اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نشانه های اختلالهای اضطرابی کودکان خانواده های پرآسیب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نشانه های اختلالهای اضطرابی کودکان خانواده های پرآسیب انجام گرفته است. در این پژوهش از روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل همه کودکان خانواده های پرآسیب عضو کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار کوشا شهر در شهر تهران و در سال 1397بوده که از میان آنان 30 دختر 10 تا 15 ساله بر اساس ملاکهای ورود و خروج با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.  در فرایند پژوهش سه نفر از گروه آزمایش ریزش کردند، از این رو سه نفر از گروه کنترل حذف شدند. در نهایت در هر گروه آزمایش و کنترل به صورت جداگانه 12 شرکت کننده وجود داشت. شرکت کنندگان گروه آزمایش10 جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دریافت کردند، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. داده های پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس فرم کودک (1997) گرد آوری و با روش تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر در نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شدند. تحلیل داده ها حاکی از آن بود که مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد سبب کاهش اضطراب در گروه آزمایش شده است. شایان ذکر است که این اثربخشی تا مرحله پیگیری ثابت مانده است. با توجه به اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نشانه های اختلالهای اضطرابی کودکان خانواده های پرآسیب، پیشنهاد می شود، درمانگاه ها و مراکز حمایتی، از مداخله پژوهش حاضر برای کاهش مشکلات اضطرابی کودکان خانواده های پرآسیب، به ویژه کودکان کار بهره بگیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
131 تا 144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2414904 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!