فهرست مطالب

مطالعات امنیت اجتماعی - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 68، زمستان 1400)
 • سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 68، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین ایارگر صفحات 13-36
  زمینه و هدف

  جرایم خشن از جمله مهم ترین جرایمی است که بیشترین حساسیت ها در جامعه را بر می‌انگیزد. بر این اساس مقاله در صدد تحلیل نقش نیروهای انتظامی در کنترل جرایم خشن است.

  روش تحقیق

  روش تحقیق کیفی، از نوع تحلیل مضمون است. مضمون یا تم عنصر کلیدی در این روش است. جامعه آماری تحقیق 18 نفر بوده که مشتمل بر 7 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کشف جرایم، 6 نفر از ماموران مرتبط با جرایم خشن، 2 نفر فرماندهان مرتبط با جرایم خشن و 3 نفر از اعضای هییت علمی دانشگاه علوم انتظامی در سال 1400 می‌باشند. روش نمونه‌گیری غیر تصادفی هدفمند از میان چهار گروه یاد شده (با در نظر گرفتن تنوع سن، سنوات خدمت، درجه، سمت و جایگاه، میزان تحصیلات، و رسته) انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود. برای ارزیابی روایی و پایایی داده‌های این پژوهش از معیارهای مقبولیت، همسانی، تعیین و انتقال پذیری براون و کلارک (2006) استفاده شد. کدهای به دست آمده از مصاحبه‌ها به روش شبکه مضامین، آتراید-استیرلینک (2001)، استفاده شده است.

  یافته‌ها و نتیجه‌گیری

  نشان می‌دهد که تقریبا 60 درصد پلیس‌ها موافق اجرای کنترل‌های سخت گیرانه‌اند؛ 60 درصد از آنها تعامل، همکاری و ارتباطات میان سازمان متکفل کنترل جرایم خشن، به‌ویژه قوه قضاییه با پلیس را در کنترل جرایم خشن موثر می‌دانند و نزدیک به 85 درصد مردم اجرای طرح های کنترل جرایم خشن از سوی پلیس را برنامه ریزی شده، هدفمند و موفق ارزیابی کرده‌اند. اگر چه برخی جرایم خشن (مانند انواع نزاع)؛ با تمام فراز و فرودهای خود هنوز کاهش محسوسی نداشته، لکن چشم انداز نمونه های تحقیق به آینده، مثبت است. آن‌ها مهم‌ترین چالش‌ها و موانع مرتبط با کنترل جرایم خشن را فقدان راهبردی مناسب و عملی، عدم حمایت از پلیس در تمامی سطوح، وضعیت و شرایط اجتماعی، مشکلات و چالش های قانونی و قضایی، ضعف در ارتباطات برون سازمانی، عدم تعامل یا ارتباطات نامناسب به‌ویژه با دستگاه قضا و عدالت کیفری دانسته‌اند.

  کلیدواژگان: کنترل، نظارت، جرایم خشن، پلیس، تعاملات بین سازمانی
 • محمدرضا پویافر *، غلامرضا تاج بخش صفحات 37-62
  هدف و زمینه

  نزاع در زمره یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی جامعه به ‌شمار می‌رود که پیامدهای آسیب‌زایی بر جامعه برجای می‌گذارد. بر این مبنا این پژوهش در چارچوب فراتحلیل آسیب های اولویت دار کشور به کندو کاو و جمع‌بندی عوامل موثر بر آسیب نزاع بر اساس برآیند یافته‌های به دست آمده در پژوهش های یک دهه اخیر ایران پرداخته است.

  روش تحقیق

  متناسب با ماهیت فراتحلیل، بعد از پالایش پژوهش‌های شناسایی شده طی سالهای 1388 تا 1397، در نهایت، 20 مطالعه واجد شرایط اولیه برای فراتحلیل شدند. یافته‌های آماری پژوهش های منتخب به کمک نرم افزار CMA2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته‌ها و نتیجه‌گیری

