فهرست مطالب

مطالعات اسلامی در حوزه سلامت - سال هفتم شماره 2 (پیاپی 24، تابستان 1402)

مجله مطالعات اسلامی در حوزه سلامت
سال هفتم شماره 2 (پیاپی 24، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدصادق جمشیدی راد*، اکرم محمدزادگان، اکرم رحیمی، سید حسن بطحایی صفحات 1-12
  سلامت معنوی؛ احساسی درونی و رضایت بخش توام با ارتباطات سازنده با خود و دیگران و وجود متعالی در چهارچوب فرهنگی خاص است که به معنادار کردن زندگی و مرگ می انجامد. ملاصدرا بر اساس نظریه ی بدیع خود مبنی بر جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا بودن نفس،نفس را مرتبه ای از وجود متکامل و متغیر می داند که دارای حرکت اشتدادیست و با توجه به اصالت روح و نفس حقیقت انسان در گرو اوضاع و احوال نفس است و رفتار جسمانی نیز اعم از خوب یا بد ناشی از فعالیت های نفس و قوای نفس در مراتب احساس، وهم و تعقل است. ملاصدرا از چنین رهیافتی معتقد است که اولا بهداشت روانی و سلامت معنوی لازم است، ثانیا با توجه به هادی بودن قوه نفس و اینکه قوای ظاهر ی و قوای باطنی تحت اشراف قوای عقل است به این امر نایل میگردد که دو شاخصه علم و عمل بنابر کیفیت آنها به لحاظ ارزش معنوی و استقامت در تداوم و تکرار بنحو ضروری، سلامت نفس را به ارمغان می آورد. پژوهش حاضر به روش تحلیلی - توصیفی شاخصه های سلامت معنوی را مورد توجه قرار داده و به این دستاورد نایل آمد که سلامت معنوی در گرو اهتمام فرد به کسب علوم حقیقی بویژه خودشناسی و خداشناسی و علم به حقایق پایدار اخروی است و با وجود همه تاکیدها بر ارزش کردار و تعامل آن با نفس، احوال و بویژه علوم و آگاهی های انسان بدلیل اتحاد با نفس، از مرتبه عالی تری نسبت به کردار بهره مندند.
  کلیدواژگان: سلامت، سلامت معنوی، معنویت، ملاصدرا، نفس
 • فاطمه بهرام نژاد*، عصمت شمالی نصب، پویا فرخ نژاد افشار صفحات 13-24
  مقدمه
  این مطالعه با هدف " طراحی، اجرا و ارزشیابی بسته جامع مراقبت معنوی در خودمراقبتی و معنای زندگی بیماران تحت همودیالیز" انجام شد.
  روش کار
  مطالعه ترکیبی-متوالی- اکتشافی حاضر در سال 1399 -1400 در جامعه بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. ابتدا با 18 بیمار تحت همودیالیز با نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های عمیق، نیمه ساختارمند انجام شده و سپس مبتنی براین مصاحبه ها نیازهای بیماران استخراج شد. در فاز کمی 60 بیمار دارای معیارهای ورود وارد مطالعه شدند. مداخله هر هفته به مدت 8 هفته، مداخله انجام شد.
  نتایج
  یافته های بخش کیفی شامل دو طبقه اصلی فنا شدن با زیر طبقات اضطراب مرگ، بدبینی به زندگی، درد معنوی و احساس رهاشدگی بود. دومین زیر طبقه تاب اوری با زیر طبقات حلقه وصال با ذات الهی، تاملی بر آفرینش، هدف آفرینی و هماهنگی روح بود. در بخش کمی نیز عملکرد خود مراقبتی با میانگین (00/19) 86/120) و معنای زندگی با میانگین ((45/10)06/40) پس از مداخله در بیماران تحت همودیالیز افزایش یافته بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد، با وجود اینکه افکار منفی و اضطراب مرگ و فنا شدن در بیماران همودیالیز وجود دارد، اما معنویت و اعتقادات معنوی می تواند، کمک موثری در پذیرش بیماری و تکیه گاه مناسبی جهت ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بیماران همودیالیز باشد.
  کلیدواژگان: همودیالیز، مراقبت معنوی، خود مراقبتی، معنای زندگی
 • فاطمه دامادی، سیده آتنا اندرامی، زهرا کاشی، رحمت الله مرزبند* صفحات 25-36

