نقش رهبری اصیل در عملکرد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ارومیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی نقش رهبری اصیل در عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ارومیه می باشد. این تحقیق از نظر هدف تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ارومیه به تعداد 300 نفرتشکیل می دهند.با استفاده از جدول مورگان تعداد 169 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری،  پرسشنامه ی رهبری اصیل آوولیو، گاردنر و والیوم (2006)، پرسشنامه ی عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت بود که روایی ظاهری پرسش نامه ها با استناد به نظر متخصصان و پایایی آن ها با استناد به ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای سازمان دادن، خلاصه کردن و تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از مشخصه های  آمار توصیفی مانند درصد ها، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی با آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون به تجزیه تحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد بین رهبری اصیل و عملکرد سازمانی کارکنان در سطح (05/=)رابطه معناداری وجود دارد. لذا با افزایش رهبری اصیل، عملکرد سازمانی کارکنان نیز افزایش می‌یابد. بنابراین برای بهبود عملکرد کارکنان سازمان باید رهبری اصیل را در تمام سطوح سازمان پیاده کرد و در اجرای هر چه بهتر آن تلاش کرد. پیشنهاد می شود مدیران و رهبران آموزش و پرورش، با کاربست این سبک رهبری و رویکردهای اجرایی مناسب آن، زمینه بهبود عملکرد را در زیردستان فراهم کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2409409 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!