تاثیر سه پروتکل تمرینات اصلاحی بر اصلاح عارضه کف پای صاف منعطف در دانش آموزان پسر دارای اضافه وزن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از شایع ترین ناهنجاری های جسمانی و حرکتی در دوران کودکی ناهنجاری کف پای صاف است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سه پروتکل تمرینات اصلاحی بر اصلاح عارضه کف پای صاف منعطف در دانش آموزان پسر دارای اضافه وزن بود.

روش کار

 در این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل، 80 دانش آموز با عارضه کف پای صاف منعطف و دارای اضافه وزن با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب و به صورت تصادفی در 4 گروه 20 نفره (تمرین تراباند، تمرینات NASM، تمرین مقاومتی در آب و کنترل) جایگزین شدند. گروه های آزمایشی 8 هفته و هر هفته 3 جلسه 45 دقیقه ای، تمرینات اصلاحی را انجام دادند. در ابتدا و انتهای برنامه تمرینی پیش آزمون و پس آزمون در 4 گروه انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS-24 در سطح معناداری 0/05  استفاده گردید.

یافته ها

 نتایج مطالعه نشان داد که سه پروتکل تمرینات اصلاحی تمرین با تراباند، NASM و تمرین مقاومتی در آب به ترتیب با ضریب 0/23، 0/32 و 0/15 تاثیر معناداری بر بهبود کف پای صاف دارند (0/05 ≥p). به علاوه، بین میزان تاثیر این سه پروتکل اصلاحی بر اصلاح کف پای صاف منعطف تفاوت معناداری مشاهده شد.

نتیجه گیری

 این یافته ها نشان می دهد، سه پروتکل تمرین اصلاحی بر بهبود و اصلاح کف پای صاف منعطف تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. از این رو پیشنهاد می شود، مربیان حرکات اصلاحی و مراکز بازتوانی از این روش های تمرینی استفاده کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
157 -170
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444732 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.