تاثیرپذیری صفات ساختاری و عملکردی و ویژگی های مورفولوژیکی و جوانه زنی بذر گونه Salsola laricina تحت چرای حمایتی در مراتع خشکه رود، ساوه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گونه Salsola laricina یکی از عناصر اصلی جوامع گیاهی مراتع استپی منطقه خشکه رود می باشد که حفاظت از آن در مقابل آشفتگی ها و فراهم نمودن شرایطی که بتواند توان بازآوری خود را بعد از چرا حفظ نماید، از ملزومات اساسی مدیریت مرتع در اینگونه عرصه ها است. از این رو در پژوهش حاضر، تغییرپذیری صفات ساختاری و عملکردی و ویژگی های مورفولوژیکی و جوانه زنی بذر آن، تحت چرای حمایتی، آزمون شد. برای این منظور، با استقرار شبکه نمونه برداری در داخل و خارج قرق 10 ساله خشکه رود، از پوشش گیاهی آماربرداری و صفات ساختاری و عملکردی گونه Salsola laricina، نظیر؛ درصد پوشش تاجی، تراکم و مقدار تولید علوفه در عرصه، اندازه گیری گردید. سپس در هر یک از مکان ها و در فواصل مختلف دوره بذردهی؛ بذر پایه های شاداب و سالم، جمع آوری و ویژگی های مورفولوژیکی و جوانه زنی بذر نظیر؛ وزن هزار دانه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، ساقه چه، گیاهچه و نهایتا شاخص ویگور (بنیه بذر) در شرایط آزمایشگاهی، اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مقادیر صفات ساختاری و عملکردی، در داخل قرق، بیشتر از خارج قرق می باشد. در این ارتباط؛ درصد پوشش تاجی، تراکم و مقدار تولید گونه Salsola laricina، به ترتیب در داخل قرق نسبت به خارج قرق، 46/5 و 06/3 درصد، 21600 و 17000 پایه در هکتار و 4/161 و 7/112 کیلوگرم در هکتار می باشد. میانگین ویژگی های مورفولوژیکی و جوانه زنی بذرهای جمع آوری شده از داخل قرق، نیز بیشتر از خارج قرق بود. بگونه ای که بیشترین شاخص بنیه بذر به عنوان مجموع برآیندی ویژگی های مورفولوژیکی و جوانه زنی، در بذرهای مربوط به داخل و خارج قرق، به ترتیب 88/389 و 37/210 می باشد. افزایش مقادیر مذکور، در داخل قرق نسبت به خارج قرق؛ بیانگر تاثیر چرای حمایتی بر بهبود صفات ساختاری و عملکردی و ویژگی های مورفولوژیکی و جوانه زنی بذر گونه های مرتعی، در اکوسیستم های آسیب پذیر مناطق خشک می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443802 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.