  مطالعات بیانگر ان است که عوامل متعددی بر امید به زندگی بیماران موثر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای مقابله مذهبی با امید به زندگی در بیماران دیابتی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی و تحلیلی با مشارکت 130 نفر از بیماران دیابتی کلینیک مصطفویان ساری انجام پذیرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه امید به زندگی میلر و نیز پرسشنامه راهبردهای مقابله مذهبی افلاک سیر و جی کلمن جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی تست، تی مستقل،تحلیل واریانس و نیز آزمون رگرسیون تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین سن شرکت کنندگان 8.3 ± 54.38 بود. میانگین نمره امید به زندگی و راهبردهای مقابله مذهبی در شرکت کنندگان در این تحقیق به ترتیب 11.7±165.9 و 7.2±69.5 بوده است. بر اساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون، بین امید به زندگی و راهبردهای مقابله مذهبی در بیماران دیابتی مورد مطالعه ارتباط مستقیم و معنی داری وجود داشت و با افزایش راهبردهای مذهبی، امید به زندگی در بیماران افزایش می یابد (r = 0.297 وp = 0.001).

  استنتاج

  نتایج نشان دادکه بین راهبردهای اعمال مذهبی، ارزیابی خیرخواهانه مذهبی و مقابله مذهبی فعال با امید به زندگی رابطه مثبت و نیز احساس منفی نسبت به خدا و مقابله مذهبی منفعلانه با امید به زندگی ارتباط منفی داشته است. لذا تدوین پروتکل های مذهبی مناسب برای افزایش امید به زندگی بیماران از سوی سیاستگزاران عرضه سلامت ضروری است".

  کلیدواژگان: امید به زندگی، راهبردهای مقابله مذهبی، بیماران دیابتی، مذهب
 • غلامرضا نورمحمدی*، ایوب مسعودی، امیرمحمد عرفان صفحات 37-48

  غفلت از اصل مهم پیش گیری و توجه فراوان به درمان، در کنار آلودگی های محیط زیست و جامعه ماشینیزم، استخراج شاخصه های کاهش پسماند را در سیره معصومان به عنوان انسان های کامل ضرورت می بخشد. این مقاله درصدد تبیین شاخصه های کاهش مواد آسیب زا در مکتب معصومین است. روش تحقیق مراجعه به منابع کتابخانه ای است که با بازخوانی روایات و زندگانی معصومین، این شاخصه-ها استخراج شده و به صورت تاریخی تحلیلی دنبال شده است. نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده های جمع آوری شده نشان می دهد که 6 شاخص در سیره معصومین وجود داشته است. استفاده از هوای پاکیزه و معتدل، بهره گیری از تغذیه حلال و طیب، رعایت تعادل و توازن در خوردن و آشامیدن، رعایت تدابیر هضم، خواب مناسب، جنب و جوش و پویایی به همراه رعایت پاکیزگی از شاخصه های کاهش ایجاد پسماند در سیره معصومان می باشد.

  کلیدواژگان: شاخصه، سیره، بهداشت، پاکسازی، پسماند
 • فرزاد دهقانی*، محمد مصطفائی، احمد ربانی خواه صفحات 49-66
  مقدمه و هدف

  بیماران بستری به دلیل ماهیت خاص بیماری های سخت با چالش های جدی روبه رو هستند که بر زندگی آنها تاثیر مستقیم می گذارد؛ به گونه ای که حتی در جوامع با بافت مذهبی چالش های معنوی نیز ایجاد می کند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سوالات زیر است: بیماران بستری مبتلا به بیماری های سخت با چه چالش های مهمی روبرو هستند؟ مراقبان معنوی چگونه باید در این چالش ها مداخله معنوی داشته باشند؟

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و عملیات سه گانه مشاهده انجام شده است.

