ارائه مدل ریسک های فرآیند مدیریت تغییر در بیمارستان های آموزشی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

بیمارستان های آموزشی به طور مداوم با تغییرات محیطی مواجه می شوند که آن ها را ناگزیر از اجرای فرآیند مدیریت تغییر می کند. با این حال، وقوع ریسک هایی باعث عدم موفقیت این فرآیند می شود. هدف پژوهش، ارایه مدل ریسک های مدیریت تغییر در بیمارستان های آموزشی بود.

روش ها

این پژوهش کیفی با روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساخت یافته با 14 نفر از مدیران و اعضای هیات علمی بیمارستان های آموزشی که حداقل در یک برنامه مدیریت تغییر در بیمارستان مشارکت داشته اند در سال 1398 انجام شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. تحلیل داده ها با روش کدگذاری حقیقی (شامل دو زیرمرحله کدگذاری باز و کدگذاری انتخابی) و کدگذاری نظری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد.

نتایج

ریسک های فرآیند مدیریت تغییر در بیمارستان های آموزشی شامل دسته ریسک های برنامه ریزی، اجرا و حفظ تغییر هستند. علل وقوع این ریسک ها، متشکل از علل مرتبط با شناخت مساله، برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی است. پیامدهای ریسک ها شامل سه دسته پیامدهای مرتبط با زمان، فرآیند و اهداف تغییر است. نهایتا راهبردهای پاسخ به ریسک ها، در سه دسته راهبردهای مربوط به برنامه ریزی، اجرا و پایش تغییر تقسیم بندی می شوند.

نتیجه گیری

 نتایج این پژوهش به مدیران بیمارستان های آموزشی کمک می کند تا پیش از آن که ریسک ها باعث شکست فرآیند مدیریت تغییر شوند، آن ها را بشناسند و با راهبردهایی که به طور ریشه ای علل وقوع ریسک ها را مورد هدف قرار می دهند، با این ریسک ها مواجهه موثری داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2448170 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!