فهرست مطالب

علمی شیلات ایران - سال سی‌ام شماره 5 (پیاپی 127، آذر و دی 1400)

مجله علمی شیلات ایران
سال سی‌ام شماره 5 (پیاپی 127، آذر و دی 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/10/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمدحسین خانجانی*، مرتضی علیزاده، محمد محمدی، حبیب سرسنگی علی آباد صفحات 1-12

  در مطالعه حاضر تاثیر زمان های مختلف افزودن کربن آلی ملاس بر کیفیت آب و عملکرد ایمنی موکوس ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در سیستم بیوفلاک با تعویض آب محدود بررسی شد. ماهیان تیلاپیای نیل با میانگین وزن 53/1 گرم در تانک های فایبرگلاس (مقطع دایره ای) با حجم 130 لیتر آب با تراکم یک قطعه در لیتر به مدت 37 روز پرورش داده شدند. پنج تیمار آزمایشی شامل یک تیمار شاهد (فاقد بیوفلاک) بدون افزودن ماده کربن دار و چهار تیمار بیوفلاک با افزودن ملاس به صورت روزانه (بیوفلاک 1)، دو روز یک بار (بیوفلاک 2)، سه روز یک بار (بیوفلاک 3) و چهار روز یک بار (بیوفلاک 4) در نظر گرفته شدند. به تیمارهای بیوفلاک 5/2 میلی لیتر بر لیتر توده میکروبی به عنوان استارتر اضافه گردید. همچنین از ماده کربن دار ملاس جهت تنظیم نسبت کربن به نیتروژن به میزان 65 درصد خوراک ورودی استفاده گردید. طبق نتایج کیفیت آب در تیمارهای بیوفلاک بهبود نشان داد به طوری که کمترین میزان نیتروژن آمونیاکی کل (23/0 میلی گرم در لیتر)، بیشترین میزان نیترات (5/25 میلی گرم در لیتر) و بیشترین تراکم باکتری های هتروتروف در تیمار بیوفلاک 1 (افزودن ملاس روزانه) به دست آمد که اختلاف معنی داری با سایر تیمارها نشان داد (05/0>p). نتایج عملکرد ایمنی موکوس ماهی تیلاپیا کمترین میزان ایمنوگلوبولین کل (66/43 میلی گرم بر 100 میلی لیتر) و فعالیت لیزوزیم (u/ml/min 33/17) در تیمار شاهد (فاقد بیوفلاک) مشاهده شد (05/0>p). به طور کلی، مطالعه حاضر نشان داد که کیفیت آب در سیستم بیوفلاک با افزودن ملاس به صورت روزانه بهتر می باشد و نیز عملکرد ایمنی موکوس ماهی تیلاپیای نیل در سیستم های بیوفلاک نسبت به سیستم معمولی بدون توده میکروبی فعال تر است (05/0>p).

  کلیدواژگان: کیفیت آب، ایمنی، تیلاپیای نیل، بیوفلاک، ملاس
 • شه پری ریگی گونک، پریا اکبری* صفحات 13-23

  تحقیق حاضر، به منظور بررسی اثر آرتمیا Artemia urmiana غنی شده با ریزجلبک کیتوسروس (Chaetoceros sp.) بر ترکیب اسیدهای چرب و وضعیت آنتی اکسیدانی میگوی پاسفید غربی  (Litopenaeus vannamei) به مدت دو ماه صورت گرفت. در این مطالعه، تعداد 3000 پست لارو میگو با میانگین وزنی  03/0± 36/0 گرم در یک طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار آزمایشی و سه تکرار (با تعداد 250 قطعه در هر تکرار) که شامل تیمار آزمایشی شاهد (تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیای غنی نشده) و تیمارهای آزمایشی 2، 3، 4 که به ترتیب با ناپلیوس آرتمیای غنی شده با ریز جلبک کیتوسروس با تراکم 104× 442، 104× 348 و 104× 120 سلول در هر میلی لیتر تغذیه شده اند، مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصله، در پایان آزمایش، بیشترین میزان ایکوزاپنتانوییک اسید (35/0±95/6 درصد) و دوکوزاهگزانوییک اسید (07/1±91/7 درصد)، آراشیدونیک اسید (02/1±28/6 درصد)، گاما لینولنیک اسید (12/0±87/0 درصد) و استیاریک اسید (15/0±75/9 درصد) در تیمار 4 مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان سوپراکسید دیسموتاز (18/2±12/26 واحد بر میلی لیتر)، گلوتاتیون پراکسیداز (80/4±10/83 واحد بر میلی لیتر) و کاتالاز (12/0±38/5 واحد بر میلی لیتر) در تیمار4 گزارش شد و اختلاف معنی داری با سایر تیمارها نشان داد (05/0>p). در کل، نتایج این تحقیق نشان داد که تیمارهای تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا غنی شده با تراکم مختلف ریزجلبک کیتوسروس، ترکیب اسید های چرب و وضعیت آنتی اکسیدانی بهتری را در مقایسه با شاهد نشان دادند و استفاده از ناپلیوس آرتمیای غنی شده با تراکم 104× 120 سلول در هر میلی لیتر ریزجلبک کیتوسروس در جیره غذایی پست لارو میگو توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: ناپلیوس آرتمیا، ترکیب اسید چرب، وضعیت آنتی اکسیدانی، ریزجلبک کیتوسروس، میگوی پاسفید غربی
 • آرزو وهاب نژاد*، سید امین الله تقوی مطلق، علی سالارپوری صفحات 25-39

  برای انجام این مطالعه، از داده های صید شناورهای پرساینر ایرانی که در دوره سه ساله (98-1396) گله های آزاد تون ماهیان را در آبهای دریای عمان صید می کردند، استفاده شد. آزمون تحلیل کاهشی (RDA)  و مدل جمعی تعمیم یافته (GAM) برای تعیین مطلوبیت زیستگاه ماهی هوور (Thunnus tonggol) با استفاده از داده های ماهواره ای سنجنده MODIS و HYCOM مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز کاهشی نشان داد که عرض جغرافیایی، دمای سطحی آب دریا، سرعت جریانات دریایی و شوری سطحی آب متغیرهای تاثیرگذار بر پراکنش و تراکم ماهی هوور در هر زیستگاه می باشند. نقشه های مطلوبیت زیستگاه بر اساس لایه اطلاعاتی احتمال حضور استخراج گردیدند. 25-23 درجه عرض شمالی و 60-57 درجه طول شرقی زیستگاه های مطلوب ماهی هوور می باشند که با تراکم بالا در این مناطق پراکنش دارند و بیانگر تمایل زیست این گونه، در منطقه فلات قاره و آبهای کرانه ای است. در سمت شرق دریای عمان از منطقه بریس تا خلیج گواتر، از مطلوبیت زیستگاه این گونه کاسته می شود. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، به نظر می رسد که متغیرهای غلظت کلروفیل-a و ارتفاع سطح دریا (SSH) گرچه از نظر آماری معنی دار هستند، اما در کنترل حضور و فراوانی ماهی هوور در منطقه از اهمیت ثانویه برخوردارند.

