemia, endothelial function, and inflammatory factors.

  Conclusion

  Diabetes is a major cause of cardiovascular disease. Cardiovascular disease is also the most common cause of death in diabetics.

  Keywords: Diabetes, Cardiovascular Diseases, Molecular Mechanisms
 • Ali Abedi, Mohsen Ghofrani, Hadi Akbari* Pages 237-258
  Background

  Today, Multiple Sclerosis (MS) is the most common neurological disease among young adults. Physical activity is mentioned as the most important factor in preventing diseases and living a healthy life. Although advances in disease-modifying drugs have helped stabilize the course of MS, which increases life expectancy, in most MS patients the symptoms worsen over time. In this regard, physical exercise programs are considered as a safe and tolerable tool. The aim of this study was to conduct a systematic review of the effects of exercise on some pro-inflammatory and anti-inflammatory factors in people with MS.

  Research Method

  In this study, articles related to keywords were searched in PabMed, ScienceDirect, Scopus and Web of Science specialized databases in English and Jihad Daneshgahi, Mag Iran and IranDock databases in Persian. Inclusion criteria include: Persian or English language of the article, availability of the full text of the article, desired time period, evaluation of the effect of regular physical activity in patients with MS, evaluation of pro-inflammatory and anti-inflammatory factors and exclusion criteria The use of other methods and interventions, such as the use of drugs other than the usual drugs or supplements during the training period.

  Results

  Out of 408 articles received from domestic and foreign databases in the last 20 years, 19 articles were reviewed after applying input and output variables. The Pedro Information Evidence Database (PEDro) scale was used to evaluate the quality of the studies. In the studied studies, aerobic or endurance exercises (6 studies), resistance (5 studies), combination (8 studies) have been used. Among inflammatory and anti-inflammatory factors, brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in eleven studies (57.9%) and interleukin 17 (IL-17) in eight studies (42.1%) were the most widely used indices.

  Conclusion

  We conclude that although interventions such as exercise have improved the functional and clinical outcomes of patients with multiple sclerosis, these improvements may not be due solely to changes in cytokine levels or inflammatory markers. Exercise is an accessible alternative that not only does not increase inflammation or disease severity, but also helps these patients by reducing their risk of secondary disorders and restrictions on community participation.

  Keywords: Multiple Sclerosis, Exercise, Physical Activity, Inflammatory, Anti-Inflammatory Factors, Cytokines
 • Farhad Fathipur, Leila Zarei*, Rahim Mohammadi Pages 259-268
  Background

  The aim of this study was to perform a functional and histological study of the effect of coenzyme Q10 using allografts in a rat sciatic nerve repair model.

  Materials and Methods

    45 male rats were randomly divided into three groups of 15. The first group received 10 μl of sterile normal saline buffer solution intraperitoneally for one week. Buffer was injected intraperitoneally to each rat. In the third group, the left sciatic nerve was removed and each rat received the sciatic nerve extracted from the second group and was injected intraperitoneally with the same volume of coenzyme Q10 at a dose of 200 mg / kg / day for one week. Rats underwent histological evaluation and histomorphometric studies and sciatic nerve function index at 4, 8 and 12 weeks postoperatively.

  Results

  The morphometric and functional indices of the sciatic nerve in the third group were significantly different from the second group (P <0.05). These indicators were improved in the third group.

  Conclusion

  The results of this study showed that topical injection of coenzyme Q10 in the inflammatory phase after rat sciatic nerve resection accelerated the process of nerve regeneration by reducing the process of secondary damage.

  Keywords: Allografts, Coenzyme Q10, Sciatica, Rats
 • Samad Nazarpoor, Roshanak Akbari, Arash Amin, Zahra Rahimi, Amin Adinevand, Samad Darabian* Pages 269-277
  Background

  High pulmonary hypertension is a progressive and life threatening disease that affects the pulmonary arteries and the right side of the human heart. The aim of this study was to evaluate the relative frequency of pulmonary hypertension in patients referred to the echocardiography unit of Shahid Rahimi Hospital in Khorramabad city 2020.
   

  materials and methods

  In this descriptive-analytical study, 600 echocardiographs performed in the echocardiography unit of Shahid Rahimi Hospital in Khorramabad were studied and information such as demographic and clinical features were extracted; Data were collected using SPSS 22 software and statistically analyzed.

  Results

  Out of 600 patients who underwent echocardiography, 87 (14.5%) had pulmonary hypertension. Out of 87 patients with pulmonary hypertension, 71% (62 patients) were over 55 years old. Also, 51% (45 people) were women. About 56% (49 patients) had heart failure with decreased output fraction and valvular diseases. Among the demographic variables, a significant relationship was observed between age and pulmonary hypertension.

  Conclusion

  Due to the fact that this disease is more common in people with heart failure and older people, so diagnostic and therapeutic measures should be more sensitive than these people.

