کاربرد برهم کنش ایندول بوتیریک اسید و پوتریسین بر ریشه زایی‎ ‎‏ درون شیشه ای پایه پیرودوارف ‏گلابی (‏P. communis L.‎‏)‏

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بهینه سازی محیط کشت برای ریشه زایی ریز نمونه های پایه پیرودوارف گلابی در شرایط درون شیشه ای انجام شد. برای بررسی میزان ریشه زایی، ریز نمونه هایی به طول 2 سانتی متر به طور جداگانه در محیط کشت MS و ½ MS حاوی غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید (صفر، 5/0، 1 و 5/1 میلی گرم در لیتر) و پوتریسین (صفر، 25، 50 و 75 میلی گرم در لیتر) کشت گردیدند. بر اساس نتایج مقایسه میانگین داده ها، درصد ریشه زایی و طول ریشه های باززایی شده در محیط کشت ½ MS به ترتیب 67/41 و 30/12 درصد بیشتر از محیط کشت MS بود. بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید و پوتریسین بر ریشه زایی شاخساره های پیرودوارف نشان داد استفاده همزمان از این دو تنظیم کننده رشدی برای ریشه زایی ریزنمونه های درون شیشه ای ضروری می باشد و در محیط کشت فاقد تنظیم کننده رشد هیچ نوع ریشه زایی مشاهده نشد. در هر دو نوع محیط کشت (MS و ½ MS) بالاترین درصد ریشه زایی در تیمار 5/0 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید و 25 میلی گرم در لیتر پوتریسین حاصل شد. میزان رشد شاخساره های کشت شده گلابی پیرودوارف در محیط کشت MS و ½ MS تقریبا مشابه بود با این حال در ترکیب 5/0 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید و 25 میلی گرم در لیتر پوتریسین بالاترین رشد ثبت گردید. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، محیط کشت ½ MS همراه با 5/0 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید و 25 میلی گرم در لیتر پوتریسین، بهترین ترکیب تیماری برای دستیابی به حداکثر ریشه زایی در شاخساره های درون شیشه ای پایه پیرودوارف بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
721 تا 730
لینک کوتاه:
magiran.com/p2390420 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!