بررسی موانع کارآفرینی آموزش دیدگان فنی و حرفه ای (مطالعه موردی شهرستان زاهدان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی موانع کارآفرینی آموزش دیدگان فنی و حرفه ای شهرستان زاهدان می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی می باشد.  با مطالعه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و بررسی نحوه پایش فارغ التحصیلان تعدادی از دانشگاه های بزرگ نظیر دانشگاه تهران متغیرهای معیارهای دستیابی به شغل؛ ویژگی های اساتید فنی و حرفه ای؛ برنامه آموزشی و درسی فنی و حرفه ای؛  قوانین، روابط و ساختار حاکم بر فنی و حرفه ای و انتخاب رشته مهارتی به عنوان مهمترین عوامل موثر در کارآفرینی آموزش دیدگان فنی و حرفه ای شناسایی شدند. به منظور بررسی وضعیت متغیرها در دنیای واقعی پرسشنامه ای طراحی و در اختیار  نمونه 278 نفری که به روش تصادفی ساده از جامعه 1000نفری مهارت آموختگان سازمان فنی و حرفه ای زاهدان انتخاب شده بودند، قرار داده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای با بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند نتایج نشان دهنده آن است که از نظر مشارکت کنندگان در تحقیق حاضر، معیارهای دستیابی به شغل ،ویژگی های اساتید فنی و حرفه ای ، برنامه آموزشی و درسی فنی و حرفه ای،  قوانین، روابط و ساختار حاکم بر فنی و حرفه ای، انتخاب رشته مهارتی مانعی برای کارآفرینی آموزش دیدگان فنی و حرفه ای  در شهرستان زاهدان می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
123 تا 146
لینک کوتاه:
magiran.com/p2439095 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!