فهرست مطالب

نشریه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی
سال دوم شماره 3 (پیاپی 5، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کبری جعفری، نورالله خلیل زاده صفحات 1-20

  هدف از این پژوهش بررسی نقش رهبری اصیل در عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ارومیه می باشد. این تحقیق از نظر هدف تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ارومیه به تعداد 300 نفرتشکیل می دهند.با استفاده از جدول مورگان تعداد 169 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری،  پرسشنامه ی رهبری اصیل آوولیو، گاردنر و والیوم (2006)، پرسشنامه ی عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت بود که روایی ظاهری پرسش نامه ها با استناد به نظر متخصصان و پایایی آن ها با استناد به ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای سازمان دادن، خلاصه کردن و تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از مشخصه های  آمار توصیفی مانند درصد ها، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی با آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون به تجزیه تحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد بین رهبری اصیل و عملکرد سازمانی کارکنان در سطح (05/=)رابطه معناداری وجود دارد. لذا با افزایش رهبری اصیل، عملکرد سازمانی کارکنان نیز افزایش می‌یابد. بنابراین برای بهبود عملکرد کارکنان سازمان باید رهبری اصیل را در تمام سطوح سازمان پیاده کرد و در اجرای هر چه بهتر آن تلاش کرد. پیشنهاد می شود مدیران و رهبران آموزش و پرورش، با کاربست این سبک رهبری و رویکردهای اجرایی مناسب آن، زمینه بهبود عملکرد را در زیردستان فراهم کنند.

  کلیدواژگان: رهبری، رهبری اصیل، عملکرد سازمانی، آموزش و پرورش
 • الهام بادی، امیرحسین محمدداوودی صفحات 21-32

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مدیریت زمان ‌برخودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان بود. روش پژوهش آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه هفتم در ناحیه 4 استان قم بالغ‌بر 2457 نفرکه در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند. پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکنز- مورگان (1999) به‌عنوان پیش‌آزمون در هر دو گروه (آزمایش و کنترل) اجرا شد سپس گروه آزمایش در طی 10 جلسه 45 دقیقه‌ای تحت آموزش مهارت‌های مدیریت زمان قرار گرفتند. پس از اتمام جلسات، دوباره پرسشنامه مذکور در دو گروه موردسنجش قرار گرفت. مورگان و جینکنز ضریب پایایی پرسشنامه را 82/0 و ضریب پایایی هر یک از خرده مقیاس‌های استعداد، کوشش و بافت را به ترتیب 78/0، 66/0 و 70/0 گزارش کرده‌اند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها مبتنی بر آزمون کولموگروف-اسمرینوف و تحلیل کوواریانس آمیخته بین-درون آزمودنی‌ها نشان داد که آموزش مدیریت زمان به‌طور معناداری بر هر سه مولفه خودکارآمدی تحصیلی استعداد، کوشش و بافت خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان تاثیر دارد. استعداد خودکارآمدی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنادار افزایش‌یافته زیرا p معادل 0.059 محاسبه شد. در صورتی که مهارت مدیریت زمان در مدارس با تاکید بیشتری آموزش داده شود باعث نهادینه شدن و به‌کارگیری هر چه بیشتر مدیریت زمان توسط دانش‌آموزان می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت زمان، خودکارآمدی تحصیلی، مولفه استعداد در خودکارآمدی تحصیلی
 • الهام چلیات، صدیقه کریمی فرد صفحات 33-45