  یافته ها

  اضطراب از مرگ در سطوح ترس از جان دادن، ترس از قبر و ترس از عقوبت و نگرانی درباره خانواده، عزیزان و کارهای باقی مانده مهمترین چالش های معنوی بیماران بستری مبتلا به بیماری های سخت است.

  نتیجه گیری

  مراقبان معنوی در چالش اضطراب از مرگ با هدف اصلی تغییر نگرش در مفهوم مرگ، باید بر دخیل بودن اذن خداوند در سرنوشت هر فرد تاکید کنند، توجه دادن بیمار به مقدر بودن همه چیز در علم خداوند، می تواند تاثیر بسزایی در کاهش اضطراب داشته باشد. مراقبان معنوی در مواجهه با چالش دوم، ضمن برقراری رابطه همدلانه با بیمار، مداخله را با تاکید بر سه حقیقت یعنی خلقت و سرنوشت تک تک انسان ها تحت اراده کامل الهی، تاکید بر هدیه الهی بودن فرزندان و خانواده و تاکید بر صفات رحمانی خداوند، به انجام می رسانند.

  کلیدواژگان: مداخله معنوی، سلامت معنوی، چالش های معنوی، بیماری های سخت
 • محسن حسن وندی*، مهدی اکبرنژاد، سهراب مروتی، اسحق رحیمیان بوگر صفحات 67-78
  زمینه و هدف

  ابعاد مختلف و پیچیدگی های اختلال شخصیت خودشیفته، زمینه ساز تلاش روان شناسان و روان کاروان برای تفکیک طیف ها و تظاهرات متنوع این نوع اختلال شد که نتیجه آن تدوین تیپ هایی با عنوان تیپ های اصلی و فرعی شخصیت خودشیفته است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تیپ شناسی اختلال شخصیت خودشیفته از نگاه تیودور میلون -که به عنوان یکی از تیپ های فرعی مطرح است- با نگرش به آموزه های قرآنی و حدیثی انجام گرفت.

  روش بررسی

  این پژوهش از سنخ مطالعات بین رشته ای است که به روش توصیفی و تحلیل محتوا و با تکیه بر منابع روان شناختی و همچنین آموزه های قرآنی و حدیثی به موضوع مورد بحث پرداخته است.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش، خودشیفته غیراخلاق مند، جبرانی، عاشق نما و نخبه گرا، چهار تیپ فرعی است که تیودور میلون در این زمینه مطرح کرده است.

  نتیجه گیری

  نتیجه حاکی از آن است که تیپ های مورد نظر میلون برای اختلال شخصیت خودشیفته، بر اساس امتزاج و آمیختگی با سایر سبک های شخصیتی بیمارگون استخراج یافته و مطرح شده اند.

  کلیدواژگان: تیپ شناسی، شخصیت خودشیفته، تئودور میلون، قرآن، حدیث
 • احمد عربشاهی کریزی*، محمد شیرزاد کریمی صفحات 79-92

  هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش تعدیلگر عدالت سازمانی در رابطه بین معنویت در محیط کار و اعتماد کارکنان بوده است. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شبکه بهداشت شهرستان کاشمر بوده است. مطابق با جدول مورگان 119 نفر به عنوان حداقل نمونه مورد نیاز به دست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد می باشد. جهت سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه نیهوف و مورمن، برای سنجش اعتماد سازمانی از پرسشنامه پاین و برای سنجش معنویت در محیط کار از پرسشنامه میلیمان و همکاران استفاده شده است. در مورد روایی پرسشنامه ها، روایی محتوایی و سازه مورد تایید واقع شد. در مورد پایایی پرسشنامه ها به محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی مرکب اقدام شد. مقادیر بدست آمده آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عدالت سازمانی 823/0، پرسشنامه اعتماد سازمانی 950/0 و پرسشنامه معنویت در محیط کار 905/0 می باشد و مقادیر بدست آمده پایایی مرکب برای پرسشنامه عدالت سازمانی 854/0، پرسشنامه اعتماد سازمانی 957/0 و پرسشنامه معنویت در محیط کار 913/0 می باشد که نشان از تایید پایایی پرسشنامه ها دارد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزارهای SPSS و Smart- PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین معنویت در محیط کار و اعتماد کارکنان رابطه مستقیم و معناداری برقرار است و عدالت سازمانی رابطه بین معنویت در محیط کار و اعتماد کارکنان را تعدیل می نماید.

