مقایسه سیستم مدار بسته و بایوفلاک بر تغییرات شاخص های رشد، ایمنی غیر اختصاصی و ترکیبات بیوشیمی لاشه کپور ماهی معمولی (Cyprinus carpio)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضر به منظور سنجش و مقایسه سیستم های پرورش ماهی بر اساس شاخص های تغذیه، رشد، ایمنی غیر اختصاصی و ترکیبات لاشه ماهی کپور معمولی انجام شد. ماهیان با میانگین وزنی حدودی3/0±5/21 گرم انتخاب و بعد از طراحی سیستم های مورد نظر و طی دوره سازگاری، در تانک های فایبرگلاس 100 لیتری در چهار تیمار (بایوفلاک، مداربسته و دو تیمار شاهد) به مدت دو ماه پرورش داده شدند. در انتهای دوره پرورش شاخص های رشد، ایمنی و ترکیبات لاشه ماهیان مورد آزمایش قرار گرفت. در نهایت بین شاخص های رشد و تغذیه مانند وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و درصد بازماندگی و نیز شاخص های ایمنی غیر اختصاصی بین تیمارهای بایوفلاک و مداربسته اختلاف معنی دار مشاهده شد .(p<0/05) دربین تیمارهای بایوفلاک، مداربسته و شاهد 1 از لحاظ ترکیبات پروتیین، چربی و رطوبت اختلاف معناداری مشاهد نشد (p>0/05). اما بین این تیمارها با تیمار شاهد 2 اختلاف معنا داری وجود داشت .(p<0/05) از لحاظ شاخص های ایمنی نیز اختلاف معناداری بین سیستم مداربسته و بایوفلاک مشاهده نشد، اما میزان سوپر اکسیداز دیسموتاز در تیمار بایوفلاک سطح بالاتری را نشان داد. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که تیمار بایوفلاک از نظر شاخص های رشد، ایمنی غیر اختصاصی مانند سوپراکسیداز دیسموتاز و نیز ترکیبات لاشه با توجه به کاهش غذای مصرفی روزانه شرایط بهتری را جهت پرورش کپور ماهی معمولی فراهم نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2377106 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!