نقش احساس شکست و استرس ناباروری در کیفیت رابطه زناشویی با میانجی تجارب معنوی در زنان نابارور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

ناباروری یکی از تجربه های تلخ زندگی است که مشکلات روان شناختی متعددی را برای فرد و خانواده اش به وجود می آورد. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل نقش احساس شکست و استرس ناباروری در کیفیت رابطه زناشویی با میانجی تجارب معنوی در زنان نابارور بود.

روش

مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. نمونه ای شامل 120 نفر از زنان نابارور به روش نمونه گیری دسترس که داوطلب مشارکت در پژوهش بودند، از میان زنان مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهر بیرجند در سال 1399 انتخاب شدند. ابزار های پژوهش شامل مقیاس احساس شکست گیلبرت و آلن (1998)، استرس ناباروری نیوتن و همکاران (1999)، تجارب معنوی اندروود و ترسی (2002) و کیفیت رابطه زناشویی راست و همکاران (1986) بود. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و نرم افزار مدل سازی ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزییPLS و نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد اثر احساس شکست، استرس ناباروری و تجارب معنوی بر کیفیت رابطه زناشویی مستقیم و معنادار بود (01/0>p). همچنین تجارب معنوی در رابطه بین احساس شکست و استرس ناباروری با کیفیت رابطه زناشویی نقش میانجی داشت (01/0>p)؛ و مدل پژوهش از برازش کافی برخوردار بود.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت استرس ناباروری، احساس شکست و تجارب معنوی از عوامل موثر در کیفیت رابطه زناشویی زنان نابارور محسوب می شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2400586 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.