طراحی و اعتبارسنجی مقیاس برای منابع استرس مربی زبان انگلیسی با در نظر گرفتن دستاورد دانش آموز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

استرس و اضطراب ممکن است عوامل مخرب در سفر یادگیری یا تدریس باشند. تحقیقات کافی برای غلبه بر مشکلات و درک عمق این مشکلات لازم است. هدف مطالعه حاضر دو مورد بود: یکی طراحی و اعتبارسنجی مقیاسی برای ارزیابی منابع دلهره مربیان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (EFL) و دوم برای درک رابطه بین دلهره و جنسیت مربیان. این ماژول از چهار عامل شامل عوامل سازمانی، نگرشی، عوامل مرتبط با L2 و مدیریت کلاس تشکیل شده است. یک مقیاس 34 ماده ای در مقیاس لیکرت 5 درجه ای ایجاد شد. مقیاس بین 100 مدرس زبان انگلیسی از موسسات انگلیسی در شیراز، ایران توزیع شد و برای تجزیه و تحلیل از نمره 700 دانش آموز مربوط به هر معلم استفاده شد. پرسشنامه ها با دو نفر دیگر از متخصصان برای تضمین روایی محتوایی مقیاس ها مورد بررسی قرار گرفت و آمار توصیفی و استنباطی محاسبه شد. پایایی مقیاس با آلفای کرونباخ برآورد شد. همچنین از ضریب همبستگی برای نشان دادن رابطه بین نمرات پیشرفت کلی دانش آموزان و مقیاس دلهره مربی آنها استفاده شد. برای تشخیص رابطه معنادار بین دلهره و جنسیت مربی از آزمون تی مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که مقیاس با داده های تجربی کافی است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
59 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444252 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.