  نتایج فراتحلیل نشان داد در مورد فرضیات مربوط به نزاع نشان داد که هفت متغیر پرتکرار در میان مطالعات، همگی تاثیر معناداری بر نزاع یا گرایش به نزاع در افراد دارند. تحصیلات با اندازه اثر متوسط 352/0-، سن با اندازه اثر متوسط 331/0-، پایگاه اقتصادی اجتماعی با اندازه اثر متوسط 270/0- و کنترل اجتماعی با اندازه اثر متوسط 239/0- همگی تاثیر معکوس و بازدارنده‌ای بر نزاع و پتانسیل بروز آن در افراد نشان دادند. در مقابل، متغیرهای احساس محرومیت نسبی با اندازه اثر متوسط 309/0، قوم گرایی با اندازه اثر متوسط 427/0 و احساس آنومی با اندازه اثر متوسط255/0، تاثیر مستقیم و محرک بر نزاع یا پتانسیل بروز آن در افراد نشان داده‌اند. بر اساس نتایج به دست آمده از این فراتحلیل، که در واقع برآیند نتایج پژوهش‌های معتبر اخیر در کشور بوده، پیشنهادهای کاربردی جهت پیشگیری و کاهش جرم نزاع در جامعه ارایه شده است و نتیجه گرفته شد با افزایش نارضایتی اجتماعی،‌ ناسازگاری اجتماعی، انزوای اجتماعی و محرومیت نسبی میزان گرایش به نزاع افزایش خواهد یافت.

  کلیدواژگان: آسیب اجتماعی، جرم، نزاع، فراتحلیل، پیشگیری
 • سید حمید قریشی*، محمدنقی ایمانی گله پردسری، فتاح ناظم صفحات 63-86
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای ارتقاء سواد رسانه‌ای مخاطبین برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران در جهت تقویت امنیت اجتماعی انجام گرفته است.

  روش تحقیق

  روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی-کاربردی؛ برحسب نوع داده، کیفی از نوع نظریه زمینه‌ای است که جمعیت مورد مطالعه پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند وکفایت داده‌ها و اصل اشباع در مجموع با 23 نفر مصاحبه گردید. برای گرداوری داده‌ها، از مصاحبه نیمه ساختار‌ یافته استفاده شد. داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز و محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها و نتیجه‌گیری

  نتایج حاصل از یافته‌های این پژوهش نشان داد که پدیده محوری ارتقاء سواد رسانه مخاطبین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شامل: دسترسی، استفاده، فهم انتقادی، ارزیابی و تولید پیام می‌باشد. همچنین شرایط علی براساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین به ترتیب اولویت پژوهش شامل: باورهای مذهبی، برنامه‌های آموزشی، شایستگی فردی، مهارت های فناورانه، حمایت مدیران و قابلیت اجتماعی؛ عوامل زمینه‌ای شامل انگیزه مخاطبین، جذابیت رسانه و سرمایه ‌فرهنگی شناسایی شد که منجر به پیامدهای حفظ هویت فردی، حفظ هویت اجتماعی، افزایش اعتماد به رسانه و افزایش آگاهی می‌شود. نتیجه‌گیری: و در نهایت الگوی ارتقا سواد رسانه‌ای مخاطبین برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جهت تقویت امنیت اجتماعی بر اساس نظریه استراوس و کوربین ارایه شد.

  کلیدواژگان: سواد رسانه، مخاطب، نظریه داده بنیاد، ارتقا سواد رسانه، امنیت اجتماعی
 • حمید ابراهیمی، اسماعیل احمدی مقدم*، فریبا شایگان، عبدالله هندیانی صفحات 87-113
  هدف و زمینه

  امروزه شرایط و فضای فعالیت پلیس بیش از پیش پیچیده، متغیر وگسترده شده است به‌گونه‌ای که برای بیشترسازمان‌های پلیسی این سرعت به مراتب بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آن‌هاست. از این رو سازمان‌های پلیسی برای پاسخ به این چالش‌ها نیازمند الگوی راهبردهای جدیدی هستند تا بتوانند تاکیدات خود را برسازگاری با تغییرات محیطی و پاسخ بسیارسریع به نیازهای محیط دایما متغیر قرار دهند. هدف پژوهش ارایه الگوی مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان و همچنین، شناسایی، تبیین و تدوین مفاهیم، ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های مدیریت راهبردی انجام گردیده است.

  روش‌ها

  از نظر هدف پژوهش حاضرکاربردی و از جنبه روش‌شناسی پژوهش کیفی است که با روش تحلیل مضمون اجرا شده است. جامعه پژوهش از بین خبرگان نیروی انتظامی، وزارت کشور، اساتید دانشگاه، قضات، آموزش و پرورش، بهزیستی، سازمان زندان‌ها با نمونه‌گیری هدفمند شناسایی و بر اساس اصل اشباع نظری حجم نمونه به 14 نفر رسید. برای مصاحبه از ابزار مصاحبه نیمه‌ ساختار یافته و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار«مکس کیودی11» استفاده شد.

