صفات معماری خوب، با تامل در معنای ساختن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بیان مساله

ساختن، از پرکاربردترین واژه ها و بنیادی ترین کنش ها در معماری و زندگی انسان است. این واژه در ادبیات فارسی، از غنا و زایندگی بالایی برخوردار است. تامل و تعمق در معنا و ریشه «ساختن»، می تواند ما را به منبعی اصیل و جوشان متصل نماید تا کثرت معانی در منظومه ای هم بسته، بتواند ضمن پوشش گستردگی حوزه های مرتبط با معماری، آنچه را ذات معماری در جستجوی آن است، به دست دهد و صفاتی برای تشخیص و ارزیابی معماری خوب (مطلوب) فراهم کند.سوال تحقیق: در راستای این هدف، دو پرسش اصلی پژوهش می توانند این گونه صورت بندی شوند: 1) چه نسبتی میان ساختن و معماری وجود دارد؟ 2) معناشناسی ساختن، چگونه می تواند صفات معماری خوب را نمایان کند؟

اهداف تحقیق

در این مقاله تلاش شده است با توجه به پیوند عمیق ساختن و معماری، و با تامل در معنای حقیقی ساختن، صفات یا معیارهایی برای معماری مطلوب و خوب، به دست آورده شود.روش تحقیق: این پژوهش از نظر رویکرد، کیفی است. روش تحقیق آن، توصیفی- تحلیلی بوده که مبتنی بر فقه اللغه (فیلولوژی) و استدلال منطقی است. در بخش نخست مقاله که توصیفی است، تلاش شده است با استفاده از لغت نامه های معتبر فارسی و فرهنگ های ریشه شناختی، معانی مختلف و سیر تحول تاریخی معنای ساختن روشن شود. در بخش دوم مقاله که تحلیلی و استدلالی است، سعی شده است با تامل در معانی و ریشه های واژه ساختن و تحلیل مفاهیم صریح و ضمنی وابسته به آن، صفات و مولفه هایی که با معماری خوب نسبت دارند، استنباط و استخراج شوند.

مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

با توجه به معناشناسی درزمانی و هم زمانی ساختن، می توان آن را اجمالا «آماده کردن جهان از طریق تالیف، برای کمال انسان» تعریف کرد. ساختن، در دو ساحت (بیرونی و درونی) روی می دهد که ملازم یکدیگرند و یک دور استعلایی را تشکیل می دهند که هر یک، دیگری را تعالی می بخشد. معانی متعدد ساختن، وجوه و مصادیق امری واحدند و از این رو، ساختن، مشترک معنوی و امری یکپارچه و وحدت یافته است. ویژگی تالیفی ساختن، اساسی ترین وجه ساختن است که مفاهیمی مانند صلح و توافق، سازگاری و اکتفا را در پی دارد. این وجه مهم ساختن، به دلیل توجه مفرط به یک موضوع، در معماری دوره معاصر، به فراموشی سپرده شده است. از سوی دیگر، مقصود و هدف ساختن که زمینه سازی برای کمال آدمی است؛ در دوره معاصر مورد غفلت واقع شده است. از آنجا که معماری، یکی از عرصه های ساختن است، باید با آن، همتا شود و حدود و قیود ساختن، در آن نیز جاری باشد. تصور رایج امروزی از ساختن، منحصر به معانی ایجاد، تبدیل و تغییر، که هیچ یک به خودی خود، ارزش نیستند. در حالی که تامل در تمامیت معنایی ساختن، تصویری را بر ما می نمایاند که شامل صفات مختلف وجودی و ارزشی است که می توانند ساختن (به معنای رایج) را به درستی مقید کرده و از این طریق، آن را تعالی دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2408058 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!