  کلیدواژگان: ماهی هوور، زیستگاه مطلوب، روش آنالیز کاهشی، مدل جمعی تعمیم یافته، دریای عمان
 • فرحناز کیان ارثی*، علیرضا صفاهیه، نگین سلامات، امیر پرویز سلاطی، حسین هوشمند صفحات 41-57

  جیوه با تولید رادیکال های آزاد اکسیژن و از بین بردن منابع آنتی اکسیدان باعث ایجاد استرس اکسیداتیو می شود. مهم ترین کاربرد سلنیوم، نقش آن در ساختمان آنزیم های آنتی اکسیدانی از قبیل گلوتاتیون پراکسیداز است و عملکرد آن حذف رادیکال های آزاد و گونه های اکسیژن فعال می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر آنتی اکسیدانتی نانو ذرات سلنیوم و سلنیت سدیم بر پارامترهای بیوشیمیایی و دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) در مواجهه با کلرید جیوه می باشد. دراین مطالعه تعداد 300 قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی 3±25 گرم در پنج تیمار و با جیره غذایی سلنیت سدیم و نانو ذره سلنیوم با دو غلظت 1 و 5/1میلی گرم برکیلوگرم به مدت 6 هفته تغذیه شدند، سپس به مدت دوهفته در معرض کلریدجیوه با دوز تحت کشنده قرار گرفتند. در پایان از همه تیمارها نمونه های خون و کبد برداشت و فعالیت آنزیم های کبدی و آنتی اکسیدانی مورد سنجش قرارگرفتند. نتایج نشان دادند که فرم نانوذره سلنیوم باعث افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز، کاهش محتوای مالون دی آلدیید، آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلکانین فسفاتاز شد (05/0>p). در طول دوره در معرض گذاری، فرم نانو ذره سلنیوم در بالا بردن فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز اثر بخش تر از شکل معدنی سلنیوم بود. کاهش محتوای مالون دی آلدیید در کبد ماهیان تغذیه شده با نانوذره سلنیوم نشان دهنده کاهش پراکسیداسیون لیپید و کاهش استرس اکسیداتیو بود. فعالیت آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز تحت تاثیر فلز جیوه درگروه های تغذیه شده با سلنیت سدیم نسبت به گروه های تغذیه شده با نانو ذره افزایش بیشتری داشت (05/0>p) و بالارفتن سطح این آنزیم ها در خون نشانه آسیب کبدی است. به طورکلی، افزودن نانو ذره سلنیوم در جیره غذایی پایه اثر بخشی بهتری از نظر شاخص های آنتی اکسیدانی در ماهی شانک زرد باله متعاقب مواجهه با کلرید جیوه داشت.

  کلیدواژگان: ماهی شانک زرد باله، سلنیت سدیم، نانوذره سلنیوم، جیوه
 • مونا تبرک، سید جعفر سیف آبادی*، غلام رضا ضالحی جوزانی، حبیب الله یونسی صفحات 59-68

  تحقیق حاضر به منظور سنجش و مقایسه سیستم های پرورش ماهی بر اساس شاخص های تغذیه، رشد، ایمنی غیر اختصاصی و ترکیبات لاشه ماهی کپور معمولی انجام شد. ماهیان با میانگین وزنی حدودی3/0±5/21 گرم انتخاب و بعد از طراحی سیستم های مورد نظر و طی دوره سازگاری، در تانک های فایبرگلاس 100 لیتری در چهار تیمار (بایوفلاک، مداربسته و دو تیمار شاهد) به مدت دو ماه پرورش داده شدند. در انتهای دوره پرورش شاخص های رشد، ایمنی و ترکیبات لاشه ماهیان مورد آزمایش قرار گرفت. در نهایت بین شاخص های رشد و تغذیه مانند وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و درصد بازماندگی و نیز شاخص های ایمنی غیر اختصاصی بین تیمارهای بایوفلاک و مداربسته اختلاف معنی دار مشاهده شد .(p<0/05) دربین تیمارهای بایوفلاک، مداربسته و شاهد 1 از لحاظ ترکیبات پروتیین، چربی و رطوبت اختلاف معناداری مشاهد نشد (p>0/05). اما بین این تیمارها با تیمار شاهد 2 اختلاف معنا داری وجود داشت .(p<0/05) از لحاظ شاخص های ایمنی نیز اختلاف معناداری بین سیستم مداربسته و بایوفلاک مشاهده نشد، اما میزان سوپر اکسیداز دیسموتاز در تیمار بایوفلاک سطح بالاتری را نشان داد. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که تیمار بایوفلاک از نظر شاخص های رشد، ایمنی غیر اختصاصی مانند سوپراکسیداز دیسموتاز و نیز ترکیبات لاشه با توجه به کاهش غذای مصرفی روزانه شرایط بهتری را جهت پرورش کپور ماهی معمولی فراهم نماید.