  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، عدالت سازمانی، معنویت، معنویت در محیط کار
 • محمد نصیری* صفحات 93-102
  هدف

  ورزش برای بهبودی سلامت تن و روان افراد مفید است . هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یکدوره فعالیت بدنی منتخب بر کیفیت زندگی، عزت نفس و سلامت روان درجانبازان غیرفعال می باشد.

  روش تحقیق: 

  پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده ها به صورت نیمه آزمایشی با گروه کنترل با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. در این مطالعه 30 نفر از جانبازان غیرفعال شهرستان خوی به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل (15نفر) و آزمون (15نفر) به صورت همتاسازی شده قرار داده شدند. گروه آزمون به مدت 8 هفته طی 32 جلسه 60 دقیقه ای به صورت منظم برنامه ورزشی را انجام می دادند و در این مدت گروه کنترل فعالیت روتین روزمره را انجام می دادند. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، پرسشنامه استاندارد عزت نفس آیزنک و پرسشنامه سلامت روان(GHQ) گلدبرگ استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از دوبخش آمار توصیفی واستنباطی استفاده شد که در بخش آمار توصیفی از فراوانی، شاخص های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی و در بخش آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامه فعالیت بدنی منتخب بر کیفیت زندگی، سلامت روان و عزت نفس جانبازان غیرفعال تاثیر مثبت و معنی داری دارد (05/0P≤).

  نتیجه گیری

  فعالیت بدنی سبب می شود تا جانبازان، اعتماد به نفس و سلامت روان بهتری بدست آورند و کیفیت زندگی آنها بهبود یابد و از اینرو با روحیه بهتری در جامعه حضور داشته باشند.

  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، جانبازان غیرفعال، کیفیت زندگی، عزت نفس، سلامت روان
|
 • Mohammadsadeg Jamshedi Rad *, Akram محمدزادگان, Akram Rahimi, Hasan Bathayi Pages 1-12
  Mental health is an inner and satisfying feeling combined with constructive communication and a transcendent existence in a specific cultural framework that leads to making life and death meaningful. Based on his original theory and the physicality and spirituality in the soul, he considers the soul a complete and changing order of existence with dynamic movement. According to the soul's originality, man's truth depends on the circumstances of the soul. Physical behavior, whether good or bad, is the result of the activities and powers of the soul in the levels of feeling, imagination, and reasoning. Mulla Sadra believes from such an approach that, first of all, mental health and spiritual health are necessary. Secondly, due to the guiding nature of the soul and that the external and internal powers are under the nobility of the intellectual powers, he achieves the two indicators of science and acts according to their quality in terms of spiritual value and perseverance in continuity and repetition as necessary for self-health. The present research focused on the indicators of spiritual health in an analytical-descriptive way. It concluded that spiritual health depends on the effort of a person to acquire proper knowledge, especially self-knowledge, knowledge of God, and knowledge of the eternal truths of the hereafter. Despite all the emphasis on the value of action and its interaction with the soul, conditions, especially human sciences and consciousnesses, have a higher rank than actions due to their union with the soul.
  Keywords: Health, mulla sadra, spirituality, Spiritual health, soul
 • Fatemeh Bahramnezhad *, Esmat Shomalinasab, Pouya Farokhnehad Afshar Pages 13-24
  Introduction
  The aim of this study was to design, implement and evaluate a comprehensive spiritual care package in self-care and the meaning of life for hemodialysis patients.
  Methods
  A mixed-sequential-exploratory study was performed in 2020-2021 in the population of hemodialysis patients referred to hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. First, in-depth, semi-structured interviews were performed with 18 patients undergoing hemodialysis with purposive sampling, and then based on these interviews, the patients' needs were extracted. In the quantitative phase, 60 patients with inclusion criteria were included in the study. Intervention The intervention was performed every week for 8 weeks.
  Results
  The findings of the qualitative section included the two main categories of mortality with the subcategories of death anxiety, pessimism about life, spiritual pain, and feelings of abandonment. The second subclass of resilience with the subclasses of the joiner ring with the divine essence was a reflection on creation, purpose-making, and the harmony of the soul. In the quantitative ward, self-care performance with an average of 120.86 (19.00) and meaning of life with an average of 40.06 (10.45) after intervention in hemodialysis patients had increased.
  Conclusions
  The results of this study showed that although there are negative thoughts and anxiety of death and annihilation in hemodialysis patients, but spirituality and spiritual beliefs can be an effective aid in accepting the disease and a good support for promoting physical, mental and social health in Hemodialysis patients..
  Keywords: Hemodialysis, spiritual care, Self-Care, meaning of life
 • Fatemeh Damadi, Seyedeh Atena Enderami, Zahra Kashi, Rahmatollah Marzband * Pages 25-36
  Background and purpose

