فهرست مطالب

تحقیقات مرتع و بیابان ایران - سال سی‌ام شماره 3 (پیاپی 92، پاییز 1402)

فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران
سال سی‌ام شماره 3 (پیاپی 92، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رستم یزدانی بیوکی* صفحات 349-361
  مقدمه

  شوری یکی از اساسی ترین تنش های غیرزنده در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد، به طوری که از مهمترین عوامل محدودکننده رشد رویشی و زایشی بیشتر گیاهان است. شوری خاک به دلیل آبیاری با آب های شور، زهکشی نامناسب و انباشت نمک در اراضی بیابانی و نیمه بیابانی در حال گسترش است. شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.؛ خانواده حبوبات) یکی از گیاهان هالوفیت با ارزش بوده که در جهان به عنوان یک گیاه دارویی-صنعتی استفاده می شود. با توجه به اینکه در مطالعات موجود آستانه تحمل به شوری شیرین بیان به طور دقیق گزارش نشده است، در این پژوهش، هدف تعیین آستانه و بررسی برخی ویژگی های کمی شیرین بیان در پاسخ به سطوح مختلف شوری بود.

  روش تحقیق

  با هدف بررسی آستانه تحمل به شوری  گیاه شیرین بیان به سطوح مختلف تنش شوری، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در محیط گلدان در گلخانه مرکز ملی تحقیقات شوری واقع در استان یزد انجام شد. تیمارهای شوری آب آبیاری شامل 6/0، 3، 6، 9، 12، 15 و 18 دسی زیمنس بر متر بود. در ابتدای کاشت تمامی گلدان ها با آب شهر تا زمان استقرار و سبز شدن آبیاری شدند و بعد به فاصله 4 روز به ترتیب سطوح شوری افزایش داده شد تا به شوری مورد نظر برسد. در این پژوهش ویژگی هایی ازجمله ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، محتوای نسبی آب، نشت یونی و محتوای پتاسیم و سدیم گیاه اندازه گیری شد. همچنین آستانه تحمل به تنش شوری و کاهش 50 درصد عملکرد با استفاده از مدل ماس-هافمن محاسبه شد. تجزیه واریانس داده ها و تعیین اعداد مربوط به حد آستانه و ضریب تحمل به شوری با استفاده از نرم افزار آماری SAS Ver 9.2 محاسبه شد. 

  نتایج و بحث

  نتایج تجزیه واریانس حکایت از آن بود که تمامی صفات مورد مطالعه در گیاه شیرین بیان تحت تاثیر شوری قرار گرفتند و از لحاظ آماری اثر معنی داری داشتند. افزایش شوری آب از تیمار شاهد تا شوری 18 دسی زیمنس بر متر سبب کاهش 90 درصد ارتفاع بوته، 88 درصد سطح برگ، 94 درصد وزن خشک اندام هوایی، 73 درصد وزن خشک ریشه، 22 درصد محتوای نسبی آب، 42/0 درصد محتوای پتاسیم و افزایش 13 و 63/2 درصدی به ترتیب در میزان نشت یونی درصد سدیم گیاه شد. نتایج آستانه تحمل به شوری گیاه حکایت از آن داشت که حد آستانه شوری گیاه بر اساس شوری آب آبیاری و برای ماده خشک ریشه در حدود 89/2 دسی زیمنس بر متر به دست آمد. شیب کاهش عملکرد ماده خشک ریشه به ازای هر واحد افزایش شوری بر حسب دسی زیمنس بر متر برابر با 50/5 درصد به دست آمد. همچنین میزان شوری آب آبیاری که سبب کاهش عملکرد 50 درصدی و عملکرد صفر شد به ترتیب برابر با 98/10 و 06/21 دسی زیمنس بر متر بود. همچنین مقدار شاخص تحمل به شوری (ST-index) برابر 40/11 دسی زیمنس بر متر برآورد گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه میزان شوری آب آبیاری که باعث کاهش عملکرد به میزان صفر شد، برابر با 06/21 دسی زیمنس بر متر بود، این گیاه جزو گیاهان نسبتا مقاوم به تنش شوری طبقه بندی می شود.

  کلیدواژگان: شورپسند، محتوای نسبی آب، نشت یونی، وزن خشک گیاه
 • شفق رستگار*، ندا ریاحی، محمدرضا طاطیان، مائده قربانپور دلیوند صفحات 362-380
  سابقه و هدف

   مراتع طیف گسترده ای از تولیدات و خدمات را برای جوامع محلی فراهم می کند. در بحث مدیریت مراتع توجه به این نکته ضروری است که اقتصاد تک محصولی شکننده است و تا زمانیکه در مدیریت مراتع تنها به بهره برداری از علوفه مراتع برای تعلیف دام توجه شود اقتصاد بهره برداران بسیار متزلزل و شکننده خواهد بود. ازاین رو افزایش درآمد، ثبات اقتصادی بهره برداران مراتع، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار مستلزم مدیریت و بهره برداری چند منظوره از منابع موجود است. این تحقیق با هدف ارزیابی مزیت نسبی روش های متنوع بهره برداری جوامع محلی در مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر طی سال 99-1398 انجام شد. 

  مواد و روش ها

   پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد. همچنین برحسب ماهیت داده ها از نوع تحقیقات کمی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بهره برداران محدوده عرفی مراتع ییلاقی بزنسام، تیرپرو، هشت پدر، میانبند، حاجی کرد، سفیدخانی، سیاه خانی، زرشکی، شاه آرام و اراضی کلیا بوده است. ابزار پژوهش پرسش نامه ای محقق ساخته است که روایی آن صوری و توسط پنل متخصصان تایید و پایایی آن بر اساس فرمول آلفای کرونباخ برای مولفه های مختلف بین 78/0 تا 86/0 محاسبه شد. با بهره گیری از روش سرشماری، به تعداد 85 عدد توزیع گردیده و پس از جمع آوری داده ها و تحلیل محتوای پرسش نامه ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، T-test و LSD در نرم افزار SPSS نسخه 24 برای پاسخگویی به فرضیات تحقیق استفاده شد. ازاین رو پرسش نامه ای در چند بخش تدوین شد. بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی و بخش دوم مربوط به هزینه و درآمد هریک از بهره برداران اصلی مرتع شامل دامداری، زنبورداری، زراعت، گیاهان دارویی و بهره برداری های تلفیقی (چندمعیشتی) بود. روایی محتوای پرسش نامه با استفاده از روش معتبرسازی صوری و با مراجعه به کارشناسان و متخصصان انجام شد. اولویت سودمندی فعالیت های تک معیشتی و سایر بهره برداری های چندمنظوره با استفاده از تحلیل نسبت درآمد به هزینه (B/C) مشخص گردید. 

  نتایج

   نتایج نشان داد که از بین فعالیت های تک معیشتی بیشترین و کمترین درآمد خالص سالیانه در فعالیت های دامداری و گیاهان دارویی به ترتیب 1/191 و 3/2 میلیون تومان به ازاء هرخانوار بهره بردار برآورد شد. بیشترین و کمترین سود خالص در فعالیت های چندمعیشتی نیز به ترتیب مربوط به فعالیت های زراعت-دامداری-گیاهان دارویی و زراعت-گیاهان دارویی به میزان 7/29 و 9/6 میلیون تومان به ازاء هرخانوار بهره بردار برآورد گردید. نسبت درآمد به هزینه تمامی فعالیت های معیشتی بیشتر از یک و دارای صرفه اقتصادی بوده است. در فعالیت های تک معیشتی، زنبورداری با نسبت 7/3 و چند معیشتی، زراعت-گیاهان دارویی با میزان 1/3، بیشترین میزان درآمدزایی را با توجه به سهم از منابع معیشتی نسبت به سایر بهره برداری ها دارد.  نتایج نشان داد که تنوع معیشتی می تواند در ایجاد درآمد بیشتر بهره برداران موثر باشد. تجزیه وتحلیل سهم خالص درآمد سالیانه بهره برداری های تک معیشتی و چند معیشتی درصد از کل درآمد منابع معیشتی بهره برداران در منطقه نشان داد که در صورت استفاده بهینه و مدیریت بهتر دامداری بهمراه بهره برداری های فرعی زنبورداری، گیاهان دارویی و زراعت می تواند درآمد و اشتغال مناسبی در بین افراد منطقه ایجاد کند و از نظر آماری نیز فرض یکسان بودن درآمد بهره برداری های تک معیشتی و چندمعیشتی رد شده است. 

