به سوی راهبردهای کاهش خشونت در جامعه با فراتحلیل «نزاع»

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف و زمینه

نزاع در زمره یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی جامعه به ‌شمار می‌رود که پیامدهای آسیب‌زایی بر جامعه برجای می‌گذارد. بر این مبنا این پژوهش در چارچوب فراتحلیل آسیب های اولویت دار کشور به کندو کاو و جمع‌بندی عوامل موثر بر آسیب نزاع بر اساس برآیند یافته‌های به دست آمده در پژوهش های یک دهه اخیر ایران پرداخته است.

روش تحقیق

متناسب با ماهیت فراتحلیل، بعد از پالایش پژوهش‌های شناسایی شده طی سالهای 1388 تا 1397، در نهایت، 20 مطالعه واجد شرایط اولیه برای فراتحلیل شدند. یافته‌های آماری پژوهش های منتخب به کمک نرم افزار CMA2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری

نتایج فراتحلیل نشان داد در مورد فرضیات مربوط به نزاع نشان داد که هفت متغیر پرتکرار در میان مطالعات، همگی تاثیر معناداری بر نزاع یا گرایش به نزاع در افراد دارند. تحصیلات با اندازه اثر متوسط 352/0-، سن با اندازه اثر متوسط 331/0-، پایگاه اقتصادی اجتماعی با اندازه اثر متوسط 270/0- و کنترل اجتماعی با اندازه اثر متوسط 239/0- همگی تاثیر معکوس و بازدارنده‌ای بر نزاع و پتانسیل بروز آن در افراد نشان دادند. در مقابل، متغیرهای احساس محرومیت نسبی با اندازه اثر متوسط 309/0، قوم گرایی با اندازه اثر متوسط 427/0 و احساس آنومی با اندازه اثر متوسط255/0، تاثیر مستقیم و محرک بر نزاع یا پتانسیل بروز آن در افراد نشان داده‌اند. بر اساس نتایج به دست آمده از این فراتحلیل، که در واقع برآیند نتایج پژوهش‌های معتبر اخیر در کشور بوده، پیشنهادهای کاربردی جهت پیشگیری و کاهش جرم نزاع در جامعه ارایه شده است و نتیجه گرفته شد با افزایش نارضایتی اجتماعی،‌ ناسازگاری اجتماعی، انزوای اجتماعی و محرومیت نسبی میزان گرایش به نزاع افزایش خواهد یافت.

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2403286 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!