  Studies show that several factors affect the life expectancy of patients. Religious Coping is one of the factors that seems to be related to patients' life expectancy. Therefore, this study aimed to determine the relationship between Religious coping styles and life expectancy of diabetic patients referred to Mostafavian Clinic in Sari .

  Materials and methods

  This descriptive and analytical study was performed with the participation of 130 diabetic patients referred to the Mostafavian Clinic in Sari in 2020. Data were collected using the Miller Life expectancy questionnaire and the Questionnaire of Religious Coping Strategies of Aflak Sear and Jay Coleman. Data were also analyzed by independent t-test, analysis of variance, independent t-test and regression tests using SPSS 24 ver software.

  Results

  Mean age of patients in this study was 54.38±8.3 years. The mean scores of life expectancy and religious coping strategies in the participants in this study were 165.9 ± 11.7 and 69.5 ± 7.2, respectively. Based on the results of Pearson correlation coefficient, there was a direct and significant relationship between life expectancy and religious coping strategies in diabetic patients referred to Mostafavian Clinic in Sari And with the increase of religious strategies, life expectancy in patients increases (r = 0.297 and p = 0.001).

  Conclusion

  diabetic patients referred to Mostafavian Clinic in Sari have high religious strategies and life expectancy and the development of appropriate religious protocols to increase patients' life expectancy by health supply policymakers is essential.

  Keywords: : Life expectancy, Religious coping strategies, diabetics
 • Gholamreza Noormohammadi *, Ayob Massodi, Amir Mohammad Erfan Pages 37-48

  Neglecting the important principle of prevention and paying great attention to treatment, along with environmental pollution and mechanized society, makes it necessary to extract indicators of residues reduction in the innocents method as perfect humans. This article tries to explain the indicators of reducing harmful substances in innocents school.The research method is to refer to the library sources, which have been extracted by rereading the traditions and lives of the innocents and followed in a historical and analytical way.The results of the analysis and combination of the collected data show that there were 6 indicators in innocents method.Using clean and moderate air, utilization of halal and undefiled nutrition, maintaining balance in eating and drinking, ocompliance with digestion measures, proper sleep, vitality and dynamism along with observance of cleanliness are the indicators of reducing residues in innocents method.

  Keywords: indicator, method, hygiene, purging, residues
 • Farzad Dehghani *, Muhammad Mustafaei, Ahmad Rabbanikhah Pages 49-66

  Introduction and goal: 

  Due to the special nature of severe diseases, hospitalized patients face serious challenges that directly affect their lives; In such a way that it creates spiritual challenges even in societies with a religious background. The current research seeks to answer the following questions: What important challenges do hospitalized patients with severe diseases face? How should spiritual caregivers intervene spiritually in these challenges?

  materials and methods

  The current research was done with descriptive-analytical method and triple operation of observation.

  findings

  Anxiety about death at the levels of fear of dying, fear of the grave and fear of punishment and worry about family, loved ones and remaining work are the most important spiritual challenges of hospitalized patients with serious diseases.