  کلیدواژگان: بایوفلاک، مداربسته، کپور معمولی، رشد، ترکیبات لاشه
 • رضا صفری*، حسن نصرالله زاده ساروی، سید محمدوحید فارابی، عبداه جعفری، سهیل ریحانی پول، محمدمهدی عباس زاده، مونا زمانی، مجید ابراهیم زاده صفحات 69-82

  هدف از مطالعه حاضر امکان سنجی استفاده از بیوسیلاژ تولیدی از ضایعات مرغ و جایگزینی این محصول در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان به جای پودر ماهی است. زیرا بیوسیلاژ در مقایسه با پودر ماهی خواص بالاتر و قیمت پایین تری  دارد. بدین منظور، پس از تولید بیوسیلاژ بر پایه تخمیر باکتری های اتوژن، این محصول در قالب دو تیمار 50 درصد بیوسیلاژ-50 درصد پودر ماهی و تیمار 100 درصد بیوسیلاژ به فرمولاسیون جیره اضافه و شاخص های رشد و کارایی خوراک (افزایش وزن بدن، ضریب چاقی، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و نسبت کارایی پروتیین) این دو تیمار در کنار  شاهد (100 درصد پودر ماهی) در روزهای صفر، 30 و 50 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد شاخص های افزایش وزن بدن، ضریب چاقی، شاخص رشد ویژه در تیمار دارای 50 درصد بیوسیلاژ-50 درصد پودر ماهی به صورت معنی داری نسبت به دو تیمار دیگر در سطح بالاتری قرار دارند. همچنین در ادامه مشخص شد این تیمار از نظر ضریب تبدیل غذایی و نسبت کارایی پروتیین نیز نسبت به دو تیمار دیگر وضعیت مطلوب تری دارد. مطابق نتایج، بیوسیلاژ تولیدی از ضایعات مرغ جایگزین مناسبی برای پودر ماهی در جیره آبزیان است. ضمن اینکه تیمار داری50 درصد بیوسیلاژ -50 درصد پودر ماهی نسبت به تیمار دارای 100 درصد پودر ماهی و 100 درصد بیوسیلاژ از نظر شاخص رشد و خوراک مطلوب تر است.

  کلیدواژگان: بیوسیلاژ، ضایعات مرغ، شاخص های رشد، ماهی قزلآلا، ضریب تبدیل غذایی
 • سکینه یگانه*، سهیل ریحانی پول صفحات 83-97

  هدف از مطالعه حاضر بررسی خواص عملکردی پپتیدهای زیست فعال تولیدی از ضایعات میگو در مراکز فراوری در سه درجه آبکافت است. بدین منظور، ضایعات مراکز فراوری میگو طی سه زمان یک، دو و سه ساعت با استفاده از آنزیم پروتامکس آبکافت و خواص عملکردی پپتیدهای حاصل (SPH1،  SPH2و SPH3) ارزیابی شد. نتایج نشان داد، با افزایش زمان آبکافت از یک به دو و سه ساعت، درجه آبکافت و بازیافت نیتروژنی فرایند به صورت معنی داری افزایش یافتند (05/0<p). مطابق یافته ها، میزان حلالیت SPH3 به صورت معنی داری از SPH2 و SPH1 بیشتر بود و حداکثر میزان آن در 10=pH معادل 54/1±82/97 گزارش گردید (05/0<p). SPH1 نسبت به SPH2 و SPH3 شاخص فعالیت امولسیفایری و پایداری امولسیونی بیشتری داشت. در این پپتید بالاترین مقدار شاخص فعالیت امولسیفایری 84/2±15/68 متر مربع بر گرم ثبت شد که مربوط به 10=pH بود. اما حداکثر شاخص پایداری امولسیونی در 6=pH گزارش شد (08/5±84/166 دقیقه). بیشترین میزان فعالیت کف زایی اندازه گیری شده 91/5±52/165 درصد بود که در SPH1 و 10= pHثبت شد. همچینن حداکثر پایداری کف در بین پپتیدها، معادل 23/3±32/118 اندازه گیری شد که مربوط به SPH1 در 6=pH بود. SPH1 ظرفیت جذب روغن بیشتری (33/0±92/5 میلی لیتر در گرم) نسبت به SPH2 و SPH3 داشت (05/0<p). بیشترین ظرفیت نگهداری آب هم مربوط به SPH3 (71/0±18/5 میلی لیتر در گرم) بود (05/0<p). بنابر یافته ها، خواص عملکردی پپتیدهای تولیدی از ضایعات مراکز فراوری میگو با استفاده از آنزیم پروتامکس در سطح قابل قبولی جهت استفاده در مواد غذایی مختلف قرار دارند.

  کلیدواژگان: ضایعات میگو، پروتامکس، پپتیدهای زیست فعال، خواص عملکردی پپتیدها
 • علی مهدی آبکنار* صفحات 99-110

  در مطالعه حاضر تاثیر تغییرات فصلی بر محتوای آنتی اکسیدانی جلبک قهوه ای Nizamuddinia zanardinii در دو بازه زمانی قبل (فروردین لغایت خرداد 1398) و بعد مانسون (مهر لغایت آذر 1398) بررسی شد. نمونه برداری از سه ایستگاه بندر تنگ، بندر چابهار و بندر گواتر انجام شد. عصاره متانولی نمونه ها استخراج شد. بر اساس نتایج آزمون T تمامی شاخص های اندازه گیری شده به جز میزان IC50 در شرایط بعد مانسون نسبت به شرایط قبل از مانسون به طور معنی داری بیشتر بود درحالی که میزان IC50 قبل مانسون در سطح بالاتری قرار داشت. نتایج تجزیه واریانس نیز نشان داد که میزان آنتوسیانین (mg/100g DW97/0±13/4) و FRAB (02/0±56/0 درصد) بعد مانسون در ایستگاه بندر گواتر به شکل معنی داری کمتر از سایر ایستگاه ها بود (05/0<p) درحالی که قبل مانسون اختلاف معنی داری بین ایستگاه ها وجود نداشت (05/0>p). میزان فلاونویید نیز بعد مانسون بین هر سه ایستگاه اختلاف معنی داری نشان داد (05/0<p) درحالی که قبل مانسون اختلاف معنی داری بین ایستگاه ها مشاهده نشد (05/0>p). بیشترین میزان فلاونویید بعد مانسون در ایستگاه بندر چابهار (mg QE/ 100g DW51/1±41/5) اندازه گیری شد. بیشترین میزان IC50 در هر دو شرایط قبل و بعد مانسون در ایستگاه بندر گواتر (به ترتیب µg/ml20/2±68/69 و 09/13±08/126) اندازه گیری شد که به شکل معنی داری بیشتر از سایر ایستگاه ها بود (05/0<p)، اما بین سایر ایستگاه ها قبل و بعد مانسون اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0>p). در مجموع، نتایج این تحقیق نشان داد که میزان فعالیت آنتی اکسیدانی جلبک N. zanardinii به جز میزان IC50 بعد مانسون به طور معنی داری بیشتر از شرایط قبل از مانسون می باشد. این نتایج می تواند در بررسی توان آنتی اکسیدانی این گونه جهت فعالیت های تجاری مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مانسون، دریای عمان، فعالیت آنتی اکسیدانی، DPPH، Nizamuddinia zanardinii
 • سهیل ایگدری*، عطا مولودی صالح، محمد محمودی، فردین حکیمی صفحات 111-120