  Keywords: Pulmonary hypertension, echocardiography, Heart failure
 • Behzad Dehghanizadeh, Zia Fallahmohammadi*, Abdolhossein Taheri Kalani, Sayed Javad Mirghani Pages 278-288
  Background

  Cerebral ischemia/reperfusion causes structural and functional damage in the hippocampus. exercise pre-conditioning can be an effective way to prevent or reduce the risk of stroke. The aim of this study was to determine the effect of 8 weeks of Pre-conditioning exercise on treadmill on diminution of the neurons of CA1 region of hippocampus and expression of TNF-α protein following cerebral ischemia/ reperfusion in male rats.

  Materials and Methods

  Twenty and four male Wistar rats were randomly divided into four groups of sham, training, ischemia and ischemia+ training. The rats in training group were trained to run on a treadmill 5 days a week, for 8 weeks before induction of ischemia. Ischemia was induced by blocking both common carotid arteries for 45 minutes. Hematoxylin and eosinophil (H&E) staining and immunohistochemical method were used to neuronal death, and protein expression respectively.

  Results

  The number of apoptosis neurons in the CA1 area were significantly increased in the ischemia group, compared with the sham and training group (p<0.05). Also, in the ischemia+ training group number of cell death and Expression of TNF-α were significantly lower than ischemia group. (p<0.05).

  Conclusion

  Regarding on the results, it seems that exercise pre-conditioning on treadmill, as a neuroprotective stimulant, would have protective effects against cell death and inflammation.

  Keywords: Preconditioning, Ischemia, Neuronal death, TNF-α
 • Sajjad Basharpoor*, Shirin Ahmadi Pages 289-303
  Background

  Coronavirus has affected all aspects of daily life. The aim of this study was to Structural relationship pattern design Dark Personality Traits, Optimistic Bias, and Health Beliefs to Lifestyle-Related Behavioral Changes During the Covid Pandemic 19: The Mediating Role of Health Anxiety.

  Materials and Methods

  The present research method is descriptive and correlational. The statistical population of the present study included all patients with corona heart disease who referred to Ardabil blood transfusion centers in the second half of 2020-2021 to donate plasma. a sample of 240 people were selected by convenience sampling method and answered the questionnaires of lifestyle, health anxiety, dark personality traits, optimistic bias and health beliefs. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling using SPSS25 and Lisrel8.8 software.

  Results

  The results showed that lifestyle-related behavioral changes were negatively correlated with dark personality traits, optimistic bias and health anxiety and positively and significantly correlated with health beliefs. Also, health anxiety has a positive relationship with dark personality traits and optimistic bias and a negative and significant relationship with health beliefs (p<0.001). Model fit indices also indicate that the model is desirable.

  Conclusion

  According to the research results, it is recommended to hold training workshops to promote a healthy lifestyle, control stress and anxiety among people in the community, especially at-risk groups, by health policy makers such as the Corona and the Ministry of Health.

  Keywords: Lifestyle, health anxiety, dark personality traits, optimistic bias, health beliefs
 • Behrooz Yahyaei*, Mohammadsaleh Sabbagh Pages 304-318
  Background

  In the present study, an attempt was made to produce magnetic nanoparticles in magnetic biology and to study their cytotoxic properties in fibroblast cells and to investigate their behavior in living organisms in the presence and absence of electromagnetic fields in kidney tissue.

  Materials and Methods

  Magnetic iron nanoparticles were produced using Fusarium oxysporoum and iron chloride. TEM and X-ray diffraction were confirmed using spectrophotometry. Then the cytotoxicity of nanoparticles was investigated by MTT method in non-cancerous fibroblast cell culture. Finally, the IC50 nanoparticles were determined in cell culture and nanoparticles with non-toxic doses were injected into rats. Rats were divided into 4 control groups, the group receiving nanoparticles without the presence of electromagnetic field, the group receiving nanoparticles with the presence of electromagnetic field, the group without receiving nanoparticles and with the presence of electromagnetic field.

  Results

  Magnetic iron nanoparticles could be produced by Fusarium oxysporum. The resulting nanoparticles were about 35 nm in size and applied dose-dependent toxicity in cell culture. The biological nanoparticles did not have severe toxicity in kidney tissue and only in the presence of the electromagnetic field, slight changes in connective tissue and blood as well as changes in renal glomeruli were observed, although in the group without electromagnetic field, slight changes were observed in glomerulus.

  Conclusion

  Biological iron nanoparticles are non-toxic in the body and can be used in in vivo research with the aim of drug delivery to treat cancers and other diseases.

