بازنمایی همبستگی بهداشت روان و سلامت تن در آموزه های قرآن و حدیث

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

سلامت روح و جسم در جهان بینی توحیدی و به ویژه مکتب اسلام جایگاه ویژهای دارد. موضوع سلامت بدن و بهداشت روان در گزاره های دینی و تاثیر آن بر حیات مادی و معنوی دینمداران  از جمله موضوعات و توصیه های مکرری است که حوزه مطالعاتی گسترده ای را شامل می شود.

مواد و روش ها

پژوههی کتابخانهای حاضر را بر آن است تا با دستهبندی آیات و روایاتی که درخصوص بهداشت روانی و سلامت جسمی بیان شدهاند، به شیوهی توصیفی-تحلیلی، مسیله همبستگی بهداشت روان و سلامت تن در آموزه های ثقلین را دنبال نماید.روش جمع آوری اطلاعات بر اساس ابراز کتابخانه ای و در منابع تفسیری و روایی موجود است.

یافته ها

یافته های تحقیق نشان از همبستگی و رابطهی متقابل سلامتی جسم با بهداشت روان و جایگاه ویژهی پایبندی به اصول تغذیه اسلامی دارد.

نتیجه گیری

توجه به لقمه ی حلال، تامل در طعام گزینی، ممانعت از خوردن حرام گوشتان و نوشیدنیهای نهی شده، تقدم استفاده از میوه ها و سبزیجات بر گوشت و عنایت به برکات ویژهی آبزیان در شمار مهمترین عناصر مورد تاکید اسلام در عرصهی سلامت جسمانی است. دستوراتی که در کنار رعایت و پایبندی به سفارشهای بنیادین خاتم ادیان توحیدی در حوزهی تقویت ایمان و پالایش روح، زمینهی شکلگیری انسانی سالم و به دنبال آن جامعهای سلامت و سعادتمند را فراهم میآورد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443441 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.