  هدف از انجام پژوهش حاضر استنتاج روش های تربیت منش در تدریس برخط مبتنی بر نظریه تربیت منش توماس لیکونا است. این پژوهش به روش تحلیلی استنتاجی انجام گرفته است. لذا ابتدا به تبیین مفهوم تربیت منش پرداخته سپس  به روش استنتاجی روش های تربیت منش را مبتنی بر نظریه لیکونا استنتاج کرده‌ایم. به تعبیر لیکونا تربیت منش تلاش عمدی برای کمک به افراد، جهت درک ارزشهای اخلاقی اصیل، مراقبت از آنها و عمل بر مبنای آنهاست. برای درونی شدن هر ارزش سه مرحله وجود دارد: 1. دانایی اخلاقی؛ 2. نگرش اخلاقی 3. عمل اخلاقی. برای تربیت منش دانش‌آموزان در تدریس برخط و درونی کردن ارزش‌ها در آنها میتوان از رویکردهای اکتشافی و مشارکتی در تدریس  استفاده نمود و با ایجاد زمینه مناسب برای گفتگو در زمینه مفاهیم اخلاقی و تمرین عملی آنها و همچنین  الگودهی مناسب به مفهوم سازی و نهادینه‌سازی ارزشهای اخلاقی همت گماشت. به کارگیری داستان‌هایی با پایان باز یا مساله‌محور و همچنین داستان‌های اخلاقی در یک اجتماع پژوهشی و کندوکاو و گفتگوی گروهی با همسالان پیرامون آنها نیز میتواند مثمرثمر باشد. همچنین باید توجه داشت که تنها در درس معارف، مطالعات اجتماعی و تفکر و سبک زندگی به انتقال مفاهیم اخلاقی بسنده نکرد و در زنگ دروس دیگر نیز مفاهیم اخلاقی مرتبط با هر درس را به دانش‌آموزان منتقل نمود . برای پرورش بعد عمل اخلاقی نیز باید زمینه لازم برای مواجه دانش‌آموزان با نتایج اعمالشان را فراهم کرد تا از این طریق کم کم  انگیزه و الزام درونی نسبت به ارزش‎ها در فرد ایجاد شود.

  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، تربیت منش، تدریس برخط، توماس لیکونا، برنامه درسی
 • حسین اخلاق خوب، سیف الله فضل الهی قمشی صفحات 45-55

  آموزش در فضای مجازی صرفا به معنای انتقال اطلاعات آموزشی نیست آنچه اهمیت دارد انتقال صحیح و تاثیرگذار مطالب آموزشی است. اصل اول در آموزش برقراری ارتباط موثر بادانش آموزان است به‌ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی دوره اول به دلیل آنکه حکم زیر بنایی را در ساخت تعلیم و تربیت دارد، دبستان اولین و موثرترین محل برای یادگیری دانش آموزان و پرورش استعداد و شکل‌گیری شخصیت آن‌ها هست. لذا با تعطیلی مدارس در شرایط فعلی، آموزش مجازی در مدارس به‌ویژه مقطع ابتدایی بسیار موردتوجه قرارگرفته است، اولین آموزش‌ها همیشه تاثیرگذارترین هستند، ازاین‌جهت که وقتی فرد مطلبی را برای اولین بار آموزش می‌بیند، آن را به همان‌گونه‌ای فرامی‌گیرد که به او تعلیم داده‌اند. در این پژوهش به این نتیجه رسیده‌ایم که دانش آموزان از طریق تعامل و برقراری ارتباط با اطرافیان و محیط است که بسیاری از مطالب و مفاهیم آموزشی را فرامی‌گیرند، به‌طورمعمول در کلاس‌های درس حضوری دانش آموزان از این تعامل برخوردار هستند اما در کلاس‌های مجازی این‌طور نیست. لذا آموزش در فضای مجازی نیازمند بستری مناسب هست تا منجر به شکل‌گیری ارتباط و تعامل شود تا از طریق آن بتوانند محتوای آموزشی را فراگیرند. هدف تحقیق انجام‌شده بررسی آموزش مجازی و نقش آن در تحقق برنامه درسی قصد شده دوره اول ابتدایی بود برای این منظور از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، برنامه درسی، دوره اول ابتدایی
 • فاطمه عاشوری، ابراهیم حیدری لقب صفحات 55-66

  پژوهش حاضر با هدف بررسی روند تحولات کتاب فارسی خوانداری دوره ابتدایی با تمرکز بر ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری آن کتب فارسی خوانداری دوره ابتدایی تالیف شده از سال تحصیلی 91 (همزمان با تصویب سند تحول بنیادین) تا سال تحصیلی 99 است که به عنوان نمونه به بررسی کتب پایه ششم این مقطع در این بازه زمانی پرداختیم. ابزار اندازه گیری چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته می باشد. نتایج حاکی از این است که کتاب خوانداری پایه ششم در طول این بازه زمانی دو تغییر را تجربه کرده است و برآیند ها نشان از سیر صعودی ضعیفی در میزان توجه به ساحت های شش گانه تربیتی هستند.

