تاثیر اسید وانیلیک در مقایسه با ویتامین های ‏C‏ و ‏E‏ برنگهداری کوتاه و بلندمدت اسپرم قوچ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در مطالعه ی حاضر، تاثیر اسید وانیلیک بر ویژگی های منی قوچ نژاد زل برای نگه داری کوتاه مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار گرفت. گروه های آزمایشی شامل گروه شاهد، غلظت های مختلف اسید وانیلیک (1، 10 و 100 میکروگرم در میلی لیتر)، مخلوط آلفاتوکوفرول و اسید آسکوربیک (5 میلی مولار+ 5 میلی مولار) و تیمار دی متیل سولفوکساید (DMSO، حلال آلفاتوکوفرول-5 میکرولیتر) بودند. فراسنجه های اسپرم در شرایط مایع در زمان های صفر، 24، 48 و 72 ساعت پس از نگه داری در دمای یخچال و نیز پس از انجماد- یخ گشایی بررسی شدند. نتایج نشان دادند که در غلظت های 1 و 10 میکروگرم در میلی لیتر اسید وانیلیک در مقایسه با گروه های شاهد و ویتامین E+C، پس از زمان های مختلف سرد سازی، صفات کیفی اسپرم (جنبایی، درصد اسپرم های زنده و یکپارچگی غشا) و فعالیت میتوکندری افزایش معنی داری داشتند (05/0<p). پس از انجماد-یخ گشایی نتایج نشان داد که جنبایی کل و درصد اسپرم های زنده در غلظت 1 میکروگرم در میلی لیتر اسید وانیلیک نسبت به گروه شاهد و ویتامین E+C بیشتر بود (05/0<p). یکپارچگی غشاء و مورفولوژی اسپرم در غلظت های 1 و 10 میکروگرم در میلی لیتر اسید وانیلیک نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (05/0<p). غلظت 1 میکروگرم در میلی لیتر اسید وانیلیک نسبت به تیمار ویتامین E+C بیشترین فعالیت میتوکندری را از خود نشان داد (05/0<p). یافته های حاضر نشان داد که افزودن اسید وانیلیک (غلظت های 1 و 10 میکروگرم در میلی لیتر اسید وانیلیک) به رقیق کننده موجب بهتر شدن کیفیت اسپرم در طول زمان نگهداری شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444910 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.