تبیین نقش کیفیت محیط بر ثبات سکونتی و تمایل به جابه جایی ساکنین در مجتمع های مسکونی شهر اراک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
آنچه پرداختن به بحث کیفیت در محیط های سکونتی مجتمع های مسکونی را ضروری می سازد، تبعات و پیامدهای نامطلوب احتمالی ناشی از سطح بالای تراکم در این مجتمع ها است و غفلت از آنها می تواند موجب ناهنجاری های کالبدی و اجتماعی مانند آشوب گری، خراب کاری، جرم و جنایت و عدم احساس تعلق و در نهایت عدم ثبات سکونتی و تمایل به جابه جایی در مجتمع ها شود هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش کیفیت محیط بر ثبات سکونتی و تمایل به جا به جای ساکنین در مجتمع های مسکونی شهر اراک می باشد. روش تحقیق حاضر روش کمی و به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق نیز شامل ساکنین شهر اراک طی دوره اسفندماه 1398 تا تیرماه 1399 بودند. شرکت کنندگان در این مطالعه از طریق یک نمونه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. اندازه نمونه هدفمند 400 (247 مرد و 153 زن) بود. براساس نتایج به دست آمده، بین مطلوبیت شبکه ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی و گرایش به جابجایی رابطه معنادار و معکوس با قدرت بالایی وجود دارد؛ بین قابلیت دسترسی و گرایش به جابجایی رابطه معنادار وجود دارد و رابطه معکوس و دارای قدرت متوسطی می باشد. بین مطلوبیت فضای سبز و گرایش به جابجایی نیز رابطه معنادار وجود داشت و رابطه معکوس و دارای قدرت ضعیفی بود و همچنین بین مطلوبیت میزان پاکیزگی و گرایش به جابجایی رابطه معنادار وجود دارد و رابطه معکوس و دارای قدرت ضعیفی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2380511 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.