  این مطالعه در سال 1396 با نمونه برداری از 7 ایستگاه در سرشاخه های رودخانه طالقان به منظور تعیین مطلوبیت زیستگاه ماهی قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta) انجام شد. نمونه برداری با استفاده از دستگاه الکتروشوکر به صورت سه تکرار در هر ایستگاه صورت گرفت. هشت فاکتور محیطی از جمله درجه حرارت آب (درجه سانتیگراد)، عمق آب (سانتیمتر)، عرض رودخانه (متر)، شیب (درجه)، سرعت جریان آب (متر بر ثانیه)، قطر متوسط سنگ بستر (سانتیمتر)، عرض ساحل و ارتفاع از سطح دریا مورد سنجش قرار گرفتند. مقادیر عددی شاخص مطلوبیت فاکتورهای مورد مطالعه در هر ایستگاه تعیین و میانگین حسابی شاخص های مطلوبیت هر فاکتور در کلیه ایستگاه های نمونه برداری به عنوان شاخص مطلوبیت آن فاکتور در نظر گرفته شد. بر طبق نتایج، مطلوب ترین دما در دامنه 12-5/10 درجه سانتیگراد، مطلوب ترین عمق در دامنه 30-20 سانتیمتر، مطلوب ترین عرض رودخانه در دامنه 0/3-5/2 متر، مطلوب ترین شیب در دامنه 9/1-6/1، مطلوب ترین سرعت آب در دامنه 62/0-41/0 متر بر ثانیه، مطلوب ترین ارتفاع در دامنه 3000-2250 متر و مطلوب ترین قطر سنگ بستر در دامنه 20-11 سانتیمتر و مطلوب ترین عرض ناحیه ساحلی 6/3-8/1 متر محاسبه شد. به عنوان یک نتیجه گیری کلی، رودخانه طالقان دارای مطلوبیت متوسط برای ماهی قزل آلای خال قرمز بود.

  کلیدواژگان: رودخانه طالقان، استان البرز، حوضه آبریز دریای خزر، قزل آلای خال قرمز، مطلوبیت زیستگاه
 • زهرا امینی خوئی*، الناز عرفانی فر، اشکان اژدری، سیما ابیر صفحات 121-133

  یکی از پیش نیازهای اصلی برای موفقیت در صنعت تولید ریزجلبک و استحصال رنگدانه های طبیعی از آنها، انتخاب سویه ریزجلبک مناسب برای پرورش است. در این مطالعه برای نخستین بار جداسازی، خالص سازی و شناسایی سویه بومی Cyanothece sp. از آبهای کشندان پشت سدی لیپار (شوری تا 400 قسمت در هزار) چابهار صورت گرفت. سپس این ریزجلبک در پنج سطح مختلف شوری (37، 60، 90، 120 و 180 قسمت در هزار) کشت داده شد و میزان رشد، تولید زی توده، محتوی رنگدانه کلروفیل a وb، کارتنویید کل، بتا کاروتن و فیکوسیانین مورد سنجش قرار گرفتند. روند رشد با شمارش سلولی و سنجش رنگدانه ها با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر اندازه گیری شد. نتایج آنالیز داده ها نشان داد که با افزایش شوری در دامنه 90-37 قسمت در هزار، تعداد سلول ها و زی توده ریزجلبک به طور معنی داری (05/0<p) افزایش یافت و به بیشینه 106× 0/5 سلول بر میلی لیتر و 4/1 گرم در لیتر در شوری 90 ppt در روز هشتم کشت رسید. حداکثر محتوی کلروفیل a، کلروفیل b و فیکوسیانین به ترتیب 32 میکروگرم بر میلی لیتر، 17 میکروگرم بر میلی لیتر و 47/2 میکروگرم بر میلی لیتر و در شوری 90ppt  به دست آمد. با افزایش شوری محیط کشت از 90-37 و120 ppt، میزان کارتنویید کل نیز به طور معنی داری افزایش یافت به طوری که از 8/0 به 67/4 میکروگرم بر میلی لیتر رسید. بتا کاروتن نیز از 03/0 الی 17/0 میکروگرم بر میلی لیتر افزایش یافت. بر اساس نتایج به دست آمده، به نظر می رسد رشد مطلوب و بیشینه میزان رنگدانه های ارزشمند در ریزجلبک Cyanothece sp. در شوری 120-90 قسمت در هزار، قابل دستیابی است.

  کلیدواژگان: ریز جلبکCyanothece sp.، شوری، رشد، بتا کاروتن، فیکوسیانین
 • نرگس عالیشاه، فرید فیروزبخش*، زیبنده محرابی صفحات 135-146

  هدف از این تحقیق بررسی اثر غلظت های مختلف عصاره ی هیدرو الکلی گیاه آلویه ورا با روش حمام درمانی بر شاخص های سرمی، خونی و کنترل بیماری ساپرولگنیازیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان بود. بدین منظور، 180 ماهی با میانگین وزن 27/0±22 گرم پس از 10 روز سازگاری با محیط، در 4 چهار گروه آزمایش و دو گروه شاهد منفی (بدون آلودگی و بدون درمان با آلویه ورا) و شاهد مثبت (با آلودگی و بدون درمان با آلویه ورا) با سه تکرار (هرتکرار 30 قطعه ماهی) به طور تصادفی تقسیم شدند. پس از فلس برداری از ساقه دمی ماهیان، به استثناء گروه شاهد منفی سایر گروه ها با غلظت 105×3 زیوسپور Saprolegnia parasitica در هر لیتر آب به مدت 4 ساعت آلوده شدند. پس از آن، چهار گروه آزمایش روزانه یک ساعت و به مدت یک هفته به ترتیب 50، 100، 150 و 200 میلی گرم در لیتر عصاره هیدروالکلی آلویه ورا دریافت کردند. بررسی نتایج آزمایش ها در پایان یک هفته حمام دهی با غلظت های مختلف آلویه ورا (هفته اول) و یک هفته پس از قطع حمام دهی (هفته دوم)، نشان داد که شاخص های خون شناسی، بیوشیمیایی سرم و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان درمان شده 100 میلی گرم بر لیتر عصاره هیدروالکلی آلویه ورا به صورت معنی داری افزایش یافته است. همچنین در این غلظت کم ترین تلفات در ماهیان مشاهده شد که نسبت به گروه کنترل مثبت تفاوت معنی دار آماری داشت (p<0/05). با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که عصاره هیدروالکلی آلویه ورا، اثر ضد قارچی علیه  S. parasitica دارد و برای درمان می توان حمام با غلظت 100 میلی گرم بر لیتر روزانه به مدت یک ساعت، برای یک دوره یک هفته ای را پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: آلوئه ورا، ساپرولگنیازیس، قزل آلای رنگین کمان، حمام درمانی، خون شناسی
 • هاجر قنبرزاده لیاولی، فرشید اشراقی*، افشین عادلی، اعظم رضایی صفحات 147-159