  نتیجه گیری

   زنبورداری و زراعت جزء بهره برداری های بالقوه مراتع مورد مطالعه هستند که با تلفیق آن با فعالیت دامداری می توان کاستی های دامداری را جبران کرد، تا هم از فشار وارده به مرتع توسط دام جلوگیری و هم به افزایش درآمد جوامع محلی کمک کرد. ازاین رو، با اجرای طرح های مرتع داری چند منظوره (تلفیقی) می توان به حفظ و احیای مراتع و نیز افزایش درآمد برای ذینفعان محلی کمک کرد. با توجه به آنکه سال هاست بهره برداری از مراتع منطقه مورد مطالعه تک منظوره و فقط برای تامین علوفه دام است، استفاده چند منظوره با توجه به ظرفیت های هر مرتع می تواند فواید زیادی عاید بهره برداران نماید. همچنین بالا بودن نسبت فایده به هزینه زنبورداری می تواند راهبردی برای اشتغال بیشتر مردم منطقه بعد از دامداری شود، تا هم از فشار وارده به مرتع توسط دامداری جلوگیری شود و هم به افزایش درآمد جوامع محلی کمک کند.

  کلیدواژگان: بهره برداری فرعی، تحلیل هزینه-فایده، دامداری سنتی، تنوع معیشتی، هزارجریب بهشهر
 • سید جعفر سیداخلاقی*، مائده یوسفیان، داود درویشی، داریوش قربانیان صفحات 381-394
  سابقه و هدف

  براساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با تصویب و مجوز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انجام شود. صدور پروانه مرتع داری و چرای دام از مهمترین مجوزها در بخش منابع طبیعی است که فرایند اجرایی خاص خود را دارد. شواهد نشان می دهد مسایل و مشکلات مختلفی در مسیر صدور این مجوز وجود دارد، به طوری که برای بهبود و اصلاح فرایند مذکور، باید بررسی علمی آسیب شناسانه انجام شود. هدف این پژوهش، شناسایی و دسته بندی آسیب های موجود در فرایند صدور و تمدید پروانه چرای دام در مرتع است. 

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نظر ماهیت، کیفی بوده و در آن از فن مصاحبه با گروه های کانونی استفاده شده است. در این پژوهش 96 بهره بردار و 31 کارشناس از 6 استان کرمان، اصفهان، همدان، کردستان، مازندران و سمنان به طور هدفمند انتخاب و نظرات آنها پیرامون فرایند و مسایل صدور مجوز چرای دام با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه، جمع آوری و نتایج با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شد. 

  نتایج

  نتایج این بررسی منجر به شناسایی و تایید 30 نوع آسیب و مشکل در فرایند صدور و تمدید پروانه چرای دام در قالب سه دسته اصلی (سامانه ای، قانونی و ساختاری-اجرایی) گردید که در شاخه مشکلات سامانه ای، مولفه تعدد سامانه ها و فقدان یک سامانه یکپارچه و هوشمند، در شاخه موانع قانونی، مولفه زمان بر بودن بررسی تخلفات قانونی متقاضیان برای تمدید پروانه چرا، تقسیم پروانه چرا بین فرزندان بعداز فوت صاحب پروانه چرا و در شاخه مشکلات ساختاری، مولفه ضعف سیستم های نظارت و پایش، بروزنبودن اطلاعات آماری دام و مرتع، انگیزه پایین کارشناسان ممیزی ادارات منابع طبیعی و کمبود اعتبارات استانی، بیشترین نقش را در فرایند صدور مجوز چرا داشته است. براساس نتایج این مطالعه، فرایند صدور در استانهای مورد بررسی طی 15 گام و 73 روز و فرایند تمدید پروانه چرا در 8 روز انجام می شود.  

  نتیجه گیری

  در یک جمع بندی کلی و برمبنای یافته ها و با توجه به مشکلاتی که پیش از این بیان شد، به منظور بهبود فرایند صدور و تمدید پروانه چرا نیاز به انجام اقداماتی است، به این منظور لازم است موضوع ایجاد سامانه ای یکپارچه، بهینه سازی سیستم اطلاع رسانی، تمدید خودکار پروانه چرا برای دامداران خوش حساب، به روزرسانی اطلاعات دام، مرتع و تعیین مرز دقیق مراتع و اصلاح و یا حذف قوانین و دستورالعمل های مزاحم در اولویت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بهره برداری، پروانه مرتع داری، زمان صدور مجوز، منابع طبیعی
 • محمدهادی راد*، محمد خسروشاهی صفحات 395-408
  سابقه و هدف

   سابقه استفاده از کهور آمریکایی یا سمر (Prosopis juliflora) برای بیابان زدایی و به ویژه تثبیت شن، در ایران طولانی است. با توجه به غیر بومی بودن این گونه، توجه به نیازهای اکولوژیکی، به وی‍‍ژه نیاز آبی و یا تبخیر تعرق ضروریست. این موضوع می تواند موجب پایداری برنامه های تثبیت شن و کنترل ریزگردها شده و در توسعه کیفی اکوسیستم ها نقش موثری داشته باشد. تعیین میزان تبخیر تعرق گیاهان از طریق لایسیمتری، یکی از دقیق ترین روش های اندازه گیری مستقیم تبخیر تعرق است. 

  مواد و روش ها

   آزمایش با استفاده از لایسیمترهای وزنی و زهکش دار از ابتدای سال 1400 با کاشت نهال در داخل لایسیمترهای موجود در سایت تحقیقات لایسیمتری ایستگاه تحقیقات بیابان زدایی شهید صدوقی یزد شروع و به مدت دو سال ادامه یافت. از نه عدد لایسیمتر که دارای حجم 95/1 مترمکعب (ارتفاع 170 سانتی متر و قطر 121 سانتی متر) و سطح 15/1 مترمربع بود، استفاده شد. میزان تبخیر تعرق و ضریب گیاهی کهور آمریکایی در سطوح مختلف رطوبتی خاک شامل ظرفیت زراعی (بدون تنش)، 67%  ظرفیت زراعی (تنش ملایم خشکی) و 34%  ظرفیت زراعی (تنش شدید خشکی) برای مراحل مختلف رشد، مورد توجه قرار گرفت. آبیاری به صورت قطره ای و بر اساس کسری از ظرفیت زراعی با تعبیه تعداد مناسب قطره چکان برای هر تیمار محاسبه و انجام شد. برای تیمار ظرفیت زراعی، 67% و 34% به ترتیب تعداد 6، 4 و 2 قطره چکان 8 لیتر در ساعت منظور گردید. با تنظیم دور دو بار در هفته، آبیاری به صورت خودکار با مقدار مناسب آب برحسب تیمار رطوبتی در اختیار گیاهان قرار گرفت. 