  Keywords: Electromagnetic field, Fusariumoxysporum, Rat, Renal tissue, Magnetic iron nanoparticles
 • Arash Amin, Morteza Amraei, Nasrollah Moradifar* Pages 319-334
  Background

  It is not long before the outbreak of coronavirus disease (COVID-19) and its transformation into a pandemic. Over the course of late December 2019, studies have shown that cardiovascular comorbidities are more common in patients with COVID-19 and that these patients are at higher risk for complications and mortality; however, it is not yet clear whether underlying cardiovascular diseases pose a separate risk or whether they are associated with other factors, such as age and sex. The purpose of this study is to review the underlying cardiovascular diseases during the COVID-19. For this purpose, the main review articles using keywords such as “COVID-19”, ‘Coronavirus”, “SARS-CoV-2”, “Cardiovascular diseases”, “Myocarditis”, “Acute coronary syndromes”, “Heart failure”, and “Ischemic heart disease: were collected from PubMed, Scopus, Google Scholar, Web of Science and other reputable databases. The results showed that myocardial injury was present in more than 25% of critical cases and appeared in two patterns: acute myocardial injury and dysfunction during the presentation and myocardial injury caused by exacerbation of the disease. Continuation of angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor inhibitors is recommended based on the evidence at this time. A number of promising therapies are under consideration, but none have been clinically proven to be effective to date. The present study indicates that during the corona pandemic, more attention should be paid to people with cardiovascular disease and effective treatments should be used for them based on new studies.

  Keywords: Heart failure, Coronavirus diseases, Acute coronary syndrome, Treatment, Myocarditis
 • Atefeh Mobasher, Iraj Nikpey*, Ali Farhadi Pages 335-343
  Introduction

  Education has adapted itself step by step to the advancement of technology and has taken a new form in recent decades. In Iran, at the end of the 70's, LMS was on the agenda of the University of Tehran, and under this title some projects began. Since then, despite all the shortcomings, e-learning has been accepted by many teachers and a lot of efforts have been made to improve and enhance this method of teaching. We have tried to use the opinion of teachers, statistical analysis of opinions and conclusions and provide suggestions to find the shortcomings of e-learning and thus eliminate these shortcomings.

  Method and material

  In this study, the level of satisfaction of professors with virtual education in seven areas of software, content, convenience, interaction, evaluation, support and assessment was studied. These areas, respectively, show the quality of software used in virtual education, appropriate and sufficient educational content, ease of use of virtual education, creating opportunities for communication and interaction between teacher and student, the possibility of using it in evaluation, support of virtual education if Problem occurrence and performance measurement was e-learning.

  Results

  Among the 200 professors interviewed in this study, 73 were female (36.5%) and 127 were male (63.5%). Of these, 38 were full professors (19%), 84 were associate professors (42%) and 78 were assistant professors (39%). The average teaching experience of teachers was 11 years and the average age of teachers was 42.

  Conclusion

  In general, software, content, convenience and evaluation indicators have a great impact on the overall satisfaction of professors about virtual education. This shows that with the high satisfaction of the professors from four aspects of the seven aspects studied in total, the quality of the virtual education method used is acceptable. In contrast, teachers' satisfaction with the interaction index was low.

  Keywords: Virtual education, Medical universities, Satisfaction, COVID-19
 • Saeed Pirmoradi, Mohamad Darvishkhadem, Hamed Esmaillashkarian* Pages 344-355
  Introduction

  The covid 19 pandemic since it was first discovered in late 2019 has made a great impact on human health worldwide. At present, no specific drug and treatment methods have been discovered to treat this disease. On the other hand, excessive inflammation due to high cytokines secretion in Covid-19 patients results in fatal effects including organ failure and death. Therefore, to define a better understanding of the pathophysiology of this virus, scientists are trying to use a variety of methods such as examining some available anti-inflammatory drugs or evaluating Insilico inhibitory compounds as IL-6 receptor (IL-6R) inhibitors to modulate parts of the immune system.

  Methods

  In this study, after designing Insilico, docking was performed between inhibitory ligands and IL6R. Subsequently, the appropriated ligand was evaluated for toxicity and allergy, and ADME prediction (absorption, distribution, metabolism, and excretion).

  Results

  The results of the molecular docking showed that between the non-polar parts of the designed inhibitory ligand composition, mainly with parts of IL-6R protein containing amino acids of Arg118, Thr120, ser122 hydrogen interaction took place. The amino acids of Arg118, Ser122, Trp115, Thr120, Glu96, , Pro121, Val93, Thr125 and Pro94 also demonstrate ester interactions.
  Discussion and

  conclusion

  Docking results demonstrated that out of 100 studied ligands, [03] unknown (24) has more suitable binding energy (-114.648) with the IL-6R than other ligands and this energy level indicates a favorable interaction between this inhibitory compound and IL-6R through amino acids of Ser122, Arg118, Trp115, Glu96, Thr120, Pro121, Val93, Pro94, and Thr125. Clinical studies are needed to prove the inhibitory effect of this ligand on the IL6R.

  Keywords: Inhibitory ligand, Insilico, Interleukin 6, Inflammation, Docking