تدوین الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

هدف این پژوهش تدوین الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی بوده است.

روش شناسی

روش تحقیق آمیخته اکتشافی بوده است. در بخش کیفی بر اساس تحلیل تم ، ابعاد اکوسیستم نوآوری مشخص شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش مصاحبه بوده است. نمونه گیری به صورت اشباع نظری انجام گرفته است. در بخش کمی نیز الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط تدوین شده است. تحلیل داده ها در بخش کمی بر اساس تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی ساختاری تفسیری انجام گرفته است. گردآوردی داده ها در بخش کمی بر اساس دو پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری در بخش تحلیل عاملی، کلیه مدیران صنایع کوچک و متوسط با نمونه 335 نفری و در بخش مدلسازی ساختاری تفسیری 11 نفر از خبرگان بخش کیفی بوده است.

یافته ها

یافته های پژوهش در بخش کیفی نشان دهنده هفت تم اصلی و سی و سه تم فرعی بوده است. در بخش کمی، نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده مناسب بودن هر یک از الگوهای تاییدی بوده است. همچنین نتایج مدلسازی ساختاری تفسیری نشان می دهد که ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی در پنج سطح قرار می گیرد که هر سطح دارای روابط مستقیم و غیر مستقیم با سطوح دیگر می باشد.

نتیجه گیری

برای افزایش نوآوری در صنایع کوچک و متوسط، مدیران این صنایع بایستی ابتدا بر مصنوعات و ابزارهای نوآوری به عنوان ابعاد اصلی اکوسیستم نوآوری صنایع کوچک و متوسط تمرکز نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2449763 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!