  این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی فنی تعاونی های صید پره استان گیلان انجام شد. در این تحقیق از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شد و داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه از سطح شرکت های تعاونی صید پره در سال 1396 جمع آوری شد. طبق نتایج به دست آمده، این تعاونی ها به طور میانگین 93 درصد کارایی فنی داشته اند. بنابراین، شرکت های تعاونی مذکور بدون افزایش نهاده ها می توانند به طور میانگین 7 درصد صید بیشتری داشته باشند. همچنین حدود 46 درصد از تعاونی ها در وضعیت بازدهی افزایشی به مقیاس یا صرفه های مقیاس و حدود 26 درصد از تعاونی ها در وضعیت بازدهی کاهشی به مقیاس یا عدم صرفه های مقیاس قرار دارند. علاوه براین، در این مطالعه، مهم ترین تعاونی مرجع و نیز امکان کاهش نهاده ها برای تعاونی هایی که کارایی 100 درصد ندارند، مشخص شد. در مجموع، هرچند شرکت های تعاونی صید پره استان گیلان از نظر کارایی فنی در جایگاه مطلوبی قرار دارند، ولی با توجه به میزان کارایی فنی و بازدهی به مقیاس آنها بهتر است، سازمان شیلات ایران برای کارایی بیشتر و کاهش هزینه ها، تعاونی هایی با کارآیی کمتر را مورد حمایت بیشتری قرار دهد و تعاونی های کارا و برتر را تشویق نماید.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی، دریای خزر، استان گیلان
 • مژگان امتیازجو، سالومه پایور، فرشته اسلامی*، حسین مزدرانی صفحات 161-173

  افزایش کاربری نانولوله های کربنی سبب سنتز گسترده و رهایش آنها در محیط زیست بویژه زیست بوم های آبی گشته است. از این رو، بررسی اثرات اکوتوکسیسیتی و ژنوتوکسیسیتی آنها بر جلبک ها به عنوان اولین زنجیره از شبکه غذایی حایز اهمیت می باشد. در این مطالعه اثرات نانو لوله های کربنی تک دیواره با قطر 2-1 نانومتر با انتخاب 6 تیمار با غلظت های 0 (شاهد)، 5/2، 25، 50، 100 و 150 میلی گرم بر لیتر بر جلبک سبزChlorella vulgaris  در ساعات مختلف بررسی گردید. تعداد سلول، غلظت کلروفیل a و نرخ رشد ویژه، اندازه‎گیری شدند. نتایج نشان داد که تراکم سلولی دردامنه غلظت های مذکور کاهش یافته است و اختلاف تراکم سلولی بین شاهد و تیمارها معنی دار بود (05/0<p). حداکثر تعداد سلول در تیمار شاهد از 48 ساعت به بعد حدود 104×2/6 سلول در میلی لیتر بود و کمترین آن در غلظت 150 میلی گرم برلیتر نانو ذره از 72 ساعت به بعد از معرض گذاری برابر 104× 2 سلول در میلی لیتر ثبت شد. غلظت کلروفیل a در تیمار 5/12 میلی گرم بر لیتر نانو ذره تا 96 ساعت در معرض گذاری، روند افزایشی داشت به طوری که حداکثر مقدار به میزان 175/0میکروگرم بر لیتر در 72 ساعت از معرض گذاری ثبت شد. بیشترین نرخ رشد ویژه پس از 96 ساعت در معرض قرار گرفتن سلول جلبکی، در تیمار 5/12 میلی گرم بر لیتر نانو ذره  مشاهده شد که برابر 055/0 بود. به استثناء تیمار 5/12 میلی گرم بر لیتر نانو ذره، روند نرخ رشد ویژه سایر تیمارها نسبت به شاهد کاهشی بود. جهت بررسی آسیب DNA، سلول های جلبکی تیمار شده با روش ژل الکتروفورز تک سلول قلیایی (آزمون کامت) آماده سازی شده و با استفاده از رنگ فلوروسنت رنگ آمیزی شدند. بررسی تصاویر تهیه شده با میکروسکپ فلویورسانس نشان داد که سلول های آسیب دیده ای متشکل از توده رنگی که به عنوان سرکامت شناخته می شوند به همراه یک دنباله که رشته های DNA مهاجرت کرده می باشند، دیده می شوند. سلول های تیمار نشده (شاهد) فاقد این دنباله می باشند. بنابراین، نانو لوله های کربنی تک دیواره آسیب DNA را در سلول جلبکی القاء می کنند.

  کلیدواژگان: نانو لوله های کربنی تک دیواره، Chlorella vulgaris، اثرات اکوتوکسیسیتی، آسیب DNA
|
 • MohammadHossein Khanjani*, Morteza Alizadehe, Mohammad Mohammedi Pages 1-12

  In current study, the effect of different times of molasses addition on water quality and immune performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus( mucus in biofloc system with limited water exchange was investigated. Nile tilapia with an average weight of 1.53 g was cultured in fiberglass tanks (circular cross section) with a volume of 130 liters of water at a density of one fish per liter for 37 days. Five experimental groups were considered including a control (without biofloc) group without carbonaceous substance addition and four biofloc treatments with molasses added daily (biofloc 1), once every two days (biofloc 2), once every three days (biofloc 3) and once every four days (biofloc 4). 2.5 ml/l microbial mass was added as a starter to biofloc treatments. Also, molasses carbonaceous material (65% of the input feed) was used to adjust the carbon to nitrogen ratio. According to the results, water quality in biofloc treatments showed that the lowest amount of total ammonia nitrogen (0.23 mg/l) and the highest amount of nitrate (25.5 mg/l) were obtained in biofloc 1 treatment (daily molasses addition), that showed a significant difference with other treatments (p<0.05). Based on the results of immune function of tilapia mucus, the lowest amount of total immunoglobulin (43.66 mg/100 ml) and lysozyme activity (17.33 ml/min) were observed in the control (without biofloc) group (p<0.05). Generally, the current research showed that the water quality in the biofloc system is improved with the addition of molasses on a daily basis and also the immune function of Nile tilapia mucus in biofloc system is more active than the normal system without microbial floc.