  یافته‌ها

  الگوی مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان، در قالب 4 بعد شامل تدوین، اجرای، ارزیابی و توسعه و اصلاح، 13 مولفه‌ و 57 شاخص شناسایی شدند.

  نتیجه‌گیری

  نتایج نشان می‌دهد الگوی مدیریت راهبردی پلیس می‌تواند چالش‌ها و آسیب‌هایی را که نظم و امنیت در جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد شناخته و در راستای رفع آن گام بردارد و منجر به اثربخشی بیشتر این برنامه شود.

  کلیدواژگان: جرم، بزه کار، بزه دیدگی، بزه دیدگی زنان
 • سعید خانی*، پرویز سبحانی صفحات 115-137
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر ضمن واکاوی زمینه ها و موانع پیش روی تحقق پلیس هوشمند، به نقش آن در تامین امنیت اجتماعی در سطح جامعه پرداخته است.

  روش تحقیق

  این مطالعه از سنخ تحقیقات کیفی است و با تکنیک دلفی انجام گرفت. جامعه آماری شامل مطلعین کلیدی (خبرگان و متخصصان حوزه های مختلف فاوا و امنیت اجتماعی نیروی انتظامی در استان کردستان) بوده که 12 نفر از آنان براساس حداکثر تنوع و تخصص به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات تحقیق به ‌وسیله مصاحبه با رویکرد بحث گروهی کتبی جمع‌آوری شد و در چهار مرحله به صورت مفهومی تحلیل گردید.

  یافته ها و نتیجه‌گیری

  یافته ها نشان می دهد که موانعی چون؛ مدیریت سنتی، خلاء اراده ای جمعی، نگاه شعارگونه به هوشمندسازی، عدم توجه به کاربست های حاصل از فعالیت های علمی-تحقیقاتی، عدم همکاری دیگر سازمان ها، عدم ارتباط سریع کارکنان با تکنولوژی های نوین، عدم رغبت کارکنان به فراگیری آموزش های نوین، عدم استفاده از نیروهای متخصص و زبده موجود در ناجا در راستای هوشمندسازی، سلیقه ای عمل کردن برخی فرماندهان و مدیران و محدودیت منابع اعتباری در برخی رده های پلیس مانع حرکت ناجا به سمت هوشمندسازی می شوند. در نتیجه تحقق هوشمندسازی در ناجا سبب افزایش دقت و سرعت کارکنان در رسیدگی ها، کاهش آسیب‌پذیری کارکنان، افزایش اعتماد به نفس آنان، افزایش اعتماد مردم به پلیس، بالا رفتن منزلت اجتماعی ناجا، پرهزینه شدن ارتکاب جرم برای بزه‌کاران، کاهش بسترهای جرم، افزایش نظارت محیطی و ناامن کردن فضا برای مجرمان می شود.

  کلیدواژگان: پلیس هوشمند، امنیت اجتماعی، آینده پژوهی
 • یاسر گراوند*، وحید احمدی، محسن علیزاده صفحات 139-165
  هدف و زمینه

  شادکامی از جمله خلقیات اساسی در زندگی فرد است و نقش مهمی در چارچوب حیات روانی و اجتماعی او بازی می کند. هدف پژوهش حاضر، ارایه الگوی شادکامی شهروندان استان ایلام بر اساس جامعه محوری پلیس و میانجی گری احساس امنیت اجتماعی بود.

  روش تحقیق

  تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان 18 تا 65 سال استان ایلام در سال 1400-1399 با حجم نمونه 400 نفر و نحوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود. گردآوری داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های استاندارد پلیس جامعه محور، احساس امنیت اجتماعی و شادکامی، صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با نرم افزار amos 19و spss 21با استفاده از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.