  نتایج

   نتایج بدست آمده نشان داد که کهور آمریکایی در شرایط لایسیمتری و در موقعیت اقلیمی محل آزمایش، از تبخیر تعرق سالانه 5/496 میلی متر و ضریب گیاهی 21/0 برخوردار بود. مقادیر ذکرشده برای تیمارهای 67% و 34%  ظرفیت زراعی به ترتیب 4/445 و 2/275 میلی متر با ضریب گیاهی 18/0 و 11/0 بود. نتایج حاصل از محاسبه تبخیر تعرق در مراحل مختلف رشد درختان کهور آمریکایی نشان داد که در تمامی سطوح آبیاری، بالاترین میزان تبخیر تعرق مربوط به دوره توسعه با 124روز بود که منطبق با رشد سریع سرشاخه ها، جست ها و توسعه برگ بود. مقادیر تبخیر تعرق در این دوره رشد در رژیم های مختلف آبیاری برای ظرفیت زراعی، 67% و 34% رطوبت خاک به ترتیب 11/322، 74/281 و 33/158 میلی متر بود. کمترین میزان تبخیر تعرق نیز مربوط به دوره پایانی رشد بود. ضریب گیاهی مراحل مختلف رشد در تیمار ظرفیت زراعی به ترتیب برای دوره اول، دوم و سوم، 19/0، 24/0 و 14/0 محاسبه شد. با این شرایط می توان منحنی رشد سیگمویید (دوره اول رشد، توسعه و انتهایی رشد) را برای این گیاه تعریف کرد.

  نتیجه گیری

   توصیه می شود برای جنگل کاری با این گونه در مناطق جنوبی کشور و بهره گیری از توان آن در تثبیت شن و کنترل گردوغبار، ضمن توجه به تراکم بهینه کاشت برای کاهش رقابت، به میزان تبخیر تعرق آن به ویژه در ماه های گرم سال که از سرعت رشد بیشتری نیز برخوردار است و می تواند بیش از 5/2 میلی متر در روز باشد، توجه کرد. با بررسی و محاسبه میزان تبخیر تعرق درختان بزرگسال با کارایی مناسب در تثبیت شن و کنترل گردوغبار مشخص شد که برای ایجاد سطح پوشش تاجی ذکر شده، ضروری است که مقدار 4846 مترمکعب آب در هکتار (برابر 6/484 میلی متر در سال) در دسترس گیاه قرار گیرد. به عبارتی، با این مقدار تبخیر تعرق، گیاه می تواند سطح پوشش تاجی خود را تا 5/19 مترمربع گسترش داده و با وجود 155 اصله در هکتار (8×8 متر)، 30% از عرصه را پوشش دهد که برای تثبیت شن، مناسب می باشد.

  کلیدواژگان: بیابان زدایی، تراکم بهینه، جنگل کاری، مراحل رشد، نیاز آبی
 • مسلم رستم پور* صفحات 409-423
  سابقه و هدف

  به نظر می رسد رابطه متقابلی بین کلاس های وضعیت مرتع و خصوصیات پوشش گیاهی و تنوع زیستی وجود داشته باشد اما در این مورد، اطلاعات اندک و متناقضی وجود دارد. این تحقیق به منظور مقایسه درصد پوشش، لاشبرگ، تراکم و تولید و شاخص های عددی تنوع زیستی در 11 تیپ گیاهی منطقه حفاظت شده درمیان-سربیشه انجام شد. 

  مواد و روش ها

  پس از پیمایش صحرایی و شناسایی تیپ های گیاهی، 11 تیپ گیاهی در کل منطقه قابل تشخیص بود که در آن نمونه برداری به روش تصادفی-سیستماتیک انجام شد. بدین منظور در هر تیپ گیاهی سه منطقه معرف انتخاب گردید و در هر منطقه معرف سه ترانسکت مستقر و در هر ترانسکت 20 پلات 4 مترمربعی نمونه برداری شد. در هر پلات درصد پوشش گیاهی، لاشبرگ، تراکم و تولید اندازه گیری شد. پوشش تاجی و درصد لاشبرگ به روش چشمی برآورد شد. تراکم گیاهی به روش شمارشی و در واحد سطح محاسبه گردید. تولید از طریق اطلاعات پوشش برآورد شد. برای برآورد تولید درختچه ای ها از روش ادلاید استفاده شد. برای تعیین وضعیت مرتع از روش چهار فاکتوری تعدیل شده استفاده گردید. مولفه های اصلی تنوع گونه ای شامل غنای گونه ای، یکنواختی گونه ای و غالبیت گونه ای با استفاده از شاخص های متداول محاسبه شد. همچنین از مدل های توزیع فراوانی گونه ای (عصای شکسته، لوگ نرمال، سری لگاریتمی و سری هندسی) برای بررسی گرافیکی تنوع گیاهی استفاده شد. برای تعیین بهترین برازش توزیع گونه ای با هریک از مدل های آماری، از آزمون کای- اسکور استفاده شد. به منظور مقایسه خصوصیات پوشش گیاهی و مولفه های تنوع گونه ای در بین 11 تیپ گیاهی مورد مطالعه، از آزمون های تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA) و چند دامنه ای دانکن استفاده شد. 

  نتایج

  نتایج تحلیل واریانس نشان می دهد که بین 11 تیپ گیاهی مورد مطالعه از لحاظ خصوصیات پوشش گیاهی شامل درصد پوشش گیاهی، درصد لاشبرگ، تراکم گیاهی و تولید علوفه و شاخص های عددی مربوط به تنوع گونه ای شامل غنای گونه ای، تنوع گونه ای، یکنواختی گونه ای و غالبیت گونه ای در سطح 01/0 تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین ها نشان می دهد که بیشترین درصد پوشش گیاهی متعلق به تیپ Stipa barbata - Artemisia aucheri (23/51 درصد) در وضعیت خوب است. تیپ Acantholimon scorpinus - Cousinia eryngioides و Cousinia eryngioides- Eryngium bungei (به ترتیب 27/46 و 44/40 درصد) در وضعیت فقیر در رده های بعدی هستند. بیشترین تراکم گیاهی متعلق به تیپ Stipa barbata - Artemisia aucheri (157 پایه) در وضعیت خوب و پس از آن تیپ Lactuca orientalis- Eryngium  bungei (126 پایه) در وضعیت فقیر می باشد. تیپ های Artemisia aucheri- Astragalus verusدر وضعیت خوب و Acantholimon scorpinus - Cousinia eryngioides در وضعیت فقیر از تنوع گونه ای بالاتری برخوردار هستند (شاخص شانون به ترتیب 51/2 و 48/2). داده های فراوانی گونه ای تیپ های Cousinia eryngioides- Eryngium bungei و Lactuca orientalis- Eryngium  bungei (با وضعیت فقیر) با مدل لوگ نرمال بیشترین برازش را داشتند که نشان دهنده جوامع با ثبات است. همینطور تیپ های Artemisia aucheri- Astragalus verus و Stipa barbata - Artemisia aucheri که از وضعیت خوب برخوردار هستند، از مدل های سری لگاریتمی و سری هندسی که نشان دهنده جوامع ناپایدار و شکننده هستند تبعیت می کنند. 

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که وضعیت مرتع مستقل از درصد پوشش گیاهی، تولید، تراکم، غنا، تنوع، یکنواختی و غالبیت گونه ای است. برخی از تیپ های گیاهی با وجود درصد تاج پوشش، تولید و تراکم بالا باز هم در وضعیت فقیر هستند. در این تحقیق نشان داده شد که تنوع گونه ای بالا حتی در وضعیت فقیر مرتع نیز مشاهده می شود و لزوما نشان دهنده ثبات اکوسیستم مرتعی نخواهد بود، همچنین نمی توان از روی مدل های توزیع فراوانی گونه ای به وضعیت پایداری اکوسیستم و تنوع زیستی آن پی برد.

