بهره برداری از استراتژی داربست در ارتقای دانش گرامری دانشجویان زبان ایرانی سطح متوسط

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

گرامر مهمترین بخش زبانی است که کل زبانی بر اساس آن ساخته میشود. این پژوهش به بررسی تاثیر چهار راهبرد داربست سازی به عنوان زمینه سازی، مدلسازی، داربست سازی فراشناختی و پل زدن بر دانش گرامری زبانآموزان ایرانی پرداخته است. علاوه بر این، این مطالعه نگرش زبان آموزان ایرانی را نسبت به استراتژی های داربست بررسی میکند. برای این تحقیق، 40 زبان آموز بر اساس نمونه گیری در دسترس به عنوان شرکت کنندگان انتخاب شدند. آنهااز هر دو جنس مرد و زن بین 20 تا 30 سال بودند که به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. پس از اطمینان از تجانس دانش آموزان از نظر تسلط به زبان انگلیسی به طور کلی و دانش گرامری به طور خاص، یک آزمون موفقیت موازی به عنوان پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. به دنبال آن، به عنوان درمان، راهبردهای داربست برای گروه آزمایش برای آموزش گرامر و روش سنتی آموزش گرامر برای گروه کنترل اعمال شد. پس از اجرای کلاس ها، برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که گروه آزمایشی که راهبردهای داربست را دریافت کرده بودند در بخش دستور زبان در مقایسه با گروه کنترل که روش مرسوم آموزش گرامر را دریافت کرده بودند به طور قابل توجهی عملکرد بهتری داشتند. اعتقاد بر این است که استفاده از راهبردهای داربست می تواند به یادگیرندگان انگیزه دهد و کار دشوار یادگیری دستور زبان را تسهیل کند و در نتیجه معلمان را از توانایی خود برای کسب موفقیت در فرآیند تدریس آگاه کند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
61 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444246 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.