بررسی تاثیر مقابله ای خود ارزیابی و دیگر ارزیابی بر مهارت گفتاری زبان آموزان تاملی و تکانشی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو نوع ارزیابی انجام شد. به عنوان مثال، خودارزیابی و دیگر ارزیابی، در مورد تامل و مهارت گفتاری تکانشی و تاملی زبان آموزان زبان انگلیسی. برای این منظور، یک گروه 51 نفره (24 نفر تکانشی و 27 تاملی) زبان آموزان زبان انگلیسی متوسط بر اساس عملکرد آنها در PET (انگلیسی مقدماتی آزمون)، و با توجه به مقیاس تکانشگری آیزنک انتخاب شدند. آنها به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند گروه ها (به عنوان مثال، خودارزیابی و  دیگر ارزیابی)، که هر کدام شامل یادگیرندگان تکانشی و تاملی بودند. در گروه خودارزیابی، ارزیابی بر اساس برگه خود ارزیابی گفتار بود که توسط توسط بابایی، تقدومی و پشم فروش (2015) طراحی شده است. در گروه دیگر ارزیابی، ارزیابی بر اساس دیگری انجام شد برگه رتبه بندی ارزیابی توسط یاماشیرو و جانسون (1997) طراحی شده است. در در پایان، شرکت کنندگان بخش گفتار از یک آزمون PET دیگر به عنوان پس آزمون دریافت کردند. نتایج آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که (الف) نوع ارزیابی و نوع شناختی فاقد تعامل معنادار، (ب) خودارزیابی و دیگر ارزیابی تاثیر یکسانی بر مهارت گفتاری زبان آموزان تکانشی و تاملی دارد، (ج) صرف نظر از نوع ارزیابی، زبان آموزان از لحاظ گونه شناختی متفاوت عمل کردند و همچنین زبان آموزان تاملی از همتایان تکانشی خود بهتر عمل کردند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
99 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443208 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.