  کلیدواژگان: تراکم، درصد تاج پوشش، مدل های توزیع فراوانی گونه ای، وضعیت مرتع
 • زهرا جابرالانصار*، بابک بحرینی نژاد، علیرضا افتخاری، مسعود برهانی صفحات 424-440
  سابقه و هدف

  مطالعه تغییرات پوشش گیاهی تحت شرایط حفاظت از رویشگاه، در مدیریت مراتع، نقش بسزایی دارد. نتایج مطالعات موید این است که تغییرات دایمی مراتع از لحاظ ترکیب گیاهی، میزان تاج پوشش و تولید علوفه تحت تاثیر عوامل اکولوژیکی و مدیریتی می باشد. این پژوهش، با هدف اندازه گیری و پایش شاخص های پوشش گیاهی رویشگاه های معرف مناطق نیمه استپی زاگرس مرکزی، به مدت پنج سال طی سال های 1396 تا 1400، در ایستگاه تحقیقات آبخیزداری سد زاینده رود (استان اصفهان) انجام شد. 

  مواد و روش ها

  نمونه برداری از پوشش گیاهی، به روش سیستماتیک تصادفی در هریک از مناطق حفاظت شده و چراشده طی سالهای 1396 تا 1400 انجام شد. خصوصیات پوشش گیاهی شامل درصد پوشش تاجی گونه، درصد سنگ و سنگریزه، خاک لخت و لاشبرگ در هر پلات اندازه گیری شد. برای این منظور، از چهار ترانسکت 100 متری استفاده شد. سپس بر روی هر یک از آنها 10 پلات (به ابعاد 1 در 1 متر) با فواصل یکسان مستقر گردید. در مجموع پوشش گیاهی در 80 پلات یک مترمربعی در سایت های قرق و چراشده اندازه گیری شد. برای محاسبه تولید مرتع، تعداد ده نمونه از هریک از گونه های گیاهی مورد تعلیف دام برداشت و درصد پوشش آنها محاسبه گردید. پس از خشک شدن نمونه ها و توزین آنها، از طریق برقراری معادلات رگرسیون بین درصد پوشش و وزن نمونه های خشک شده، مقدار تولید گونه های گیاهی به تفکیک فرم رویشی و کلاس خوشخوراکی تعیین گردید. وضعیت مرتع نیز طبق دستورالعمل چهارفاکتوری و با امتیازدهی به عوامل خاک، پوشش گیاهی، ترکیب گیاهی و طبقات سنی و بنیه و شادابی گیاهان ارزیابی شد. پس از جمع آوری داده ها در نرم افزار اکسل، تجزیه واریانس داده های پوشش گیاهی به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل از طریق روش GLM(General Linear Model)  انجام گردید. مقایسه میانگین خصوصیات پوشش گیاهی با استفاده از آزمون توکی (Tukey) در نرم افزار Minitab16 بررسی شد. 

  نتایج

  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که شاخص های گیاهی شامل درصد پوشش و تولید کل به تفکیک فرم رویشی و کلاس خوشخوراکی در داخل منطقه حفاظت شده (قرق) و خارج از آن، در طول سال های آماربرداری، تفاوت معنی دار داشتند. میانگین درصد پوشش تاجی رویشگاه در داخل و خارج قرق، طی سال های مختلف به ترتیب 7/26، 7/13، 84/25، 74/33،33/13 درصد و 23/22، 65/12، 09/27، 9/30، 59/11 درصد بود. مقادیر تولید رویشگاه نیز طی سال های مختلف در داخل و خارج منطقه حفاظت شده، به ترتیب 26/624، 86/349، 79/556، 54/894، 53/664 و 45/456، 85/243، 6/455، 47/605 و 44/323 کیلوگرم در هکتار بود. بیشترین مقادیر درصد پوشش تاجی و مقدار تولید، مرتبط با سال 1399 بود که از نظر شاخص های هواشناسی جزو ترسالی ها است و کمترین مقدار، مرتبط با سال 1397 (سال خشکسالی) بود. بیشترین مقدار لاشبرگ در داخل منطقه حفاظت شده و بیشترین درصد خاک لخت و درصد پوشش گیاهان یکساله، در خارج از منطقه حفاظت شده بدست آمد. بیشترین درصد تاج پوشش و تولید در منطقه قرق متعلق به گونه Stipa hohenackeriana بود. در منطقه چراشده گونه Hedysarum criniferum و Stipa hohenackeriana  به ترتیب بیشترین مقدار درصد پوشش تاجی و تولید را بخود اختصاص دادند. وضعیت مرتع طبق روش چهار فاکتوری در منطقه قرق در سالهای 1396، 1398 و 1399 متوسط و در سالهای 1397 و 1400 ضعیف بوده است. در منطقه چراشده وضعیت مرتع در سال 1398 و 1399 متوسط و در بقیه سالها ضعیف بوده است. 

  نتیجه گیری

  مقایسه پارامترهای پوشش گیاهی در داخل و خارج قرق حکایت از وضعیت خوب پوشش گیاهی در داخل قرق و موثر بودن قرق در احیا مراتع منطقه دارد. چرای متعادل دام بر روی پوشش گیاهی باعث شده که تفاوت معنی داری بین برخی خصوصیات پوشش گیاهی مانند درصد پوشش تاجی در سایت های قرق و چراشده مشاهده نشود. ارزیابی و پایش مستمر مراتع با ایجاد پایگاه داده ای منظم از شاخص های پوشش گیاهی و بررسی روند تغییرات آنها در مدیریت های مختلف و بررسی ارتباط آنها با عوامل اقلیمی می تواند زمینه لازم برای برنامه ریزی اصولی و مدیریت مراتع در درازمدت را فراهم کند.

  کلیدواژگان: پایش، پوشش گیاهی، شرایط چرا، مدیریت مرتع
 • علی محبی*، رحمان شریفی، ابراهیم فراهانی صفحات 441-456
  سابقه و هدف

  با توجه به گستردگی عرصه های مرتعی و امکانات محدود دولت در مدیریت این عرصه ها، موضوع استفاده از ظرفیت های خارج از نظام مدیریت دولتی در حفاظت از عرصه های ملی، از سوی برخی از متخصصان مطرح شده است. یکی از این توانایی ها، خود بهره برداران هستند که به طور مستمر در مراتع حضور دارند. وجود پشتوانه های قانونی لازم نیز، این سیوال را مطرح کرده است که آیا بهره برداران مرتعی مانند گذشته، توانایی مدیریت بهینه این عرصه ها را دارند؟ پاسخ به سیوال، نیازمند بررسی پدیده، تحت شرایط حاکم بود. بدین منظور موضوع «امکان سنجی واگذاری دوباره مدیریت مراتع به عشایر و بررسی اثرهای آن» در مناطق پایلوت، منطقی تشخیص داده شد. 

  مواد و روش

  پس از تشکیل جلسات متعدد، مراتع ییلاقی دشت لار، طایفه هداوند تهران به عنوان پایلوت انتخاب و ضمن انعقاد تفاهم نامه ای میان نمایندگان عشایر و برخی از ارگان های دولتی مرتبط مبنی بر واگذاری مدیریت مراتع منتخب به نمایندگان عشایری و حمایت دولت از آنان، اجرای پروژه به مدت  4 سال، در قالب مطالعات «اقدام پژوهی» (Action Research) از سال 1394 آغاز شد. ارزیابی ها با استفاده از دو شیوه تحقیق رایج کمی و کیفی انجام شد. ارزیابی کیفی بررسی عملکرد نمایندگان عشایری در مدیریت کوچ و مرتع و کمی نیز تاثیر این شیوه از مدیریت بر روی شاخص های مهم پوشش گیاهی را دربرگرفت. برای انجام مرحله اخیر پس از تیپ بندی مرتع، با در نظر گرفتن سطح مرتع، تغییرات پوشش گیاهی، دقت و زمان مطالعه، تعداد 20 پلات 1 مترمربعی برآورد شده و در طول دو ترانسکت 500 متری مستقر گردید. با استفاده از شیوه نمونه برداری تصادفی- سیستماتیک،  شاخص های ظرفیت مرتع با روش قطع و توزین، گرایش وضعیت با ترازوی گرایش و درصد بهره برداری با استفاده از اختلاف تولید، قبل از ورود عشایر و بعد از خروج آنها از مرتع محاسبه شدند. 

