ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاه های ایرانی از دیدگاه دانشجویان بین المللی؛ مورد مطالعه دانشگاه شهید بهشتی

پیام:
چکیده:
پذیرش دانشجویان بین المللی یکی از مهم ترین مولفه های بین المللی سازی آموزش عالی است. به رغم در اقلیت بودن جمعیت دانشجویان بین المللی، به دلیل آثار و پیامدهای تحصیل این دانشجویان بر نظام های آموزشی کشورهای مختلف، رضایت آنها از کیفیت خدمات دانشگاهی حایز اهمیت است. با وجود اهمیت این موضوع، در پژوهش های پیشین کمتر به آن توجه شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی کیفیت خدمات دانشگاهی از منظر دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام 221 نفر دانشجویان خارجی در دانشگاه شهید بهشتی بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 140 نفر تعیین شد که با در نظر گرفتن ضریب افت، تعداد 150 پرسشنامه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده بین آنها توزیع و تعداد 126 پرسشنامه پاسخ داده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که شش بعد از کیفیت خدمات ارایه شده در دانشگاه شامل خدمات آموزشی و پژوهشی، خدمات کتابخانه ای و رسانه ای، خدمات اداری، خدمات رفاهی، کیفیت فضای کالبدی و فیزیکی و خدمات اجتماعی و فرهنگی در دو سطح انتظارات و واقعیت ها آزمون شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از آرای متخصصان و خبرگان دانشگاهی استفاده و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در سطح انتظارات 96/0 و در سطح واقعیت ها 96/0 برآورد شد. یافته ها نشان داد که بین وضعیت انتظارات و واقعیت ها از کیفیت خدمات ارایه شده شکاف وجود دارد (001/0 = p) که بیشترین میانگین نمره شکاف منفی به بعد کیفیت خدمات اداری (45/1-) و کمترین نمره به بعد کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی (73/0-) مربوط می شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2420571 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.