  یافته ها و نتیجه‌گیری

  یافته های مرحله تدوین مدل نشان داد شاخص های برازش مدل، مناسب می باشند. مطابق با این مدل، ارتباط غیرمستقیم پلیس جامعه محور و شادکامی اجتماعی از طریق احساس امنیت اجتماعی معنی دار بود. همچنین نتایج نشان داد که پلیس جامعه محور بر شادکامی و احساس امنیت اجتماعی اثر مستقیم داشت، علاوه براین، احساس امنیت اجتماعی بر شادکامی اجتماعی به صورت مستقیم اثرگذار بود. در مجموع پلیس جامعه محور به واسطه احساس امنیت اجتماعی به عنوان یک میانجی با نفوذ می تواند بر شادکامی اجتماعی تاثیرگذار باشد. بنابراین نیروهای امنیتی و انتظامی با بهره گیری از رویکرد جامعه محوری در انجام وظایف خود می توانند زمینه ساز افزایش احساس امنیت و شادکامی اجتماعی در شهروندان شوند.

  کلیدواژگان: پلیس جامعه محور، احساس امنیت اجتماعی، شادکامی اجتماعی
 • رضا زنگنه عینالو، روح الدین کردعلیوند*، حسن قاسمی مقدم صفحات 167-191
  زمینه و هدف

  با توجه به تاثیرات نامطلوب و گسترده بزه دیدگی گردشگران بر صنعت توریسم و ابعاد امنیتی این موضوع، ضرورت دارد تا عوامل بزه دیدگی گردشگران از منظر آموزه های جرم شناسی فرهنگی، سازمانی و حقوقی مورد تبیین و تشریح قرار گیرد. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل عوامل جرم شناختی اثر گذار بر امنیت گردشگران می باشد.

  روش تحقیق

  این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات لازم با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و از طریق فیش برداری و رجوع به منابع معتبر حقوقی داخلی و بین المللی تبیین شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  عوامل مرتبط با تعارضات فرهنگی، اطلاعات و برقراری ارتباطات انسانی و مشکلات مربوط به سواد گردشگری، از منظر جرم شناسی فرهنگی؛ فقدان دستگاه های امنیتی انتظامی اختصاصی گردشگری، تعهدات و تعارضات بخش دولتی و خصوصی و ضعف ساختاری و امنیتی سیستم های حمل و نقل، از دیدگاه جرم شناسی سازمانی؛ و پیامدهای حقوقی عدم اطلاع گردشگر از قوانین و مقررات جامعه میزبان و چالش های مقابله با گردشگرهای غیرقانونی در رهیافت های جرم شناسی حقوقی تحلیل و توجیه می گردند.با توجه به یافته های منطبق بر آموزه های جرم شناختی، ضرورت توجه به مویلفه های فرهنگی و چالش های حقوقی در برنامه های تقنینی مرتبط با گردشگری و اهمیت رفع چالش های اداری و سازمانی از قبیل ایجاد پلیس گردشگری و توجه به ساختارهای ترافیکی و حمل و نقل بر کاهش بزه دیدگی و امنیت گردشگران موثر می باشد.

  کلیدواژگان: امنیت، گردشگری، جرم شناسی، بزه دیدگی، پلیس گردشگری
|
 • Hossein Ayargar* Pages 13-36
  Background and Aim

  Violent crimes are among the most important crimes that arise the most sensitivities in the society. Accordingly, the present article aims to analyze the role of law enforcement in controlling violent crimes.

  Method

  Qualitative research method is of content analysis type. The theme is a key element in this approach. The statistical population of the study was 18 people, including 7 MA students majoring in crime detection, 6 officers dealing with violent crimes, 2 commanders dealing with violent crimes and 3 faculty members of the Police University in 2021. Purposeful non-random sampling method was used to select from among the four above-mentioned groups (taking into account age diversity, years of services, rank, position, level of education, and category). Semi-structured in-depth interview method was used for data collection. To assess the validity and reliability of the data of the study, the criteria of acceptability, resemblance, and Brown and Clark (2006) determination and transferability were used. The codes obtained from the interviews were used by the J Attride-Stirling (2001) thematic network method.

  Findings and Conclusion

  Findings and conclusions indicate  that approximately 60% of police officers agree with the implementation of strict controls; 60% of them consider the interaction, cooperation and communication among the organizations responsible for  controlling violent crimes, especially the coordination of  judiciary and the police, to be effective in controlling violent crimes, and nearly 85% of people consider the implementation of violent crime control plans by the police,  are  evaluated  as organized, targeted-oriented and successful plans. Although some violent crimes (such as variety of quarrels); despite all its ups and downs, has not reduced significantly yet, the outlook for future research samples is positive. In their view, lack of appropriate and practical strategy, police not being supported at all levels, social status and conditions, legal and judicial problems and challenges, weakness in external communication, lack of interaction or inappropriate communication in particular with judiciary and criminal justice body are the most important challenges and hurdles related to the control of violent crimes.