  نتایج

  در بخش کیفی مطالعات، نتایج حاصل از بررسی شاخص های مدیریتی تحقق یافته در منطقه، میزان موفقیت این شیوه از مدیریت را به طور متوسط 40% نشان داد. عدم اراده جدی سازمان متولی در واگذاری مدیریت به خود عشایر، عدم تخصیص اعتبارات دولتی برای اجرای برنامه ها و پروژه های پیش بینی شده توسط نمایندگان عشایر و حفاظتی بودن منطقه از دلایل مهم عدم تحقق کامل تصمیمات مدیریتی نمایندگان عشایر تحلیل شدند. نتایج ارزیابی های کمی نیز نشان داد که وضعیت سامانه ها در طول مدت تحقیق، متوسط و گرایش وضعیت به جز سامان عرفی کمردشت وسط (که منفی بود)، در بقیه سامانها ثابت ماند. ظرفیت از 72/. تا 26/1 متغیر و درصد بهره برداری در تمام سالها زیادتر از حد مجاز (50%) برآورد شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز اثر سال را بر بیشتر شاخص های مورد بررسی در دو سطح 5 و 1 درصد معنی دار نشان داد. نتایج مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که به جز درصد بهره برداری، سایر شاخص ها روند افزایشی داشتند. 

  نتیجه گیری

  به طورکلی، مدیریت نمایندگان عشایر در بهبود شرایط مراتع ییلاقی حوزه آبخیز قوشخانه دشت لار موفقیت آمیز ارزیابی شد، ازاین رو به نظر می رسد زمینه سازی حضور رسمی نمایندگان حقیقی و حقوقی عشایر در مدیریت مراتع، می تواند در بهبود وضعیت پوشش منطقه اثربخش باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت، مراتع عشایری، واگذاری
 • سمانه محمدی*، عادل سپهری، محمد فرزام، حسین بارانی صفحات 457-473
  مقدمه

  این پژوهش بر روی گونه کام تیغ (Lycium depressum Stocks) با هدف مطالعه پاسخ های رویشی (سطح برگ، وزن مخصوص برگ، سطح ویژه برگ، نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی، وزن خشک برگ، ساقه و ریشه) درختچه مرتعی کام تیغ در مقابل تنش خشکی و اثر اصلاح کننده های خاک بر پاسخ های رویشی انجام شد. 

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی شامل تیمار اصلی آبیاری در 4 سطح (100، 75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی) و تیمار فرعی اصلاح کننده های خاک در شرایط گلخانه ای انجام شد. در هر تیمار ترکیبی آبیاری و اصلاح کننده خاک 5 تکرار و در مجموع 160 گلدان برای انجام آزمایش استفاده شد. تیمارهای فرعی اصلاح کننده های خاک شامل هیدروژل استاکوزورب به مقدار 3 گرم در هر کیلوگرم خاک در هر گلدان در قسمت تحتانی ریشه گیاه اضافه شد. Mineral Zeolite به مقدار 8 گرم در هر گلدان در قسمت تحتانی ریشه گیاه قرار گرفت. نیتروباکتر به مقدار cc 3 در هر گلدان در ناحیه فوقانی ریشه گیاه اضافه شد. افزودن میکوریزا به مقدار 10 گرم در هر گلدان در قسمت تحتانی ریشه گیاه اضافه شد. 

  نتایج

  به طورکلی در تمام سطوح آبیاری بین تیمارها در هریک از مواد اصلاح کننده خاک اختلاف معنی داری (p<0.05) دیده شد. در تیمار زیولیت با میکوریزا بیشترین مقدار در وزن خشک ساقه و وزن مخصوص برگ با سطح آبیاری 50 درصد مشاهده شد. با افزایش تنش خشکی وزن مخصوص برگ و وزن خشک ساقه گیاه در تیمار نیتروباکتر با میکوریزا افزایش و مقدار پرولین کاهش یافت که با تیمار شاهد متفاوت بود. اندازه گیری سطح برگ نشان داد که سطح برگ از 1450 میلی متر مربع در سطح آبیاری 100 و 75 درصد به 900  میلی متر مربع در آبیاری 25 درصد کاهش پیدا کرد که نشان دهنده تاثیر تنش خشکی بر سطح برگ بود. بیشترین مقدار وزن مخصوص برگ در سطح آبیاری 25 درصد مربوط به نیتروباکتر با میکوریزا بود و این اصلاح کننده باعث افزایش وزن مخصوص برگ از مقدار 0025/0 گرم بر مترمربع در سطح آبیاری 100 درصد به 0028/0 گرم بر مترمربع در سطح آبیاری 25 درصد شد. سطح ویژه برگ در تیمار نیتروباکتر با میکوریزا در آبیاری 100 درصد از 400 میلی متر مربع بر گرم به 350 میلی متر مربع بر گرم در آبیاری 25 درصد کاهش پیدا کرده است. نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی در سطح آبیاری 100 درصد در تیمار هیدروژل بدون میکوریزا از مقدار 2 گرم به 4/1 گرم در آبیاری 25 درصد کاهش پیدا کرد. مقدار وزن خشک برگ از 4/1 گرم در آبیاری 100 درصد به 3/1 گرم در آبیاری 25 درصد کاهش پیدا کرد. 

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان داد که کاربرد کودهای زیستی به دلیل بهبود خصوصیات رویشی، مقاومت گیاه را در شرایط تنش خشکی افزایش می دهد. تیمارهای نیتروباکتر بدون میکوریزا، هیدروژل و زیولیت با میکوریزا به دلیل بهبود شرایط رویشی، برای کاشت این گیاه توصیه می شود. از آنجایی که گیاه کام تیغ گیاهی دارویی محسوب می شود، می توان با کاربرد اصلاح کننده های خاک برای کشت بهتر گونه در صنعت داروسازی و پزشکی مورد استفاده قرار داد و تمام ارگان های مرتبط با کشت گونه کام تیغ می توانند از نتایج این تحقیق به منظور بهبود پروژه های کشت استفاده کنند.

  کلیدواژگان: تنش خشکی، زئولیت، هیدروژل، میکوریزا، نیتروباکتر
|
 • Rostam Yazdani-Biouki * Pages 349-361
  Background and objectives

   Salinity is one of the most basic abiotic stresses in arid and semi-arid regions, so it limits plant vegetative and reproductive growth. Soil salinity spreads due to irrigation with salty water, improper drainage, and salt accumulation in desert and semi-desert lands. Licorice (Glycyrrhiza glabra L.; legume family) is one of the most valuable halophyte plants used worldwide as a medicinal-industrial plant. Considering that in the existing studies, the threshold of tolerance to licorice salinity has not been accurately reported, in the present study, the aim was to determine the threshold and investigate some quantitative characteristics of licorice in response to different salinity levels. 

