تاثیر ارتعاش کامل بدن بر حس عمقی مفصل مچ پا و تعادل در بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

یکی از شایع ترین تظاهرات نوروپاتی محیطی دیابتی، اختلال تعادل و حس عمقی می باشد. ارتعاش کامل بدن(Whole Body Vibration, WBV) یک محرک حسی پیکری نسبتا جدید می باشد که اثرات آن روی تعادل و حس عمقی در بیماران نوروپاتی دیابتیک به درستی بررسی نشده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات WBV  بر روی تعادل و حس عمقی مچ پا در بیماران نوروپاتی دیابتی می باشد.

مواد و روش ها

این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 30 نفر از بیماران با نوروپاتی دیابتی که بر اساس معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شده بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه مداخله وگروه کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار داده شدند. گروه WBV به مدت 6 هفته و 2 بار در هفته تحت ارتعاش کامل بدن با فرکانس 30Hz  و آمپلی تود mm 2 قرار گرفتند. قبل و بعد از انجام مداخله شاخص های ثباتی پاسچرال و تعادل به ترتیب با دستگاه بایودکس و مقیاس تعادلی برگ و هم چنین حس عمقی مچ پا با دستگاه ایزوکینتیک دینامومتر اندازه گیری شد.

یافته ها

نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص های ثباتی پاسچرال ایستا و پویا در محورهای مختلف به جز شاخص ثباتی پویا در محور داخلی- خارجی در شرایط چشم باز در گروه مداخله بهبودی معنی داری داشته است. هم چنین خطای بازسازی زاویه مرجع حداکثر اینورژن منفی 5 درجه کاهش معنی داری نشان داد (05/0P<)، اما مقیاس تعادلی برگ و خطای بازسازی زاویه مرجع 15 درجه اینورژن مچ پا بعد از 6 هفته مداخله در گروه مداخله تغییر معنی داری نداشت (05/0P>).

نتیجه گیری

ارتعاش کامل بدن می تواند باعث بهبودی شاخص های ثباتی پاسچرال و حس عمقی مچ پا در افراد با نوروپاتی دیابتی شود. هم چنین بهبودی بالینی تعادل فانکشنال نیز در این بیماران مشاهده گردید. WBV می تواند جهت جلوگیری از تغییرات پیش رونده تعادلی در این بیماران پیشنهاد گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
347 -357
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443526 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.