  Keywords: Control, surveillance, violent crimes, Police, Inter-Organizational Interactions
 • mohamd reza poyafar *, gholamreza tajbakhsh Pages 37-62
  Background and Aim

  Quarrel is one of the most important social harms in society that leaves deleterious consequences on society. Accordingly, in the framework of meta-analysis of the country's priority injuries, the study has looked into and wrapped up the factors affecting the harm of the quarrel based on the results of the findings obtained in the research projects conducted in Iran in the last decade.

  Method

  In accordance with the nature of meta-analysis, following screening the identified studies in years 2009 to 2018, finally, 20 studies were eligible for meta-analysis. Statistical findings of selected studies were analyzed using CMA2.

  Findings and Conclusion

  The results of meta-analysis on assumptions related to quarrel indicated that there are seven frequently repeated variables in the studies, all have a significant impact on the quarrel or individual’s tendency toward quarrel. Education with an average impact factor of -0.352, age with an average impact factor of -0.331, socioeconomic base with an average impact factor of -0.270 and social control with an average impact factor of -0.239 have had inverse and deterrent impacts on quarrel and its potential for its occurrence on the part of individuals. In contrast, the variables of relative deprivation with an average impact factor of 0.309, ethnicity with an average impact factor of 0.427 and sense of anomie with an average impact factor of 0.255, have displayed a direct and stimulating impact on quarrel or its up-to-date potential among individuals. Based on the results of this meta-analysis, which has been in fact the result of recent valid research in the country, practical suggestions have been presented to prevent and reduce the crime of quarrel in society and it was concluded that increasing social dissatisfaction, social incompatibility, social isolation and relative deprivation will increase the tendency to quarrel.

  Keywords: Social Harm, Crime, quarrel, meta-analysis, prevention
 • seyedhamid Ghoreyshi*, mohammad naghi imani galehpardsari, fattah nazem Pages 63-86
  Background and Aim

  The present study was conducted with the aim of designing a model for promoting media literacy of the audience of the programs of the IRIB in order to strengthen social security.

  Method

  Research method in terms of purpose, is of basic-applied type; and in terms of data type is of quality type; and in terms of theory is of background type. The study population in the research included 23 academic and organizational experts who were interviewed using purposive non-random sampling method and data adequacy and saturation principle. Semi-structured interviews were used to collect data. The data were analyzed in three stages of open, axial and selective coding.

  Findings

  The results of the findings of the study indicated that the central phenomenon of promoting media literacy of the audience in the IRIB includes: access, use, critical understanding, evaluation and message production. Causal conditions based on the Strauss and Corbin paradigm model  and research priorities, respectively, including religious beliefs, educational programs, personal competence, technological skills, managerial support and social capability; underlying factors including audience motivation, media attractiveness, and cultural capital were identified ; and lead to the consequences of maintaining individual identity, maintaining social identity, increasing trust in the media, and increasing awareness.

  Conclusion

   Finally, a model for improving the media literacy of the audience of the programs of the IRIB was presented in order to strengthen social security based on the Strauss and Corbin theory.

  Keywords: Media Literacy, Audience, Grounded Theory Approach, Media literacy promotion, social security
 • hamid ebrahimi, esmaeil ahmadi moghadam *, fariba shayegan, Abdullah hendiani Pages 87-113
  Background and Aim

  Nowadays, the police conditions and its atmosphere of activity has become more complex, changeable and extensive, so that for most police organizations, the speed of this complexity and extensiveness is far more than the speed of their responsiveness and adaptability. Hence, to be able to respond to these challenges police organizations need model of new strategies so that they could lay emphasis on adapting themselves to environmental changes and responding to the needs of an ever-changing environment very rapidly. The purpose of the present research is to present a police model of strategic management in preventing female victimization and also to identify, explain and formulate concepts, dimensions, components and indicators of strategic management.

  Method

  In terms of purpose, the present study is of applied type; and in terms of methodology, it is a qualitative research that has been carried out through content analysis method. The study population was identified from among experts of police, Ministry of Interior, university professors, judges, ministry of education, welfare organization, prisons’ organization by purposeful sampling and based on the principle of theoretical saturation, the sample size reached 14 people. Semi-structured interview tools were used for the interview and “MAXQDA 11” was used for data analysis.

  Findings

  The model of police strategic management to prevent female victimization in 4 dimensions including development, implementation, evaluation, development and correction, 13 components and 57 indicators was identified.