  Methodology

  To investigate the salinity tolerance threshold of licorice plants to different levels of salinity stress, an experiment was conducted in the form of a completely randomized design with three replications in the pot environment in the greenhouse of the National Salinity Research Center located in Yazd province. Salinity treatments for irrigation water included 0.6, 3, 6, 9, 12, 15, and 18 dS/m. At planting, all pots were irrigated with tap water until establishment and greening. After four days, salinity levels were increased to reach the desired salinity. In this study, various plant characteristics such as plant height, leaf area, aerial and root parts dry matter, relative water content, ion leakage, and potassium and sodium content were measured. Additionally, salinity tolerance thresholds and a 50% reduction in yield were calculated using the Mass-Hoffman model. Data variance analysis and determination of threshold values and salinity tolerance coefficients were performed using SAS Ver 9.2 statistical software. 

  Results

  The analysis of variance indicated that all the studied traits in Glycyrrhiza glabra (licorice) were significantly affected by salinity. The increase in water salinity from the control treatment to 18 dS/m resulted in a 90% reduction in plant height, 88% in leaf area, 94% in aerial part dry weight, 73% in root dry weight, 22% in relative water content, 0.42% decrease in potassium content, and an increase of 13% and 2.63%, in ion leakage and sodium content in the plant respectively. The plant salinity tolerance threshold indicated that the plant salinity threshold was calculated based on irrigation water salinity. In addition, it was obtained for root dry matter equal to 2.89 ds m-1. The slope of root dry matter yield reduction per unit of salinity increase in terms of ds m-1 was obtained as 5.50%. Also, the salinity of the irrigation water, which caused a 50% reduction in yield and zero yield, was calculated as 10.98 and 21.06 ds m-1, respectively. Also, the salt tolerance index (ST-index) was estimated at 11.40 ds m-1.

  Conclusion

  Considering that the salinity level of irrigation water, which caused yield reduction to zero was equal to 21.06 ds m-1, this plant is classified as relatively resistant to salinity stress.

  Keywords: Halophyte, relative water content, Ion leakage, Plant dry weight
 • Shafagh Rastegar *, Neda Riahi, Mohammadreza Tatian, Maedeh Ghorbanpour Delivand Pages 362-380
  Background and objectives

  Rangelands provides a wide range of products and services to local communities. In the discussion of rangeland management, it is necessary to note that the monoculture economy is fragile. As long as only attention is paid to rangeland forage for livestock feeding, the users' economy will be very shaky and fragile. Therefore, increasing income, economic stability of rangeland users, creating employment, and sustainable development require multipurpose management and utilization of existing resources. The present research evaluates the relative advantage of various exploitation methods of local communities in the summer rangelands of Hazarjarib Behshahr during 2018-2019. 

  Methodology

  In terms of purpose, the research is applied, and regarding the research method, it is classified as descriptive-survey research. It is also a quantitative study, given the nature of the data. The statistical population included all users of the customary summer rangelands of Boznesam, Tirperu, Hashtpader, Mianband, Hajikord, Sefidkhani, Siahkhani, Zereshki, and Shaharam. The research tool is a researcher-made questionnaire whose face validity was confirmed by a panel of experts. Its reliability was calculated between 0.78 and 0.86 for different components based on Cronbach's Alpha formula. Using the census method, 85 people were distributed. After collecting the data and analyzing the questionnaires, Kolmogorov-Smirnov, T-test, and LSD were applied in SPSS software version 24 to answer the research hypotheses. Therefore, a questionnaire was developed in several sections. The first part was related to demographic information, and the second was related to the cost and income of each of the main rangeland users, including animal husbandry, beekeeping, agronomy, medicinal plants, and integrated (multi-purpose) operations. The validity of the questionnaire content was determined using the formal validation method and consulting experts. The priority of usefulness of single subsistence activities and other multi-purpose exploitations was determined using analysis of the income-cost ratio (B/C). 

  Results

  The results showed that the highest and lowest annual net income from livestock and medicinal plant activities was estimated at 191.1 and 2.3 million Tomans per household (user), respectively. The highest and lowest net profits in multi-activity were estimated at 29.7 and 6.9 million Tomans per household (user), respectively, related to the activities of agronomy-livestock-medicinal plants and agronomy-medicinal plants. The ratio of B/C of all livelihood activities is more than one and economical. In single livelihood activities, beekeeping, with a ratio of 3.7, and multiple livelihoods, agronomy-medicinal plants, with a ratio of 3.1, have the highest income generated about the share of livelihood resources compared to other exploitations. The results showed that livelihood diversity could generate more income for users. The analysis of the annual net income share of mono-livelihood and multi-livelihood operations as a percentage of the total income of the livelihood resources of the operators in the region showed that in the case of optimal use and better management of animal husbandry along with the sub-operations of beekeeping, medicinal plants, and agronomy can provide good income and employment among people. Statistics have rejected the assumption that single-subsistence and multi-subsistence exploitations have the same income. 

  Conclusion

  Beekeeping and agronomy are among the potential exploitations of the studied rangelands. These exploitations can be combined with livestock farming to compensate for livestock farming shortcomings, both to prevent livestock pressure on rangelands and to increase local communities' income. Therefore, by implementing combined rangeland projects, it is possible to maintain and restore rangelands and increase income for local beneficiaries. Because for many years, the use of rangelands in the study area has been single-purpose and only for providing animal fodder, multi-purpose use according to the capacities of each rangeland can bring many benefits to the users. Also, the high benefit-to-cost ratio of beekeeping can be a strategy for the employment of more people in the region after animal husbandry, to prevent pressure on the rangelands by animal husbandry, and to increase the income of local communities.

  Keywords: Sub-exploitation, Cost-Benefit Analysis, traditional animal husbandry, diversity of livelihoods, Hezar-Jerib, Behshahr
 • Seyed Jafar Seyed Akhlaghi *, Maedeh Yousefian, Davod Darvishi, Daryoush Ghorbanian Pages 381-394
  Background and objectives

  According to the law on the protection and exploitation of forests and pastures, any exploitation of natural resources by natural or legal persons must be done with the approval and permission of the country's natural resources and watershed management organization. Issuing grazing and grazing permits is one of the most important permits in the natural resources sector, which has its own implementation process. The evidence shows that there are various issues and problems in the process of issuing this license, and it is necessary to conduct a pathological scientific investigation to improve and correct the said process. The aim of the current research is to identify and categorize the existing damages in the process of issuing and renewing livestock grazing permits in pastures. 

  Methodology

  This research is qualitative in nature and the technique of interviewing with focus groups has been used, in this research 96 beneficiaries and 31 experts from 6 provinces of Kerman, Isfahan, Hamadan, Kurdistan, Mazandaran and Semnan were purposefully selected and their opinions about the process and issues of livestock grazing licensing were analyzed using questionnaires and interviews, and the results were collected and analyzed using the content analysis technique.  

  Results

  The results of this survey led to the identification and confirmation of 30 types of damage and problems in the process of issuing and renewing livestock grazing licenses in the form of three main categories (systemic, legal, and structural-executive), which in the branch of systemic problems, the component of multiple systems and the lack of a system integrated and intelligent, in the branch of legal obstacles, the component of time-consuming investigation of legal violations of applicants for grazing license renewal, division of grazing license among the children after the death of the owner of the grazing license, and in the branch of structural problems, the component of the weakness of monitoring and monitoring systems, lack of update of livestock and pasture statistical information , the low motivation of audit experts of natural resources departments and the lack of provincial credits have played the biggest role in the process of issuing grazing permits. Based on the results of this study, the issuing process in the investigated provinces takes 15 steps and 73 days, and the process of renewing the license is done in 8 days. 

  Conclusion

  In a general formulation and based on the findings and considering the problems that were stated before, in order to improve the process of issuing and renewing the Kera license, there is a need to take measures, for this purpose, it is necessary to create an integrated system, optimize the notification system, and automatically renew. Grazing license should be prioritized for responsible livestock farmers, updating information on livestock, pastures and determining the exact boundary of pastures and correcting or removing disturbing rules and instructions.

