تحلیل اثر شلاقی در زنجیره های تامین صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای روش فازی عصبی- تطبیقی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
با توجه به اهمیت بالای زنجیره های تامین و نقش اساسی آن ها در صنایع دفاعی، بهبود اثر شلاقی در کاهش هزینه ها و افزایش عملکرد صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران انکارناپذیر  به نظر می رسد. پژوهش حاضر، سعی دارد رویکردی را برای بهبود عملکرد زنجیره های تامین به دست آورد. بدین منظور ابتدا تاثیر پدیده شلاقی بر زنجیره های تامین چندمحصولی، چندمرحله ای و چندسطحی براساس سری های زمانی کمی محاسبه شد و مدل ریاضی آن به دست آمد. سپس بر روی اثر دوره زمان تدارک سفارش و مقدار ذخیره خالص هدف بحث گردید و نواحی پایدار و ناپایدار معادلات، به دست آمد. همچنین تاثیر پدیده شلاقی بر زنجیره های تامین به کمک شبیه سازی و با نگرش سری های زمانی بر اساس الگوریتم های مناسب، محاسبه شد. برای اعتبارسنجی مسیله، نتایج با یک مطالعه موردی مقایسه گردید. نیز اثر پدیده شلاقی بر مطالعه موردی موجود، به کمک نرم افزار  بهینه ساز، بهینه شده و در نتیجه معلوم گردید که  استفاده از مدل سری زمانی به عنوان الگوی تقاضا و روزانه کردن بازرسی موجودی توزیع کنندگان و حمل محصول به صورت روزانه برای تکمیل موجودی آن ها، باعث کاهش مناسب اثر شلاقی در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران می شود. همچنین این پژوهش نشان داد که میزان خطا برای اثر شلاقی بین 17/0 و 40/11 درصد متغیر است. میزان خطای متوسط برای بخش توزیع 83/1 درصد و برای بخش تولید 34/7 درصد است.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2429426 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!