  Keywords: Water quality, Immunity, Nile tilapia, Biofloc, Molasses
 • Shah Pari Rigi Gonk, Paria Akbary* Pages 13-23

  The present study was conducted to evaluate the effect of enriched Artemia urmiana with Chaetoceros sp. microalgae on fatty acid composition and antioxidant status of Litopenaeus vannamei for two months. This study was conducted in a completely randomized design with 3000 post- larvae of shrimp (with an average weight of 0.36±0.03 g) in four treatments and three replicates (n=250 in each replicate), including a control group fed with un-enriched Artemia nauplius, other groups (treatment 2, 3, and 4) fed with Artemia nauplius enriched with Chaetoceros sp. microalgae with 442×104, 348×104 and 120×104 cell/mL densities respectively. The results showed that at the end of the experiment, the highest EPA (6.95± 0.35%) and DHA (7.91±1.07 %), arachidonic acid (AA; 6.28± 1.02%), gamma-Linolenic acid (0.87±0.12 %) and stearic acid (9.75±0.15 %) was showed in treatment 4. Also, the highest, superoxide dismutase (SOD, 26.12±2.18 Unit/mL), glutathione Peroxidase (GPx, 83.10±4.80 Unit/ mL), and catalase (CAT, 5.38±0.12 Unit/mL) shown in treatment 4 which showed significant difference compared to other treatments (P<0.05). Overall, the results of this study showed that treatments fed with enriched Artemia nauplius with different densities of Chaetoceros sp. microalgae showed better fatty acid composition and antioxidant status compared to those of the control. And the use of enriched Artemia nauplius with a density 120× 104 cell/mL of Chaetoceros sp. microalgae are recommended in Litopenaeus vanname post larvae.

  Keywords: Artemia nauplius, Fatty acid composition, Antioxidant status, Chaetoceros sp. microalgae, Litopenaeus vannamei
 • Arezoo Vahabnezhad*, Seyed aminollah Taghavimotlagh, Ali Salarpouri Pages 25-39

  This study uses data of 5 Iranian industrial purse seiners that fish on free school tuna species in the Oman Sea. The catch data from 2015 to 2019 in the Oman Sea waters were used. The essential fish habitat of Thunnus tonggol was modeled using Satellite remote sensing (HYCOM. and MODIS). Redundancy analysis (RDA) was applied to provide a preliminary view of relationships between fish presence/absence and environmental variables, followed by the application of the Generalized Additive Model (GAM). According to GAM the presence/absence of T. tonggol is related to Latitude, Sea Surface Temperature (SST), Sea surface current velocity, and sea surface salinity (SSS). EFH maps were generated using GAM model based on the probability of the presence of T. tonggol. Latitude 23N to 25N degrees and longitude 57E to 60 E degrees are the preferred habitats of T. tonggol that are distributed in high density in these areas and indicate the habitat of this species in the continental shelf and coastal waters. Based on the analysis the distribution and density of T. tonggol on the east side of the Oman Sea Iranian waters, from Beris to Gwatar Bay, could be neglectable. Based on the results of the present study, it seems that, although, the relationship between chlorophyll-a concentration, sea surface height (SSH) and distribution, of T. tonggol is statistically significant, still the Latitude, Sea Surface Temperature (SST), Sea surface current velocity, and Sea surface salinity (SSS are the most important factors affecting the abundance of this species in the region.

  Keywords: Essential fish habitat, Redundancy analysis, Generalized Additive Model, Thunnus tonggol, Oman Sea
 • FARAHNAZ KIANERSI* Pages 41-57

  Mercury causes oxidative stress in the body by producing oxygen free radicals and destroying antioxidant sources. The most important application of selenium is its role in the construction of antioxidant enzymes such as glutathione peroxidase, the function of which is to eliminate free radicals and reactive oxygen species. The aim of this study was to investigate the antioxidant effect of selenium nanoparticles and sodium selenite on biochemical parameters and antioxidant defense in Acanthopagrus latus in the presence of mercury chloride. A total number of 300 fish (25±3 g) were randomly distributed in five groups according to diet: control, nanoSe and sodium selenite (1 and 1.5 mg/kg). Fish were fed with experimental diets for six weeks. They were then exposed to a sublethal dose of HgCl2 for two weeks. At the end of the feeding period and after exposure, blood and liver samples were taken from all treatments and the activity of liver enzymes and antioxidants were measured. After six weeks of feeding the results showed that the form of selenium nanoparticles improved growth performance, increased the activity of antioxidant enzymes GPX and CAT and reduced the content of MDA, AST and ALT (p<0.05). The results showed that the form of selenium nanoparticles was more effective than the inorganic form of selenium during the period of exposure in increasing the activity of the antioxidant enzymes GPX and CAT. Decreased MDA content in the liver of fish fed selenium nanoparticles indicated a reduction in lipid peroxidation and a reduction in oxidative stress. The activity of ALT, AST and ALP enzymes increased more in the groups fed with selenium sodium than in the groups fed with nanoparticles (p<0.05). This study showed that the addition of selenium nanoparticles to the basic diet was more effective in terms of growth and antioxidant indices in yellowfin porgy (A. latus) after exposure to mercury chloride.

  Keywords: Yellowfin porgy, Selenium nanoparticles, Sodium Selenite, Mercury
 • Mona Tabarrok, Seyed Jafar Seyfabadi*, Gholamreza Salehi Jouzani, Habibollah Younesi Pages 59-68

  This study was carried out to compare the effect of different culture systems on the growth performance and body composition of common carp (Cyprinus carpio). Fish juvenile was selected by initial average weight of 21.5 ±0. 3 after designs the systems and adaptation period were randomly distributed in fiberglass tanks (with 100 liters capacity). The experiment lasted for 2 months.  At the end of experiment, growth parameters including final weight, weight gain percentage, specific growth rate, survival; and whole body proximate analyses including protein, fat and ash levels were examined. Finally, there were significant differences in final weight, specific growth rate, and feed conversion ratio and survival rate between experimental treatments (p<0.05). There was no significant difference between treatments (biofloc, recirculating aquaculture system) for whole body’s moisture, fat and protein (p>0.05). But there was a significant difference among body protein, ash and fat among control 2 treatment and other treatments (p<0.05). Also there was no significant difference between biofloc and recirculating aquaculture system for lysozyme and complement activity in treatments whereas the fish in biofloc showed a significant higher superoxide dismutase than the others (p<0.05). The results obtained in this experiment, suggest that biofloc improves growth parameters, immune response even with decreasing percentage of daily feeding in common carp.

