آینده پژوهی در سیستم ارزیابی عملکرد بالند ه ساز در فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با رویکرد کاهش رفتار های معکوس کاری

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

فلسفه وجودی هر سازمانی با ماموریت های مختلف، با عملکرد پویای خود متجلی می شود. توانایی در عملکرد یک امتحان تجربی نیست و نیازمند عملیاتی سازی در سازمان را دارد. معمولا عملکردها در سازمان های دولتی و خصوصی با اهداف متنوع، تفاوت های فاحشی را با یکدیگر داشته و لذا ارزیابی عملکرد نیز بسته به اقتضایات، روند متفاوتی را در سازمان دارد که این فرآیند در سازمان هایی با نیروی انسانی گسترده همانند فرماندهی انتظامی، همواره با چالش های فراوانی روبرو بوده است. ارزیابی عملکرد بالنده ساز، به عنوان یک ارزیابی مشارکتی نوین در حوزه ی مدیریت نیروی انسانی مطرح بوده و به نوعی توجه ویژه ای به واکنش کارکنان در قبال ارزیابی دارد. در این نوع ارزیابی، پاسخ و احساسات مثبت کارکنان نسبت به ارزیابی عملکرد، نشان از موفقیت آن دارد که این وضعیت می تواند منجر به افزایش سرمایه ی اجتماعی در سازمان و متعاقبا، کاهش رفتارهای انحرافی و به عبارت دیگر معکوس کاری در سازمان گردد. با توجه به مباحث ذکر شده آینده پژوهی در حوزه ی مطروحه می تواند به عنوان علت العلل راهبردی بهره وری سازمانی تلقی شود. پژوهش از نوع کاربردی و به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر آینده پژوهی در سیستم ارزیابی عملکرد بالنده ساز فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با رویکرد کاهش رفتارهای معکوس کاری است. نوع آزمون پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه با 3 متغیر و 63 مولفه و در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه ی آماری مربوط به معاونت های تخصصی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی بوده که تعداد 82 نفر به عنوان نمونه های آماری انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که آینده پژوهی در سیستم ارزیابی عملکرد بالند ه ساز فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با رویکرد کاهش رفتار های معکوس کاری از دید نمونه های آماری، می تواند به عنوان یک راهبرد بنیادین در راستای ارتقاء بهره وری سازمانی مطرح باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2387946 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!