  Conclusion

  The results indicate that the model of police strategic management could identify the challenges and harms that affect law and order in the community and take steps to address them and may lead to greater effectiveness of this program

  Keywords: Crime, Delinquent, victimization, Female victimization
 • Saeed Khani*, Parviz Sobhani Pages 115-137
  Background and Aim

  The present study, while analyzing the contexts and obstacles to the realization of smart police, has addressed its role in providing social security across the community.

  Method

  This study is some sort of qualitative research conducted using Delphi technique. The statistical population included key informants (experts and specialists in various fields of ICT and social security of Kurdistan province Police), 12 of whom were selected by purposive sampling method based on maximum diversity and expertise. Research data was collected through interviews with a written group discussion approach, and analyzed conceptually in four stages.

  Findings

  The findings indicate that barriers such as traditional management, lack of collective will, slogan-like view toward intelligence, not paying attention to the applications of scientific-research activities, lack of cooperation from other organizations, delayed communication of employees with new technologies, employees not being motivated to attend new training courses, not using the specialized and skilled forces in the NAJA in the process of smartening, some commanders and managers applying their  own personal tastes and the limited financial resources in some police departments, prevent the NAJA from moving towards smartening.

  Conclusion

  Therefore, realization of smartening NAJA, leads to the enhancement of the accuracy and speed of employees in investigations, reduction of employees' vulnerability, enhancement of their self-confidence, improvement of people's trust in the police, improvement of NAJA’s social status, increasing the cost of crime commitment for criminals, reduction of crime grounds, enhancement of environmental surveillance and sending signals to criminals that they cannot easily commit crimes.

  Keywords: Smart Police, social security, Future Studies
 • yaser garavand *, vahid ahmmadi, moohsen allizade Pages 139-165
  Background and Aim

  Happiness is one of the basic moods in a person's life and plays an important role in the framework of his psychological and social life. The present study aims at providing a model of happiness for Ilam province citizens based on the police community-orientation and mediation of social security feeling.
  Research

  method

  The present study, in terms of aim, was of applied type and in terms of descriptive method was of correlational type. The statistical population of this study included Ilam province citizens aged 18 to 65 years in 2020-2021 with a sample size of 400 persons, using random clusters sampling method. Research data was collected using standard questionnaires of community-oriented police, social security feeling and happiness. Data analysis in this study was conducted using “amos 19” and “SPSS 21” and using structural equation modeling test.

  Findings and Conclusion

  The findings of the modeling stage indicated that the model fit indices are appropriate. According to this model, the indirect relationship between community-oriented police and social happiness through social security feeling was significant. The results also showed that community-oriented police had a direct impact on happiness and social security feeling, in addition, social security feeling had a direct impact on social happiness. In general, community-oriented police may affect social happiness via social security feeling as an influential mediator. Therefore, the security and police forces may pave the ground for increasing security feeling and social happiness among citizens, by using a community-oriented approach in performing their duties

  Keywords: community-oriented police, Social security feeling, social happiness
 • reza zangeneh eynalou, Rouheddin kordalivand *, Hasan ghasemi moghadam Pages 167-191
  Background and Aim

  Given the adverse and widespread impacts of tourist victimization on the tourism industry and the security aspects of the issue, it is necessary to explain the factors of tourist victimization from the perspective of cultural, organizational and legal criminology teachings. The present study aims at investigating the criminological factors affecting tourists’ security.

  Method

  The present research has been of applied type, and using descriptive-analytical method and library studies has explained necessary information by note-taking and referring to reliable domestic and international legal sources.

  Findings and Conclusion

  Factors related to cultural conflicts, information and human communication and problems related to tourism literacy, and  from the perspective of cultural criminology; lack of dedicated tourism security bodies, obligations and conflicts between the public and private sectors, and structural and security weaknesses of transportation systems, from perspective of organizational criminology; and the legal consequences of the tourist's lack of knowledge of the rules and regulations of the host community and the challenges of dealing with illegal tourists are analyzed and justified in legal criminology approaches.Given the findings coinciding with the doctrines of criminology, the necessity of paying attention to cultural components and legal challenges in legislative programs related to tourism and the importance of removing administrative and organizational challenges such as establishing tourism police and paying attention to traffic and transportation structures are effective in reducing victimization and security of tourists.

  Keywords: Security, Tourism, criminology, victimization, tourism police