  کلیدواژگان: کتب فارسی خوانداری، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دوره ابتدایی، ساحت های شش گانه تربیتی
 • مریم بخشش، صادق نظافت چهارطاقی صفحات 67-78

  روش تحقیق حاضر، یک مطالعه نیمه تجربی از نوع مداخله ای همراه با گروه کنترل فعال با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود که با هدف بررسی تاثیر حافظه کاری بر کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مسیولیت پذیری دانش آموزان شهرستان باخزر در سال تحصیلی 1400-1399 انجام شد. لذا دو کلاس پایه ششم ابتدایی انتخاب گردید و یک کلاس به عنوان گروه آزمایشی در معرض متغیر مستقل قرار گرفت یعنی حافظه کاری اجرا گردید و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل تعیین گردید به این منظور 50 نفر از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند(25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر گروه کنترل). داده های بدست امده به وسیله آزمون کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که حافظه کاری باعث کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مسیولیت پذیری دانش آموزان شهرستان باخزر می شود می توان گفت که حافظه کاری بر کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مسیولیت پذیری دانش آموزان شهرستان باخزر تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: حافظه کاری، مشکلات رفتاری، افزایش مسئولیت پذیری
|
 • Kobra Jafari, Noorallah Khalilzadeh Pages 1-20

  The purpose of this study is to investigate the role of genuine leadership in the performance of education staff in Urmia This research is a descriptive regression analysis in terms of the purpose of applied research and in terms of data collection. The statistical population of this study consists of all employees of the General Department of Education of Urmia city in the number of 300 people. Using Morgan table, 169 people were randomly selected as a sample. The collection tool was Avolio, Gardner and Valium (2006) Genuine Leadership Questionnaire, Hershey and Goldsmith Organizational Performance Questionnaire The apparent validity of the questionnaires was confirmed by citing experts' opinions and their reliability was confirmed by citing Cronbach's alpha coefficient. To organize, summarize and analyze the data using descriptive statistics characteristics such as percentages, mean and standard deviation, etc. and in inferential statistics with correlation test and regression analysis to analyze the data. The results show that there is a significant relationship between original leadership and organizational performance of employees at the level of (= 0.05). Therefore, with the increase of genuine leadership, the organizational performance of employees also increases. Therefore, in order to improve the performance of the employees of the organization, it is necessary to implement genuine leadership at all levels of the organization and try to implement it as best as possible. . It is suggested that education managers and leaders, by applying this leadership style and its appropriate executive approaches, provide the basis for improving the performance of subordinates.

  Keywords: Leadership, Genuine leadership, Organizational Performance, Education
 • Elham Badi, Amirhosein Mohammad Davoudi Pages 21-32

  The purpose of this study was to investigate the effect of time management training on students' academic self-efficacy. The experimental research method was pretest and posttest with a control group. The statistical population included all seventh grade female students in the 4th district of Qom province, amounting to 2457 people who were studying in the 1397-98 academic year. The Jenkins-Morgan Academic Self-Efficacy Questionnaire (1999) was administered as a pretest in both groups (experimental and control) and then the experimental group was trained in time management skills in 10 sessions of 45 minutes. At the end of the sessions, the questionnaire was assessed again in two groups. Morgan and Jenkins reported the reliability coefficient of the questionnaire as 0.82 and the reliability coefficient of each of the subscales of talent, effort and texture as 0.78, 0.66 and 0.70, respectively. Analysis of data based on Kolmogorov-Smirinov test and mixed analysis of covariance between in-subjects showed that time management training had a significant effect on all three components of academic self-efficacy: aptitude, effort and context of students' academic self-efficacy. Self-efficacy potential in the experimental group increased significantly compared to the control group because p was calculated to be 0.059. If time management skills are taught in schools with more emphasis, it will lead to the institutionalization and use of time management by students as much as possible.

