شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مربیان آموزش فنی و حرفه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش طراحی چارچوب صلاحیت های حرفه ای مربیان و تعیین شایستگی های مورد انتظار مربیان فنی و حرفه ای است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی از نوع توصیفی است. روش پژوهش ترکیبی از مطالعه کمی و کیفی است. ابزارهای گردآوری داده ها، مطالعه اسنادی، پرسشنامه الکترونیک و مصاحبه است. پایایی پرسشنامه ها 985/0 و روایی آن با تایید  متخصصین و مربیان  و کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای انجام شد. جامعه آماری متشکل از سه گروه شامل   مربیان، کارشناسان و مدیران مراکز تربیت مربی و سازمان فنی و حرفه ای و  کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای خارجی مرتبط با سازمان آموزش فنی و حرفه ای بودند..برای  بررسی و تحلیل داده های کیفی از تحلیل محتوا، و در تحلیل داده های کمی در بخش توصیف داده ها از میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از آزمون t تک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. با تحلیل محتوا، 112 گزاره صلاحیت های مربیان شامل صلاحیت های ورودی،  صلاحیت های عمومی،  و صلاحیت های تخصصی بدست آمد. این گزاره ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه نظر سنجی شد.  نتایج تحلیل داده های کمی نشان داد که کلیه پاسخ دهندگان بطور میانگین با تمامی گزاره ها در سطح زیاد موافق بودند.  نتایج آزمون لوین نشان داد که درهیچ یک از متغیرها در هر سه گروه، صلاحیت ها معنی دار نمی باشد و فرض مبتنی بر همگنی واریانس متغیرها مورد تایید قرار گرفت و نتایج حاصله با وجود نامساوی بودن جامعه آماری قابل اعتماد است.

زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2439091 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!