  Keywords: exploitation, grazing license, licensing time, natural resources
 • Mohammad Hadi Rad *, Mohammad Khosroshahi Pages 395-408
  Background and Objective

   The history of using American mesquite (Prosopis juliflora) for desertification control especially sand stabilization in Iran, is long. Considering the non-native nature of this species, attention should be paid to its ecological requirements, especially water needs or evapotranspiration (ET). This can contribute to the sustainability of sand stabilization programs and fine dust control and play an influential role in ecosystem development. Determining plants' evapotranspiration rates through lysimetry is one of the most accurate direct measurement methods. 

  Methodology

   The experiment using weighing and drainage lysimeters began in 2021 by planting seedlings inside lysimeters located at the Yazd Shahid Sadoughi Desert Research Station. It continued for two years. Nine lysimeters with a volume of 1.95 m³ (height: 170 cm, diameter: 121 cm) and a surface area of 1.15 m² were used. The ET rates and the crop coefficient (Kc) of Prosopis juliflora were studied under different soil moisture levels, including field capacity (no stress), 67% of field capacity (mild stress), and 34% of field capacity (severe) for various growth stages. Irrigation was performed by drip irrigation based on a fraction of field capacity with an appropriate number of droppers calculated for each treatment. For field capacity, 67% and 34% of field capacity treatments, 6, 4, and 2 droppers with an 8 liters per hour flow rate were used, respectively. Each treatment was irrigated twice with the appropriate amount of water based on soil moisture levels. 

  Results

   The results showed that Prosopis juliflora, under lysimeter conditions and the local climate, had an annual ET rate of 496.5 mm and a Kc 0.21. These values for the 67% and 34% field capacity treatments were 445.4 mm with Kc 0.18 and 275.2 mm with Kc 0.11, respectively. The ET rates of Prosopis juliflora at different growth stages revealed that the highest ET occurred during the development period of 124 days. This corresponds to rapid shoot, branch, and leaf growth. The ET rates in different irrigation regimes for field capacity, 67%, and 34% of soil moisture were 322.1 mm, 281.7 mm, and 158.3 mm, respectively. The lowest ET rate was associated with the final growth stage. The Kc for various growth stages in the field capacity treatment were 0.19, 0.24, and 0.14 for the first, second, and third growth periods, respectively. Under these conditions, a sigmoid growth curve (initial growth, development, and end of growth) can be defined for this plant. 

  Conclusion

   It is recommended for afforestation with this species in Iran's southern regions, considering its optimal planting density to reduce competition. It is also recommended to pay attention to its ET rate, especially during the hot months of the year when it can exceed 2.5 mm per day. By examining and calculating the ET rates of mature trees with appropriate efficiency in sand stabilization and dust control, it was found that to create a canopy cover area, as mentioned, it is necessary to have 4846 m3 of water per hectare (equivalent to 484.6 mm per year) available to the plant. In other words, with this amount of ET, the plant can expand its canopy cover area to 19.5 m2 and, with 155 individuals per hectare (8×8 meters), cover 30% of the area, which is suitable for sand stabilization.

  Keywords: Dedesertification, optimal density, afforestation, growth stages, Water requirements
 • Rostam Moslempour * Pages 409-423
  Background and objectives

  It seems that there is a mutual relationship between the classes of rangeland conditions and the characteristics of vegetation and biodiversity. However, there is relatively little and contradictory information in this regard. This research was conducted to compare the percentage of cover, litter, density, production, and numerical indicators of biodiversity among 11 types of plants in the Darmian-Sarabisheh protected area. 

  Methodology

  After the field survey and identification of plant types, 11 plant types could be identified in the entire area. Sampling was done by the random-systematic method. For this purpose, three key areas were selected for each plant type, three transects were established in each key area, and 20 plots of 4 square meters were sampled in each transect. In each plot, the percentage of vegetation cover, litter, density, and production was measured. Canopy cover and litter percentage were determined visually. Plant density was calculated by counting plants per unit area. Production was estimated through cover vegetation by double sampling. The Adelaide method was used to estimate shrub production. The range condition was evaluated by the modified four-factor method. Species diversity components, including species richness, evenness, and dominance, were calculated by numerical indices. Also, species abundance distribution models (broken-stick, log-normal, log series, and geometric series) were applied to evaluate plant diversity graphically. The chi-square goodness-of-fit test was used to determine the most accurate fit of species distribution to each statistical model. To compare vegetation characteristics and species diversity components among the 11 studied plant types, one-way analysis of variance (ANOVA) and Duncan's multiple range tests were conducted.  

  Results

  The results of the analysis of variance showed that between the 11 plant types studied in terms of vegetation characteristics, including the percentage of vegetation cover, litter, plant density, and production, and numerical indices related to species diversity, including species richness, evenness, and dominance, there is a significant difference at the p≤0.01. The mean comparison results showed that the highest vegetation cover percentage belongs to Artemisia aucheri - Stipa barbata (51.23%) in good condition. Acantholimon scorpinus - Cousinia eryngioides and Eryngium bungei- Cousinia eryngioides (46.27% and 40.44%, respectively) in poor condition are in the next. The highest plant density belongs to Artemisia aucheri - Stipa barbata (157 individuals) in good condition, followed by Eryngium bungei- Lactuca orientalis (126 individuals) in poor condition. Astragalus verus- Artemisia aucheri in good condition and Acantholimon scorpinus - Cousinia eryngioides in poor condition have higher species diversity (H¢=2.51 and 2.48, respectively). The species abundance of Eryngium bungei- Cousinia eryngioides and Eryngium bungei- Lactuca orientalis types (in poor condition) follows the log-normal series, which represents stable communities. Also, Astragalus verus- Artemisia aucheri and Artemisia aucheri- Stipa barbata, which are in good condition, follow the log series and the geometric series, which represent unstable and fragile communities. 

  Conclusion

  Range condition was independent of vegetation cover, production, density, species richness, diversity, evenness, and dominance. Some vegetation types are in poor condition despite high vegetation cover, density, and production. The present study also showed that high species diversity is observed even in the poor-condition class of vegetation types and does not necessarily indicate rangeland stability. Determining ecosystem stability and biodiversity based on species abundance distributions (SADs) is also impossible.

  Keywords: Density, percentage canopy cover, species abundance distributions, range condition
 • Zahra Jaberalansar *, Babak Bahreininejad, Alireza Eftekhari, Masoud Borhani Pages 424-440
  Background and objectives

  The study of vegetation changes under habitat protection conditions has a significant role in rangeland management. The studies confirm that permanent changes in rangelands in terms of plant composition, canopy cover, and forage production are influenced by ecological and management factors. This research was conducted to investigate and monitor the plant vegetation indices of semi-steppe rangelands of central Zagros for five years (2016-2020) at the Zayandehrud watershed management research site (Isfahan province). 

  Methodology

   Vegetation sampling was performed by a systematic random method in each exclosure and grazed site during 2016-2020. Vegetation characteristics, including the percentage of canopy cover of species, the percentage of gravel, bare soil, and litter were determined in each plot. For this purpose, four 100-meter segments were used. Then, ten plots (with 1 x 1-meter dimensions) were established with the same distance. In total, vegetation cover was measured in 80 plots of one square meter in exclosure and grazed sites. To calculate rangeland production, ten samples of each plant species were collected, and their canopy cover percentage was measured. After drying and weighing the samples, by establishing regression equations between the canopy cover percentage and the weight of the dried samples, the amount of production of plant species was determined separately for growth form and palatability class. Rangeland's condition was also evaluated according to the four-factor method and by scoring the factors of soil, vegetation, plant composition and age classes, and plant vigor. After collecting the data in Microsoft Excel, the variance analysis for the vegetation traits was done as a completely random design in a factorial format. This was done through the GLM (General Linear Model) method. Tukey's test investigated vegetation traits mean comparison in MINITAB 16 software. 