  Keywords: Biofloc, Closed system, Common carp, Growth, Body compounds
 • Reza Safari*, Hasan Nasrollahzadeh, MohammadVahid Farabi, Abdollah Jafari, Soheyl Reyhani Poul, MohammadMehdi Abbaszadeh, Mona Zamani, Majid Ebrahimzadeh Pages 69-82

  The aim of the present study was to evaluate the feasibility of using biosilage produced from chicken waste and to replace this product in the diet of rainbow trout instead of fish meal. Because biosilage has higher properties and lower prices than fish meal. For this purpose, after producing biosilage based on fermentation of autogenous bacteria, is added to the diet formulation in the form of two treatments of 50% biosilage -50% fish meal and 100% biosilage and the growth performances and feed efficiency (WG, CF, SGR, FCR, PER) indices of these two treatments along with the control treatment (100% fish meal) on days 30 and 50 were evaluated and compared. The results showed that the indicators of WG, CF and SGR, in the treatment with 50% biosilage -50% fish meal are significantly higher than the other two treatments. It was also found that this treatment is more favorable than the other two treatments in terms of FCR and PER. According to the results, biosilage produced from chicken waste is a good alternative to fish meal. In addition, 50% biosilage-50 fish meal treatment is more desirable in terms of growth and feed index than 100% fish meal and 100% biosilage treatment.

  Keywords: Biosilage, Chicken waste, Growth performances, Rainbow trout, FCR
 • Sakineh Yeganeh*, Soheyl Reyhani Poul Pages 83-97

  The aim of this study was to investigate the functional properties of bioactive peptides produced from shrimp wastes in processing centers in three degrees of hydrolysis. For this purpose, the wastes of shrimp processing centers were hydrolyzed in three times of one, two and three hours using protamex enzyme and the functional properties of the resulting peptides (SPH1, SPH2 and SPH3) were evaluated. The results showed that with increasing the hydrolysis time from one to two and three hours, the degree of hydrolysis and nitrogen recovery of the process increased significantly (p<0.05). According to the findings, the solubility of SPH3 was significantly higher than SPH1 and SPH2 and its maximum was reported at pH=10, equal to 97.82±1.54% (p<0.05). SPH1 had higher emulsifying activity and emulsion stability index than SPH2 and SPH3. In this peptide, the highest value of emulsifying activity index was reported 68.15±2.84 m2/g, which was related to pH=10. But the maximum emulsion stability index was reported at pH=6 (166.84±5.08 minute). The highest measured foaming activity was 165.52±5.91% which was recorded at SPH1 and pH=10. Also, the maximum foam stability among the peptides was measured 118.32±3.23%, which was related to SPH1 at pH=6. SPH1 had a higher oil absorption capacity (5.92±0.33 ml/g) than SPH2 and SPH3 (p<0.05). The highest water holding capacity (5.18±0.71 ml/g) was related to SPH3 (p<0.05). According to the findings, the functional properties of peptides produced from wastes of shrimp processing centers using protamax enzyme are at an acceptable level for use in various foods.

  Keywords: Shrimp wastes, Protamex, Bioactive peptides, functional properties of peptides
 • Ali Mahdi Abkenar* Pages 99-110

  In the present study, the effect of seasonal variability was investigated on the antioxidant content of brown algae Nizamuddinia zanardinii in the pre (April to June 2019) and post (October to December 2019) monsoon periods. Sampling was performed from Tang Bay, Chabahar Port and Goater Bay. T-test results indicated that all indices except IC50 were significantly higher in post monsoone condition compared pre monsoon (p<0.05). While, IC50 significantly higher in pre monsoon (p<0.05).  Comparison of results between stations indicated the levels of anthocyanin (4.13±0.97 DW/mg) and FRAB (0.56±0.02%) at Goater bay in pre monsoon were significantly lower than compared other stations (p<0.05); While, there was no significant difference between stations in post monsoon (p>0.05). The level of flavonoids showed a significant difference between all three stations in post monsoon (p<0.05); whereas no significant difference was observed between stations in pre monsoon (p>0.05). The highest amount of flavonoids in post monsoon were measured at Chabahar Bay Station (5.41±1.51 mg QE/100g DW). The highest level of IC50 was measured in both pre and post monsoon at Goater Bay (respectively 69.68±2 2.20 and 126.08±13.09 μg/ml), which was significantly higher than compared to other stations (p<0.05); But there was no significant difference between other stations in pre and post Monsoon (p>0.05).In conclusion, the results of this study showed that the level of antioxidant activity of N. zanardinii algae except IC50 after monsoon is significantly higher than pre- monsoon conditions. These results can be considered in the study of antioxidant potential of this species for commercial activities.

  Keywords: Abdel-rahman, E.H., Saad, A.E.A., Hassanain, M.A., 2020. Electrophoretic profile of treated Lymnaea natalensis snails with Pterocladia capillacea, Jania rubens, Ulva lactuca algal extracts. Egyptian Journal of Aquatic Biology, Fisheries, 24, 443
 • Soheil Eagderi*, Atta Mouludi Saleh, Mohammad Mahmoudi, Fardin Hakimi Pages 111-120

  This study was conducted in 2017 by sampling from 7 stations in the headwaters of the Taleghan River to study the habitat suitability of Brown trout, Salmo trutta. Sampling was carried out using an electrofishing device with three replications in each station. Eight environmental factors, including water temperature (°C), water depth (cm), river width (m), slope (degree), water velocity (m/s), average diameter of the dominant bedrock (cm), potamal width and elevations were measured. The values of suitability index of the studied factors in each station were determined and the arithmetic mean of the indices in all sampling stations was considered as the suitability index of that factor. The results showed that the most preferred temperature is in the range of 10-5-12°C, depth in 20-30cm, river width in of 2.5-3m, slope in 1.6-1.9, water velocity in 0.41-0.62m/s, elevation in 2250-300 m and average diameter of the dominant bedrock in 11-20cm, and the potamal width 1.8-3.6m were calculated. As a general conclusion, the Taleghan River had a moderate suitability for S. trutta.

