ارزیابی اثر درمانی سین بیوتیکی بر سطح سرمی پروفایل لیپیدی، گنادوتروپین ها، انسولین و گلوکز در موش های صحرایی مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تیمارشده با لیپوپلی ساکارید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

در زنان در سن باروری، یک اختلال اندوکرینی شایع، سندرم تخمدان پلی کیستیک است. علت سندرم تخمدان پلی کیستیک هنوز ناشناخته است و ممکن است چندین فاکتور در آن نقش داشته باشد. 

هدف 

در مطالعه حاضر تاثیر نسل جدید داروهای پروبیوتیک، یعنی سین ببوتیک ها بر پارامترهای سرمی ازجمله هورمون محرک فولیکولی، هورمون لوتیینی، تری گلیسرید، کلسترول، گلوکز و انسولین در رت های مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک تیمارشده با لیپو پلی ساکارید بررسی شد.

روش ها

در این مطالعه 40 سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی 180-200 گرم به طور تصادفی به پنج گروه سالم، سندرم تخمدان پلی کیستیک، لیپوپلی ساکارید ، سین بیوتیک، لیپوپلی ساکارید+ سین بیوتیک تقسیم شدند. جهت القای سندرم تخمدان پلی کیستیک، رت ها در مدت 21 روز تحت تیمار لتروزول قرار گرفتند. در پایان دوره، سطوح سرمی هورمون های محرک فولیکول، لوتیینه کننده و انسولین به کمک روش الایزا و میزان قند خون، کلسترول و تری گلیسرید با استفاده از روش آنزیمی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون آماری واریانس و تست تعقیبی توکی آنالیز شدند.

یافته ها

سطح تری گلیسرید، کلسترول، انسولین، گلوکز، هورمون محرک فولیکول و هورمون لوتیینه کننده در گروه سندرم تخمدان پلی کیستیک و سندرم تخمدان پلی کیستیک +لیپوپلی ساکارید به طور معنی داری در مقایسه با گروه سالم افزایش یافت (P<0/05). تیمار با استفاده از سین بیوتیک در گروه های مداخله سبب کاهش معنی دار کلیه متغیرها شد (P<0/05).

نتیجه گیری

سین بیوتیک اثرات مفیدی بر بهبود پروفایل لیپیدی، گنادوتروپین ها، انسولین و گلوکز در مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک ایجادشده در حیوان آزمایشگاهی در حیوانات تحت بررسی نشان داده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
50 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2442040 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.