  Conclusion

  In the challenge of death anxiety, with the main goal of changing the attitude towards the concept of death, spiritual caregivers should emphasize the involvement of God's permission in the fate of each person. Making the patient realize that everything is in God's knowledge can have a significant effect on reducing anxiety. Spiritual caregivers In the face of the second challenge, spiritual caregivers establish an empathetic relationship with the patient and intervene by emphasizing the three truths, namely the creation and destiny of human being under the complete will of God, emphasizing the divine gift of children and families, and emphasizing the merciful attributes of God.

  Keywords: Spiritual Intervention, Spiritual health, spiritual challenges, severe diseases
 • Mohsen Hassanvandi *, Mahdi Akbarnezhad, Sohrab Morovati, Isaaq Rahimian Bogar Pages 67-78
  Background and objective

  The different dimensions and complexities of narcissistic personality disorder became the basis for the efforts of psychologists and psychiatrists to separate the spectrums and various manifestations of this type of disorder, the result of which is the compilation of types called main and sub-types of narcissistic personality. The present study was conducted with the aim of studying and investigating the typology of narcissistic personality disorder from the perspective of Theodore Millon - which is considered as one of the subtypes - with an attitude to Quranic and hadith teachings.

  Methods and Materials: 

  This research is one of the interdisciplinary studies that has dealt with the subject under discussion by descriptive method and content analysis, relying on psychological sources as well as Quranic and hadith teachings.

  Results

  According to the findings of the research, the immoral narcissist, compensatory, professional lover and elitist are the four subtypes proposed by Theodore Millon in this field.

  Conclusion

  The result indicates that Millon's desired types for narcissistic personality disorder have been extracted and proposed on the basis of blending with other pathological personality styles.

  Keywords: Typology, narcissistic personality, Theodore Millon, quran, hadith
 • Ahmad Arabshahi *, Mohammad Shirzad Karimi Pages 79-92

  The aim of this study was to investigate the moderating role of organizational justice in the relationship between spirituality in the workplace and employee trust. The research method is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. The statistical population of the study was the health network of Kashmar city. According to Morgan's table, 119 people were obtained as the minimum required sample. The data collection tool in this study is standard questionnaires. The Niehoff and Moorman questionnaire was used to measure organizational justice, the Paine questionnaire was used to measure organizational trust, and the Milliman et al. Questionnaire was used to measure spirituality in the workplace. The validity of the questionnaires was confirmed by consulting professors and the reliability of the questionnaires was confirmed by calculating Cronbach's alpha. Findings show that there is a direct and significant relationship between spirituality in the workplace and employee trust. Organizational justice moderates the relationship between spirituality in the workplace and employee trust.

  Keywords: organizational justice, organizational trust, spirituality, spirituality in the workplace
 • Mohammad Nasiri * Pages 93-102
  Introduction & Objective

  Exercise is good for improving the physical and mental health of people. The purpose of this study was to study of Effect of a regular exercise program on quality of life, Self Confidence and mental health in non-active veterans.

  Materials & Methods

  The present study is a quasi-experimental data collection method with a control group with pre-test and post-test. In this study, 30 inactive veterans of Khoy city were selected by available methods and randomly placed in two groups of control (15 people) and test (15 people) in a peer-to-peer manner. The experimental group performed regular exercise program for 32 weeks in 32 60-minute sessions, during which the control group performed daily routine activities. The World Health Organization Quality of Life Questionnaire, Eysenck Standard Self-Esteem Questionnaire and Goldberg Mental Health Questionnaire (GHQ) were used to collect data. To analyze the data, two sections of descriptive and inferential statistics were used. In the descriptive statistics section, frequency, central tendency indices and dispersion indices were used, and in the inferential statistics section, covariance analysis was used.

  Results

  The results of analysis of covariance showed that the selected physical activity program has a positive and significant effect on quality of life, mental health and self-esteem of inactive veterans. (P≤ 0.05).

  Conclusion

  Physical activity will help veterans gain better self-confidence and mental health, improve their quality of life, and therefore be present in society in a better mood.

  Keywords: Non-active veterans, quality of life, Self Confidence, public health, Exercise