  Results

  The analysis of variance showed a significant difference between vegetation indices, including total canopy cover and production, separately for growth form and palatability class. This was in the exclosure and grazed sites during the assessment period. The average percentage of canopy cover in exclosure sites during different years was 26.7%, 13.7%, 25.84%, 33.74%, and 13.33%. In grazed sites, it was 22.33%, 12.65%, 27.09%, 30.9%, and 11.59%, respectively. Total production at the exclosure site during different years was 624.26, 349.86, 556.79, 894.54, 664.53 kg/ha. Production at the grazed site was 456.45, 243.85, 455.6, 605.47, and 323.44 kg/ha, respectively. The highest values of canopy cover and production belonged to 2019, which was a wet year based on meteorological indices. The lowest canopy cover and production were assigned to 2017 (a drought year). The highest amount of litter was found at the exclosure site. The highest percentage of bare soil and annual plant canopy cover was obtained from the grazed site. The highest percentage of canopy cover and production in the exclosure site belonged to Stipa hohenackeriana. At the grazed site, Hedysarum criniferum and Stipa hohenackeriana accounted for the highest canopy cover and production, respectively. According to the four-factor method, the rangeland condition at the disclosure site was fair in 2016, 2018, and 2019 and poor in 2017 and 2020. At the grazed site, the rangeland condition was fair in 2018 and 2019 and poor in the rest of the years. 

  Conclusion

   The comparison of vegetation parameters inside and outside the exclosure shows the good condition of vegetation inside the exclosure. It also shows the effectiveness of the exclosure in rangeland rehabilitation. Balanced livestock grazing on the vegetation caused no significant difference between vegetation characteristics, such as canopy cover in the exclosure and grazed sites. Continuous evaluation and monitoring of rangelands through creating a regular database of vegetation indicators and investigating their changes under different managements. This investigation of their relationship with climatic factors can provide the necessary background for fundamental rangeland planning and management.

  Keywords: monitoring, Vegetation cover, grazing conditions, Range management
 • Ali Mohebbi *, Rahman Sharifi, Ebrahim Farahani Pages 441-456
  Background & Objectives

  Considering the extent of rangeland areas as well as the limited capabilities of the government in managing these areas, the issue of using potentials outside of the government management system to protect national areas has been raised by some experts. One of these abilities is the presence of people who are continuously present in the rangelands. The key question is this, whether rangeland utilizers optimally managed these fields as in the past? The answer to the question required an investigation of the phenomenon under the prevailing conditions. For this purpose, the issue of the "feasibility of reassigning range management to nomads and investigating its effects" in the pilot areas was recognized as reasonable. 

  Methodology

  After holding several meetings, the summer rangelands of Dasht Lar, Tehran's Hadavand tribe were chosen as a pilot, and a memorandum of understanding was concluded between the representatives of the nomads and some related government bodies regarding the transfer of the management of the selected rangelands to the representatives of the nomads and the government's support for them. The implementation of the 4-year project started in 2014 with "action research" studies. Evaluations were done using two standard research methods, quantitative and qualitative. Qualitative evaluation of the performance of nomadic representatives in the management of nomads and rangelands. This evaluation quantitatively also included the impact of this management method on vegetation cover indicators. To carry out the last phase after rangeland typing, considering the rangeland area, vegetation changes, accuracy, and study time, 20 plots of 1 square meter were established along two transects of 500 meters. By the random-systematic sampling method, rangeland capacity indicators were calculated by cutting and weighing method, condition trend with trend scale, and exploitation percentage using production difference before the nomads entered and after they left the rangeland. 

  Results

  The qualitative part of the study revealed that this management method had an average success rate of 40% in the region. The lack of serious volition of the custodian organization in transferring management to the nomads, the lack of allocation of government funds for the implementation of the programs and projects predicted by the nomad representatives, and the protection of the region were analyzed as influential reasons for the complete failure of the management decisions of the nomad representatives. The results of quantitative evaluations also showed that the status of the systems during the research period, the average, and the trend of the situation remained the same. Except for the customary central Kammerdasht (which was negative), all other systems were positive. In each year, the exploitation percentage was higher than the allowed limit (50%), ranging from 0.72 to 1.26. The variance analysis also demonstrated the effect of year on most of the investigated indicators at two levels of 5% and 1% significance. Comparing the averages also showed that, except for utilization percentage, other indicators had an increasing trend. 

  Conclusion

  In general, the management of nomadic representatives was evaluated as successful in improving the conditions of summer rangelands in the Ghoshkhaneh basin of the Lar Plain, so it seems that establishing the official presence of natural and legal representatives of nomads in the management of rangelands can be effective in improving the coverage of the area.

  Keywords: management, nomadic rangelands, Assignment
 • Samane Mohamadi *, Adel Sepehry, Mohammad Farzam, Hosein Barani Pages 457-473
  Introduction

  The present research on Lycium depressum stocks aims to study the vegetative responses (leaf area, leaf specific weight, leaf specific area, dry weight ratio of root to shoot, dry weight of leaf, stem, and root) of the pasture shrub of Kam Tigh against drought stress and the effect of soil amendment on these responses. 

  Materials and methods

   The experiment was conducted in a factorial design based on a completely randomized design, including the main irrigation treatment at four levels (100, 75, 50, and 25% of crop capacity) and sub-treatment of soil conditioners under semi-controlled greenhouse conditions. The experiment involved five repetitions and 160 pots for each combined irrigation and soil amendment treatment. Sub-treatments of soil conditioners, including Stacosorb hydrogel, were added at 3 grams per kilogram of soil in each pot in the lower part of the plant roots. Mineral Zeolite in 8 grams per pot was placed in the lower part of the plant roots. Nitrobacter was added in the amount of 3 cc in each pot in the upper root area of the plant. Mycorrhiza at 10 grams per pot was added to the lower plant roots. 

  Results and discussion

  Generally, a significant difference (p<0.05) was observed in all irrigation levels between the treatments in each soil amendment material. In zeolite with mycorrhiza, the highest stem dry weight and leaf-specific weight were obtained at a 50% irrigation level. With the increase in leaf-specific gravity and drought stress, plant dry weight increased, and proline content decreased in Nitrobacter and mycorrhizal treatment, which differed from the treatment. Measurements of leaf area revealed that leaf area decreased from 1450 mm2 in 100% and 75% irrigation to 900 mm2 in 25% irrigation. This indicated the impact of drought stress on the leaf area. The highest specific weight of leaves at 25% irrigation was related to Nitrobacter with mycorrhiza. This modifier increased the specific weight of leaves from 0.0025 g/m2 at 100% irrigation level to 0.0028 g/m2 at 25% irrigation level. Leaf surface area in Nitrobacter treatment with mycorrhiza during 100% irrigation decreased from 400 mm2/g to 350 mm2/g during 25% irrigation. In hydrogel treatment without mycorrhiza, the dry weight ratio of root to shoot at 100% irrigation level declined from 2 grams to 1.4 grams in 25% irrigation. The dry weight of the leaf decreased from 1.4 g in 100% irrigation to 1.3 g in 25% irrigation. 

  Conclusions

  Biofertilizers enhance plant resistance to drought stress by improving vegetative characteristics. Nitrobacter treatments without mycorrhiza, hydrogel, and zeolite with mycorrhiza are recommended for planting this plant due to improved growing conditions. Since the Kam Tig plant is considered a medicinal plant, it can be used as a soil conditioner in the pharmaceutical and medical industries. This will enable better cultivation of the species. All organizations related to the cultivation of Kam Tig species can use the results of this research to enhance cultivation projects.

  Keywords: Drought Stress, Hydrogel, mycorrhiza, Nitrobacter, Zeolite