  Keywords: time management, academic self-efficacy, aptitude component in academic self-efficacy
 • Elham Chliat, Sadigheh Karimi Fard Pages 33-45

  The purpose of this study is to deduce the methods of character training in online teaching based on the theory of character training of Thomas Likona. This research has been done by inferential analytical method. Therefore, first we have explained the concept of character training and then we have deduced the methods of character training based on Likuna theory by deductive method. According to Likuna, character training is a deliberate effort to help people understand, care for, and act on genuine moral values. There are three steps to internalizing any value: 1. Moral knowledge; 2. Ethical attitude 3. Ethical action. To train students' character in online teaching and internalize the values ​​in them, exploratory and participatory approaches can be used in teaching, and by creating a suitable ground for discussing moral concepts and their practical practice, as well as a suitable model for conceptualizing and institutionalizing moral values. گماشت. Applying open-ended or problem-oriented stories as well as ethical stories in a research community and group discussion with peers about them can also be fruitful. It should also be noted that in the course of education, social studies and thinking and lifestyle, it was not enough to convey moral concepts, and in the course of other courses, it also conveyed the moral concepts related to each course to the students. In order to cultivate the dimension of moral action, it is necessary to provide the necessary ground for students to face the consequences of their actions, in order to gradually create motivation and inner commitment to values ​​in the individual

  Keywords: moral education, character training, online teaching, Thomas Likona, curriculum
 • Hosein Akhlagh Khoob, Seifollah Fazlollahi Ghamshi Pages 45-55

  Education in cyberspace does not simply mean the transfer of educational information. What is important is the correct and effective transfer of educational content. The first principle in education is to communicate effectively with students, especially elementary school students in the first year, because it is the foundation in the construction of education, primary school is the first and most effective place for students to learn and develop their talents and personality formation. Therefore, with the closure of schools in the current situation, virtual education in schools, especially in elementary school, has received a lot of attention. The first teachings are always the most effective, because when a person first learns something, he learns it as he was taught. In this study, we have concluded that students learn many educational materials and concepts through interaction and communication with others and the environment. Usually, students have this interaction in face-to-face classes, but this is not the case in virtual classrooms. Therefore, education in cyberspace needs a suitable context to lead to the formation of communication and interaction so that they can learn educational content. The purpose of this study was to investigate e-learning and its role in the realization of the intended curriculum of the first elementary school. For this purpose, the library method has been used.

  Keywords: Virtual education, curriculum, first elementary course
 • Fatameh Ashouri, Ebrahim Heidari Laghab Pages 55-66

  The aim of this study was to investigate the evolution of Persian reading books in elementary school with a focus on the six areas of the document of fundamental change in education. The research method is descriptive and content analysis. The statistical population is the Persian reading books of the elementary school written from the academic year 91 (simultaneously with the approval of the document of fundamental change) to the academic year 99. As an example, we examined the sixth grade books of this period in this period. The measurement tool is a researcher-made content analysis checklist. The results indicate that the sixth grade reading book has experienced two changes during this period and the results show a weak upward trend in the amount of attention to the six areas of education.

  Keywords: Persian reading books, document of fundamental change in education, elementary school, six educational fields
 • Maryam Bakhshesh, Sadegh Nazafat Chahartaghi Pages 67-78

  The method of the present study was a quasi-experimental study with an active control group with pre-test and post-test design that aimed to investigate the effect of working memory on reducing behavioral problems and increasing responsibility of students in Bakhzar city in the academic year 1400 Done in 1399. Therefore, two sixth grade elementary classes were selected and one class as an experimental group was exposed to the independent variable, ie working memory was performed and the other class was designated as a control group. For this purpose, 50 sixth grade students were selected through a sample Multi-stage cluster random sampling was selected and randomly assigned to experimental and control groups (25 experimental group and 25 control group). The obtained data were analyzed by covariance test. The results showed that working memory reduces behavioral problems and increases the responsibility of students in the Caspian Sea. It can be said that working memory reduces the behavioral problems and increases the responsibility of students in the Caspian Sea.

  Keywords: Working memory, behavioral problems, increased responsibility