طراحی الگوی ارزیابی عملکرد پژوهشی در دانشگاه های افسری ارتش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

ارزیابی عملکرد از جمله تلاش هایی است که طراحی و اجرای آن موجب رشد و بلوغ سازمانی شده، وسیله مناسبی برای رشد، توسعه و پیشرفت و بهسازی سازمان فراهم می نماید.  بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارزیابی عملکرد پژوهشی در دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

روش شناسی

 نوع پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از لحاظ نتیجه، کاربردی است و از لحاظ نوع داده ها کیفی و کمی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل 15 نفر از اساتید رشته های مدیریت و برنامه ریزی درسی و خبرگان اجرایی شاغل در دانشگاه های افسری آجا می باشد که با روش نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی شامل 250 نفر از کارشناسان شاغل در حوزه پژوهش و آموزش در دانشگاه های مذکور  بود که با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه 152 نفر تعیین گردید و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه ها از طریق بازآزمون تایید شد. روایی محتوایی پرسشنامه بخش کمی نیز توسط خبرگان تایید شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی شامل تحلیل مضمون (تم) و در بخش کمی نیز مدل سازی معادلات ساختاری جهت اعتبارسنجی مدل طراحی شده بود.

یافته ها

یافته های پژوهش حاکی از شناسایی مولفه های عملکرد پژوهشی دانشگاه ها شامل: 1-استادان پژوهشگر،  2- کتابخانه،  3- ارزیابی، 4- ایده ها و اکتشافات، 5- اقدامات پژوهشی اساتید، 6-طرح های پژوهشی، 7- مجلات منتشر شده، 8-همایش علمی، 9-تشویقات و رضایت اساتید و 10- حمایت ها و تسهیلات پژوهشی است. نتایج تحلیل های کمی نیز موید معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مدل تحقیق می باشد که این روابط در سطح آلفای 0.05 معنی دار است.

نتیجه گیری

نتایج این تحقیق می تواند برای ارتقا فرایند ارزیابی عملکرد پژوهشی و بهبود آن در دانشگاه های آجا مفید بوده و زمینه مناسبی برای تحقیقات دیگر فراهم نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2401758 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.