  Keywords: Taleghan River, Alborz Province, Caspian basin, Brown trout, Habitat suitability
 • Zahra Aminikhoei*, Ashkan Ajdari, Sima Abir Pages 121-133

  One of the main prerequisites for success in the microalgae production industry and the extraction of natural pigments from them is the selection of a suitable microalgae strain for culture. In this study, for the first time, isolation, purification and identification of native strain of Cyanothece sp. Chabahar was taken from Lipar back barrier (salinity up to 400 part per thousand, ppt). In the next step, to find suitable conditions for growing, this microalga was cultured in five different salinity levels (37, 60, 90, 120, 180 ppt) and growth rate, biomass production, chlorophyll a and b pigment content, total carotenoids and phycocyanin were assayed. The growth performance was performed by cell counting and measuring pigments using a spectrophotometer method. The analysis of data showed that increasing salinity from 37 to 90 ppt increased the number of microalgae cells and biomass and the maximum number of cells was 5×106 cells per ml and biomass 1.4 g/L was obtained at a salinity of 90 ppt. The maximum contents of chlorophyll a, chlorophyll b and phycocyanin were obtained (32μg/ml), (17μg/ml) and (2.47 μg/ml) at 90 ppt salinity, respectively. By increasing the salinity from 37 to 120 ppt, the total carotenoids production and beta-carotene also increased significantly, so that the amount of carotenoids reached from 0.8 to 4.67 μg/ml. Beta-carotene also increased from 0.03 to 0.17 mg/ml. Based on this information, optimal growth and accumulation of economic pigments in microalgae Cyanothece sp. can be obtained at salinity 90 to 120 ppt.

  Keywords: Microalgae, Cyanothece sp., Salinity, Growth, Beta-carotene, Phycocyanin
 • Narges Alishah, Farid Firouzbakhsh*, Zibandeh Mehrabi Pages 135-146

  The aim of this study was to evaluate the effect of hydroalcoholic extract of Aloe vera plant by bath therapy on immunological and blood parameters and control of saprolegniasis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). After two weeks of adaptation, fish with an average weight of 22±0.27g were randomly divided into 6 experimental treatments with three replications (30 fish repetitions each). After scaling from the caudal fin, the fish were infected with 3×105 zoospores of Saprolegnia parasitica per litter for 4 hours. After that, four treatments received 50, 100, 150 and 200 mg/L Aloe vera hydroalcoholic extract for one hour daily for one week. The other two treatments belonged to the positive control groups (with infection and without Aloe vera treatment) and the negative control group (without infection and without Aloe vera treatment). Evaluation of hematological and immunological parameters at the end of one week of bathing with the above concentrations (first week) and one week after cessation of bathing (second week) showed that hematological, biochemical and immunological parameters of rainbow trout (O. mykiss) treated with 100 mg/l Aloe vera hydroalcoholic extract was significantly increased. Also, at this concentration of hydroalcoholic extract of Aloe vera, minimal losses were observed, which was statistically significant compared to the control group. According to the results, treatment of rainbow trout with saprolegniasis with 100 mg of hydroalcoholic extract of Aloe vera per litter can improve immune function and increase their survival against saprolegniasis.

  Keywords: Aloe vera, Saprolegniasis, Rainbow trout, Bath therapy, Hematology
 • Hajar Ghanbarzadeh, Farshid Eshraghi*, Afshin Adeli, Azam Rezaie Pages 147-159

  This study was conducted to evaluate the technical efficiency of Gilan seine fishing cooperatives. In this research, the data envelopment analysis method was used and the data of this research were collected by using a questionnaire from the cooperatives for the year 2017. The results showed that these cooperatives had about 93% technical efficiency on average. So, the cooperatives can have 7% more fishing without increasing their inputs. Also, about 46% of cooperatives are in a state of incremental returns to scale or scale economies and about 26% of cooperatives are in a state of decreasing returns to scale or scale diseconomies. In addition, this study identified the most important reference cooperatives as well as the possibility of reducing inputs for cooperatives that are not 100% efficient. In general, although the fishing cooperatives of Guilan province are in a favorable position in terms of technical efficiency, but, considering the amount of technical efficiency and returns to scale, it is better that the Fisheries Organization of Iran provide more support to cooperatives that are less efficient to become more efficient and reduce costs, and encourage more efficient and superior cooperatives.

  Keywords: Data Envelopment Analysis, Technical Efficiency, Caspian sea, Guilan Province
 • Mozhgan Emtyazjoo, Salomeh Payvar, Fereshte Eslami*, Hossien Mazdarani Pages 161-173

  The increasing use of carbon nanotubes has led to their synthesis and releasing into the environment, especially aquatic ecosystems. Therefore, it is important to study the effects of their ecotoxicity and their genotoxicity on algae as the first chain of the food web. In this study, the effects of single-walled carbon nanotubes with a diameter of 1-2 nm on green algae Chlorella vulgaris were analyzed. Treatments include: 0 (control), 12.5, 25, 50, 100, 150 mg/l were chosen to survey their effects on C. vulgaris at different hours. Cells number, chlorophyll a concentration and specific growth rate were measured. The results showed that cell density decreased, and there was significant difference between control and other treatments (p<0.05). The maximum and minimum number of cells in the control and 150 mg/l treatments were about 6.2×104 (after 48 hours) and 2× 104 cells/ml (After 72 hours) respectively. Increasing trend in chlorophyll a concentration was observed by treatment of 12.5 mg/l up to 96 after exposure.  After 72 hours, the maximum chlorophyll a concentration was recorded (0.175 μg/l). There was significant difference between control and other treatments (p<0.05). The specific growth rate at the treatment of 12.5 mg/l nanoparticles was the highest value equal to 0.055 after 96 hours, and decreasing trend of specific growth rate of control sample with other treatments was observed. According to DNA damage, treatmented cells were prepared by Alkaline single-cell gel electrophoresis method (comet assay), and stained with fluorescent dye. Microscopic images showed that damaged cells appear as comets composed of an intensively stained comet head and a tail of migrated DNA fragments. There was not sequence in untreated cells (control). Thus, single-walled carbon nanotubes induced DNA damage in algal cells.

  Keywords: Single- walled Carbon Nanotubes, Chlorella vulgaris, ecotoxicity effects, DNA damage